DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 75     <-- 75 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima


a,


izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti


Firenze)


Iz broja 2, ožujak-travanj 2007. izdvajamo:


Antonino D’Ippolito, Francesco Iovino, Antonino
N i c ol a ci , Antonella Ve l tri : Naseljavanje
alepskog bora na površine riječnih korita, suvaja
Kalabrije


Borici alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) prirodnog
podrijetla česti su u Ionskom priobalju Kalabrije. Ne
zauzimaju homogene površine, već isprekidane zone,
ukupne površine od oko 10000 ha. Njegove osobine
(kserofilnost i prilagodljivost) omogućuju opstanak u pedoklimatskim
uvjetima koji obilježavaju ovo područje.


Sastojine alepskog bora nalaze se na brežuljkastim
zonama, ali također u području vodotoka, sve od razine
mora do 800–900 m.n.v. Posebnost, koja se susreće u
ovom području je širenje alepskog bora u bujična korita,
sve do njihovih ušća. Dinamika širenja bora vezana
je za intenzivne hidrološke promjene.


Suvaje (fiumare), su vodeni tokovi tipični za južnu
Italiju, posebno za Kalabriju i Siciliju. Imaju bujični
režim, s kratkim i brzim protokom vode u brdskim predjelima
i razlijevanje prema ušću u obliku stošca. Vodni
režim suvaja usko je vezan sa sezonskim periodom
kiša, te je protok vode i trajanje bujice vrlo kratko, što
znači da u kratkom vremenu proteče velika količina
vode, iza čega nastupe ljetni sušni periodi. Radi karakteristika
mediteranske klime, suvaje manifestiraju čestim,
ponekad katastrofičnim poplavama, koje se izmjenjuju
s dugim razdobljima neaktivnosti.


U ovom članku autori su prikazali rezultate proučavanja
dinamike širenja alepskog bora posljednjih 50 godina
u riječnom koritu suvaje Saraceno, kod koje je ovaj
fenomen posebno naglašen.


Područje obuhvaća završni dio riječnog korita suvaje
Saraceno, koja zauzima površinu do oko 9000 ha i
opseg od 54 km, a istraživanja su vršena u dijelu korita
dužine 4 km.


Hidrometeorološki podaci uzeti su iz dvije susjedne
meteorološke stanice, koje se nalaze vrlo blizu zone
istraživanja. Prosječne oborine iznose oko 550 mm godišnje,
od čega 70 % u jesensko-zimskom periodu, a
prosječna godišnja temperatura 17 °C, prosječna kolovoza
26 °C, a prosječna siječnja nešto manja od 10 °C.
S fitoklimatskog stanovišta područje spada u toplu
podzonu Lauretuma po Pavari-u.


Na šljunku riječnog korita bor naseljava aluvialne
nepedogenezirane naslage, ali je njegov opstanak vezan
za razvoj korijena koji crpi vodu iz podzemnog dijela
korita. U tim okolnostima alepski bor je prisutan s
razbacanim stablima, reliktima starih jezgra iz središnjeg
dijela korita i manje-više gustim grupama u kojima
se nalaze i ostali elementi mediteranske makije:
oleandar, ružmarin i tamaris. Stabla bora izložena su
jakom utjecaju vjetra i u takvim uvjetima. Njihova visina
ne prelazi 7 do 8 m.


Procjena dinamike naseljavanja alepskog bora u
posljednjih 50 g, zasniva se na osnovi digitalnih ortofoto
interpretacija učinjenih avioletovima 2000. i 2004.
g., kao i starijih fotograma učinjenih aerosnimcima
1955., 1979. i 1989. g. Na osnovi snimaka iz 2000. i
2004. g. diferencirane su grupe borova s većom i manjom
gustoćom i izračunate odnosne površine.


U gušćim grupama postavljene su pokusne plohe
kojima su izmjereni svi promjeri i uzeti uzorci kolutića
na presjecima stabalaca u visini od 30 cm od zemlje,
radi laboratorijske dendrološke analize. Analizom kolutića
mogao se ustanoviti razdoblje s gustim godovima,
kao i period većeg prirasta, što je u korelaciji s podacima
o hidrološkim kretanjima. Učinjena je odvojena analiza
za sljedeća razdoblja: 1970–79, 1980–89, 1990–99.


Usporedbom aviosnimaka iz 2000. i 2004.g. nije uočena
bitna razlika u veličini površina koje je zauzeo
bor, a istraživanja sa zemlje (2006. g.) omogućila su podjelu
u grupe s različitom gustoćom i starosti stabala.


Gustoća populacije varira od minimuma od 280 stabala
po ha u rijetkim grupama, gdje su stabalca visoka do
3 m i starosti od 25 g., do maksimuma od 240 stabala,
gdje se nalaze pojedinačna stabla od 50 i 55 g., između
kojih se nalaze grupe od 30 do 45 g. te one od 10 do 25 g.
U grupama koje se nalaze u središnjem dijelu, učešće
stabala promjera preko 40 cm je svega 5 %, dok u postranim
dijelovima korita prelazi 10 %, što je posljedica
većeg utjecaja bujičnog učinka u središnjem dijelu.


Analizom aviosnimaka 1955. g. vidljivo je da je površina
zauzeta borovinom manja od sadašnje koja iznosi
oko 150 ha, od čega se 55 ha odnosi na grupe veće
gustoće uzduž riječnog korita.


Promatrano vremenski, ustanovljeno je povećanje
površine zauzete rijetkim grupama u vremenu od 1955.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 76     <-- 76 -->        PDF

do 1989. g. u iznosu od 26 %, a smanjenje površina gustih
grupa za oko 70 % što je uvjetovano promjenom
smjera glavnog vodotoka.


Poslije 1988. g. situacija se mijenjala vezano za hidrotehničke
radove na bujičnom koritu i utjecaja hidrometeoroloških
prilika. Osobitost je što bor uspješno
zauzima aluvijalne nanose krupnog šljunka, a dinamika
njegovog daljnjeg razvoja ovisna je od učinka bujičnih
naleta, koji periodično “očiste” korito.


U intervalima između vodenih udara i izostanka
drugih negativnih učinaka, alepski bor brzo i obilato
zauzima periodično poplavljene površine, stvarajući
kontinuitet s boricima u blizini korita, te tako ublažuju
negativan utjecaj suvaja na izgled krajolika.


Anna Memoli, Donatella Paffetti: Preliminarna
istraživanja o genetskoj raznolikosti šumske
šljuke (Scolopax rusticola L.)


Genetska istraživanja šljuke zasnivaju se na metodi
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), a cilj
je razvoj planova gospodarenja i ustanovljenje pripadnosti
odstrijeljenih šljuka u Italiji (i drugim zemljama)
određenim skupinama s obilježenim genetskim razlikama.
Do sada nije proučavana genetska različitost
kod šljuka pomoću analize genoma DNA.


Genom, koji je “zamrznut” u vremenu i ima vjerojatno
više od 400 miliona godina, mijenja se vrlo sporo,
a nasljeđuje se samo po majčinskoj liniji, ima posebno
značenje u istraživanju fenomena migracije kod
šljuka. Pomoću te metode već je proučavano podrijetlo
sjevernoameričke sove, australske krunaste kreštalice,
te nekih vivaka. Ova istraživanja vršena su u cilju ustanovljenja
genetskih odnosa pojedinih jedinki šljuka
odstrijeljenih na različitim lokacijama.


Poznato je da populacije šljuka koje prelijeću Italiju
uglavnom potječu iz Finske i zapadne Rusije. Njihov
dolazak u Italiju odvija se u širokoj fronti i obuhvaća
vremenski podjednako sjever i jug poluotoka.


Najbrojniji kontigenti zahvaćaju središnji dio, zatim
jug i otoke. Nakon prelaska Apenina jedan dio šljuka
u preletu nastavlja prema Korzici, Sardiniji i Alžiru,
a drugi dio prezimljuje u južnim predjelima Italije. Područja
prezimljavanja šljuka trebaju obilovati raznolikom,
pretežito vazdazelenom vegetacijom, posebnom
kvalitetom biotopa i bogatom mikrofaunom.


Za istraživanje su korišteni uzorci šumskih šljuka
odstrijeljenih na različitim lovnim područjima (5 područja
i 162 uzorka) koje su osigurali lovci u svrhu
istraživanja.


Ekstrakcija DNA je realizirana po metodi Huff-a i
suradnika (1993. g.) s potrebnim modifikacijama, a
daljnja analiza je koristila program CLUSTAL X uz
naknadnu kontrolu.


Izdvojeno je ukupno 12 haplotipa, koji sudjeluju u
različitim frekvencijama u pojedinim jedinkama, tako
da je npr. haplotip broj 1 najučestaliji u jedinkama svih
lokacija (58 %), a haplotip 9, 11 i 12 u samo jednoj lokaciji.
Najveći broj haplotipa (8) imaju jedinke s lokacije
Firenzuola, gdje je najveća genetska raznolikost, a
najmanje jedinke s lokacije Palazzuolo (3).


Dobiveni rezultati predstavljaju vrlo interesantne
podatke o populaciji šljuka. Oni se posebno odnose na
velik postotak raznolikosti koje se susreću na individualnoj
razini (94 %), dok je skroman postotak razlika
među populacijama (5,7 %). Individualna varijabilnost
ukazuje na polimorfizam vrste. Veće razlike populacije
unutar vrste nisu ni logične, jer šljuke koje prelijeću ili
ostaju u prezimljavanju, uglavnom potječu iz istih prostora
gniježđenja, a lokacije iz kojih su uzeti uzorci za
istraživanje su relativno blizu (Toskana). Vidljive razlike
individua očituju se uglavnom u različitim nijansama
boje perja i tjelesnoj težini.


Smanjenje broja šljuka koje se zadržavaju na teritoriju
Italije uzrokovan je promjenom kvalitete staništa
koja je nastala raseljavanjem stanovništva iz ruralnih
predjela, nestanka stoke i pašnjaka, te prenamjene korištenja
zemljišta.


Markatori RAPD i daljnje analize su vrijedne metode,
koje daju razne genetske informacije korisne za poboljšanje
planova gospodarenja šljukama.


Orazio Ciancio: Uvod u rubriku fauna i šume


Urednik časopisa prof. Orazio Ciancio predstavio je
početak izlaženja nove rubrike Fauna i šume, kojoj je
cilj aktualizirati temu koja sve češće postaje predmet
znanstvenog sukobljavanja: odnos šumske faune i gospodarenja
šumama. Ne treba zaboraviti da je šuma
kompleksan biološki sustav, koji tako treba shvatiti i
analizirati.


Činjenica je da šumska fauna čini štete na šumi, ali
to ne smije biti razlog da je treba sasvim eliminirati iz
šume. No, također treba reći da nije opravdano omogućiti
razmnožavanje pojedinih vrsta šumske faune (srne,
jeleni i divlje svinje), do te mjere da ugroze opstanak i
obnovu šumske vegetacije.


Za vrijeme zimskog razdoblja zbog velikog snijega
divljač se ne može kretati u potrazi za hranom, te na
malom prostoru pojede dijelove grana i oguli koru debla
koji vire iz snijega, pa se događa da slabi primjerci
divljači ne prezime, ali isto tako mnoga oštećena stabla
u proljeće ne potjeraju.


U šumi biološka raznolikost ne ovisi samo o šumskoj
vegetaciji i krupnim životinjama, već na šumske
ekosustave djeluju razni organizmi: bakterije, protozoi,
lišajevi, gljive, mekušci, člankonošci i dr.


Ambijentalne i socijalekonomske promjene koje su
se dogodile u brdskim i planskim predjelima posljed
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 77     <-- 77 -->        PDF

njih desetljeća poremetile su dinamičku ravnotežu,
koja se zasnivala na odnosu među populacijama i različitim
uporabama zemljišta. Zbog tih promjena samo
detaljne ekološke analize mogu dati korisne informacije
za održivo gospodarenje svim komponentama, koje
obilježavaju okružje.


Nova rubrika treba čitateljima, serijom članaka
omogućiti upoznavanje s ovom delikatnom i važnom
problematikom. Rubriku uređuje suradnik časopisa
Paolo Casanova.


Paolo Casanova, Anna Memoli: Predatori i
njihov plijen


Odnos predatora i njihovog plijena je jedan od
osnovnih procesa biologije zbog različitih važnih motiva.
Jedan od glavnih je premiještanje energetskog toka
s prve prehrambene razine.


Akumulirana energija u obliku biljne hrane premješta
se na drugu prehrambenu razinu (biljojedi, koji su također
predatori u odnosu na biljne vrste). Dio biljojeda
postaje plijen predatora, koji su treća razina prehrambenog
lanca. Ovaj proces predstavlja temeljni mehanizam
genetske evolucije i regulator je pozitivnog i negativnog
prirasta svih biljnih i životinjskih populacija.


Odnos predatora i plijena proučavali su mnogi znanstvenici.
Dvoje matematičara, Alfred Lotka i Vito Volterra,
neovisno jedan od drugog (1925. i 1926. g.) izrazili
su ovaj odnos u dvije jednadžbe, koje i danas predstavljaju
osnovno polazište za objašnjenje odnosa između
populacije predatora i populacije plijena. Osnova
istraživanja su dvije krivulje prirasta: prva, kada jedna
populacija raste bez ograničenja tj. maksimum nataliteta
i minimum mortaliteta i druga u kojoj natalitet ne
ovisi o broju predatora, već o reproduktivnom kapacitetu
vrste, ali mortalitet ovisi o broju predatora.


Ovome treba dodati, da brzina reakcija ovisi o koncentraciji
individua predatora i plijena i proporcionalna
je frekvenciji “susreta” jedinka u jedinici vremena, analogno
kemijskim reakcijama i “susretu molekula”.


Ako se promatraju dvije populacije, jedna predatora,
druga plijena u optimalnom uvjetima, na koje (teoretski)
ne djeluju drugi čimbenici okružja već samo
međusobna interakcija, situacija je sljedeća:stopa nataliteta predatora ovisi, bez sumnje, o raspoloživoj
hrani tj. brojnom stanju plijena. Stopa
mortaliteta ne ovisi o gustoći plijena već o biološkim
karakteristikama predatora.

stopa nataliteta kod plijena ne ovisi o brojnom stanju
predatora, već o njenoj reproduktivnoj sposobnosti,
dok je naprotiv mortalitet u proporcionalnoj
vezi s brojem predatora.
Jasno je da se u prirodi ne susreću “čisti” odnosi
predatora i plijena, jer se pojavljuju “intervencije” dru


gih predatora i drugog plijena, kao i ostali utjecaji žive
prirode.


Važan element za praktične posljedice posebno je
“krhak” odnos predatora i plijena, koji se vrlo lako
poremeti, a tomu je najčešći razlog utjecaj ljudske
aktivnosti (poljoprivreda, gospodarenje šumama, lov,
stočarstvo i dr.).


Izravna akcija čovjeka, lov na velike predatore, radi
zaštite domaće stoke učinili su da su u Italiji nestali ili
gotovo nestali predatori medvjed, vuk, ris i vidra, a
ugroženi su divlja mačka i kuna zlatica.


Postoji mala grupa medvjeda u NP Abruzzo, a vuk
se u posljednje vrijeme obnavlja u napuštenim dijelovima
Apenina.


Povećani broj lisica, kuna bjelica, tvorova, lasica te
ptica grabljivica, ugrozile su opstanak jarebica (poljske
i kamenjarke), fazana, zeca i drugih životinja, a k tome
treba dodati i često nerazuman pritisak lovaca. Poseban
program predstavljaju lisice koje su svojom prilagodbom
i smanjenim izlovom upeterostručile svoje brojno
stanje.


Specifična je situacija u nacionalnom parkovima i
drugim zaštićenim predjelima. Tu se osjeća brz rast
brojnog stanja krupnih papkara. Lov je na tim područjima
zabranjen, a nedostaju prirodni neprijatelji, ponajprije
vuk, koji je bio najvažniji prirodni regulator.


U ovoj situaciji, kada je broj papkara prevelik, upitna
je uloga vuka koji po svojoj prirodi nije ubojica, jer
uglavnom lovi da zadovolji potrebu za hranom. No


o
njegova hrana nisu samo dvopapkari, već i ostali mali
ii


i
veliki sisavci, vodozemci, ptice, jaja, strvine, voće itd.
Drugi je problem što bi populacija vukova trebala
brojiti minimum 20 jedinki zbog genetske raznolikosti.
To praktički predstavlja 4 do 5 familija, od kojih svaka
treba imati prostor od oko 200 kvadratnih kilometara,
radi velikog radijusa kretanja i prehrane mladunčadi, a
takvih prostora u parkovima i drugim zaštićenim prostorima
u Italiji nema.


U zaključcima ovog članka autori navode da je od
posebne važnosti planiranje gospodarenja faunom, ali
ne samo sa biljojedima, već i njihovim predatorima, a
to sve skupa treba biti sinkronizirano sa gospodarskim
zahvatima u šumarstvu.


Frane Grospić