DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344


UDK 630* 156 (001)


ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO
TJELESNE TEŽINE KOD MUŽJAKA JELENA OBIČNOG
(Cervus elaphus, L. 1758) NA PODRUČJU DRŽAVNOG
LOVIŠTA XIV/9 PODUNAVLJE – PODRAVLJE
OD 2001. DO 2006. GODINE


ANALYSIS OF MORPHOMETRICAL CHARACTERISTICS OF ANTLERS AND
CARCASE WEIGHT OF RED DEER STAGS (Cervus elaphus, L. 1758)
IN THE STATE HUNTING GROUND PODUNAVLJE – PODRAVLJE
XIV/9 THROUGH PERIOD 2001. – 2006.


Dražen DEGMEČIĆ* & Vlado JUMIĆ**


SAŽETAK: Rad predstavlja analizu morfometrijskih parametara rogovlja
i tjelesne težine vrste jelen obični (Cervus elaphus, L.) na području lovišta
“Podunavlje – Podravlje XIV/9”. Detaljno su analizirani parametri CIC formule
za ocjenjivanje jelenskog rogovlja koji su temeljeni isključivo na izmjeri
ili brojanju. Na taj način se nastojalo izbjeći subjektivnim dijelovima CIC
formule (točke za ljepotu).


Mjerena je tjelesna težina grla (neto), težina trofeja, duljina grane rogovlja,
opseg vijenca, duljina nadočnjaka, duljina, srednjaka, opseg između nadočnjaka
i srednjaka, opseg između srednjaka i krune, broj parožaka i vrijednost
u CIC točkama. Podaci su grupirani u sljedeće dobne razrede: mužjaci
do godinu dana starosti, mužjaci od godinu do dvije godine starosti, mužjaci
tri do pet godina starosti, mužjaci pet do osam godina starosti, mužjaci devet
i više godina starosti. Dobiveni rezultati definirali su minimalnu, maksimalnu
i prosječnu vrijednost svakog pojedinog parametra. Dobiveni rezultati mogu
biti pokazatelji daljnih uzgojno – selekcijskih mjera u populaciji ovog lovišta.


K l j u č ne r i j e č i : Jelen obični, Podunavlje – Podravlje, morfometrija
rogovlja, tjelesne težine, CIC, selekcija, uzgojne mjere.


UVOD – Introduction
Jelenska divljač, a posebno morfologija rogovlja, čovjek je od tada počeo primjenjivati razne gospodaroduvijek
je zauzimala važno mjesto u znanstveno-struč-ske zahvate, posebice odstrjel, koji je kasnije postao
noj literaturi. Ritske šume podunavlja, od davnina su osnova lovnog gospodarenja. Osnovni je cilj lovnog gopoznata
kao područje jelenske divljači. Nestanak vuka spodarenja održati određeno brojno stanje populacije te
1879. godine i podizanje obrambenih nasipa na prostrauzgojiti
jelene što jačeg rogovlja (B r n a i dr. 1969).
nom poplavnom području rijeka Dunava i Drave, bitno Ovim kratkim povratkom u povijest nastojalo se
su utjecali na daljnju dinamiku populacije jelena tih dočarati ozbiljnost pristupa uzgoju jelenske divljači
područja. U nedostatku značajnih prirodnih neprijatelja prije Domovinskog rata, kada je Baranja bila cjelovito
lovno-gospodarsko područje uzgoja jelena običnog (C.
elaphus). Znanstveno-istraživački i stručni radovi koji


* Mr. sc. Dražen Degmečić, dipl. ing. šum. “Hrvatske šume”,
UŠP Osijek – šumarija Tikveš, Š. Petefija 35, 31 327 Bilje; nam stoje na raspolaganju upućuju na neke bitne parasumarija-
tikvesŽhr.sume.hr metre morfologije jelenskog rogovlja, kao što su težina


** Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum. “Hrvatske šume”, UŠP


rogovlja, duljina grana, duljina nadočnjaka, duljina


Osijek – šumarija Tikveš, Š. Petefija 35, 31 327 Bilje;
sumarija-tikvesŽhr.sume.hr srednjaka i dr. Upoznavajući važnost kontinuiranog
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
praćenja tih parametara, odlučeno je dati prikaz tih vrijednosti
nakon mirne reintegracije područja Baranje.


Stanište, genetske osobine i selekcija (intervencija
uzgajivača) tri su izvora moguće morfološke varijabilnosti
jelenskog roga. Od ta tri elementa selekcija je
zahvat kojega uzgajivači koriste od prvih pokušaja gospodarenja
divljim životinjama. Selekcijom korigiramo
i usmjeravamo populaciju. Selekciju, kod aktivnog
gospodarenja lovnom faunom, uz uvjete staništa, koristimo
kao instrument čimbenika okoline kojim usmje


ravamo vanjski izgled jedinki prema postavljenom
standardu vanjskog izgleda za gospodarski zrelo grlo.
Jelena se u slobodnoj prirodi lovi radi trofeja, stoga ne
treba čuditi da je uzgoj jelenske divljači usmjeren na
uzgoj što većeg broja grla s lijepo razvijenim i velikim
rogovljem. Upravo zbog toga postoji potreba za što boljim
poznavanjem biologije jelena običnog, a posebno
za poznavanjem zakonitosti vezanih uz rast i razvoj rogovlja
(B rn a i dr. 1984).


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - Reasearch area
Državno lovište “Podunavlje – Podravlje XIV/9”,
smješteno je na području Baranje uz tok rijeka Dunav i
Drava. Lovištem gospodari poduzeće Hrvatske šume


d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Osijek (dalje
HŠ). Lovište je obrambenim nasipom podijeljeno na
veći poplavni dio, površine oko 20 000 ha i na zaštićeni
dio, površine oko 6 000 ha. Poplavni dio čine ritske šume,
dok zaštićeni dio čine mješovite šume tvrdih listača.
Prije Domovinskog rata, su isparcelirana jelenska
lovišta danas predstavljala cjelinu kojom je gospodarilo
poduzeće “LŠG Jelen” (slika 1). Površina tog lovnogospodarskog
područja prostirala se i duž rijeke Dunav


u Bačkoj i iznosila oko 50 000 ha. Poznavajući biologiju
jelena, osnivanje tako prostranog lovišta itekako je
imalo smisla. Zajednički život u krdima, odvojenost
spolova u prostoru i posebni sezonski areali aktivnosti
jelenske divljači zahtijevaju velika prostranstva (B r n a
1979). Potrebno je naglasiti da danas na istom području,
našom najvrednijom vrstom krupne divljači gospodari
veliki broj ovlaštenika prava lova te je stoga
nužno ujednačiti kriterije gospodarenja jelenom običnim
na ovom području ujednačenih stanišnih uvjeta, a
kao rješenje nudi se ustanovljenje uzgojnog područja
(Grubešić 2006).


Slika 1. Baranja je do Domovinskog rata bilo jedino područje uzgoja jelena običnog (C. elaphus), dok je danas na njenom području
formirano pet važnijih lovišta i jedno područje kao poseban objekt zaštite prirode.


Figure 1 Baranja was before war for independence of Croatia, one region for managening red deer (C. elaphus), today at the same region
there are five more important hunting areas and one park of nature.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
3. METODE RADA – Methods of the research
U ovom su radu uzimani podaci iz trofejnih ocjembenih
listova rogovlja jelena običnog (C. elaphus). Korišteni
su trofejni listovi iz pet lovnih godina (2001./2002;
2002./2003.; 2003/2004.; 2004./2005.; 2005./2006.).
Trofeji odstrijeljenih jelena su na temelju tablice izmjene
zuba, te na temelju procjene (elementi lubanje: šav čeone
kosti, dužina lubanje, visina i debljina rožišta, stupanj
sraštenosti klinaste kosti i dr., te tjelesna procjena jedinke
– fenotip grla) grupirani u pet dobnih razreda:


1.
Godinu dana stari mužjaci,
2.
Dvije godine stari mužjaci,
3. Tri do pet godina stari mužjaci,
4.
Šest do osam godina stari mužjaci,
5.
Devet i više godina stari mužjaci.
Za potrebe analize podataka korištene su izmjerene
vrijednosti kako slijedi:
1) Neto tjelesna težina jedinki (kg) – težina grla bez
sadržaja utrobe, te bez glave i potkoljenica (neto
težina – hladnjača),
2) Težina rogovlja (kg s dekagramskom točnosti) –
težina koju koristimo pri izmjeri trofeja CIC formulom,
3) Duljina grana roga (cm) – mjerena sredinom vanjske
strane svake grane roga od donjeg ruba vijenca
do kraja najdužeg paroška u kruni,


4) Opseg vijenca (cm) – mjeren na lijevoj i desnoj
grani roga. Pritom se pazi da se mjernom vrpcom
obuhvate sve izbočine na vijencima,


5) Duljina nadočnjaka (cm) – mjerena s donje strane
lijevog i desnog nadočnjaka, od mjesta gdje se parožak
odvaja od roga pa do vrha paroška,


6) Duljina srednjaka (cm) – mjerena s donje strane lijevog
i desnog paroška od točke koja se odredi tako
da se prepolovi kut što ga čine os srednjaka i os
grane roga, pa do vrha paroška,


7) Opseg grane roga između nadočnjaka i srednjaka
(cm) – mjeren na najtanjem mjestu lijeve i desne
grane,


8) Opseg grane roga između srednjaka i krune (cm) –
mjeren na najtanjem mjestu lijeve i desne grane,


9) Broj parožaka – utvrđen brojanjem svih parožaka
dužih od 2 cm (mjereno s donje strane od korijena
do vrha paroška) na lijevoj i desnoj grani rogova,


10) CIC točke – ocjena trofeja jelenskog rogovlja na
temelju formule donesene od “Međunarodnog savjeta
za lovstvo i zaštitu divljači” osnovanog u Parizu
1930.godine (slika 2) (Varičak 1997). Izmjerene
vrijednosti parametara obrađeni su standardnim
statističkim metodama uz pomoć računala (PC).


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
4.1. Tjelesne težine
Aritmetička sredina neto tjelesne težine odstrijeljene
jelenske teladi mužjaka (N = 40 grla) iznosi 33,85 kg;
minimum 15 kg; a maksimum 61 kg.
Aritmetička sredina neto tjelesne težine odstreljenih
dvogodišnjih jelena (špizera) (N = 40 grla) iznosi
61,70 kg; minimum 32 kg; a maksimum 108 kg.
Aritmetička sredina neto tjelesne težine odstrijeljenih
jelena starijih od dvije godine (N = 40 grla) iznosi
112,4 kg; minimum 56 kg; a maksimum 200 kg (gra


8
88 kg
fikon 1).


4.2. Težina trofeja
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti do dvije godine (N = 26) iznosi x = 0,625 kg;
minimum 0,50 kg; a maksimum 2,00 kg.
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti tri do pet godina (N = 80) iznosi x = 2,806 kg;
minimum 1,50 kg; a maksimum 5,50 kg.
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti šest do osam godina (N = 54) iznosi x = 6,222 kg;
minimum 4,00 kg; a maksimum 8,00 kg.
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti devet i više godina (N = 25) iznosi x = 3 k
minimum 5,00 kg; a maksimum 10,00 kg (grafikon2).


Slika 2. Elementi rogovlja: 1. grana roga i duljina grane roga, 2.
duljina nadočnjaka, 3. opseg vijenca, 4. duljina srednjaka,
5. kruna, 6. opseg između srednjaka i krune, 7. opseg
između nadočnjaka i srednjaka.


Figure 2 Antler elements: 1. length of branch, 2. length of first tine,
3. circumference of the coronet, 4. length of third tine,


5. crown, 6. circumference of the branch over the third
tine, 7. circumference of the branch under the third tine.


ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
Grafikon 1. Neto tjelesne težine (kg) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička
sredina uzorka).
Graph 1 Carcase weight (kg) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


Grafikon 2. Težina trofeja (kg) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 2 Trophy weight (kg) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


4.3. Duljina grane Aritmetička sredina duljine grane rogovlja trofeja
Aritmetička sredina duljine grane rogovlja trofeja od-odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina
strijeljenih jelena starosti do dvije godine (N = 35) iznosi (N = 108) iznosi x = 94,89 cm; minimum 64,50 cm; a
x = 18,8 cm; minimum 8,00 cm; a maksimum 34,5 cm. maksimum 112,50 cm.
Aritmetička sredina duljine grane rogovlja trofeja Aritmetička sredina duljine grane rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 148) odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina (N = 50)
iznosi x = 68,31 cm; minimum 37,5 cm; a maksimum iznosi x = 101,47 cm; minimum 91,00 cm; a maksimum
95,5 cm. 114,50 cm (grafikon ; 3).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
Grafikon 3. Duljina grane (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 3 Branch lenght (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


4.4. Opseg vijenca Aritmetička sredina opsega vijenca rogovlja trofeja
Aritmetička sredina mjesta gdje će biti opseg vijenodstrijeljenih
jelena starosti šest do osam godina
ca rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena starosti do dvije (N = 108) iznosi x = 23,21 cm; minimum 20,00 cm; a
godine (N = 26) iznosi x = 9,79 cm; minimum 7,00 cm; maksimum 29,00 cm.
a maksimum 11,00 cm. Aritmetička sredina opsega vijenca rogovlja trofeja


Aritmetička sredina opsega vijenca rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena starosti devet i više godinna
aa
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 146) (N = 50) iznosi x = 25,87 cm; minimum 23,00 cm; a
iznosi x = 18,69 cm; minimum 11,00 cm; a maksimum maksimum 32,50 cm (grafikon 4).
27,00 cm.


Grafikon 4. Opseg vijenca (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 4 Circumference of the coronet (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest,
X – mean value).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
4.5. Duljina nadočnjaka
Aritmetička sredina duljine nadočnjaka rogovljatrofeja odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina(N = 143) iznosi x = 23,371 cm; minimum 8,00 cm; amaksimum 40,00 cm.


Aritmetička sredina duljine nadočnjaka rogovljatrofeja odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina


(N = 108) iznosi x = 35,639 cm; minimum 8,00 cm; a
maksimum 52,00 cm.


Aritmetička sredina duljine nadočnjaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina
(N = 50) iznosi x = 39,32 cm; minimum 20,00 cm; a
maksimum 54,00 cm (grafikon 5).


Grafikon 5. Duljina nadočnjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička
sredina uzorka).
Graph 5 Lenght of first tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


4.6. Duljina srednjaka
Aritmetička sredina duljine srednjaka rogovlja trofeja iznosi x = 19,279 cm; minimum 6,00 cm; a maksimum
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 136) 39,50 cm.


Grafikon 6. Duljina srednjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 6 Lenght of third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
Aritmetička sredina duljine srednjaka rogovlja tro
feja odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godinna
aa
(N = 108) iznosi x = 33,491 cm; minimum 14,50 cm; a
maksimum 52 cm.


Aritmetička sredina duljine srednjaka rogovlja tro
feja odstrijeljenih jelena starosti devet i više godinna
aa
(N = 50) iznosi x = 40,81 cm; minimum 26,00 cm; a
maksimum 60,00 cm (grafikon 6).


4.7. Opseg grane roga između nadočnjaka
i srednjaka
Aritmetička sredina opsega grane roga između nadočnjaka
i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena
starosti tri do pet godina (N = 108) iznosi x = 10,139 cm;
minimum 7,00 cm; a maksimum 15,50 cm.


Aritmetička sredina opsega grane roga između
nadočnjaka i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih


Grafikon 7. Opseg između nadočnjaka i srednjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća,
X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 7 Circumference of the branch under the third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest,
MAX – the greatest, X – mean value).


Grafikon 8. Opseg između srednjaka i krune (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća,
X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 8 Circumference of the branch over the third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the
greatest, X – mean value).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
jelena starosti šest do osam godina (N = 108) iznosi Aritmetička sredina opsega grane roga između sredx
= 14,11 cm; minimum 2,00 cm; a maksimum 18,00 cm. njaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena sta


Aritmetička sredina opsega grane roga između na-rosti šest do osam godina (N = 108) iznosi x = 12,53 cm;
dočnjaka i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena minimum 10,00 cm; a maksimum 15,50 cm.
starosti devet i više godina (N = 50) iznosi x = 16,03 cm; Aritmetička sredina opsega grane roga između sredminimum
13,00 cm; a maksimum 20,50 cm (grafikon 7). njaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena staro


sti devet i više godina (N = 50) iznosi x = 14,01 cm; mi


4.8. Opseg grane roga između srednjaka i krune
nimum 11,50 cm; a maksimum 17,50 cm (grafikon 8).


Aritmetička sredina opsega grane roga između
srednjaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena 4.9. Broj parožaka
starosti tri do pet godina (N = 135) iznosi x = 8,61 cm; Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
minimum 5,50 cm; a maksimum 15,00 cm. odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 73)


Grafikon 9. Broj parožaka po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 9 Number of the tines grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


Grafikon 10. Vrijednost u CIC točkama po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina
uzorka) “Podunavlje – Podravlje XIV/9”.
Graph 10 CIC value grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
iznosi x = 8 parožaka; minimum 6 parožaka; a maksimum
13 parožaka.


Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina
(N = 54) iznosi x = 13 parožaka; minimum 7 parožaka;
a maksimum 17 parožaka.


Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina
(N = 25) iznosi x = 14 parožaka; minimum 12 parožaka;
a maksimum 19 parožaka (grafikon 9).


4.10. Vrijednost po CIC-u
Aritmetička sredina vrijednosti CIC točaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godi


na (N = 73) iznosi x = 121,00 točka; minimum 77,00
točaka; a maksimum 167,00 točaka.


Aritmetička sredina vrijednosti CIC točaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina
(N = 54) iznosi x = 176,38 točaka; minimum
150,75 točaka; a maksimum 219,42 točke.


Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina (N = 25)
iznosi x = 198,80 točaka; minimum 152,50 točaka; a
maksimum 230,25 točaka (grafikon 10).


Podatke o izmjerenim i obrađenim parametrima pre


glednije smo prikazali u tablici 1.


Tablica 1. Izmjereni i obrađeni parametri rogova lovišta “Podunavlje – Podravlje XIV/9”
Table 1 Measured elements of antlers in the “Podunavlje – Podravlje XIV/9” hunting area


Mužjaci do Mužjaci do
Dobni razred godinu dana dvije godine
Age class Males up to Males up to two
one year of age years of age


Parametri – Parameters


Tjelesna težina (kg)


33,85 61,7


Body weight (kg)
Težina trofeja (kg)


0,63


Trophy weight (kg)
Duljina grane (cm)


18,8


Branch length (cm)
Opseg vijenca (cm)


9,79


Crown perimeter (cm)
Duljina nadočnjaka (cm)
First tine length (cm)
Duljina srednjaka (cm)
Third tine length (cm)
Opseg grane roga između
nadočnjaka i srednjaka (cm)
Perimeter between first
and middle tine (cm)
Opseg grane roga između
srednjaka i krune (cm)
Perimeter between third
tine and crown (cm)
Broj parožaka – Num. of tines
CIC -točke – CIC -points


5. RASPRAVA
Veličina tijela i tjelesna težina dva su izrazito važna
parametra, ne samo zbog planiranja moguće količine
iskoristivog mesa divljih životinja, već zbog činjenice
kako su ta dva parametra indikatori fiziološkog stanja
jedinki u populaciji. Naravno, to je povezano uz preživljavanje
zime i uspješnost reprodukcijskog ciklusa
(La ng b e i n i dr 2003). Čimbenici koji utječu na tjelesnu
težinu su:


Mužjaci tri Mužjaci šest
do pet godina do osam godina
Males between three Males between six


Mužjaci devet
i više godina
Males of nine years


and five years of age and eight years of age of age and over
Tjelesna težina dvije i više godina starosti
Body weight of two and more years of age


112,48
2,81 6,22 8,03
68,31 94,89 101,47
18,69 23,21 25,87
23,37 35,64 39,32
19,28 33,49 40,81


10,14 14,11 16,03


8,61 12,53 14,01


8 13 14
121 176,38 198,8


– Discussion
– gustoća populacije,
– izvori hrane u staništu,
tu,


– kvaliteta i kvantitetajesensk
jesenskjesenske
ee i zimske prihrane,
– klimatski uvijeti,
– zdravstveno stanje jedinki.
Analizirajući aritmetičku sredinu tjelesnih težina podijeljenu
u tri dobna razreda potvrdili smo činjenicu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
kako su rast i razvoj jelena mužjaka najintenzivniji do
starosti od oko 36 mjeseci (Car 1967, Von Raesfeld
i dr. 1991). Naime, prosječna tjelesna težina mužjaka od
dvije godine starosti u odnosu na prosječnu tjelesnu težinu
mužjaka od jedne godine starosti udvostručila se.
Budući da je rast jačine trofeja usko povezan s rastom
tjelesne težine, cilj nam je u praksi da jednogodišnji
mužjak (tele) uđe u zimu sa što većom težinom. Naime,
svi mužjaci godišnjaci koji imaju tjelesnu težinu ispod
željene granice (granica može biti prosječna tjelesna
težina ako su se uzgojne mjere dosljedno i ispravno provodile),
nikada neće moći nadoknaditi gubitak u tjelesnom
razvoju iz prve godine i nikada neće u potpunosti
pokazati svoje genetske potencijale. To je dovoljno dobar
razlog svakom uzgajivaču da prati tjelesne težine
grla (Cl u t t on- B r oc k i dr. 1982). Mužjake godišnjake
odabiremo na temelju tjelesnog izgleda (tjelesne veličine
i težine), stoga možemo zaključiti kako u lovištu
“Podunavlje – Podravlje XIV/9” granica za ulazak u
zimu iznosi 50 kg bruto tjelesne težine. Istraživanja na
srni (Capreolus capreolus, L.), pripadniku porodice
Cervidae, pokazala su kako na sadržaj utrobe, glavu i
potkoljenice otpada oko 1/3 ukupne tjelesne težine (bruto
vrijednost ne otvorene čitave divljači) (De g m eč ić
2006), stoga se za izračun vrijednosti ukupne tjelesne
težine (bruto) možemo koristiti tom činjenicom. Dvogodišnje
mužjake odabiremo prema izgledu prvih rogova,
ali i po tjelesnom razvoju. Što se tjelesne težine tiče,
dvogodišnji mužjak (ako je pokazao zadovoljavajuće
rogove) ostaje u populaciji ako ima 80 i više kilograma
bruto tjelesne težine. Na prvi se pogled klasiranje mužjaka
na tri i više godina starosti čini široko (pogotovo
kada znamo da se jelen mužjak tjelesno razvija do devete
godine), no te mužjake odabiremo iz populacije ponajprije
na temelju razvijenosti ili nerazvijenosti rogovlja.
Ovaj prosjek tjelesnih težina može poslužiti pri planiranju
količine divljačine jelena mužjaka.


Analiza morfometrijskih značajki rogovlja (težina,
duljina grane, opseg vijenca i dr.) dala je sljedeće vrijednosti
uzoraka: najmanju vrijednost, najveću vrijednost
i aritmetičku sredinu vrijednosti. Poznavajući površinu
lovišta, stanišne uvjete, brojnost populacije i način
gospodarenja, dobivene vrijednosti dale su nam
smijernice za formiranje uzgojnih mjera, a i olakšavaju
praksu selekcijskog odstrjela.


Dobni razred tri do pet godina formiran je iz razloga
jer se u te tri godine moraju provesti najrigorozniji
selekcijski zahvati – riječ je o nositeljima budućnosti
populacije. Dobni razred šest do osam godina trebao bi
poslužiti za ujednačavanje željenih karakteristika rogovlja
(broj parožaka i sl.), a posljednji dobni razred finalni
je proizvod – pokazatelj uspjeha.


Kada kroz dobne razrede aritmetička sredina duljine
grana roga, duljine paroška srednjaka, oba opsega,
težine rogovlja te CIC-točke pokažu natprosječne vri


jednosti, rogovlje takvih grla dostižu vrhunske vrijednosti
(I s ak o vi ć 1968). U tablici 1. prikazane su srednje
vrijednosti mjerenih vrijednosti trofeja odstrijeljenih
grla. Upravo nam te vrijednosti mogu poslužiti prilikom
selekcijskog odstrijela. Ono što uzgajivač koji
odabire može najlakše uočiti je ukupna duljina grane,
duljina srednjaka i broj parožaka. Odabir temeljen na
ta tri elementa, dakle što veća ukupna duljina grane, što
dulji parožak srednjak te što veći ukupni broj parožaka,
bez sumnje će osigurati potrajnost gospodarenja. Podižući
srednje vrijednosti mjerenih parametara (tablica 1)
možemo smatrati da uspješno gospodarimo. Jasno na
mjerene vrijednosti osim selekcijskih zahvata utječu i
mogućnosti/uvjeti staništa, dobno/spolni sastav, genetski
uvjetovana ograničenja, gustoća naseljenosti, klimatski
faktori, zdravstveno stanje i dr.


Ciljeve postavljene planovima gospodarenja može
ostvariti samo zdrava divljač. Pod pojmom zdrava,
smatra se otporna i fiziološki jaka divljač. Otpornost na
neku pojavu je pitanje evolucije, dok je fiziološko stanje
pitanje ponajprije ishrane. Potrebno je istaći kako
je organizam divljih životinja čitav život izložen suživotu
sa čitavim nizom unutarnjih i vanjskih parazita i
jednako tako izložen čitavom nizu oboljenja (Richt
e r i Ni k o l a n di ć 1982, P et r o vi ć i dr. 1966). Danas,
ali i u vrijeme kada su uzimani podaci za analizu,
dakle od 2001. g. do 2006.g., na području istraživanja
potvrđena je pojava novog parazita, velikog američkog
jetrenog metilja (Fasciloides magna) (S la vi c a i dr.
2005). Tijekom navedenih godina prisutnost novog parazita
potvrđena je u velikom broju odstrijeljenih grla,
potvrđen je i kao uzrok uginuća jelenske divljači i jednako
tako su grla, koja su zbog lošeg tjelesnog stanja
izlučena iz populacije lovišta, bila napadnuta upravo
od tog istog parazita. Sigurno je da veliki američki metilj
fiziološki iscrpljuje napadnutu jedinku koja samim
tim nije u mogućnosti potpuno pokazati svoj genetski
potencijal. Proteklih godina pokrenuta je akcija suzbijanja
fascioloidoze u suradnji sa stručnjacima Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te se pristupilo
liječenju jelenske divljači podunavskog područja.


Kao zaključak možemo reći kako je očigledno da se
svijet jelena i slika staništa mijenja. Uz evoluciju, potrebna
je i aktivna, dinamična zaštita jelenske divljači
mjerama gospodarenja, kako bi očuvali i koristili neprocjenjivi
potencijal i bogatstvo koje nam priroda nudi.
Danas kada na tržištu lovnog turizma i lovnog gospodarenja
opstaje samo vrhunski proizvod (usluga lova, lovnih
pansiona i kapitalni trofeji), potrebno je i nadalje
pratiti i proučavati sve čimbenike koji mogu utjecati na
kvalitetu jelenske populacije podunavskog područja, te
na taj način omogućiti našim prirodnim bogatstvima
konkurentnost na svjetskom tržištu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 33     <-- 33 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
6. LITERATURA References
1. B e če j ac , B., J. B r n a , J. Mi k uš k a , J. Va l t e r, Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Za1984:
Veličina rogovlja jelena običnog (Cervus grebu, str. 1–96.
elaphus L. 1758) na području Baranje i sjevero9.
I s a k o v i ć , I., 1968: Morfologija jelenjih parogova
zapadne Bačke s obzirom na starosnu dob. Belja. Magistarski rad.
JAZU. knj. 411. Zagreb, str 121–149.


10. Richter, S., Đ. Nikolandić, 1982: Neka zapa2.
Brna, J., Đ. Nikolandić, M. Majera, 1989: žanja o uzrocima uginuća srneće divljači. Vet.
Juvenilan i subadultan razvoj jelenčića u ogra-stanica, br.4. str. 51–58.
đenom uzgajalištu. Znan. prak. poljopr. tehnol.


11. Langbein, J., and R. Putman, 2003: The deer
19/1–2 Osijek. str. 1–24.


manager’s companion. str. 1–180.


3. B r n a , J., 1979: Radijusi aktivnosti u jelenske div12.
Petrović, Z., A. Borđoški i S. Popović,
ljači (C. elaphus L.). Arhiv za lovstvo, br. 3–4


1966: Prilog poznavanju faune helminata u jele


Zagreb, str. 105–112.


na (Cervus elaphus) i srne (Capreolus capreo


4. B r n a , J., 1981: Prostorni raspored jelenskih krda lus).Bilten LŠG Jelen, br. 4, str.51–55.
(mužjaka) u parku prirode “Podunavlje” i neki
13. Sl a v ic a , A., Z. J an i c k i, D. K o n j e v i ć , K.
aspekti njihovog teritorijalnog ponašanja. Zbor.


Severin, A, Marinculić, T. Florijančić,


rad. poljopr. fak. u Osijeku, svezak 7. str


2005:
Fascioloidoza jelena, novo parazitarno


147–158.


oboljenje na tlu Hrvatske. Hrvatski veterinarski


5. C a r, Z., 1967: Razvrstavanje i prirodoslovlje divlja-vjesnik, vol. 28., str.171–181.
či. Lovački priručnik. str. 69–287.
14. Vari č ak , V. , 1997: Ocjenjivanje lovačkih trofeja.
6. Clutton - Brock, G., F. E. Guinnes, and S. D. str. 1–179.
Albon , 1982: Red deer – behavior and ecology
15. Von Raesfeld, F. i K. Reulecke, 1991: Jeleof
two sexes. str. 1–377.


njad I i II. Prevod Blaž Krže, Lovska zveza Slo


7. Degmečić, D., 2006: Morfometrijske karakterivenije.
stike srne (Capreolus capreolus, L.) u otvore16.
White, G., C., and R. M. Bartmann, 1997:
nim lovištima i uzgajalištima. Magistarski rad.


Density dependence in deer populations. The


8. Grubešić, M., 2006: Uzgojna područja za jelena, science of overabundance. str.120-135.
divokozu i divlju svinju na području Republike
SUMMARY: This paper presents the analysis of morphometrical parameters
of antlers and body weight for the species of red deer (Cervus elaphus, L.)
in the game preserve “Podunavlje – Podravlje XIV/9”. The parameters of the
CIC formula for evaluation of deer antlers which were analysed in detail are
based exclusively on measurement or counting. That way we tried to avoid the
more subjective parts of the CIC formula (points for beauty). The following
parameters were measured: net weight, trophy weight, length of antler branch,
crown perimeter, first tine length, third tine length, perimeter between first and
middle tine, perimeter between third tine and crown, number of tines and value
in CIC points.


The data is grouped into the following age classes: males up to one year of
age, males between one and two years of age, males between three and five
years of age, males between five and eight years of age, males of nine years of
age and older. The obtained results enabled the definition of a minimum, maximum
and average value for each parameter. The obtained results can be used
as indicatives for further breeding and selection measures in the population of
this game preserve.


Key words: Red deer, Podunavlje – Podravlje, morphometrics of antlers,
body weight, CIC, selection, breeding measures.