DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 73     <-- 73 -->        PDF

znanstvenik. Za njega je prof. B. Prpić napisao da pripada
redu skromnih i marljivih znanstvenika i da ga je posao
u nastavi i obradi članaka uvijek veselio, te da je
izuzetan primjer stručnjaka operativca koji je dao velik
doprinos u šumarskoj znanosti i visokoškolskoj nastavi.


Sigurno je da je prof. Vajda bio šumar širokih pogleda
glede struke. Ukazivao je na široka gledišta domaćeg
i inozemnog šumarstva. Bavio se vrstama šumskog drveća,
uzgajanjem i uređivanjem šuma te utjecajem šume
na okoliš i zdravlje čovjeka. Poseban je doprinos dao
zaštiti šuma.


Kao vrstan stručnjak rukovodio je (1946–1947)
ustanovom iz koje je nastao današnji Šumarski institut
Jastrebarsko. Kao čovjek bio je plemenit, skroman, tih,
nenametljiv i omiljen.


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


Po svemu kakav je bio, što je radio, te koliko je učinio
za struku, s ponosom sam osvježio sjećanje na njega
prigodom obilježavanja Šumarskog instituta Jastrebarsko.


Život mu se ugasio 29. lipnja 1987. godine, a vječito
počivalište našao je na zagrebačkom groblju Mirogoj.


Znanstvenici i ljudi kao prof. dr. Zlatko Vajda nama
su ponos, a mladima neka budu primjer dobrih djela.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš


Dr. sc. DINKA MATOŠEVIĆ, dipl. ing. šum.


Dr. sc. Dinka M a t o š e v ić , dipl. ing. šum. obranila
je 12. ožujka 2007. godine disertaciju pod naslovom
“Lisni mineri drvenastog bilja u Hrvatskoj i njihovi
parazitoidi”, te time stekla akademski stupanj doktora
znanosti, znanstveno polje šumarstvo.


Javna obrana disertacije obavljena je na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom
u sastavu:


Doc. dr. sc. Josip M a rg a l e t i ć, Šumarski fakultet
Zagreb, predsjednik.


Izv. prof. dr. sc. Boris H ra š o v e c , Šumarski fakultet
Zagreb, mentor (član).


Doc. dr. sc. Mirza Dautbašić, Šumarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu (BiH), član.


Cjelokupan rad napisan je na 207 stranica, a od toga
na samu disertaciju otpada 189 stranica. Dodaci se
odnose na idedntifikacijsku karticu na hrvatskom i
engleskom jeziku, sadržaj, popis slika, tablica i grafikona,
predgovor, sažetak, a na završetku je napisan
životopis također na oba jezika.


Tekst diksertacije obogaćen je sa 139 originalnih
slika, 29 tablica i 5 grafikona. Disertacijski dio teksta
sastoji se od sljedećih poglavlja: Uvod i cilj istraživanja,
Dosadašnja istraživanja lisnih minera i njihovih
parazitoida, Taksonomska podjela lisnih minera, Način
života lisnih minera, Uzroci mortaliteta lisnih minera,
Područje istraživanja, Materijali i metode rada, Rezultati
istraživanja, Rasprava, Zaključci i Literatura.


ŽIVOTOPIS
Dinka Matošević rođena je u Zagrebu 1. 8. 1966.
godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala
je 1990. godine. Sljedeće (1991) godine započela je
raditi u Šumarskom Institutu u Jastrebarskom, gdje se
nalazi i danas. Uz stjecanje znanja u matičnoj kući,
stručno se usavršavala u Velikoj Britaniji. Tamo je kao
stipendist Britanskog savjeta 1992. godine boravila 3
mjeseca u Alice Holt Research Station. U Odjelu za zaštitu
šuma i lovstvo Šumarskog instituta radi od 1993.
godine, a usmjerena je na Šumarsku entomologiju.
Magistrirala je 2003. godine na temu pod naslovom
“Štetna entomofauna drvenastih biljnih vrsta urbanog
zelenila grada Zagareba”.Smatra
SmatraSmatram
mm d
ddaa je to najcjelovienast


tiji entomološki rad za drvenasto
oo bilj
biljbilje
ee u Zagrebu.
Kao znanstvenica radi na projektima Hrvatskih šuma


a


d.o.o. Zagreb, na izvještajno-prognoznim poslovima u
šumarstvu, kao suradnik na znanstvenim projektima
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, voditeljica
je jednog istraživačkog projekta Hrvatskih šuma i jednog
bilateralnog hrvatsko-mađarskog projekta.
Svoje spoznaje iskazivala je usmenim izlaganjima i
posterima na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih
skupova.


Dinka Matošević je do sada samostalno ili u koautorstvu
objavila 29 radova i sažetaka. Od toga ih je 8
objavljeno u stranim časopisima.