DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 71     <-- 71 -->        PDF

OBLJETNICE


SJEĆANJE NA PROF. DR. SC. ZLATKA VAJDU
NAKON 20 GODINA SMRTI


UVOD
Nakon završetka 2. svjetskog rata u društvu i pojedincima
postojala je svijest i veliki entuzijazam za napretkom
materijalnih i društvenih dobara. Visoko obrazovani
ljudi toga doba ukazivali su da se svakovrsni
napredak temelji na znanstvenim spoznajama. Uvidjevši
takve činjenice donose se odluke o osnivanju
znanstvenih istraživačkih centara, odnosno ustanova
za pojedine struke. Za početak to su bile tzv. Položajne
grupe koje su pripadale Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva.
U ono vrijeme bio je veliki problem manjkavost vodećega
stručnoga kadra. Za voditelje položajnih grupa
postavljali su se dokazani stručnjaci.
U isto vrijeme kao iskusni stručnjak, znanstvenik i
honorarni nastavnik Zaštite šuma na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu, postojao je čovjek


tetu
sposoban za vođenje i razvijanje znanstvenih i stručnih


je i
poslova u šumarstvu, a to je bio doktor znanosti Zlatko
Vajda, inženjer šumarstva. On je 31. 12. 1945. godine
postavljen za referenta položajne grupe u Zavodu za
praktična šumarska istraživanja kod Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu. Na toj je dužnosti
ostao dvije godine. Iz tadašnjega Zavoda razvijale su
se istraživačke jezgre i konačno Šumarski institut, Jastrebarsko.
Prilikom obilježavanja 30 godina postojanja
Šumarskoga instituta Jastrebarsko, u studenome
2005. godine, ukazali smo na stručno, znanstveno i
ljudsko djelo prvoga znanstvenog voditelja Instituta,
dr. Zlatka Vajde, kao što to prikazujemo u ovome radu.


ŽIVOTNI PUT


Zlatko Vajda je rođen 16. 11. 1901. godine u Čajkovcima
kod Đakova. Na realnoj gimnaziji u Osijeku
maturirao je 1920. godine. Šumarski studij na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu završio je
1924. godine. Sljedeće (1925) godine započinje njegov
radni vijek u taksaciji Direkcije šuma u Zagrebu. Nakon
toga prelazi u Ogulin. U Ogulinskoj imovnoj općini
radi 1926 – 1927, u koje je vrijeme položio državni
ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva.
Od 1928 – 1940. godine radi kao upravitelj Državne
šumske uprave Ogulin. Od 1941 – 1945. godine radi u
Zagrebu u taksaciji Šumarskog odjela Banske uprave.
Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu zapošljava se
kao honorarni nastavnik 1945. godine. Zadržavajući


isto radno mjesto 1946 – 1947., referent je V položajne
grupe u Zavodu za praktična šumarska istraživanja u
Zagrebu – preteča današnjega Šumarskog instituta,
Jastrebarsko.


Disertaciju pod naslovom “Studija o prirodnom raspoređivanju
i rastu smreke u Gorskom kotaru” napisanu
za vrijeme rada u Ogulinu, a obranio je 1932. godine.
Na temelju toga Sveučilište u Zagrebu promoviralo
ga je u čast doktora šumarskih znanosti. Slijedi njegov
znanstveni uspon. Za honorarnog nastavnika iz
Zaštite šuma izabran je 1945. godine na tadašnjem Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na istom
fakultetu habilitirao je 1947., a u svojstvu docenta radi
od 1948 – 1952. godine kada postaje izvanredni profesor.
Redoviti sveučilišni profesor postao je 1955. godine
i u tom je svojstvu radio na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu do 1972. kada je umirovljen.


Životni put gospodina prof. dr. Zlatka Vajde završio
je 1987. godine u Zagrebu, gdje na Mirogojskom groblju
vječno počiva.


NASTAVNI RAD
Gospodin Zlato Vajda započinje svoj nastavni rad
1945. godine kada je izabran za honorarnog nastavnika
zaaštite šuma na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Tijekom daljnjeg rada svestrano je razvijao
zaštitu šuma, a za neke dijelove razvio se u vrsnoga
specijalistu. Ispravno je uočio povezanost uzgajanja i
zaštite šuma, pa ih je u mnogo slučajeva prikazivao
kao cjelinu. Predmet Zaštita šuma predavao je do odla


cjeli


ska u mirovinu (1972. godine), odnosno 56 semestara.


u mir i ( . i ), tr.
Kroz to razdoblje utjecao je na razvoj zaštite šuma i
odgoj brojnih stručnjaka i znanstvenika na tom polju
Kao znanstvenik širokog profila na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu predavao je još sljedeće predmete:


Uprava šuma od 1945. do 1949. godine


Lovna privreda od 1947. do 1949. godine


Meteorologija i klimatologija od 1952. do 1953. godine


Uzgajanje sa zaštitom šuma od 1953. do 1958. godine


Osnove šumarstva od 1958. do 1972. godine.


Posljednja dva predmeta predavao je studentima
drvno-industrijskog (tehnološkog) smjera. To se potkrepljuje
činjenicom da je jedno vrijeme (1953 – 1958)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 72     <-- 72 -->        PDF

postojao predmet Uzgajanje sa zaštitom šuma kojega
je predavao prof. Vajda.


Iz prikazanoga vidljivo je da je prof. Vajda na redovnom
studiju ukupno predavao 6 predmeta.


Prof. dr. Zlatko Vajda pripada plejadi profesora koji
su 60-tih godina prošloga stoljeća utanačili poslijediplomski
studij na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Upravo je on bio voditelj i predavač zaštite šuma na
poslijediplomskom studiju. Dapače Zaštitu šuma na
tom studiju predavao je i nakon odlaska u mirovinu.


STRUČNA I NASTAVA DJELATNOST
Prof. dr. Zlatko Vajda ukupno je proveo 22 godine u
šumarskoj operativi tj. u Ogulinu. S obzirom na poslove
kojima se bavio u Ogulinu, pogotovo uzgajanjem
šuma, čitav njegov daljnji rad baziran je na spoznajama
uzgajanja šuma i složenosti šumskih zajednica. Upravo
je to davalo posebnu vrijednost svim njegovim kasnijim
stručnim i znanstvenim radovima. Za vrijeme dugogodišnjeg
rada u operativi nije bio samo šumar praktičar,
već i vrlo aktivan znanstvenik. U to vrijeme objavio
je znatan broj stručnih i znanstvenih radova. Kao
znanstvenik, uz stručne poslove u operativi, istraživao
je smreku, a rezultate prikazao u disertaciji pod naslovom
“Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu
smreke u Gorskom kotaru” koju je obranio 1932. godine.
On je po tome spadao među rijetke doktore znanosti
čiji je doktorat iz privrede. Uostalom to su i danas
rijetkosti. Godinu dana kasnije disertacija je tiskana u
Šumarskom listu.


Zapisano je (Prpić) da je prof. Vajda objavio preko
150 napisa. Mnogi su njegovi napisi popunili stranice
Šumarske enciklopedije. Najznačajnije mu je djelo
knjiga Nauka o zaštiti šuma, tiskana 1974. godine. Vrijedno
je istaći i opširna djela Uzgajanje šuma (Šumarski
priručnik I, 1946.) i Zaštita šuma (Šumarski priručnik
II, 1946.) posljednju knjigu Integralna zaštita
šuma iz 1983. godine. Većina njegovih objavljenih radova
predstavlja čvrstu povezanost uzgajanja i zaštite
šuma, jer je on to sagledavao kao cjelinu. Radove je
objavljivao u nekoliko glavnih publicističkih mjesta.
Recenzirao je brojne znanstvene i stručne radove, te
knjige domaćih i stranih autora.


Posebno se ukazuje na njegov rad: “Zadaća zavoda
za šumarska istraživanja” objavljenog iz 1944. godine.


Osvrćući se na njegove objavljene znanstvene i
stručne radove i knjigu, nezaobilazno je istaći nekoliko
činjenica. Godinama je proučavao i istraživao uzroke
masovnoga sušenja pojedinih vrsta drveća i šuma.
Objasnio je uzroke sušenja bukve na Učkoj. Istraživao
je promjene klime i odraz tih promjena na sušenje
šuma. On je ukazao da je klima postala toplija i da to
ima velik utjecaj na šume, što su tada bila potpuno
nova saznanja, a koja su kasnijih desetljeća potvrđena.


Kao veliki vizionar shvatio je opasnost od šumskih
a


požara, o čemu je napisao vrlo značajne radove. Obja
vio je nekoliko radova o zdravstvenom stanju biljaka u
šumskim rasadnicima. Na završetku svog stvaralačkog
rada, svoje spoznaje prikazao je u knjizi Integralna zaštita
šuma, objavljenoj 1983. godine.


Na temelju mnogobrojnih djela prof. Vajda bio je
priznati znanstvenik, cijenjen po svojoj originalnosti u
našoj zemlji i inozemstvu. Unio je nove vidike u području
zaštite šuma, a njegova iskustva jednostavna po
praktičnim rješenjima koriste se i danas. To potkrepljujemo
činjenicama da je citiran u disertacijama, magistarskim
radovima, knjigama, znanstvenim, stručnim i
drugim te diplomskim radovima.


Kao sveučilišni profesor Zlatko Vajda bio je mentor
i član povjerenstava u izradi i obrani doktorskih i magistarskih
radova (uostalom sudionik je osnivanja poslijediplomskog
studija). S ponosom ističemo da je kao
član povjerenstva sudjelovao u obrani disertacija uvaženih
akademika Dušana Klepca i Mirka Vidakovića.
Zanimljivo je da je prigodom obrana postavljao i do 10
pitanja koja su zahtijevala sveobuhvatne odgovore.


RADNE DUŽNOSOTI,


ČLANSTVA I PRIZNANJA


Za vrijeme boravka u Ogulinu i nakon položenoga
državnog stručnog ispita prof. dr. Zlatko Vajda bio je
upavitelj državne šumske uprave Ogulin (1928–1940.).


Na Šumarskom fakultetu od 1945. do 1972. bio je
predstojnik Katedre za zaštitu šuma, dekan 1954–1955.,
prodekan 1955–1956., te predsjednik Savjeta.


Od 1949. godine bio vanjski suradnik JAZU
(HAZU). Bio je član Šumarskoga društva, suradnik u
Šumarskom listu, Vanjski suradnik Instituta za fiziku
atmosfere i kozmičku fiziku, vanjski suradnik znanstvenih
šumarskih institucija i drugih organizacija.


Od 1946–1947. godine bio je referent V položajne
grupe u zavodu za praktična šumska istraživanja u Zagrebu,
današnjega Šumskoga instituta Jastrebarsko.


Za svoj marljivi rad gospodin prof. dr. Zlatko Vajda
odlikovan je ordenom rada 1965. godine. Republička
nagrada za životno djelo uručena mu je 1975. godine.
Prigodom obilježavanja 100 godina izlaženja Šumarskoga
lista i 130 godina postojanja Šumarskoga društva
(1976) nagrađen je Poveljom sa zlatnom medaljom.
Povodom proslave 125. godišnjice šumarske
nastave, Šumarski fakultet u Zagrebu dodijelio mu je
zasluženu diplomu.


Sigurno je da je prof. Vajda dobio i druga priznanja
koja on zbog svoje skromnosti nije isticao.


ZAKLJUČAK
Prof. dr. Zlato Vajda je u šumskoj operativi proveo
22 godine, a poslije toga je postao izuzetno sposoban