DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka


Radi olakšavanja i omogućivanja razmjene prostornih
podataka, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
iz siječnja 2007. godine donosi odredbe u svezi
uspostave nacionalne infrastrukture prostornih podataka.


Prema navedenom Zakonu, nacionalna infrastruktura
prostornih podataka skup je mjera, specifikacija i
servisa koji imaju za cilj u okviru uspostave e-vlade,
omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu
i korištenje georeferenciranih prostornih podataka.


Bitno je ovom prilikom napomenuti da se NIPP
odnosi i primjenjuje na prostorne podatke u digitalnom
obliku koji se odnose na teritorij RH, teritorijalno
more, te njezina ekološko zaštitna ili gospodarska područja,
a koji su u nadležnosti:


tijela državne uprave;


tijela regionalne i lokalne samouprave;


javnih sustava u potpunome ili pretežitome vlasništvu
RH;


fizičkih ili pravnih osoba kojima je povjereno
upravljanje prostornim podacima od strane nadležnih
tijela i sustava sukladno Zakonu;


fizičkih i pravnih osoba koje se koriste servisima i
podacima NIPP-om te pružaju usluge javnih servisa
na temelju tih podataka.
Subjekti NIPP-a dužni su sudjelovati u uspostavi i
održavanju NIPP-a.


Šume i šumska zemljišta čine 47 % kopnene površine
RH, tako da GIS o šumama čini značajni dio
NIPP-a i jedan je od značajnih sastavnica u planiranju
održivog razvoja RH.


II . Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
– energija biomase, bioplina i biogoriva
k
Osijek,
,, 27 – 29. svibnja 2007. godine


Hrvatska gospodarska komora, Zajednica obnovljivih
izvora energije, organizirala je II. Stručni skup s
međunarodnim sudjelovanjem obnovljivi izvori energije
u RH, energija biomase, bioplina i biogoriva. Skup je
organiziran sa željom da se predstave dosadašnja iskustva
i znanja vezana za pripremu, izgradnju i korištenje
obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i zemljama
regije.


Na Skupu se raspravljalo o donesenoj zakonskoj regulativi
i podzakonskim aktima iz područja obnovljivih
izvora energije i kogeneracije, koje je donijela Vlada
RH (Narodne novine br. 33 od 28. 3. 2007.) a stupaju na
snagu 1. srpnja 2007. godine. Novo donesenim tarifnim
sustavima potiče se proizvodnja električne energije,
kao i proizvodnja domaće opreme. Za tematiku Skupa
pokazan je veliki interes preko 40 autora i koautora s
radovima i više od 200 prijavljenih sudionika iz RH,
Austrije, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije, budući
da RH ima velike potencijale za energetsku uporabu
biomase u poljoprivredi, šumarstvu i drvnoj industriji
za proizvodnju topline, struje i biogoriva.


Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske
banke za obnovu i razvoj, Hrvatske energetske regulatorne
agencije, Hrvatskog operatora tržišta energije,
Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Privrednog
vjesnika. Održavanje Skupa pomogli su suorganizatori
i sponzori: HEP d.d., Brodarski institut d.o.o.,
INA d.d., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
i Hrvatske šume d.o.o.


1. dan, nedjelja, 27. 5. 2007. u hotelu Osijek, u
večernjim satima okupili su se sudionici Skupa i tom
su prigodom preuzeli akreditacije i materijale:

Zbornik radova II. stručni skup s međunarodnim
sudjelovanjem OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
U RH, energija biomase, bioplina i biogoriva (247
stranica, sa 25 radova) i

CD sa POWER POINT prezentacijama.
U Zbornik radova objavljeni su sljedeći radovi (prispjeli
u roku):
Sušnik, H., Z. Benković: Energetska strategija
RH u kontekstu održivog razvitka šumarstva
i poljoprivrede;
Š t e f a n e c, D., N. Vi š t ic a , H. B r le č ić : Uloga
Agencije u procesu unapređenja energetskog sektora
RH s posebnim osvrtom na energiju biomase,
bioplina i biogoriva;
Sučić, H., D. Zorić: Hrvatska banka za obnovu
i razvitak – financiranje projekata obnovljivih
izvora energije;
Čakija, N., S. Selanec: Značaj poljoprivrede
u korištenju obnovljivih izvora energije;
Cepić, N., I. Vranković: Energija iz komunalnog
i neopasnog proizvodnog otpada i poljoprivredne
biomase – Projekt sjeverozapadne Hrvatske;
Ognjan, D., Z. Stanić, Ž. Tomšić: Analiza
poticajnih mjera za gradnju i korištenje obnovljivih
izvora električne energije s naglaskom na biomasu;
Šćurla, I., D. Pećvarac: Uključivanje obnovljivih
izvora električne energije u razdjelnu mrežu;
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Iv a n o v i ć , M., I. B a l i č e vi ć , M. Ka l e a : Slavonski
institut za obnovljive izvore energije – Zagovor
i koncept utemeljenja;


Liker, B.: Predstavljanje proizvodnje biopeleta
u pilani Mrkopalj;


Dundović, J.: Centralizirani toplinski sustav
UŠPGospić;


K aj b a , D., S. B o g d a n , I. K a t ič i ć: Selekcija
klonova vrba za produkciju biomase u kratkim ophodnjama;


Uranjek, N., D. Kralik: Svinjska gnojevka –
mogućnost proizvodnje bioplina i komposta;


Erlbeck, R.: Značaj obnovljivih izvora energije
u obliku energetske mješavine – Put Bavarske;


Kukić, S.: Uloga regionalnih bioplinskih postrojenja
u obnovljivim izvorima energije;


Kralik , D.: Utjecaj temperature u bioreaktoru
na količinu i sastav bioplina;


Jugović, R., R. Reinhold Knoop: Proizvodnja
bioplina – zanimljiva opcija za zbrinjavanje
gnojnice;


Hublin, A., Z. Kisić: Komunalni otpad – doprinos
obnovljivim izvorima energije;


Tomac, V., B. Miličević: Rasplinjavanje –
termička obrada otpada uz iskorištavanje njegove
energetske vrijednosti;


Fabulić Ruszkowski, M., M. Radošević,


N. Marčec – Rahelić S. Telen: Biogoriva i INA;
Protulipac, N., K. Župančić: Proizvodnja
biodizela u RH;
Vo ć a, N., T. K r i č k a , Ž. J u k i ć , V. J a n u š ić :
Uloga poljoprivrede u proizvodnji i korištenju biodizelskoga
goriva i njegovih nusproizvoda;


Papak, H.: Mogućnost suradnje poduzetnika i
znanstvenika u razvoju biogoriva;


Čupin, N.: Uloga lokalne zajednice u korištenju
obnovljivih izvora energije;


Pašičko, R., S. Robić, A. Tuerk: Utjecaj trgovanja
emisijama CO2 na konkurentnost energije
iz biomase;


Ivanović, M.: Europski trendovi u obnovljivim
izvorima energije.


2. dan, ponedjeljak, 28. 5. 2007.
Nakon uvodnih i pozdravnih riječi organizatora,
pokrovitelja i generalnih sponzora, Skup je otvorio
prof. dr. sc. Dragan K o v a če v i ć , državni tajnik
MPŠVG koji je posebno naglasio:


“Biomasa kao jedan od obnovljivih izvora energije
ima velike potencijale za korištenje u RH, a isto
tako brojne pozitivne ekološke, gospodarske i socijalne
učinke. U šumarstvu, drvnoj industriji te poljoprivredi
nastaju velike količine biomase pogodne
za energetsko iskorištavanje. Dosadašnji poten-
Slika 1. Skup je otvorio prof.dr.sc. Dragan Kovačević, državni
tajnik MPŠVG (četvrti slijeva)


cijal leži u iskorištavanju neobrađenih oranica i
pašnjaka za uzgajanje energetskih biljaka, podizanje
energetskih plantaža brzorastućeg drveća i integriranih
energetskih farmi te proizvodnji biogoriva.


U posjedovanju tako velikog energetskog potencijala
svakako je važna činjenica da je značaj OIE
prepoznala i vlada RH koja kroz resorna ministarstva
stvara poticajno zakonodavno okruženje donošenjem
strateških dokumenata, zakonskih i podzakonskih
akata.


Uz stvaranje poticajnog zakonodavnog okruženja i
poticanja proizvodnje i korištenja biomase u energetske
svrhe, otvaranjem pregovora za punopravno
članstvo u EU našoj zemlji otvorene su mogućnosti
korištenja financijskih sredstava iz pretpristupnih
programa EU.


Jedna od bitnih činjenica je da je RH dana 27. 4.
2007. ratificirala Kyotski protokol, čime se obvezala
smanjiti emisiju stakleničkih plinova u prosjeku
za 5 % u razdoblju od 2008. – 2012. godine, u odnosu
na baznu godinu (1990. godina).


Zajedno s drugim razvojnim mjerama, obnovljivi
izvori, posebno biomasa, mogu u RH dugoročno
doprinijeti sljedećem:

raznolikosti proizvodnje i pouzdanoj opskrbi,

promicanju domaće proizvodnje i smanjenju uvoza
energije,
– održivom razvoju na regionalnoj i lokalnoj razini,značajnom smanjenju štetnih utjecaja na okoliš,
otvaranju novih radnih mjesta, investiranju u ruralčj


na područja, područja
aa o
ood
dd posebnog nacionalnog ina,


teresa, obali i otoka,
i na kraju sve vas danas ovdje prisutne, pozivam na
zajednički nastup i partnerstvo, koje će doprinijeti
održivom razvoju i sveopćem boljitku.”


Zatim je slijedilo izlaganje pet radova o hrvatskom
zakonodavstvu o obnovljivim izvorima energije pod
moderatorima: Tonči Panza, predsjednik zajednice
OIE pri HGK i Tomislav Krajač, HGK, i to:
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Domagoj Validžić: “Novi zakonodavni okvir za


obnovljive energije”;
Zlatko Beković: (rad tiskan u Zborniku1);
Dubravka Štefanec: (rad tiskan u Zborniku);
Branko Kaurić: “Uloga Hrvatskog operatora trži


šta energije u sustavu poticaja OIE” i
Marijan Hohnjec: “Financiranje programa i projekata
OIE”.


Nakon dosta rasprave, isti dan popodne održana je
konferencija za medije na kojoj sam dao izjavu za
HRT i Slavonsku televiziju, a nakon ručka nastavljena
su izlaganja na temu Ekonomsko financijska pro


I , i to:


blematika u OIE, i to
Hrvoje učić i Dubravka Z ori ć : (rad tiskan u


Zborniku);
Srećko Selanec: (rad tiskan u Zborniku);
Neda Cepić: (rad tiskan u Zborniku);
Diana Ognjan: (rad tiskan u Zborniku);


Zatim je nakon rasprave i kratkog odmora održan i
Okrugli stol: Uključivanje obnovljivih izvora energije
u energetski sustav RH, sa sljedećim izlaganjima:


Damir Pečvarac i Ivana Šćurla (rad tiskan u


Zborniku);
Milan Ivanović (rad tiskan u Zborniku);
Željko Žečić: “Šumska biomasa za energiju”.


3. dan, utorak, 29. 05. 2007.
Treći dan prije i poslije podne održani su Okrugli
stolovi: biomasa, bioplin i biogoriva.
Moderatori Okruglog stola biomasa bili su mr. sc.
Josip Dundović, predsjednik Grupacije za biomasu
i bioplin i dr. sc. Davorin Ka j b a sa 9 prezentacija:
Branko Liker : (rad tiskan u Zborniku);
Josip Dundović: (rad tiskan u Zborniku);
Davorin Kajba: (rad tiskan u Zborniku);
Hrvoje Hucika: “Primjena biomase u proizvodnji
struje i topline te korištenje energije u drvnoj, prehrambenoj
i opekarskoj industriji”;
Željko Sučić, Mladen Slunjski: “Iskorak Hrvatskih
šuma d.o.o.”;
Marinko Košutić: “Videozapis proizvodnja šumske
sječke u Toplani na biomasu Ogulin”;
Zvonimir Preveden: “Kogeneracijski tipski modul
1000 kW el + 4500 kWth iz drvne biomase”;
Josip Dundović umjesto Reinhold Erlbeck:
(rad tiskan u Zborniku);
Josip Dundović: “Energetska uporaba šumske
biomase u RH”.


Za radove objavljene u Zborniku već smo naveli naslove


Slika 2. Moderatori radnog dijela skupa biomasa, bioplin
i biogoriva


Moderator “Okruglog stola bioplin” sa 8 radova bio
je prof. dr. sc. Davor K r a l i k , dopredsjednik Organizacijskog
odbora :


Nataša Uranjek: (rad tiskan u Zborniku);
Srećko Kukić : (rad tiskan u Zborniku);
Davor Kralik : (rad tiskan u Zborniku);
Josip Fa l ca n: “Bioplin – mogućnosti i efikasnosti


za poduzeća”;
Dražen Kirša: “Bioplin kao energent”;
Roman Jugović: (rad tiskan u Zborniku);
Andrea Hublin : (rad tiskan u Zborniku);
Veronika Tomac: (rad tiskan u Zborniku).


Denis Ivanov, predsjednik Grupacije za biogoriva
i Andreja Čakija, MPŠVG bili su moderatori
“Okruglog stola biogoriva” sa 8 prezentacija:


Branko Tripalo: “Kemijsko-inženjerski aspekti


proizvodnje biodizela”;
Marko Radošević: (rad tiskan u Zborniku);
Natalija P r o tu l ip a c , Krešimir Ž u pa nč i ć: (rad


tiskan u Zborniku);
Neven Voća: (rad tiskan u Zborniku);
Helena Papak: (rad tiskan u Zborniku);
Nikola Čupin: (rad tiskan u Zborniku);
Slavica Robić: (rad tiskan u Zborniku);
Milan Ivanović: (rad tiskan u Zborniku).


Po završenim Okruglim stolovima i provedenim
raspravama, održana je u velikoj dvorani sjednica sudionika
Skupa s moderatorima: mr. sc. Josip Dundović,
Denis Ivanov, Domagoj Valižić, Vesna Trnokop
Tanta, potpredsjednica HGK, Tonči Panza, Miroljub
Stojanović, pomoćnik ministra MPŠVG i prof. dr. sc.
Davor Kralik. Tom prigodom usvojeni su prijedlozi
zaključaka radnog dijela Skupa. Više o održanom skupu
i zaključcima Sekcija biomasa, bioplin i biogoriva
na internetu www.hgk.hr!


Mr. sc. Josip Dundović