DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 5–6, CXXXI (2007), 247-256


UDK 630* 560 (Juglans nigra L.)


RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA (Juglans nigra L.)
U ISTOČNOJ HRVATSKOJ


GROWTH AND INCREMENT OF BLACK WALNUT (Juglans nigra L.)
IN EASTERN REGION OF CROATIA


Juro ČAVLOVIĆ*, Krunoslav TESLAK*, Mario BOŽIĆ*,
Dario KREMER**, Zorica SPAJIĆ***


SAŽETAK: U radu je istraživana dinamika rasta i prirasta primjernih stabala
crnoga oraha (Juglans nigra L.) u kulturama podignutim na području
Vukovara u istočnoj Hrvatskoj, gdje se crni orah uzgaja više od jednog stoljeća
unutar pojasa najkserotermnije subasocijacije lužnjakovo-grabovih
šuma (Carpino betuli-Quercetum roboris quercetosum cerris Rauš 1969). Rezultati
analize primjernih stabala u mladoj, srednjedobnoj i zreloj sastojini,
pokazali su da kulminacija visinskog prirasta nastupa prije 20. godine starosti.
U dobi od 50 godina crni orah na staništu I bonitetnog razreda postiže
visinu od 30 metara i prsni promjer debla od 30 cm, a kontinuirano volumno
prirašćuje i u dobi od 60 do 80 godina. Uspoređujući volumni rast stabala crnoga
oraha s drugim vrstama, utvrđeno je da na kvalitetnom staništu crni
orah do 60. godine starosti brže raste i bolje prirašćuje od hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.), poljskog jasena (Fraxinus angustifloa Vahl) i crne johe
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), kao i od unešenog pensilvanskog jasena


(F. pennsylvanica Marshall). Utvrđena dinamika rasta i prirasta, ciljana proizvodnja
furnirskih trupaca te postojeći način gospodarenja, upućuju na duže
sječive zrelosti u odnosu na Sjevernu Ameriku.
K l j uč n e r i j eč i : crni orah, rast, prirast


UVOD – Introduction
U uvjetima konstantnog narušavanja vodnog režima nih vrsta za ostvarivanje ciljeva proširene biološke rena
prirodnim staništima hrasta lužnjaka (P r p ić 2001, produkcije. Crni orah, vrsta poznata po vrlo vrijednom i
2003, P r p i ć et al. 1997) i smanjenja prirasta kao indidekorativnom
drvetu (B r u č i et al. 2000), prisutna je u
katora tih promjena (Pranjić & Lukić 1989), prohrvatskom
šumarstvu već više od jednoga stoljeća unublem
obnove i sanacije lužnjakovih sastojina postaje tar područja najkserotermnije subasocijacije (R auš et
sve izraženiji (Ča v l o v ić 1999, Ča v l o vić et al. al. 1992) lužnjakovo-grabovih šuma (Carpino betuli 2006).
Pri sanaciji staništa čija je stabilnost narušena, Quercetum roboris quercetosum cerris Rauš 1969).
nameće se pitanje prikladnosti pojedinih domaćih i stra-


Crni orah počinje se uzgajati devedesetih godina


ljeća u Baranji, a vrlo brzo i na Vukovarskom


19. stolje
vlastelinstvu. U prvoj Osnovi gospodarenja za vlaste


Izv. prof. dr. sc. Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, dipl. ing.,
doc. dr. sc. Mario Božić, šum., Zavod za izmjeru i uređivanje linske šume iz 1905. godine piše da se mješovite visošuma,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ke šume manje vrijednih vrsta drveća trebaju pretvara


Svetošimunska 25, Zagreb, e-mail: cavlovicŽsumfak.hr;


ti u čiste sastojine hrasta lužnjaka, te da se nastavi s


bozicŽsumfak.hr; kteslakŽsumfak.hr.
Dr. sc. Dario Kremer, Farmaceutski Botanički vrt Fran Kušan, osnivanjem mješovitih sastojina crnoga oraha (SevFarmaceutsko-
biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nik 1926). Povećanje učešća crnog oraha na području
Schrottova 39, Zagreb, e-mail: dkremerŽpharma.hr.


vlastelinstva posljedica je s jedne strane sušenja luž-


Zorica Spajić, dipl. ing. šum., Fra Grge Martića 52,


88240 Posušje, BiH. njakovih sastojina uslijed napada insekata (gubara,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 46     <-- 46 -->        PDF

J. Ćavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
zlatokraja, hrastovog prelca) i gljiva (pepelnice), a s
druge strane Presslerove teorije o najvećoj zemljišnoj
renti. Zbog Presslerove teorije šumarski stručnjaci manje
vrijedne vrste drveća, koje nisu mogle izdržati konkurenciju
poljoprivrednih kultura, zamjenjuju kulturama
crnog oraha (Sevnik 1926, Krajina 1973).


Potvrđivanje opravdanosti introdukcije neke strane
vrste treba se temeljiti na utvrđivanju obilježja rasta i
prirasta dotične vrste u novim stanišnim uvjetima.
Općenito, poznavanje dinamike rasta i prirasta sastojine
osnova je za planiranje prorednih zahvata, te određivanje
odgovarajuće zrelosti sastojine za obnovu.


Na prirast pojedinih stabala utječu razni ekološki
čimbenici (opskrba hranjivom, svjetlom i vodom), genetske
predispozicije stabala, starost, stanje krošnje,
razna oštećenja, te uzgojni postupci (B e ck e r 1991).
Obilježja rasta i prirasta pojedinačnih stabala, ma koliko
god ona bila dobar reprezentant populacije, ne mogu
se u potpunosti prenijeti na sastojinu. U slučajevima


kada ne postoje stalne pokusne plohe za sustavno praćenje
razvoja elemenata strukture sastojine, analiza
rasta primjernih stabala je način za utvrđivanje osobitosti
rasta i prirasta određene vrste drveća (P r a nj i ć
1975). Kako je to slučaj s kulturama crnoga oraha, na
području istočne Hrvatske, metoda analize reprezentativnih
stabala korištena je u ovome radu.


Cilj rada je na temelju analize procesa rasta i prirasta
reprezentativnih stabala crnoga oraha različite starosti
utvrditi preliminarne rezultate koji ukazuju na
osnovna obilježja rasta i prirasta crnoga oraha na području
istočne Hrvatske. Isto tako, cilj je dobivena obilježja
rasta i prirasta volumena stabala crnog oraha
usporediti s postojećim rezultatima rasta i prirasta stabala
naših najznačajnijih vrsta nizinskih šuma (hrast
lužnjak, poljski jasen, crna joha) kao prilog raspravi o
opravdanosti introdukcije i važnosti crnoga oraha na
području Podunavlja.


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Terenska istraživanja provedena su u kulturama
crnoga oraha u Gospodarskoj jedinici “Jelaš”, Šumarija
Vukovar, Uprava šuma Podružnica Vinkovci. Gospodarska
jedinica “Jelaš” smještena je na zapadnim obroncima
Fruške gore, na brežuljkastom terenu čija nadmorska
visina postupno opada od sjevera prema jugu, od
132 m do 115 m nadmorske visine. Matični supstrat na
najvećem je dijelu kontinentalni prapor, a na manjem
močvarni prapor na kojemu se razvio černozem, te manjim
dijelom i eutrično smeđe tlo. Na ovome području
nema bara u kojima bi se dulje zadržavala voda, uzrokujući
zamočvarenje staništa. Prema Köppenovoj klasifikaciji
klima istraživanog područja pripada klimatskom
tipu Cfwbx. To je umjereno topla klima s jednolično raspoređenim
oborinama tijekom godine. Srednja godišnja
količina oborina iznosi 660,6 mm. U takvim stojbinskim
uvjetima razvija se najkserotermnija zajednica lužnjakovih
šuma: šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s
cerom (Carpino betuli - Quercetum roboris quercetosum
cerris Rauš 1969) koja potencijalno zauzima 96 %
obrasle površine.


Ukupna površina Gospodarske jedinice “Jelaš“ iznosi
1763,42 ha, a od toga na obraslu površinu otpada
1718,08 ha. Uređajni razred sjemenjače crnoga oraha
zauzima 509,09 ha, što je 34 % obrasle površine. Upravo
sjemenjače crnoga oraha predstavljaju najkvalitetnije
sastojine na području ove gospodarske jedinice, a
nastale su sjetvom sjemena oraha u redove na prethodno
pripremljenom šumskom ili poljoprivrednom zemljištu.
U plugom izorane brazde na međusobnom razmaku
od 2, 4 pa i više metara, sijan je na svakih 20 cm po
jedan plod oraha. na prosječnoj dubini od 10 do 20 cm.
Tijekom sljedeće tri godine između redova crnoga oraha


uzgajane su poljoprivredne kulture, a nakon toga je međuredno
u mješovitim kulturama najčešće sađen bagrem
(mlađe sastojine), odnosno cer i hrast lužnjak (starije sastojine).
Budući da je osnovom gospodarenja predviđena
zamjena manje vrijednih vrsta (cer, bagrem) crnim
orahom, kao i obnova tijekom rata devastiranih sastojina,
očekuje se daljnje povećanje udjela uređajnog razreda
crnoga oraha na području ove gospodarske jedinice.


Za obaranje primjernih stabala odabrane su tri sastojine
različite starosti i različitih sastojinskih prilika.
Iz skupina: 1) čiste sastojine crnoga oraha I dobnog
razreda; 2) čiste sastojine crnoga oraha III dobnog razreda;
3) mješovite sastojine u kojima crni orah nije
glavna vrsta drveća glede udjela u omjeru smjese, po
načelu slučajnosti (tablica slučajnih brojeva) odabrana
je po jedna sastojina.


U svakoj sastojini odabrano je i oboreno po jedno
stablo u debljinskom stupnju srednjeplošnog stabla na
sljedeći način. U središnjem dijelu odsjeka iskolčena je
točka na način da je odmjerena polovica dužine “poludijagonale”
odsjeka kretanjem od krajnje jugozapadne
granice po azimutu od 45o. Stablo crnog oraha koje se
po svom promjeru nalazi unutar debljinske klase ±1 cm
od promjera srednje plošnog stabla za crni orah iz
obrasca O-2, a koje je po svom položaju bilo najbliže
iskolčenoj točki, uzeto je za analizu. U mladoj sastojini
(ne postoje podaci izmjere u obrascu O-2) izvršena je
izmjera stabalaca na 6 ploha radi utvrđivanja promjera
srednjeplošnog stabla crnoga oraha.


Osnovni taksacijski elementi sastojina u kojima su
uzeta primjerna stabla te podaci primjernih stabala prikazani
su u Tablici 1.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 47     <-- 47 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Cremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
Tablica 1. Taksacijski elementi sastojina u kojima su uzeta primjerna stabla te podaci primjernih stabala crnog oraha.
Table 1 Measurement elements of randomly selected stands and data of sample black walnut.


Značajke sastojina – Characteristic of stands
Uređajni razred: Sjemenjače
Management class: High forest of Crnoga oraha – Black walnut Cera – Turkey oak Crnoga oraha – Black walnut
Odsjek – Subcompartment 22d 14a 24i


Starost – Age


Površina – Area
Bonitet – Site class
Udio crnog oraha
Content of black walnut
Drvna zaliha
Growing stock
Srednje plošno stablo
Mean basal area tree


Stablo – Stem


Starost – Age


Prsni promjer
Breast height diameter
Visina – Height
Broj kolutova
Number of cross sections


godina
years 52 (48+4) 80 (76+4) 6 (2+4)
ha 1,20 30,57 6,52
I II I
% 95 27 100
mČ/ha 237,5 251,98 -
cm 29 30* 4,6
Značajke stabala – Characteristic of stems
A B C
godina 51 61 10 years
cm 29,6 29,2 4,9
m 29,10 24,15 6,90
29 25 7


srednje plošno stablo populacije stabala crnog oraha u sastojini


Stablo “A” odabrano je u 52-godišnjoj čistoj kulturi
crnoga oraha s pokojim stabalcem bagrema. Interesantno
je da je srednje-plošno stablo crnoga oraha (srednji
promjer se odnosi na populaciju stabala crnoga oraha u
sastojini) uzeto u mješovitoj sastojini cera, crnoga oraha,
hrasta lužnjaka, poljskog jasena i ostale tvrde bjelogorice
(OTB), za 19 godina mlađe od starosti sastojine
prema O-2. Razlog tomu je vjerojatno u činjenici da su
pojedini dijelovi sastojine uslijed slabije obnovljenih dijelova
domaćim vrstama, naknadno popunjavani unošenjem
crnoga oraha. Reprezentativnom stablu crnoga
oraha (stablo “C”) u mladoj sastojini analizom je utvrđena
starost od 10 godina. To ne odgovara podatku o
starosti sastojine dobivenom prema Osnovi gospodarenja,
koji je s obzirom na analizirano srednjesastojinsko
stablo upitan.


Analiza kolutova obavljena je Laboratoriju Zavoda
za izmjeru i uređivanje šuma šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Da bi očitavanje godova bilo točnije, referentna
(visina prereza) strana kolutova obrađena je blanjalicom,
a zatim su na toj strani olovkom povučena tri radijusa
na međusobnom razmaku od 120o. Početni radijus
označen je u smjeru sjevera obilježenog na stablu, odnosno
na svakom pojedinom kolutu. Izmjera širine godova
obavljena je na sva tri označena radijusa na digitalnom
poziciometru marke “LEGA”. Uređaj godove oči


tava optički i automatski unosi u računalo (Pr a n j i ć &
L


Lukić 1997). Dobiveni podaci su nakon toga unešeni
u računalni program Excel 6.0. Za svaki kolut izračunata
je prosječna širina godova za razdoblje (periode)
širine pet godina. Analiza stabla provedena je u programu
EDAS (Marjanović 2004), napravljenom u
tabličnom kalkulatoru Excel 6.0. Na osnovi širine pojedinog
razdoblja (periode), broja perioda na pojedinim
presjecima i pripadajućim starostima, program EDAS
izračunava i grafički prikazuje procese rasta i prirasta
(visinski, debljinski, kružno-plošni, te volumni rast i
prirast) analiziranog stabla. Izjednačenje krivulja rasta u
programskom paketu Statistica 6.0. provedeno je Terazakijevom
funkcijom rasta (prema Pranjić i Lukić
1997), prema formuli:


-b 1 /t


y (1)


b0e


gdje su b0 i b1 parametri, e je baza prirodnog logaritma,
a t starost. Konačan rezultat su izjednačene krivulje
rasta, a na temelju njih i prirasta.


Nakon toga volumni rast analiziranih stabala crnoga
oraha uspoređen je s volumnim rastom triju domaćih,
gospodarski značajnih vrsta nizinskih šuma (hrast lužnjak,
poljski jasen i crna joha), kao i s jednom alohtonom
vrstom, pensilvanskim jasenom (Fraxinus pennsylvanica
Marshall). Za poljski i pensilvanski jasen uzet je
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Ćavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
prosjek izjednačenih krivulja rasta više stabala iz odsjecrnu
johu kao prosjek izjednačenog volumnog rasta i
ka 24b u Gospodarskoj jedinici Banov dol, Šumarija prirasta više stabala u Podravini (Gla v a č 1960 prema
Cerna (Kremer et al. 2005). Podaci o volumnom rastu Klepcu 1963).
hrasta lužnjaka odnose se na jedno analizirano stablo
uzeto u NPŠO Lipovljani (Klepac 1963), a podaci za


REZULTATI S RASPRAVOM – Results and discussion


Analiza stabla prikazuje cjelokupan razvoj stabla tijekom
njegova života pod utjecajem okolišnih prilika
(klimatskih, geomorfoloških) u kojima ono raste, te
djelovanja čovjeka (prorede, vodotehnički zahvati) na
taj razvoj.


Analiza visinskog rasta i prirasta crnog oraha


Krivulje rasta te tečajnog i prosječnog prirasta pojedinih
stabala u visinu (dobivene programom EDAS)
skupno su prikazane na slici 1a i 1b. S obzirom da sta


bla ne rastu u mirnom okolišu, krivulje rasta nisu glat


ke te se na njima mogu uočiti oscilacije u razvoju sta


bla djelovanjem ekoloških prilika, ali i čovjeka, što je


osobito izraženo u kulturama. Mjerama njege nastoje


se izbjeći velike oscilacije u razvoju stabala te postići


optimalan prirast tijekom cijele ophodnje. Iz neizjed


načenih krivulja rasta može se vidjeti da promatrana


stabla nisu rasla u sastojinama u kojima su provedene


zadovoljavajuće i pravodobne mjere njege. Osobito je


to vidljivo kod stabla “B” koje je raslo na lošijem bonitetu
i u mješovitoj sastojini u kojoj
crni orah sudjeluje u smjesi sa svega
27 % i gdje je pritisak konkurentskih
vrsta izrazitiji (slika 1).


Na slici 2 prikazane su izjednače


ne krivulje rasta te iz njih dobivene


krivulje prirasta. Koeficijenti deter


minacije izjednačenih krivulja rasta


iznose 96,05–99,02 % za rast stabla


u visinu, 97,99–99,51 % za rast prs


nog promjera, 97,35–99,54 % za rast


temeljnice te 98,78–99,70 % za rast


volumena stabala.


Analizirajući rast visine pojedi


nih stabala može se jasno uočiti raz


lika u rastu visine između stabala


“A” i “B” (slika 2a). Krivulju rasta


visine stabla “A” znatno je strmija


od krivulje rasta stabla “B”. Razlika


je vjerojatno posljedica toga što je


stablo “A” raslo na I bonitetu u čis


toj kulturi crnoga oraha, dok je sta


blo “B” raslo na II bonitetu u mje


šovitoj sastojini, gdje je konkuren


cija autohtonih vrsta (cer, jasen,


hrast lužnjak) znatno veća. Ovdje


treba imati u vidu i činjenicu da je


ono i dvadesetak godina mlađe od


stabala drugih (zastupljenijih) vrsta


drveća. Uspoređujući krivulju rasta


u visinu stabla “A” s krivuljama


“stanišnih indexa” kultura crnoga


oraha u Sjevernoj Americi (Schle


singer & Funk, 1977), može se


Slika 1. Krivulje rasta (slika 1a), odnosno tečajnog i prosječnog prirasta (slika 1b) visine utvrditi da se nalazi iznad najviše
analiziranih stabala crnoga oraha. krivulje spomenutih “stanišnih inFig.
1 Curves of height growth (Fig. 1a), current and mean annual height increment deksa”. To ukazuje na visoki poten(
Fig. 1b) of analyzed black walnut trees.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Ćavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
cijal staništa za crni orah u istočnoj
Hrvatskoj, jednak ili veći u odnosu
na neke zemlje Europe (Hr ib et al.,
2003, Nicolescu, 1998).


Ako se detaljnije promatra rast visine
stabala “B”, vidljivo je da je u
početku (do 13 godina) taj razvoj bio
ubrzan, nakon čega dolazi do naglog
opadanja i usporavanja visinskog
rasta. Vjerojatno je analizirano stablo
u dobi od 12 do 13 godina izgubilo
povoljan položaj u sastojini, odnosno
prerasla su ga okolna konkurentska
stabla, te mu onemogućila normalan
rast u visinu.


Generalno analizirajući visinski
prirast crnoga oraha, može se zaključiti
da je on u mladosti vrlo velik, čak
više od jednog metra godišnje. Kulminacija
visinskog prirasta nastupa
prije desete godine života stabala
(slika 2b). Tako kod stabla “A” kulminacija
tečajnog godišnjeg prirasta
stabla u visinu nastupa u 9. godini i
iznosi 1,23 m, kod stabla “B” u 7. godini
i iznosi 1,08 m (Tablica 2), te
kod stabla “C” već u 3. godini i iznosi
1,10 m. Kulminacija prosječnog
visinskog prirasta kod stabla “A” se
događa u 18. godini i iznosi 0,84 m
godišnje, kod stabla “B” u 15. godini
i iznosi 0,74 m godišnje, a kod stabla
“C” već u 6. godini i iznosi 0,78 m
(Tablica 2). Stablo “A” u 51. godini
ima visinu od 29,1 m, a stablo “B” u
dobi od 61 godine 24,2 m. Obrazlo-


Slika 2. Izjednačene krivulje rasta (slika 2a), odnosno tečajnog i prosječnog prirasta (slika


ženje razlika visinskog rasta dva na


2b) visine analiziranih stabala crnoga oraha.


vedena stabla temelji se na različito-


Fig. 2 Fitted curves of height growth (Fig. 2a), and current and mean annual height
sti kvalitete staništa te sastojinskih increment (Fig. 2b) of analyzed black walnut trees.
uvjeta u kojima su stabla rasla. S druge
strane, rast stabla “C” u visinu je
daleko iznad rasta stabala “A” i “B” tijekom prvih 10


između stabala “A” i “B” (slično kao kod rasta stabala


godina njihova života. Pitanje je u kojoj je mjeri to razli


u visinu). Iz slike 3a jasno se vidi da prsni promjer


ka između genetskih razlika između tri pojedinačna sta


srednjih stabala sastojine u dobi od 50 godina iznosi


bla, razlika u sastojinskim prilikama u neposrednom


oko 25 cm. To je dvostruko manje u odnosu na kulture


okolišu stabala tijekom njihova razvoja, ili u kojoj mjeri


crnoga oraha u Sjevernoj Americi, gdje se u toj dobi


se radi o izmijeni stanišnih uvjeta u korist crnoga oraha


postižu promjeri od preko 50 cm (Phares, 1973,


u odnosu na razdoblje prije 50–60 godina.


Schlesinger & Funk, 1977). Takva razlika može
Analiza debljinskog rasta i prirasta crnog oraha se objasniti velikim početnim brojem biljaka prilikom
podizanja kulture i manje intenzivnim gospodarenjem


Na slikama 3a i 3b prikazane su izjednačene krivu


u odnosu na kulture crnoga oraha u Sjevernoj Americi.


lje rasta te tečajnog i prosječnog prirasta prsnoga pro


Krajina (1973) napominje da bi se uz optimalan broj


mjera primjernih stabala.


stabala u našim prilikama, dimenzije furnirske oblovi


Analizirajući rast prsnog promjera pojedinih staba


ne mogle postići u dobi od oko 60 godina, a da bi se s


la može se jasno uočiti razliku u rastu prsnog promjera


obzirom na dugovječnost i intenzitet prirasta mogao s
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Ćavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
uspjehom uzgajati i u ophodnjama
preko 150 godina.


Generalno analizirajući prirast
prsnog promjera primjernih stabala
crnoga oraha može se zaključiti da
je on u vrijeme kulminacije relativno
visok, nešto viši od jednog centimetra
godišnje. Kulminacija prirasta
prsnog promjera događa se u prvih
deset godina života stabala. Tako
se kod stabla “A” kulminacija
tečajnog godišnjeg prirasta događa u


10. godini i iznosi 10,6 mm, kod stabla
“B” u 9. godini i iznosi 10,0 mm,
te kod stabla “C” u 5. godini i iznosi
6,5 mm. Kulminacija prosječnog
prirasta kod stabla “A” događa se u
20. godini i iznosi 7,2 mm godišnje,
kod stabla “B” u 17. godini i iznosi
6,9 mm godišnje (Tablica 2).
Činjenica da prosječni debljinski
prirast analiziranih stabala u dobi od
50 godina iznosi 0.5 cm (stablo “A”)
ili nešto manje (stablo “B”), ukazuje
na slabu dinamiku rasta srednjeg
prsnog promjera u odnosu na kulture
crnoga oraha u Sjevernoj Americi,
gdje prosječni debljinski prirast u
dobi od 50 godina iznosi do 1 cm.
Gospodarenje s manjim početnim
brojem stabala pri osnivanju kulture,
intenzivnijim njegama i pravovremenim
proredama odgovarajućeg
intenziteta dovelo bi do ujednačenijeg
i većeg debljinskog prirasta i Slika 3. Izjednačene krivulje rasta (slika 3a), odnosno tečajnog i prosječnog prirasta (slika


3b) prsnog promjera analiziranih stabala crnoga oraha.


njegove akumulacije na manjem


Fig. 3 Fitted curves of d. b. h. growth (Fig. 3a), and current and mean annual d. b. h.


broju odabranih stabala. Kako kod


increment (Fig. 3b) of analyzed black walnut trees.
orahovine kvaliteta nije uvjetovana
širinom goda, sklop treba održavati samo u tolikoj mjeri stabla “B”. To znači da se maksimalni volumni prirast
da se izbjegne pretjerana granatost stabala. primjernih stabala, a posebno kvaliteta i vrijednost vo-
Krivulje rasta i prirasta temeljnice poslužile su za lumnog prirasta trebao tek dogoditi u budućem razdobvolumnu
analizu te se ovdje ne razmatraju zasebno. lju, u kojemu bi se postigla odgovarajuća zrelost.
U Tablici 2 su prikazani podaci maksimalnih vrijed


Analiza volumnog rasta i prirasta crnoga oraha


nosti tečajnog i prosječnog prirasta visine, promjera, te


Općenito, rast volumena stabla kao rezultat rasta


meljnice i volumena primjernih stabala “A” i “B”, kao i


promjera i visine stabla odvija se sporije (Slika 4a, b).


vrijeme kulminacije pojedinog prirasta.


Kako se stablo “A” razvijalo na kvalitetnijem staništu i


Poznato je da najprije dolazi do kulminacije visin


povoljnijim sastojinskim uvjetima, njegov volumni


skog, zatim debljinskog, kružnoplošnog, pa onda vo


rast i prirast intenzivniji je u odnosu na stablo “B”. Sta


lumnog prirasta. Ovi rezultati potvrđuju literaturne na


blo “C” premlado je da bi se mogli donositi zaključci o


vode, uz naznaku da se kulminacija visinskog i debljin


volumnom prirastu. Kod stabla “A” volumni tečajni


skog prirasta primjernih stabala crnoga oraha događaju


godišnji prirast kulminirao je u 26-oj godini i iznosi


gotovo istovremeno, u ovom slučaju u razmaku od sve


0,019 m3, kod stabla “B” u 39-oj godini i iznosi 0,015


ga jedne godine.


m3. Međutim, do kulminacije prosječnog volumnog
prirasta još uvijek nije došlo ni kod stabla “A” ni kod
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
Slika 4. Izjednačene krivulje rasta (slika 4a), odnosno tečajnog i prosječnog prirasta
(slika 4b) volumena analiziranih stabala crnoga oraha.
Fig. 4 Fitted curves of volume growth (Fig. 4a), current and mean annual volume
increment (Fig. 4b) of analyzed black walnut trees.


Tablica 2. Maksimalne vrijednosti (imax.) tečajnog (iT) i prosječnog (iP) prirasta te vrijeme kulminacije prirasta (t).
Table 2 Maximal values (imax.) of current (iT) and mean annual (iP) increment and related stem age in increment
c ulmination time (t ).


Stablo A– Stem A Stablo B – Stem B


Prirast – Increment


imax.
ih ŠmĆ
1,23
id ŠmmĆ
10,6
igŠm2Ć
0,0016
iv Šm3Ć
0,0190
ih ŠmĆ
1,08
id ŠmmĆ
10,0
igŠm2Ć
0,0012
iv Šm3Ć
0,0150
iT t
ŠgodinaĆ 9 10 20 26 7 9 20 39
0,84 7,2 0,0011 -* 0,74 6,9 0,0008 -*
iP t
ŠgodinaĆ 18 20 39 -* 15 17 41 -*
u promatranom razdoblju nije nastupila kulminacija


Usporedba volumnog rasta stabala crnoga oramjernih
stabala crnoga oraha introduciranog u istočnoj
ha i nekih odabranih bjelogoričnih vrsta Hrvatskoj, u usporedbi s odabranim značajnim autoNa
slici 5 prikazan je odnos rasta volumena pri-htonim vrstama, te također na tom području introduci
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Ćavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA .
ranim pensilvanskim jasenom. Usporedba
je načinjena u rasponu raspoloživih
podataka (starosti) za crni
orah.


Vidljivo je da na kvalitetnom
staništu crni orah (stablo “A”) do


50. godine pokazuje intenzivniji
volumni rast od hrasta lužnjaka.
Poslije 50. godine volumni rast
oraha opada, dok hrast lužnjak kao
izrazito dugovječna vrsta drveća
nastavlja izrazito dobro volumno
prirašćivati.
Za usporedbu s jasenom uzeti
su podaci koji su dobiveni analizirajući
rast i razvoj poljskog i pensilvanskog
jasena na obližnjem lo


Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256


kalitetu Šumarije Cerna. Slika 5. Usporedba volumnog rasta analiziranih stabala crnoga oraha s volumnim rastom
Uspoređujući krivulje rasta, odabranih bjelogoričnih vrsta.
Fig. 5 Comparison of volume growth of analyzed black walnut trees with volume growth


može se uočiti da je rast volumena


of selected deciduous species.


stabla crnoga oraha intenzivniji i


dugotrajniji u odnosu na stablo
poljskog jasena, a posebno u odnosu na stablo pensilvanskog
jasena.


Dinamika volumnog rasta crnoga oraha pokazuje
najveću sličnost s dinamikom rasta crne johe. Međutim,
rast volumena stabla crnoga oraha u cijelosti je intenzivniji,
osim tijekom prvih 20 godina.


Uspoređujući crni orah s najznačajnijim bjelogoričnim
vrstama koje rastu na staništima nizinskih šuma
u Hrvatskoj, može se reći da crni orah do 50 godine intenzivnije
prirašćuje od hrasta lužnjaka i poljskog jasena
kada raste na najkvalitetnijem staništu. Prema H ermanu
(1971) na prikladnim stojbinama crni orah prirašćuje
bolje nego hrast i jasen. Na lošijem staništu u
mješovitoj sastojini volumni rast crnoga oraha je na razini
rasta hrasta lužnjaka i poljskog jasena.


Na osnovi obilježja krivulja rasta analiziranih pojedinačnih
stabala crnoga oraha, može se reći da je dinamika
rasta slična crnoj johi, s razlikom što se taj rast može podržavati
dulje, a drvo je daleko vrjednije. Na kvalitetnom


ZAKLJUČAK


Na temelju rezultata provedenih istraživanja rasta i
prirasta primjernih stabala crnoga oraha, uz ogradu da
se dobivena obilježja rasta i prirasta ne mogu u potpunosti
generalizirati bez dodatnog proširenja istraživanja,
te na temelju ranije iznesenog, mogu se istaknuti
sljedeći zaključci:


Rezultati analiziranih stabala ukazuju da crni orah u
okolišnim uvjetima istočne Hrvatske postiže maksimalan
visinski prirast oko 10. godine starosti. U dobi od
50 godina na I bonitetu postiže visinu od oko 30 m i


staništu postiže visinu od preko 30 metara već oko 50. godine
života, dok je rast promjera slabiji u odnosu na kulture
u Sjevernoj Americi (sustav gospodarenja). S time u
vezi je i rast volumena primjernih stabala kod kojih prosječni
volumni prirast još nije dosegnuo svoju maksimalnu
vrijednost tijekom 51, odnosno 61 godinu života. Prema
utvrđenoj dinamici rasta primjerna bi stabla kulminaciju
volumnog prirasta mogla postići oko 70–80-te godine
života. H r ib (2003) u svojim istraživanjima crnoga
oraha u Češkoj navodi da kulminacija volumnog prirasta
nije nastupila ni u 110-oj godini.


Generalno, crni orah je vrlo zahvalna i vrijedna vrsta
drveća, potencijalno dobrog prirasta, vrlo brzo oblikuje
sastojinu, podnosi zasjenu, u gustom sklopu stvara
pravno, dugo deblo s malom i kratkom krošnjom,
ima velik reprodukcijski potencijal jer vrlo rano postiže
fiziološku zrelost, te kontinuirano proizvodi vrlo
kvalitetan drvni volumen na staništima suviše suhim za
hrast lužnjak.

Conclusion


prsni promjer od oko 30 cm, a intenzivan volumni prirast
se može očekivati i iza dobi od 60 godina.


Uspoređujući rast primjernih stabala crnoga oraha s
drugim vrstama u našim uvjetima može se zaključiti da
na kvalitetnom staništu crni orah do 60 godine starosti
intenzivnije raste i bolje prirašćuje od promatranih autohtonih
listača. Nakon 60 godine starosti, obzirom na
trend krivulje volumnog rasta, stabla hrasta lužnjaka na
za njega najkvalitetnijem staništu i uz duge ophodnje
postiže veći volumni prirast od crnog oraha.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 53     <-- 53 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
Namjena kultura crnog oraha koja se odnosi ponajprije
za proizvodnju furnirskih trupaca, utvrđena dinamika
rasta i prirasta primjernih stabala crnoga oraha i
postojeći način gospodarenja (mali srednji promjer
zrelih sastojina), činjenice su koje upućuju na dužu
sječivu zrelost kultura crnoga oraha u Hrvatskoj (uz
postojeću početnu gustoću sadnje te dinamiku i intenzitet
proreda) u odnosu na one u Sjevernoj Americi
(Č a v lo v i ć et al., rad u objavi).


Uzgojne mjere njege, a osobito pravovremene prorede
odgovarajućih intenziteta, uvelike mogu doprinijeti


boljem prirašćivanju, te im treba pridati znatno veću
pozornost pri gospodarenju kulturama crnoga oraha.


Sastojine (kulture) crnoga oraha u nizinskim šumskim
sustavima u Hrvatskoj, osobito mješovite, uz svoje
visoke proizvodnosti vrlo vrijednog drvnog volumena,
imaju i posebnu ekološku funkciju u pogledu biološke
raznolikosti i upotpunjavanja s hrastom lužnjakom, dolazeći
na staništima previše suhim za hrast.


ZAHVALA – Acknowledgements


Na velikoj pomoći pri obavljanju terenskog dijela šume d.o.o. Zagreb, kao i mr. sc. Hrvoju Marjanoviću
istraživanja zahvaljujemo djelatnicima Šumarije Vu- na ustupljenom programu EDAS.
kovar, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Hrvatske


LITERATURA – References


B e c k e r, M., 1991: Impact of climate, soil and sylviculture
on forest growth and yield. In: Landmann,
G. (ed.), French research into forest decline.
Ecole nationale du Génie rural, des Eaux et
des Forets, 23–38, Nancy.


B r u či , V., A. Kopl j ar, V. J a mbr e k o v i ć , 2000: Iskorištenje
američke orahovine u proizvodnji rezanog
furnira, Drvna ind. 51(1): 19–26, Zagreb.


Čavlović, J., 1999: Management of floodplain and
lowland forests in Croatia. Ekologia-Bratislava
18 (1): 164–176.


Čavlović, J., M. Božić, K. Teslak, 2006: Mogućnosti
uspostave potrajnog gospodarenja šu-
mama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim
razdobljima. Glas. šum. pokuse, poseb. izd. 5:
419–431, Zagreb.


Čavlović, J. D. Kremer, M. Božić, K. Teslak,


M. Vedriš: Stand growth models for intensive
management of black walnut plantations (Ju-
glans nigra L.) in Croatia. Rad u postupku objave
u časopisu New Forests.
Herman, J., 1971: Šumarska dendrologija. 470 str.
Stanbiro, Zagreb.


Hrib, M. M. Kneifl, J. Kadavy, 2003: Growth of
black walnut (Juglans nigra L.) in the floodplain
forests of the Židlochovice forest enterprise.
Ekologia-Bratislava 22 (2): 162–176.


K l e p a c , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina. 300 str., Nakladni zavod Znanje, Zagreb.


Kr a j i n a , M., 1973: Uspijevanje kultura crnoga oraha
u istočnoj Hrvatskoj. Magistarski rad, 72 str., Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Kremer, D., J. Čavlović, M. Božić, 2005:
Growth characteristics of introduced green ash
(Fraxinus pennsylvanica Marshall) and narrow-
leaved ash (F. angustifolia L.) in lowland forest
region in Croatia. New Forests. 31 (2): 211–224.


Marjanović, H., 2004: EDAS, Posterska prezentacija,
Prva radionica iz Uređivanja šuma “Aktualnosti
uređivanja šuma u nadolazećem vremenu”,
Jastrebarsko.


N i c o l es cu, N. V., 1998. Considerations regarding
black walnut (Juglans nigra L.) culture in the
north-west of Romania. Forestry 71 (4): 349–354.


Phares, R. E., 1973: Managing immature trees for
more high-quality logs and released products.
In: Ohman, J.H. (ed.), Black walnut as a crop.
USDA For. Serv. Gen. Tech. Rep. NC-4, 49–54.


P r an j i ć, A., 1975: Odnos visinskog i debljinskog prirasta
u sastojinama hrasta lužnjaka. Disertacija,
108 str., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb.


P r an j i ć, A., N. L u ki ć , 1989: Prirast stabala hrasta
lužnjaka kao indikator stanišnih promjena. Glas.
šum. pokuse, 25:79–94, Zagreb.


P r a n j ić , A., N. Luki ć, 1997: Izmjera šuma. 405 str,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


P r p ić , B., Z. Se l e t k o v ić , I. Tikvi ć, 1997: O utjecaju
kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave.
Šum. list 121 (11–12): 579–592, Zagreb.


Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na
stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur
L.) u Hrvatskoj na primjeru HE Novo Virje,
Šum. list 125 (7–8): 379–390, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 54     <-- 54 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, M. Božić, D. Kremer, Z. Spajić: RAST I PRIRAST CRNOGA ORAHA ... umarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 247-256
Prpić, B. 2003: Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru Schlesinger, R. C, D. T., Funk, 1977: Manager’s
na nizinske šume. Šum. list 127 (5-6): 230-235, handbook for black walnut. USDA Gen. Tech.
Zagreb. Rep. NC-38, 1-22.
Rauš, Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić, J. Medve- Sevnik, F., 1926: Kultura crnoga oraha u nas. Šum.


dović, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. U: list 50 (1): 22-29, Zagreb.


Šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta ***** Osnova gospodarenja za Gospodarsku jedinicu


u Zagrebu i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 33-78. “Jelaš’’, (2000-2009), Uprava šuma Podružnica


Zagreb. Vinkovci, J. P Hrvatske šume, Zagreb, 2000.


SUMMARY: This paper deals with growth and increment dynamics of
black walnut trees in culture planted at the Vukovar area in eastern region of
Croatia where black walnut has been cultivated for more than one century.


erother


Culture is situated inside the zone of most xerotherm subassociation of comli
– Qu


mon oak and hornbeam forest (Carpino betuli – Quercetum roboris quercetoing
rep


sum cerris Rauš 1969). The results of analyzing representative trees (from young,
middle aged and adult stand) show that black walnut is fast growing tree
species with height increment culmination before age of twenty years. Black
walnut trees at the age of fifty years achieve height of thirty meters and breast
height diameter of thirty centimetres, on the site of first productivity class. Vo lume
increment of black walnut trees is continuous even in the age of sixty to
eighty years. Comparing black walnut volume growth until the age of sixty
years with growth of other tree species on the high quality site, it was determined
that black walnut growth is faster and better then common oak (Quercus
robur L.), narrow-leaved ash (Fraxinus angustifloa Vahl), black alder (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn.), and introduced green ash (F. pennsylvanica Marshall).
According to determined growth and increment dynamics, introduction
of black walnut in the appropriate habitat was proved justified. Even higher
productivity of black walnut cultures could be achieved by paying more attention
to plantation cultivation, especially timely thinning.


Key words: black walnut, growth, increment