DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 103     <-- 103 -->        PDF

MEMORIAM


Dr. sc. RADOVAN KRIŽANEC, izvanredni sveučilišni profesor
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1930 – 2007)


Dana 28. listopada 2007. godine
iznenada nas je i zauvijek napustio
dr. sc. Radovan Križanec, izvanredni
profesor Šumarskoga fakulteta
u miru. Podsjetimo se u ovom
trenutku, životnog puta našega vrijednog
i revnog, zaslužnog, cijenjenog
i voljenog muža i oca obitelji,
prijatelja i člana Šumarskoga fakulteta
u Zagrebu.


Rođen je 3. travnja 1930. godine
u Varaždinu u obrtničko službeničkoj
obitelji. Osnovno i srednje
obrazovanje završio je u rodnom
Varaždinu, a onda je 1951/52. škol.
godine upisao Šumsko gospodarski
odjel Poljoprivredno šumarskog fakulteta
u Zagrebu.


Na Fakultetu je ne računajući
studentske dane proveo aktivno radeći
punih 37 godina. Još za vrijeme
studija uočio ga je od akademik
Dušan Klepac, kao vrlo pedantnog
i serioznog studenta, pa ga je
angažirao u svojim istraživačkim
zadacima. Uvidjevši da se bezrezervno
može osloniti na suradnika,
kako pri prikupljanju terenskih podataka,
tako i u njihovoj besprijekornoj
obradi, Dušan Klepac, u
naponu svojih istraživačkih djelovanja
sve je više angažirao Radovana
Križanca, kojemu je to odgovaralo
s obzirom na tada teške životne
uvjete. Tako je u Zavodu za uređivanje
šuma nastao jedan tandem
koji je djelovao punih 30 godina na
obostrano zadovoljstvo, a i na sreću
Fakulteta i šumarske struke. Poslije
više godina honorarnog rada, Radovan
Križanec je od 1. 11. 1958.
godine stalno zaposlen u Katedri za
uređivanje šuma kao laborant, a zatim
tehnički suradnik i od 1. 11.
1963. godine kao asistent za uređivanje
šuma. U tom je vremenu dao


velik obol u korekturi knjige Dušana
Klepca: “Rast i prirast šumskih
vrsta drveća i sastojina”, pa autor u
predgovoru piše: “U toku rada pomogli
su mi ... i Radovan Križanec
koji je izvršio mnogobrojne analize
i nacrtao većinu slika”. Isto je bilo i
kod rada na knjizi: “Uređivanje šuma”
(1965. god) istoga autora.


Kao asistent, znanstveni asistent
i docent, aktivno sudjeluje u izvođenju
nastave iz uređivanja šuma,
redovne dodiplomske, i poslijediplomske.
Posebno je svoj veliki
obol dao u organizaciji i realizaciji
terenskih nastava iz više područja:
uređivanja šuma, dendrometrije,
geodezije i šumskih komunikacija.
Od svojih kolega bio je cijenjen i
štovan, no posebno je bio obljubljen
među studentima kojima je
svesrdno pomagao ne žaleći truda
ni vremena. Kada je kao docent, a
kasnije izvanredni profesor vodio
diplomske radove studenata kao
vrlo susretljiv, bio je obljubljen
među kandidatima budućim dipl.
inžinjerima, među kojima je važilo
pravilo “Ajde kod Rinča, on će ti
pomoći”.


Veliku aktivnost Radovan Križanec
imao je u organizaciji rada
nastavno-pokusno šumskih objekata,
te gospodarenje šumama na nastavno
pokusnom šumskom objektu
Zalesina, gdje je u upravi toga
objekta, kao zamjenik upravitelja i
kao upravitelj, djelovao 22 godine i
u tom vremenu kroz dvije ophodnjice
primjenom normala izgospodario
optimalne veličine drvnih zaliha
i temeljnica.


Osnovao je i uveo kontinuitet
vođenja evidencije sječa, primjereno
edukativnoj ulozi objekta i realizirao
potrajno gospodarenje uz iskorišćavanje
ukupnog godišnjeg
prirasta. Sudjelovao je u izradi osnova
gospodarenja za sve fakultetske
objekte. Osnove su sadržajno
prilagođene gospodarenju i znanstveno-
nastavnom djelovanju nastavnika
i znanstvenika Šumarskog
fakulteta, a šume izgospodarene
prema tim šumsko gospodarskim
osnovama primjerom su hrvatske
škole gospodarenja šumama, koje
posjećuju mnogi znanstvenici iz Europe
kao ogledne primjere.


Kao rezultat dugogodišnjeg
znanstvenog rada Radovana Križanca
je i njegov magistarski rad
pod naslovom “Različite mogućnosti
izravnavanja debljinskog prirasta
jele u acidofilnoj biljnoj zajednici”,
koji je obranio 16. veljače
1977., te disertacija pod naslovom
“Distribucija i projekcija krošanja
u korelaciji s prsnim promjerom
stabala u jelovim šumama”, koju je
obranio 22. 6. 1989. godine. U nastavno-
znanstveno zvanje docenta
za predmet Uređivanje šuma, izabran
je 22. 5. 1990. godine, a u zvanje
višeg znanstvenog suradnika 1.


4. 1993. godine, te u izvanrednog


ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 104     <-- 104 -->        PDF

profesora za predmet Uređivanje Od 1. 4. 1992. godine do 27. 3. zapažen društveni rad i doprinos našuma
10. lipnja 1993. godine. 1995. godine predstojnik je Katedre pretku kolektiva u kojemu je samo


Kao docent i izvanredni profeza
uređivanje šuma Šumarskog fazatajno
živio i radio. Poseban je njesor,
aktivno sudjeluje u izvođenju kulteta u Zagrebu, a 1. 5. 1995. gogov
doprinos društvu u širem sminastave
iz predmeta Uređivanje šudine
odlazi u redovnu mirovinu. slu, njegova obitelj, dvoje djece i


ma u dodiplomskoj i poslijediTijekom
svog aktivnog znanstvetroje
unučadi, koje je zajedno sa suplomskoj
nastavi, te kao član ponog
djelovanja, objavio je 35 znanprugom
Josipom podigao i usmjerio
vjerenstva za ocjenu i obranu magistvenih
i stručnih radova, te više elaza
samostalan život i rad na dobrostarskih
radova i doktorata. borata samostalno ili u koautorstvu. bit lijepe nam hrvatske zemlje.


Radovan Križanec se u znanNjegov
je znanstveni rad bio usmjeTebi
dragi Radovane ili “Rinč”,
stvenom i nastavnom radu iz uređi-ren na područje uređivanja šuma, a kako su te od milja zvali svi poznati,
vanja šuma usavršavao u Zvolenu, posebno problem rasta i prirasta, te neka bude vječna hvala na svemu šTharanthu,
Eberswaldu i Pragu. etatne mogućnosti i to regularnih, i to si za dobrobit svoje obitelji, naše-
Aktivan je sudionik XVI. kongresa prebornih šuma (izveo je analitički ga kolektiva i općenito naše domoIUFRO-
a u Oslu 1976. godine, izraz za novu jedinstvenu opću forvine
napravio.


IUFRO-ove sekcije za uređivanje i mulu za računanje etata glavnoga Slava Ti i hvala
gospodarenje šumama, te sekcije za prihoda, te normale i vremena prijerast
i prirast u Luxemburgu, Ebers-laza u prebornim šumama). Prof. dr. sc. Šime Meštrović
waldu, na Plitvičkim jezerima, te Na kraju, ne manje značajno za
znanstvenih savjetovanja u Velikoj, uspomenu na pokojnog nam prijateVinkovcima,
Zagrebu i Brijunima, lja i suradnika Radovana Križanca,
uvijek sa samostalnim referatima. naglašavamo njegovu učinkovitost i


Značajnij i radovi
Šezdesetgodišnjica uređivanja prebornih šuma u sviRazličite
mogućnosti izravnavanja debljinskog prirasta
jetlu rješenja jednog problema. Šum. list 87 jele u acidofilnoj biljnoj zajednici. Magistarski
(9–10): 390–393, 1963. rad, Šumarski fakultet Zagreb, 229 pp., 1976.
Šumsko-gospodarska osnova za fakultetsku šumu Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Sunger-
Opeke (1965-1985) (suatori D. Klepac i Š. ski lug (1977–1986). Šumarski fakultet Zagreb,
Meštrović). Šumarski fakultet Zagreb, pp. 1–18, I dio 213 pp., II dio 212 pp., 1978.
1965.


Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Belevi


Šumsko-privredna osnova za nastavni i pokusni šum-ne (1980–1989). Šumarski fakultet Zagreb, 362
ski objekt Sungerski lug (1967–1976) (suatori J. pp., 1980.
Radošević i Š. Meštrović). Šumarski fakultet


Debljinski prirast obične bukve (Fagus silvatica L.)


Zagreb, pp.1–40.


zaražene patogenim gljivama. Šumarski fakultet
Revizija šumsko-gospodarske osnove za fakultetsku Zagreb, 98 pp., 1981.
šumu Opeke (1975–1984). Šumarski fakultet


Beständigkeit des Frequenzpolygons der Einwachtzeit


Zagreb, pp. 1–32, 1975.


für die Wirtschaftseinheit als Ganzes. Internatio


Šumsko gospodarska osnova za gospodarsku jedinicu


naler Verband Forstlicher Forschungsanstalte


“Kupjački vrh” (1975–1984) – Sažetak (suautori


IUFRO, S 4.04.00, pp. 1–16, Luxemburg, 1982.


D. Klepac i Š. Meštrović). Šumarski fakultet
Postojanost vremena prijelaza jele u višim jedinicama


Zagreb, pp. 1–10, 1975.


prostorne podjele. Šum. list 108 (5–6): 213–224,


Šumsko-gospodarska osnova za gospodarsku jedinicu


1984.


Belevine (1970-1979) – Sažetak (suatori D. Kle-


Istraživanje odnosa normalnih vremena prijelaza i ana


pac i Š. Meštrović). Šumarski fakultet Zagreb,


litičkih izraza tarifa. Glas. šum. pokuse 22:


pp. 1–22, 1975.


369–377, 1984.


Der Gang des Durchmesserzuwaches und die Form


Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog


seiner Ausgleichslinie bei der Tanne in Bestän


den, die sich im Stadium der Überführung aus
prihoda u visokim regularnim šumama. Šum.
list 108 (9–10): 399–412, 1984.


der schlagweissen Hochwaldform in die Plenterwaldform
befinden. XVI IUFRO Kongres DiviIstraživanje
utjecaja patogenih gljiva na debljinski prision
IV, Project Group 1, Zbor. rad. 6: 326-335, rast obične bukve (Fagus silvatica L.) primjeOslo,
Norwegen. 1976. nom vremenskih nizova. Kolokvij o bukvi odr