DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344


UDK 630* 156 (001)


ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO
TJELESNE TEŽINE KOD MUŽJAKA JELENA OBIČNOG
(Cervus elaphus, L. 1758) NA PODRUČJU DRŽAVNOG
LOVIŠTA XIV/9 PODUNAVLJE – PODRAVLJE
OD 2001. DO 2006. GODINE


ANALYSIS OF MORPHOMETRICAL CHARACTERISTICS OF ANTLERS AND
CARCASE WEIGHT OF RED DEER STAGS (Cervus elaphus, L. 1758)
IN THE STATE HUNTING GROUND PODUNAVLJE – PODRAVLJE
XIV/9 THROUGH PERIOD 2001. – 2006.


Dražen DEGMEČIĆ* & Vlado JUMIĆ**


SAŽETAK: Rad predstavlja analizu morfometrijskih parametara rogovlja
i tjelesne težine vrste jelen obični (Cervus elaphus, L.) na području lovišta
“Podunavlje – Podravlje XIV/9”. Detaljno su analizirani parametri CIC formule
za ocjenjivanje jelenskog rogovlja koji su temeljeni isključivo na izmjeri
ili brojanju. Na taj način se nastojalo izbjeći subjektivnim dijelovima CIC
formule (točke za ljepotu).


Mjerena je tjelesna težina grla (neto), težina trofeja, duljina grane rogovlja,
opseg vijenca, duljina nadočnjaka, duljina, srednjaka, opseg između nadočnjaka
i srednjaka, opseg između srednjaka i krune, broj parožaka i vrijednost
u CIC točkama. Podaci su grupirani u sljedeće dobne razrede: mužjaci
do godinu dana starosti, mužjaci od godinu do dvije godine starosti, mužjaci
tri do pet godina starosti, mužjaci pet do osam godina starosti, mužjaci devet
i više godina starosti. Dobiveni rezultati definirali su minimalnu, maksimalnu
i prosječnu vrijednost svakog pojedinog parametra. Dobiveni rezultati mogu
biti pokazatelji daljnih uzgojno – selekcijskih mjera u populaciji ovog lovišta.


K l j u č ne r i j e č i : Jelen obični, Podunavlje – Podravlje, morfometrija
rogovlja, tjelesne težine, CIC, selekcija, uzgojne mjere.


UVOD – Introduction
Jelenska divljač, a posebno morfologija rogovlja, čovjek je od tada počeo primjenjivati razne gospodaroduvijek
je zauzimala važno mjesto u znanstveno-struč-ske zahvate, posebice odstrjel, koji je kasnije postao
noj literaturi. Ritske šume podunavlja, od davnina su osnova lovnog gospodarenja. Osnovni je cilj lovnog gopoznata
kao područje jelenske divljači. Nestanak vuka spodarenja održati određeno brojno stanje populacije te
1879. godine i podizanje obrambenih nasipa na prostrauzgojiti
jelene što jačeg rogovlja (B r n a i dr. 1969).
nom poplavnom području rijeka Dunava i Drave, bitno Ovim kratkim povratkom u povijest nastojalo se
su utjecali na daljnju dinamiku populacije jelena tih dočarati ozbiljnost pristupa uzgoju jelenske divljači
područja. U nedostatku značajnih prirodnih neprijatelja prije Domovinskog rata, kada je Baranja bila cjelovito
lovno-gospodarsko područje uzgoja jelena običnog (C.
elaphus). Znanstveno-istraživački i stručni radovi koji


* Mr. sc. Dražen Degmečić, dipl. ing. šum. “Hrvatske šume”,
UŠP Osijek – šumarija Tikveš, Š. Petefija 35, 31 327 Bilje; nam stoje na raspolaganju upućuju na neke bitne parasumarija-
tikvesŽhr.sume.hr metre morfologije jelenskog rogovlja, kao što su težina


** Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum. “Hrvatske šume”, UŠP


rogovlja, duljina grana, duljina nadočnjaka, duljina


Osijek – šumarija Tikveš, Š. Petefija 35, 31 327 Bilje;
sumarija-tikvesŽhr.sume.hr srednjaka i dr. Upoznavajući važnost kontinuiranog