DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 80     <-- 80 -->        PDF

kartiranje i prikaz površina prema zadanoj klasifikaciji,
te za fotointerpretaciju koristila ESRI programska
oprema.


Nakon pripreme i obrade gore navedenih satelitskih
snimaka, izvršena je automatska nenadgledana klasifikacija
u svrhu izdvajanja površina pod šumom i površina
koje nisu prekrivene šumom. Rezultat je karta
granice šuma.


Pomoću uzoraka s terena izvršena je nadgledana
klasifikacija multispektralnih satelitskih snimaka i
kontrola podataka dobivenih nenadgledanom klasifikacijom.
Rezultat je karta šuma u 5 klasa.


Fotointerpretacija je obuhvaćala kategorizaciju i
procjenu šuma na satelitskim snimcima visoke prostorne
rezolucije 5 m. Vizualnom fotointerpretacijom se
obavlja procjena karakteristika šumskih zemljišta i sustava
šuma na primjernim plohama veličine 0.1963 ha
(R = 25 m).


Finalna faza projekta sastojala se u analizi prikupljenih
podataka i njihovoj usporedbi. U dolje navedenoj
tablici nalazi se usporedba površina u hektarima
dobivenih metodama automatske interpretacije i metodom
vizualne fotointerpretacije:


Slika 5. Fotointerpretacijske plohe po interpretiranim kategorijama


Kategorija
Šuma


Ne šuma


Ukupno


P - fotointerpretacija


364400
296500
660900


Razlika rezultata fotointerpretacije i automatske interpretacije
je 4,5 % što je unutar zahtjeva određenih
prije početka projekta.


Zahtjevana točnost podataka dobivenih automatskom
interpretacijom trebala je biti veća od 90 %. Za
ocjenu točnosti korišteno je 5 % nasumice odabranih
fotointerpretacijskih ploha koje su ponovno vizualno
interpretirane da bi se mogle iskoristiti kao referentne.
Ostvarena točnost je iznosila 94,64 %, a dobivena je
korištenjem metode izrade matrice pogrešaka po Congaltonu.


Kroz pilot projekt uspješno je testirana predložena
metodologija za inventarizaciju šuma upotrebom teh-


P – automatska interpretacija


348118,45
314448,78
662567,23


Razlika


16281,55
-17948,78
-1667,23


nologije daljinskih istraživanja. Nenadgledana automatska
interpretacija kojom se određivala granica šuma,
zadovoljava sve zahtjevane uvjete što se tiče točnosti
i kvalitete i preporuča se da se primjeni na cjelokupnu
inventarizaciju teritorija BiH. Rezultati fotointerpretacije
su također opravdali očekivanja i mogu poslužiti
kao pomoć i kontrola za tehnologiju daljinskih
istraživanja.


Projekt je realizirala tvrtka Gisdata iz Zagreba u suradnji
sa tvrtkom Waldprojekt iz Bosanske Krupe (BiH),
dok je supervizor i savjetnik na projektu bio prof. Milan
Hočevar sa Gozdarskog instituta iz Ljubljane.


Izv. prof. dr. sc. Renata P e r n a r, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
SAVJETOVANJE NA TEMU DALJINSKA
ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU


Ove godine “Dani hrvatskog šumarstva” bili su posvećeni
temi “Daljinska istraživanja u šumarstvu”. U
okviru stručnoga savjetovanja održano je pozivno predavanje
pod naslovom “Utvrđivanje zdravstvenoga
stanja šuma metodama daljinskih istraživanja”.


Prva snimanja pomoću ICK filma s ciljem utvrđivanja
oštećenosti u šumama bukve i jele gorskoga dijela
Hrvatske, provedena su 1988. godine. Cijelo je područje
bukovo-jelovih šuma Gorskoga kotara snimljeno
u prugama, a snimkama je bila pokrivena površi
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 81     <-- 81 -->        PDF

na od 40 000 ha. Snimanje šuma
šumskog bazena Spačva ICK filmom,
obavljeno je prvi puta 1989.
godine. Ukupna dužina pruga iznosila
je 49 km.


Kako su ta snimanja pokazala
prednosti fotointerpretacije za procjenu
oštećenosti šuma, odlučeno je
da se ponovno nakon 10 godina snimi
dio površina. Tako je tijekom
1998. i 1999. godine obavljeno snimanje
dviju pruga na Velebitu (Šumarija
Krasno), koje su se poklapale
s prugama snimljenim 1988.
godine i G. J. “Brloško” (Šumarija
Fužine). Novim aerosnimanjem u
2005. godini, obuhvaćene su bukovo-
jelove šume u Lici i šume hrasta
lužnjaka u Spačvanskom bazenu.
Ukupna površina aerofotogrametrijskog
snimanja iznosi 11 130 ha.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao izvršitelj
radova i Hrvatske šume d.o.o. kao investitor,
sklopili su ugovor o izradi znanstvenih studija s ciljem
utvrđivanja oštećenosti šuma i inventarizacije
sušaca za područja Spačvanskog bazena i Like interpretacijom
infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki.
Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje obavila je
tvrtka GEOFOTO d.o.o., prema posebnom ugovoru s
investitorom.


Utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma može se
provesti terestričkim opažanjima ili primjenom metoda
daljinskih istraživanja. Od metoda daljinskih istraživanja
posebno je pogodna interpretacija infracrvenih
kolornih (ICK) aerosnimaka. Na ICK aerosnimkama
oštećenost se lagano uočava, ponekada i prije nego
se u prirodi pojave oku vidljivi znakovi.


Radi mogućnosti uspoređivanja s terestričkim inventurama
oštećenosti šuma, stupanj oštećenosti određen
je prema kriterijima propisanim za terestričku
inventuru. Prema navedenim kriterijima, stupanj oštećenosti
stabla ocjenjuje se na temelju ustanovljavanja
postotka osutosti asimilacijskih organa (iglica i lišća),
postotka klorotičnosti (požutjelosti) asimilacijskih
organa i postotka odumiranja grana.


Svako stablo na terenu i na aerosnimci ocijenjeno je
jedinstvenim stupnjem oštećenosti, kao ukupnom
ocjenom na temelju navedenih karakteristika. Uz
pomoć izrađenih fotointerpretacijskih ključeva, na primjernim
stablima (krošnjama) uzetim na terenu i identificiranim
na snimkama, procijenjeno je zdravstveno
stanje pojedinih krošanja i svrstavanje u određene
stupnjeve oštećenosti prema sljedećoj skali:


stupanj oštećenosti postotak oštećenosti
0 0-10 %
1 11-25 %


2.1 26-40 %
2.2 41-60 %
3.1 61-80 %
3.2 81-100 %
4 SUSCl
Snimljenim prugama na području UŠP Gospić
djelomično je obuhvaćeno 6 gospodarskih jedinica.


Snimljenim prugama na području UŠP Vinkovci
djelomično je obuhvaćeno 8 gospodarskih jedinica.


Na temelju podataka interpretacije za sva stajališta
(primjerne plohe) izračunati su pokazatelji oštećenosti
(O, SO, IO, SO1). Sukladno dobivenim rezultatima,
izrađene su tematske karte mjerila 1 : 5000, s
prostornom raspodjelom srednje oštećenosti (SO) i indeksa
oštećenosti (IO) za glavne vrste drveća, te ukupno
za gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci) na pojedinim
prugama snimanja.


Za područje Like fotointerpretacijom pojedinačnih
stabala na sistematskom uzorku 100 x 100 m, postavljenom
preko digitalnog ortofota (DOF-a) ukupno je
interpretirano 21 011 stabala. Na interpretiranoj površini
od 5 548 ha konstatirana je srednja oštećenost
(SO) svih vrsta drveća 23,60 %, jele 37,81 %, bukve
12,61 %. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da
je stupanj oštećenosti inventariziranih šuma na prijelazu
male i srednje oštećenosti. Što se tiče jele, indeks
oštećenosti (IO) za područje Like iznosi 61,96 %, tj.
taj postatak stabala jele na snimljenom području nalazi
se u stupnju oštećenosti 2.1 i većem. Od 61,96 %