DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 122     <-- 122 -->        PDF

bogata. Naravno, odlično su bila zastupljena i predstavljena
i područja pridobivanja i obrade podataka,
šumarstvu prilagođenog računalnog hardvera i softvera,
zračne i terestričke izmjere šuma, izmjere drvnih
sortimenata, komunikacijskih i radio tehnika, informacijskih
sustava, kartiranja i sl.


Budući da je ponuda bila bogata, a vremena malo, sigurno
je da nam je ponešto i promaklo, ali opći dojam
bio je da je AUSTROFOMA sadržajan i zanimljiv sajam,
te da je vrijedilo izdvojiti nešto vremena i truda i
posjetiti ga. Ove godine zabilježeno je preko 16 000 posjetitelja,
a među njima smo bili i mi članovi zagrebač


kog ogranka HŠD, ali i nekoliko kolega iz gospićkog
ogranka, koji su hrabro podnijeli za njih prilično dalek
put, te kolegica iz varaždinskog ogranka. Valja spomenuti
da smo mi u zagrebačkom ogranku ovom aktivnošću
nakon dugo vremena pokrenuli veći broj radnoaktivnih
članova, a sve uz podršku starijih kolega. Nadamo
se da će zanimanje za rad u našem ogranku među
radnoaktivnim kolegama još više oživjeti, jer je plan godišnjih
aktivnosti bogat i raznolik i pruža dosta mogućnosti
za zadovoljenje interesa s područja naše struke.


Jolanda Vincelj


ZAPISNIK
3. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a,
održane 7. prosinca 2007. god. u prostorijama
lovačke kuće Kunjevci, UŠP Vinkovci


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., Davor Beljan,
dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Hranislav Jakovac,
dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić,
dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić, Ivan
Matasin, dipl. ing., Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir
Pfeifer, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić, Krunoslav
Szabo, dipl. ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Oliver
Vlainić, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković,
dipl. oec., mr. sc. Josip Dundović, Ilija Gregurević,
dipl.ing., Josip Maradin, dipl. ing., Zlatko Lončarić.


Ispričani: mr. sc. Miroslav Brnica, dr. sc. Miroslav
Benko, mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac,
Dubravko Hodak, dipl. ing., mr. sc. Josip Malnar, akademik
Slavko Matić, Emilija Seidl, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i utvrdio kvorum. Zahvalio je na gostoprimstvu
domaćinu predsjedniku ogranka Vinkovci, Branku
Trifunoviću, dipl. ing.


Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


D ne vn i red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Izvršenje programa rada i devetomjesečno fmanizvješće.
cijsk
cijskcijsko
oo izvj


4. finan a 2007
20072007. godinu
godinugodinu.
Rebalan
RebalanRebalans
ss financijskoga plana za . .


rad
radrada
aa i financijski plan


5.
Progra
PrograProgram
mm r i za 2008. godinu.
6. proble atika
Aktualn
AktualnAktualna
aa problematika.
..


7.
Šumarski list i ostale publikacije.
s. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i
potraživanja na dan 31. 12. 2007. godine.
9.
Slobodna riječ.
Ad 1. Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora, održane
19. rujna 2007. godine objavljen je u Šumarskome
listu 9–10/2007. Nakon što ga je predsjednik Jurjević
stavio na usvajanje, jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2.


1.
U sklopu obilježavanja Europskih dana biomase regija,
nakon Okruglog stola u Našicama 7. 9. 2007.
“Obnovljivi izvori energije, biomasa, bioplin i biogoriva”,
o kojemu smo izvijestili na prethodnoj
sjednici, u Mrkoplju je 05. listopada upriličena prezentacija
Pogona za peletiranje u pilani Mrkopalj,
Drvenjača d.d. Fužine, dok je u Park šumi Golubinjak
organizirana izložba opreme za pridobivanje i
korištenje biomase i peleta. Pomoćnik ministra
MPŠVG Srećko Selanac, dipl. ing., prezentirao je
poticajne mjere iz programa SAPARD, mjere 3, za
toplane na biomasu u gradovima do 10 tisuća stanovnika.
O aktivnostima koje je poduzelo MPŠVG
u cilju korištenja obnovljivih energetskih resursa
govorio je Zlatko Benković, dipl. ing. Direktor tvrtke
Biomasa d.o.o. Željko Sučić, dipl. ing., predstavio
je potencijale u korištenju biomase šuma kojima
gospodare Hrvatske šume d.o.o. U Gospiću je 6. listopada
u sklopu manifestacije Jesen u Lici predstavljena
tvornica za proizvodnju peleta, Viševica
d.o.o. Zagreb, kao i Centralizirani toplinski sustav
na biomasu.
Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu J. Dundović
i tajnik HŠD-a D. Delač, 19. i 20. listopada na
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 123     <-- 123 -->        PDF

zočili su Simpoziju CARMEN-a u Straubingu u Bavarskoj.
Prvi dan održana su predavanja o obnovljivim
energetskim resursima, s posebnim težištem na
bioetanolu kao pogonskom gorivu, dok je drugi dan
bio rezerviran za izložbu opreme za pridobivanje i
korištenje biomase, peleta, biodiezela, bioulja i bioetanola.


Ministar poljoprivrede i šumarstva Bavarske
gospodin Josef Miller, 22. lisopada, uz nazočnost
Reinholda Erlbecka, predsjednika Uprave C.A.R.M.
E.N-a, Wernera Döllera, tajnika C.A.R.M.E.N.-a
i dr. Ruperta Schäfera, ministarskog savjetnika u
Bavarskom ministarstvu poljoprivrede i šumarstva,
primio je mr. sc Josipa Dundovića, predsjednika
Hrvatske udruge za biomasu i Damira Delača, tajnika
HŠD-a, i tom prilikom uručio je mr. sc. Dundoviću
posebno priznanje, Bavarskog lava, za cjelokupni
životni rad i zalaganje na području obnovljivih
energetskih resursa u Europi i RH. Na tom izuzetnom
priznanju čestitamo mu u ime svih članova
Šumarskoga društva.


2. U organizaciji Šumarskoga instituta Jastrebarsko,
3. listopada 2007., u prostorijama Šumarskoga doma,
održan je Okrugli stol na temu – Kyoto protokol
– novi izazov za šumarstvo u Hrvatskoj. Okvirna
konferencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
potpisana 1992., ustvrdila je da je promjena klime
istinska opasnost za čovječanstvo. Kyoto protokol
usvojen je na Trećoj konferenciji stranaka 22.
prosinca 1997. godine, a nakon što ga je u studenom
2004. ratificirala Rusija, stupio je na snagu 16. veljače
2005. Do lipnja 2007. Protokol su ratificirale
174 zemlje, među njima i Hrvatska, obuhvaćajući
time više od 61 % emisija iz razvijenih industrijskih
zemalja. Smatra se da je stalno povećanje stakleničkih
plinova među najvažnijim uzročnicima te promjene.
Stoga je donešena odluka da se promoviraju,
s jedne strane, akcije usmjerene prema smanjenju
emisije stakleničkih plinova, te s druge strane akcije
usmjerene ka povećanju fiksiranja plinova u organskim
tvarima poput vegetacijske biomase. Zemlje
koje su ratificirale Protokol, obvezuju se na smanjenje
emisije ugljičnog dioksida i pet drugih stakleničkih
plinova za u prosjeku 5 % u odnosu na
baznu 1990. godinu, u prvom obvezujućem razdoblju
(2008.–2012.). Svaka zemlja će imati određen
stupanj fleksibilnosti u načinu na koji će mjeriti i
ostvarivati smanjenje emisija. Mjere za kontrolu i
redukciju stakleničnih plinova pratit će i druge mjere,
posebice u šumarstvu i poljoprivredi, koje bi pridonijele
ostvarenju ciljeva Kyota. Šume prema potvrđenim
saznanjima, igraju ključnu ulogu u biokemijskom
kruženju ugljika, djelujući poput “ponora”
u kojima se fiksiraju molekule CO2 (u procesu fotosinteze)
te na taj način ostaju pohranjene u organskoj
tvari (drvo i ostali dijelovi biljaka). Učinci
proizašli zbog prisutnosti šume razlikuju se ovisno


o njenoj starosti i načinu gospodarenja.
Na Okruglom stolu predstavljene su sljedeće teme:
“Praćenje tokova CO2 u šumskom kompleksu hrasta
lužnjaka”– mr. sc. Hrvoje Marjanović, Šumarski
institut, Jastrebarsko, “Načini procjene zaliha ugljika
u šumskim ekosustavima”– mr. sc. Elvis Paladinić,
Šumarski institut, Jastrebarsko, “Rezultati projekta
Carbon-Pro i moguća primjena u praksi”– Dr.
sc. Dijana Vuletić, Šumarski institut, Jastrebarsko,
“Pregled aktivnosti u Mađarskoj tijekom 2006. g.
vezanih uz provedbu Kyoto protokola u LULUCF
sektoru” – Zoltan Somogyi, Hungarian Forest Research
Institute, Budapest, “Osposobljavanje za
provedbu Okvirne konvencije UN-a i Kyotskog
protokola u Republici Hrvatskoj”– Davor Vešligaj,
EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša,
“Provedba Kyoto protokola u Hrvatskoj”– Siniša
Ozimec, MZOPUG.


3. Akademik Slavko Matić i tajnik HŠD-a Damir Delač,
održali su 16. studenoga predavanje za Udrugu
šumovlasnika s područja Gorskog kotara, na temu
“Uzgojni radovi kao mjera unapređenja vrijednosti
privatnih šuma na području Gorskog kotara”. Predavanje
je potaklo veliki interes šumovlasnika s toga,
kao i okolnih područja, te su predavači zamoljeni da
slična predavanje održe i za Udruge šumovlasnika iz
drugih područja. Ovo predavanje objavit ćemo u
jednom od narednih brojeva Šumarskoga lista.
Prema Zakonu o šumama, Šumarska savjetodavna
služba koja je tek formirana, preuzima brigu za gospodarenje
u privatnim šumama u Republici Hrvatskoj
od Hrvatskih šuma d.o.o. Gospodarenje privatnim
šumama opterećeno je mnogim problemima:
osim na manjem dijelu površine, ne postoje šumskogospodarski
programi gospodarenja, prosječna
površina čestice šumovlasnika je izuzetno mala
(ispod 1 ha) i najčešće je opterećena neriješenim
imovinsko pravnim odnosima, nesklonost šumovlasnika
ka udruživanju u zadruge zbog negativnih
iskustava iz bliže prošlosti, za gospodarenje šumom
zainteresiran je manji, stariji dio populacije, kvaliteta
privatnih šuma je slabija, s manjim učešćem
tehnike u odnosu na državne šume, a uporaba energetskoga
drveta i biomase još nije saživjela, neotvorenost
prometnicama privatnih šumskih posjeda,
needuciranost šumovlasnika itd. Kako bi se navedeni
problemi riješili potrebno je mnogo zalaganja
i Šumarske savjetodavne službe, resornog ministarstva,
udruga šumovlasnika, ali i cijeli državni
aparat treba poticajnim mjerama i zakonima pospješiti
rješavanje problema. Ponajprije mislimo da
treba donijeti akcijski plan rješavanja imovinsko
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 124     <-- 124 -->        PDF

pravnih odnosa, jer to je prvi preduvjet uspješnog
gospodarenja privatnim šumama. Današnji način
rješavanja imovinskih odnosa jednostavno je preskup
i prespor. Hrvatsko šumarsko društvo izražava
spremnost pomoći, ponajprije stručnom edukacijom
šumovlasnika, putem predavanja, seminara,
okruglih stolova i sl.


U posjet HŠD-u prošli tjedan, u pratnji predstavnika
Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo
Danka Hermana, dipl ing., došao je predsjednik
Udruge privatnih šumovlasnika Zagrebačka gora
gospodin, Zlatko Večerin. Veseli nas iskazani interes
šumovlasnika za edukacijom o osnovnim pojmovima
šumarske struke i želja ka intenzivnijem
gospodarenju šumskim resursima.


4. Nastavlja se rad na digitalizaciji Šumarskoga lista i
do sada su obrađena 302 broja od ukupno 1018 tiskanih
brojeva Šumarskoga lista.
Na našim WEB stranicama svaki ogranak ima svoje
osnovne podatke, međutim, nedostaju podaci o članstvu
iz ogranaka Buzet, Gospić, Našice, Slavonski
Brod i Varaždin, pa molimo predsjednike ogranaka
da nam dostave tražene podatke.


5. Radovi na pročelju dvorišnoga dijela zgrade Šumarskoga
doma završeni su. Nastavak radova na parteru
dvorišta i odvodnji nastaviti će se u proljeće.
6.
Ove godine krenuli smo na vrijeme s aktivnostima
oko tiskanja kalendara s temom Salona fotografija
“Šuma okom šumara”. Svaki ogranak je naručio
određen broj primjeraka za svoje članstvo. Središnjica
je tiskala poslovni kalendar u tiraži od 300 primjeraka
koji će biti podijeljen po ograncima.
7. Na 110. Redovitoj izbornoj skupštini HŠD-a promijenjeno
je nekoliko članaka Stauta HŠD-a. Stoga
smo tiskali 300 primjeraka novog Statuta.
8.
Božični domijenak organizirati ćemo 21. prosinca,
uz otvorenje izložbe fotografija divljači renomiranog
fotografa Zvonimira Tanockog.
9. Potpredsjednik HŠD-a kolega Vlainić izvijestio je o
aktivnostima HKIŠDT, i o nezadovoljstvu građana
Jastrebarskog zbog šumskogospodarskih zahvata
aa
koje poduzima šumarija Jastrebarsko, a koje su u
suglasju s Osnovom gospodarenja.
Najvažnija aktualnost u radu Hrvatske komore inženjera
šumarstva i drvne tehnologije je rad Povjerenstva
za licenciranje šumarskih radova na izdavanju
licencija izvoditeljima radova u šumarstvu, lovstvu
i drvnoj industriji. Pravilnik o vrsti šumarskih
radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje
te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno,
koji je stupio na snagu 1. listopada 2007.
godine, obvezao je izvoditelje radova da dobiju
strukovnu licenciju za izvođenje radova u šumar


stvu. Predsjednik Komore Damir Felak, dipl. ing.
šum. i tajnica Komore Silvija Zec, dipl. ing., u posljednjih
mjesec dana obišli su više mjesta u Hrvatskoj
gdje su objasnili postupke licenciranja kao i
dobivanje ovlaštenja za inženjere šumarstva.


Javnost u gradu Jastrebarsko izrazila je nezadovoljstvo
dovršnom sječom u g.j. “Jastrebarske prigorske
šume”, u odsjeku koji se nalazi u neposrednoj
blizini grada. Odsjek pripada gospodarskoj šumi,
ali građani tu šumu doživljavaju kao park-šumu i
unatoč pozitivnom nalazu nadležnog šumarskog
inspektora te višestrukim objašnjenjima šumarskih
stručnjaka iz šumarije Jastrebarsko i UŠP Karlovac,
i dalje izražavaju protivljenje sječi. Postoji nerazumijevanje
što je to prirodna obnova šuma koja se
provodi u jednodobnim šumama u Hrvatskoj. Očito
je potrebno više pozornosti posvetiti odnosima s
javnošću i educiranju nešumara o šumsko-uzgojnim
radovima. Kako je ta šuma, kao i druge u okolici
grada, nekada pripadala zemljišnoj zajednici, postoji
interes nekadašnjih ovlaštenika da dođe do povrata
šume, što je još jedan razlog želji da se buduće
planirane sječe ne obave.


10.Dr. sc. Margaletić izvijestio je o svom sudjelovanju
na Simpoziju u SAD-u, kao i o radu kao predstavniku
HŠD-a u agenciji za strukovno obrazovanje.


Ad 3. Tajnik je izvijestio da su aktivnosti društva
predviđene planom rada za 2007. godinu i ostvarene.
Stručna ekskurzija Pro-Silve u Slovačku nije realizirana,
međutim, u skladu s aktivnostima HŠD da kroz
udrugu za biomasu promovira korištenje toga energenta,
organizirane su stručne ekskurzije u Gradišće u Austriji,
kako za članove Upravnog odbora, tako i za ogranke.


Svakom članu UO priloženo je devetomjesečno financijsko
izviješće HŠD-a s ograncima i središnjice
zasebno. Voditeljica financijske službe Biserka Marković,
dipl. oec., komentirala je i obrazložila stavke gdje
indeksi pokazuju značajnije odstupanje od plana.


Analizirajući financijsko izvješće HŠD-a zajedno s
ograncima, vidljiv je porast prihoda od članarina i naknada.
Kako to nisu sredstva koja se u ograncima redovito
prihoduju, svjesni smo otežanog planiranja istih.
Većina troškova ogranaka odnosi se na stručne ekskurzije
te prijem gostiju iz drugih ogranaka ili iz inozemstva.
Stoga su stavke troškova: reprezentacije, troškova
za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije
te ostali nematerijalni troškovi, one s najvećim indeksima.
Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 125     <-- 125 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO S OGRANCIMA
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANAU RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJADO 30. RUJNA2007.


RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEX
A Fond redovite djelatnosti
APRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00 392.478,10 71,36
2. Prihodi od dotacija i subvencija 120.000,00 156.875,00 130,73
3. Prihodi od zakupnina 2.369.000,00 2.787.090,53 117,65
4. Ostali prihodi 300.000,00 235.219,43 78,41
5. Prihodi od članarina i naknada 970.000,00 1.227.591,88 126,56
UKUPNI PRIHODI 4.309.000,00 4.799.254,94 111,38
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 80.000,00 65.182,07 81,48
2. Potrošena energija 40.000,00 22.482,09 56,21
I I TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1.000,00 2.152,00 215,2
4. Usluge održavanja 1.109.000,00 1.826.991,08 164,74
5. Intelektualne i osobne usluge 310.000,00 144.163,96 46,5
6.
7.
Komunalne usluge
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
320.000,00
550.000,00
232.689,09
364.183,86
72,72
66,22
II I TROŠKOVI ZAZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550.000,00 511.417,31 92,98
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00 9.105,00 45,53
IVTROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 95.000,00 93.602,32 98,53
11. Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00 48.004,34 96,01
12. Troškovi reprezentacije 400.000,00 454.396,24 113,6
13. Premije osiguranja 20.000,00 13.174,07 65,87
14. Bankovne usluge 10.000,00 11.500,19 115
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 397.000,00 809.843,61 203,99
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10.000,00 4.537,00 45,37
17. Ostali nematerijalni troškovi 347.000,00 132.823,03 38,28
18. Doprinosi i članarine
UKUPNI TROŠKOVI 4.309.000,00
7.384,20
4.753.631,46 110,32
UKUPNI PRIHODI 4.309.000,00 4.799.254,94 111,38
UKUPNI TROŠKOVI 4.309.000,00 4.753.631,46 110,32
PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE 0,00 45.623,48


Ad 4. Zbog navedenih opravdanih odstupanja predložen je Rebalans financijskoga plana za 2007. godinu,
koji je jednoglasno usvojen.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ZAGREB S OGRANCIMA
FINANCIJSKI PLAN HŠD-a S OGRANCIMAZA2007. GODINU
RB SADRŽAJ PLANIRANO


A Fond redovite djelatnosti


APRIHODI


Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00


Prihodi od dotacija i subvencija 280.000,00


Prihodi od zakupnina 3.300.000,00


Ostali prihodi 321.000,00


Prihodi od članarina i naknada 1.497.000,00


UKUPNI PRIHODI 5.948.000,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 126     <-- 126 -->        PDF

B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 70.000,00
2. Potrošena energija 30.000,00
I I TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 5.000,00
4. Usluge održavanja 2.134.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge 258.000,00
6.
7.
Komunalne usluge
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
310.000,00
530.000,00
II I TROŠKOVI ZAZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 690.000,00
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IVTROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 100.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00
12. Troškovi reprezentacije 550.000,00
13. Premije osiguranja 18.000,00
14. Bankovne usluge 20.000,00
VOSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 1.000.000,00
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 5.000,00
17. Ostali nematerijalni troškovi 150.000,00
18. Doprinosi i članarine
UKUPNI TROŠKOVI
8.000,00
5.948.000,00


Ad 5. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen stava i stručnog mišljenja. Ponajprije ovdje mislimo
Program rada za 2008. godinu. nastaviti s praćenjem aktivnosti oko izgradnje Višenamjenskoga
kanala Dunav-Sava i inzistiranju na in


1.
U 2008. godini nastaviti ćemo s aktivnostima koje
teresu šuma i šumarske struke u vezi ovoga projekta.
su već postale tradicionalne, a to je sudjelovanje na
europskom prvenstvu šumara u nordijskom skijanju 5. Poticat ćemo i pomagati ogranke da nastave s akciEFNS
koje će se održati od 7. do 13. ožujka 2008. u jom podizanja spomen obilježja svojim istaknutim
Oberwiesentalu u Njemačkoj, i skijaškom natjecačlanovima,
koja je nažalost malo posustala. Isto tako
nju šumara iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske, pomagat ćemo ogranke u podizanju objekata koji
ALPE-ADRIA, koje će se održati 7. i 8. veljače promiču šumarsku struku, kao što su šumarski mu2008.
na Bledu u Sloveniji. zeji, već uhodanu međunarodnu izložbu fotografija


“Šuma okom šumara” bjelovarskoga ogranka i sl.


2.
Sudjelovati ćemo na tradicionalnom sajmu poljoprivrede
i šumarstva AGRIMAR, koji se svake dvi- 6. Kao i svake godine obilježiti ćemo Dane šumarstva
je godine održava u okolici Trsta. 20. lipnja održavanjem redovite skupštine HŠD-a,
sa stručnom temom. Stručna tema odabrat će se na


3.
Iako je u proteklom razdoblju Hrvatsko šumarsko
knadno, s obzirom na aktualnost.


društvo kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu,
organiziralo niz znanstvenih skupova, prezentacija i 7. Poticati ćemo i pomagati rad novoformiranih instidrugih
aktivnosti kako bi pokrenulo intenzivnije tucija u hrvatskome šumarstvu, Hrvatske komore
korištenje biomase i ostalih obnovljivih resursa, i inženjera i tehničara šumarstva i drvne tehnologije,
nadalje će se zalagati i poticati struku, Hrvatske kao i Šumarske savjetodavne službe.
šume d.o.o. i privatne šumovlasnike na korištenje 8. Na prikladan način obilježiti ćemo obljetnice znaenergetskoga
drveta kao značajnog i dosad neisko-čajne za hrvatsko šumarstvo. U 2008. godini to su


rištenoga resursa. Među prvim aktivnostima Sekci100.
obljetnica osnutka rasadnika u Crikvenici i
je za biomasu bit će sudjelovanje na Srednjoeurop110.
obljetnica izgradnje Šumarskoga doma, što je
skoj konferenciji za biomasu 16.–19. siječnja 2008. ujedno i 110. obljetnica Šumarskoga fakulteta Svegodine
u Grazu. učilišta u Zagrebu.


4.
Organizirati ćemo okrugle stolove s aktualnom pro- 9. Nastaviti ćemo se s digitalizacijom Šumarskoga
blematikom, koji će zahtijevati iskazivanje našeg lista, kao i s aktivnostima izrade Imenika hrvatskih


ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 127     <-- 127 -->        PDF

šumara u digitalnom obliku. Web stranice
WWW.sumari.hr i nadalje će se razvijati te uključivati
ogranke u popunjavanje i održavanje stranica u
svrhu što kvalitetnijeg izvješćivanja.


10.I u svojoj 132. godini izlaženja, nastojati će se da
naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski
list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6
dvobroja.
11.U suradnji s Akademijom šumarskih znanosti tiskat
ćemo Znanstvenu monografiju “Šume hrvatskoga
Sredozemlja”.
12.Završiti ćemo s radovima uređenja dvorišnoga pročelja
i partera Šumarskoga doma i nastaviti s radovima
uređenja interijera.


Sljedila je rasprava o nacrtu financijskoga plana za
2008. godinu. Predsjednici ogranaka dali su svoje primjedbe
i dopune financijskoga plana na temelju prošlogodišnjeg
financijskoga plana i upravo usvojenoga
rebalansa za 2007. godinu. Nakon toga jednoglasno je
usvojen sljedeći financijski plan.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ZAGREB S OGRANCIMA
FINANCIJSKI PLAN HŠD-a S OGRANCIMAZA2008. GODINU


RB
SADRŽAJ
A Fond redovite djelatnosti
APRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa
2.
Prihodi od dotacija i subvencija
3.
Prihodi od zakupnina
4.
Ostali prihodi
5.
Prihodi od članarina i naknada
UKUPNI PRIHODI
B TROŠKOVI


I MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost
2.
Potrošena energija
I I TROŠKOVI USLUGA
3.
Prijevozne usluge
4.
Usluge održavanja
5.
Intelektualne i osobne usluge
6.
Komunalne usluge
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
II I TROŠKOVI ZAZAPOSLENE
8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9.
Ostali izdaci za zaposlene
IVTROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI
10.
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
11.
Troškovi vanjskih suradnika
12.
Troškovi reprezentacije
13.
Premije osiguranja
14.
Bankovne usluge
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15.
Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila
17.
Ostali nematerijalni troškovi
18.
Doprinosi i članarine
UKUPNI TROŠKOVI
PLANIRANO


550.000,00
280.000,00
1.860.000,00
321.000,00
1.000.000,00


4.011.000,00


80.000,00


40.000,00


5.000,00
500.000,00
250.000,00
310.000,00
550.000,00


750.000,00
20.000,00


100.000,00
50.000,00
500.000,00
20.000,00
15.000,00


656.000,00
5.000,00
150.000,00
10.000,00


4.011.000,00


Ad 6.
1. Prof. dr. sc. Branimir Prpić, izvijestio je o svojoj prepisci
s prof. dr. sc. Marušićem iz Građevinskog faDunav-
Sava. Svoj odgovor na otvoreno pismo prof.
Marušića, tiskano u prošlom broju Šumarskog lista
kulteta, vezanoj za izgradnju višenamjenskog kanala poslao je na objavu u časopis Hrvatske vode.
629
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 128     <-- 128 -->        PDF

2. Voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marković,
dipl. oec., izradila je Naputak za financijsko
poslovanje na razini ogranaka HŠD-a.
Ovim naputkom osvrnuli smo se samo na segment
financijskog poslovanja koji se odnosi na ulazne i
izlazne račune te blagajničko poslovanje kod kojeg
smo uočili najviše nepravilnosti. Tijekom ove godine
postepeno smo uvodili u primjenu module novog
programa za praćenje pojedinih segmenata poslovanja,
pa će i iz tog razloga biti potrebno izvršiti poneku
prilagodbu u poslovanju.


Od izuzetne je važnosti, s obzirom na rokove za
predaju financijskih izvješća, da se dokumentacija
dostavlja u zadanim rokovima.


3.
Davanje suglasnosti Hrvatskim šumama d.o.o. za
davanje u podnajam uredskih prostora u zgradi Šumarskoga
doma, koje sada koristi tvrtka kćer Biomasa
d.o.o. Prema važećem Ugovoru o najmu poslovnoga
prostora, sklopljenom između Hrvatskoga
šumarskoga društva kao Zakupodavca, i Hrvatskih
šuma d.o.o. kao Zakupnika, Zakupnik može izdati
dio prostora u podnajam samo uz suglasnost Zakupodavca.
Upravni odbor HŠD-a prihvatio je prijedlog davanja
navedenoga prostora u podnajam, i u skladu s ovom
odlukom sklopiti će se aneks Ugovora o najmu.


4. Davanje u najam podrumskoga prostora Šumarskoga
doma za ugostiteljsku namjenu. Dio podrumskoga
prostora Šumarskoga doma prije nekoliko godina
uređen je kao dvorana za sastanke, povezana s
klubskim prostorom i šankom. U ovom prostoru
skupovi se održavaju samo nekoliko puta godišnje i
on je uslijed vlage podložan propadanju. Predlažemo
da prostor iznajmimo najprikladnijem ponuđaču
za ugostiteljsku namjenu. Kako se u zgradi Šumarskoga
doma nalazi i direkcija Hrvatskih šuma
d.o.o., očekujemo da će i njima ugostiteljski objekt
biti interesantan. Prijedlog je prihvaćen.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a:
Damir Delač, di


dipl. ing. šum., v.r.


5.
Predlažemo da u sljedećoj godini promijenimo službeno
vozilo HŠD-a. Sadašnje vozilo staro je 5 godina
i prešlo je 110 tisuća km. Mislimo da je sada najpovoljnije
vrijeme za promjenu, stoga jer slijede
veće investicije u održavanje, a s obzirom na starost
još uvijek možemo za njega dobiti prihvatljivu cijenu.
Prijedlog je prihvaćen.
6. Predloženo je da predsjednik HŠD-a obavi razgovor
s poslovodstvom Hrvatskih šuma d.o.o. kao
glavnim poslodavcem članova HŠD-a, kako bi se
utvrdili i ujednačili kriteriji funkcioniranja ogranaka
na razini cijele Hrvatske.
7.
Stjepan Blažičević, predsjednik ogranka Požega,
predložio je da HŠD pomogne pri tiskanju knjige
kolege Lisjaka otkupom određenoga broja primjeraka,
što je prihvaćeno.
Ad 7. Šumarski list i ostale publikacije. Glavni
urednik Šumarskoga lista prof. dr. Branimir Prpić izvijestio
je da su o ovoj godini redovito tiskano 5 dvobroja,
a da je šesti dvobroj (11–12) upravo pred tiskanjem.
Od ostalih publikacija, HŠD zajedno s AŠZ priprema
Znanstvenu monografiju Šume hrvatskoga Sredozemlja,
koja će očekujemo biti tiskana u 2008. godini.


Ad 8. U Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2007. god. predloženi su Hranislav
Jakovac, dipl. ing., predsjednik i članice Đurđica Belić
i Ana Žnidarec. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Ad 9. Predsjednik ogranka Zagreb, Hranislav Jakovac,
predložio je da se pokuša od propadanja zaštiti
kuća u Prečecu gdje je 1846. godine osnovano HŠD.
Zadužuje se rukovodstvo ogranka Zagreb da izvidi trenutnu
situaciju vlasništva i mogućnosti zaštite.


Na kraju sjednice sve nazočne pozdravio je voditelj
UŠP Vinkovci Zvonimir Mišić, dipl. ing., ukratko predstavivši
svoju Upravu šuma. Predsjednik Jurjević zahvalio
se na gostoprimstvu u ime svih članova Upravnog
i Nadzornog odbora. Nakon toga posjetili smo
novootvoreni Muzej šumarstva u Bošnjacima.


Predsjednik HŠD-a:
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.