DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXI (2007), 237-246


UDK 630* 165 (001)


GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE
šPicea abies /L./ H. Karst.)
U BOSANSKOM DIJELU DINARIDA*


GENETIC VARIABILITY OF NORWAY SPRUCE
šPicea abies II..I H. Karst.) IN THE BOSNIAN PART
OF THE DINARIC MOUNTAIN RANGE


Dalibor BALLIAN´, Faruk BOGUNIĆ´, Gregor BOŽIČČ


SAŽETAK: Priznatim izoenzimskim biljezima, izvršili smo molekularno
genetičku identifikaciju dijela prirodnih populacija smreke u Dinaridima, na
širem području Bosne i Hercegovine.


Uporabom izoenzimskih biljega analizirali smo 13 populacija smreke
(Picea abies Karst.), dok smo varijabilnost analizirali uporabom 13 enzimski
sustava, te proveli analize na 20 polimorfnih lokusa, sa 73 alela. Prosječan
broj alela po lokusu kretao se od 1,80 do 2,60. Analizom smo utvrdili postojanje
velike varijabilnosti unutar populacija, te za gen lokus GOT – C postojanje
klinalne varijabilnosti. Genetički multilokusni diverzitet iznosio je od 27,5 do
37,0, a gen pool diverzitet od 1,277 do1,380. Provedeno istraživanje pokazalo
je da populacija Vlašić ne pripada autohtonim, prirodnim populacijama smreke
u Bosni i Hercegovini. Dobivena srednja alelna udaljenost između analiziranih
populacija kretala se od 0,18 % do 2,06 %, te postoji povezanost između
genetičkih i zemljopisnih udaljenosti, s izuzetkom populacije Vlašić.


K l j uč n e r i je č i : obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.), izoenzimi,
varijabilnost, populacija


UVOD – Introduction
Obična smreka (Picea abies Karst.) predstavlja jed1996;
Hosius i Bergmann 1993; Longauer i
nu vrlo značajnu vrstu šumskog drveća s gospodarsur.
2001, P a ca l aj i sur. 2002).
skog i ekološkog gledišta, te najvećom varijabilnošću


Dinaridi imaju izmijenjeno kontinentalnu klimu, a


u Europi (K o s k i i sur. 1997), a, pa tako i u Bosni i


smreka se u njima nalazi na granici svog prirodnog ras


Hercegovini. Zbog svoje važnosti zauzima jedno od


prostiranja. Tako se u Dinaridima nalazi između dvije


prioritetnih mjesta u istraživanju genetičke strukture


kontrastne klimatske zone, tipične kontinentalne Pa


prirodnih populacija (Božič i sur. 2003; Geburek


nonskog bazena i mediteranske Jadranskog primorja,


1999, Longauer i sur 2001), kao i utjecaja ekoloških


što joj uz disjunkcijsko područje rasprostiranja vjerojat


čimbenika na strukturu populacija (Božič 2002,


no daje specifičnu genetičku strukturu. Inače smreka


Lo n g au e r i sur. 2001), te utjecaja zagađivanja i pro


pokazuje veliku osjetljivost na ekstremno kontinentalnu


padanja smrekovih šuma (Bergmann i Hosius


klimu, a posebno na zimske suše (Tr a n q u i lli n i ,


1979, Sa k ai i L a rc h er, 1987), te takva staništa u Di


naridima izbjegava. Inače prema nekim autorima


Manji dio ovog istraživanja prezentiran je na skupu – IV simpo(
Huntley i Birks, 1983; Schmidt – Vogt, 1978,


zij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva – “Strategija razvoja


R ava z zi 2002) podrijetlo smreke iz područja Dinari


domaće proizvodnje”, Zenica, 28–29. 9. 2006. i izaći će u zborniku
radova kao prethodno priopćenje. da treba tražiti u Balkanskom glacijalnom pribježištu.


Doc. dr. sc. Dalibor Ballian, mr. sc. Faruk Bogunić, Stoga bi populacije središnjih Dinarida trebale sadrža


Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu


2 vati visoku genetičku varijabilnost uz minimalno redu-


Dr. sc. Gregor Božič, Šumarski institut u Ljubljani


237
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE Šumarski list br. 5–6, CXXXI (2007), 237-246
ciranje veličine populacija tijekom zadnje glacijacije
(Lewa n dowski i sur. 1997).


U Bosni i Hercegovini obična smreka raste na površini
od oko 585 000 ha ili u oko 21 % svih šuma
(Mati ć i sur. 1970), u različitim biljnim zajednicama,
ponajprije mješovitim s običnom jelom i bukvom. Ovi
podaci ukazuju na to koliko je smreka važna za proizvodno
šumarstvo, a i ekologiju, te je po važnosti odmah
iza bukve i obične jele.


Slika 1. Muški cvjetovi kod smreke
Picture 1 Norway spruce male flowers
Slika 2. Ženski cvijet kod smreke
Picture 2 Norway spruce female flowers
Kao i u mnogim europskim zemljama, zdravstveno svim znanstvenim kriterijima, rezultati su izostajali.


se stanje smrekovih šuma Bosne i Hercegovine u zadnje Razlog tomu ležao je u reprodukcijskom materijalu, jer
vrijeme pogoršava. Razloge treba tražiti u neodgovara-se u to vrijeme nije vodilo računa o njegovom podrijetlu.
jućem gospodarenju, ali i u jakim klimatskim promjenaTako,
neplanski i nesvjesno provedene aktivnosti, moma
u zadnja dva desetljeća. Ponajprije tu su dugotrajne gu ostaviti nesagledive posljedice na autohtone genesuše,
praćene ekstremno visokim temperaturama, što je tičke izvore. Ipak u središnjim Dinaridima situacija
značajno narušilo stabilnost smrekovih šuma (Dau t-nije još alarmantna, jer su strukture prirodnih šuma još
baš ić , 1997). To se to jako odrazilo na umjetne nasade dobre. Za razliku od područja zapadnog Balkana, u
koje su podignute izvan optimalnih ekoloških uvjeta za Europi se ulažu veliki napori za očuvanje genetičkih
smreku. Posebno je interesantno da smreka u odnosu na izvora smreke, posebno u okviru programa EUFORbukvu
i običnu jelu ima smanjenu sposobnost prirodne GEN, odnosno mrežnog plana zaštite genetičkih izvora
obnove u mješovitim šumama, a to dovodi do toga da u (S krop pa 2003), a te aktivnosti pokušavaju se provešumama
često prevlada agresivnija bukva, a ponekad i sti i u Bosni i Hercegovini.


obična jela. Cilj ovog istraživanja je da se priznatim izoenzim-


U proteklom stoljeću, način gospodarenja ostavio je skim biljezima, izvrši molekularno genetička identifivelik
trag na populacije smreke u Bosni i Hercegovini. kacija dijela prirodnih populacija smreke u Dinaridima
Iako su se mnoge gospodarske mjere provodile prema na širem području Bosne i Hercegovine.


MATERIJAL I METODA RADA – Material and methods


Istraživane su prirodne populacije smreke u Bosni i dilo se računa da udaljenost između stabala bude najHercegovini.
Ukupno je analizirano trinaest populacija manje 50 do 100 m, kako bi se isključila mogućnost
(Tablica 1) iz različitih ekoloških uvjeta, odnosno raz-srodstva, kao i da stabla budu starija od 80 godina. Za
ličitih biljnih zajednica. Tijekom siječnja 2005. godine ovaj način istraživanja selekcionirano je 50 stabala.
sakupljene su grančice s dormantnim pupovima. Prilikom
sabiranja uzoraka za izoenzimska istraživanja vo
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
Tablica 1. Istraživane populacije smreke u Bosni i Hercegovini
Table 1 Investigated Norway spruce populations in Bosnia and Herzegovina


Broj
No.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Ukupno
Total


Populacija


Population
Grmeč (Bos. Petrovac)
Preodac (Bos. Grahovo)
Busije (Glamoč)


Rasticevo (Kupres)


Vlasic (Turbe)
Bistrica (Gornji Vakuf)


Igman - a (mrazišna)


Igman – b (normalna)


Zelegora (Kalinovik)
BijambareCNišići)


Tibija (Olovo)
Romanija (Mokro)
Han Krame (Han Pijesak)


Zemljopisna širina
Longitude


16°37’32”
16°33’49”
16M9’13”
17°17’50”
17°27’02”
17M0’53”
18°16’01”
18°16’19”
18°37’32”
18°29’39”
18°20’27”
18°39’45”
18°53’28”


Zemljopisna dužina
Latitude


44°39’43”
44°09´44"
44°02’08”
44°03’52”
44°19’35”
43°59´22"
43M4’48”
43M5’19”
43°39’39”
44°05’01”
44°20’37”
43°54’05”
44°02’17”


Tablica 2. Enzimski sustavi, E.C. referentni broj, gen lokus
Table 2 Enzyme systems, E.C. code, gene loci


Enzimski sustavi
Enzyme systems


Isocitratdehydrogenase (IDH)
Malatdehidrogenase (MDH)


Leucinaminopeptidase (LAP)
Glutamatoxalacetattransminase (GOT)
Phosphoglucomutase (PGM)


Phosphoglucose isomerase (PGI)
Glutamatdehidrogenase (GDH)


Shikimic acid dehydrogenase (SKDH)


6-phosphogluconatdehydrogenase (6-PGDH)


Fluorescent esteraze (FEST)


Menadionreductase (MNR)
Acotinase (AGO)
Glucose-6-phosphat-dehydrogenase (6PDH)


Za analizu genetičke strukture uporabljeni su izoenzimski
biljezi (Tablica 2), a interpretacija zimograma
načinjena je prema protokolu koji je dao M. Konnert
(1995, 2004).


Za izračunavanje parametara genetičke varijabilnosti
uporabili smo statistički program GSED (G i l le t,


E.C. broj
E.C. no.
1.1.1.42


1.1.1.37


3.4.11.1


2.6.1.1


2.7.5.1


5.3.1.9


1.4.1.2


1.1.1.25


1.1.1.44


3.1.1.1


1.6.99.2


4.2.1.3


1.1.1.49


Broj analiziranih individua
Number of the samples per population


50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50


650


Analizirani gen lokusi
Analysing gene loci


IDH-A, IDH-B
MDH-A, MDH-B, MDH-C
LAP-B
GOT-A, GOT-B, GOT-C
PGM-A
PGI-B
GDH-A
SKDH-A
6-PGDH-B, 6-PGDH-C
FEST-B
MNR-A, MNR-B
ACO-A
6PDH-A


1998). Genetička udaljenost između populacija izračunata
je prema Ne i -ju (1972, 1978), a za crtanje dendrograma
uporabili smo metodu UPGMA, modificiranu
za NEIGHBOR proceduru kod programa PHYLIP Version
3.5.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA – Results and discussions
Alelna varijabilnost – Alels variability


Iz dobivenih alelnih frekvencija analiziranih lokusa cije koje za određene gen lokuse pokazuju monomorfividljivo
je da svi od 20 analiziranih gen lokusa pokazu- zam. Za istraživane polimorfne lokuse alelne veličine
ju određeni stupanj polimorfnosti, iako postoje popula- dane su u tablici 3.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
Tablica 3. Alelne frekvencije u %
Table 3 Allelis frequencies in %


IDH Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
A2 6 2 6 7 0 12 3 6 9 6 4 4 8
A3 94 97 93 93 100 87 95 94 90 90 95 96 91
A4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
A5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IDH BI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
B3 96 100 100 98 100 98 100 100 100 98 98 100 97
B4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
B5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MDH Al 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
A2 100 100 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100
MDH BI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
B2 100 100 100 99 100 100 98 97 99 100 100 99 100
B3 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0
MDH C2 6 4 4 5 0 5 7 4 7 3 2 7 9
C3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 94 94 95 95 100 95 93 96 93 97 98 93 91
LAP BI 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
B2 0 3 1 1 5 1 0 1 2 0 2 3 0
B3 19 12 24 26 2 26 18 21 16 17 2 24 13
B4 70 79 73 68 92 71 76 76 81 81 67 70 78
B5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B6 8 5 2 5 0 2 6 0 1 2 11 3 9
GOT Al 3 2 3 5 0 0 2 1 1 0 1 0 0
A2 97 98 97 95 100 100 98 99 99 100 99 100 100
GOT BI 4 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2
B2 96 100 98 100 99 96 99 99 100 95 100 99 98
B3 0 0 0 0 1 4 1 0 0 3 0 0 0
GOT C2 52 46 51 42 25 37 29 34 39 36 38 38 33
C4 48 54 41 52 63 62 69 62 60 62 56 58 66
C5 0 0 8 6 12 1 1 4 1 2 5 3 0
C6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
PGM Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A2 97 97 96 93 93 94 97 97 95 92 92 98 92
A3 2 3 4 7 7 6 3 3 5 8 7 2 5
A4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PGI BI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
B2 25 31 31 29 9 37 38 33 23 29 25 28 32
B3 75 69 69 71 91 63 62 37 76 71 75 72 67
GDH A2 99 96 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 99
A3 1 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1
SKDH Al 0 2 5 2 0 2 3 0 0 4 3 4 0
A2 0 0 1 6 0 3 7 10 4 5 1 10 6
A3 94 94 88 91 100 93 88 88 92 87 96 77 89
A5 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2
A6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
A7 2 4 4 0 0 1 2 2 3 4 0 4 3
6PGDH BI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
B2 55 70 61 63 64 66 67 71 69 63 64 64 58
B3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0
B5 43 29 39 37 36 32 32 28 30 32 34 36 42
B6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6PGDH C2 49 51 45 61 75 59 65 60 57 69 65 53 58
C4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 51 48 55 39 25 41 35 40 43 31 35 47 42
FEST BI 1 1 4 2 0 6 2 7 7 3 6 7 2
B2 96 97 93 95 93 93 94 90 93 94 92 93 95
B3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
B4 3 2 3 3 7 1 3 3 0 3 2 0 3
MNR Al 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A2 37 37 48 41 32 33 40 40 33 32 27 42 34
A3 62 63 52 56 68 66 60 57 66 65 67 57 64
A5 1 0 0 2 0 1 0 3 1 3 6 1 1
MNR Cl 1 1 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 3
C2 95 99 94 98 99 91 96 90 92 96 100 9 87
C3 4 0 4 0 1 7 4 10 7 2 0 10 10
ACO Al 26 36 34 3 28 31 30 27 29 31 37 29 24
A2 74 63 66 69 72 68 67 73 71 69 62 71 75
A3 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1
6PDH Al 1 0 0 2 0 1 0 4 2 2 0 0 2
A2 93 93 94 92 77 96 97 90 90 95 96 92 95
A3 6 7 6 2 23 3 2 6 8 2 4 7 3
A4 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0


Svi analizirani gen lokusi pokazuju varijabilnost, alela C2, a rastu frekvencije alela C4. Za Gen lokus
iako u određenim populacijama varijabilnost nije regiPgm
– A svojstvena su četiri alela, od kojih su dva A1 i
strirana. Takav slučaj imamo kod gen lokusa Idh – A za A4 rijetki, a sve populacije pokazuju polimorfizam. Na
populaciju Vlašić, a kod Idh – B za populacije Preodac sličan način ponaša se i lokus Pgi – B, s prisutnom variVlašić,
Igman a i b, Zelengoru i Romaniju. Kod gen lo-jabilnošću u svim populacijama i rijetkim alelom B1 u
kusa Mdh – A kod jedanaest populacija imamo mono-dvije populacije, jednoj krajnje istočnoj i drugoj krajnje
morfizam, dok se u dvije pojavljuje rijetki alel A1, a kod jugoistočnoj. Gen lokus Gdh – A ne pokazuje varijabillokusa
Mdh – B sedam populacija ne pokazuje varijabilnost
u devet populacija, dok su u dvije krajnje zapadne i
nost, a šest pokazuje slabu varijabilnost, uz pojavu rijetjednoj
istočnoj populaciji prisutan alel A3. U ovom slukih
alela B1 i B3. Za razliku od njih kod gen lokusa Mdh čaju se vrlo čudno ponaša populacija Vlašić s visokom


– C izostaje varijabilnost kod populacije Vlašić, dok je u frekvencijom alela A3. Gen lokusa Skdh – A predstavsvim
ostalim populacijama registrirana uz pojavu rijetljen
je sa šest alela, ali imamo pojavu monomorfizma u
kog alela C3 u dvije populacije iz zapadne Bosne. Anajednoj
populaciji (Vlašić), dok ostale pokazuju poliliza
gen lokusa Lap – B pokazala je pojavu visoke varimorfizam.
Za gen lokus 6Pgdh – B svojstven je visoki
jabilnosti u svim istraživanim populacijama, a registripolimorfizam
u svim populacijama uz pojavu rijetkih
rano je 6 alela. Inače za populaciju Vlašić interesantna alela B1 i B6. Sličnu situaciju imamo i kod gen lokusa
je pojava visoke frekvencije alela B4. Kod gen lokusa 6Pgdh – C s rijetkim alelom C4, koji je registriran u poGot
– A, varijabilnost je izostala kod pet populacija iz pulaciji Preodac iz zapadne Bosne. Kod lokusa Fest – B
istočne i središnje Bosne, dok je u zapadnom i jugo-također imamo pojavu polimorfizma uz pojavu jednog riistočnom
području primjetna pojava slabijeg polimor-jetkog alela B3 u populaciji Igman – a. Za lokus Mnr – A
fizma. Nešto izmijenjenu situaciju imamo za gen lokus registrirali smo četiri alela i visoki polimorfizam, dok je
Got – B, gdje dvije populacije iz zapadne, te jedna iz alel A1 rijedak i imamo ga u samo dvije populacije. Kod
istočne i jugoistočne Bosne ne pokazuju polimorfizam, lokusa Mnr – C imamo pojavu monomorfizma u popudok
istočne i grupa populacija središnje Bosne pokazuje laciji Tibija, a interesantan je veći polimorfizam kod pomali
stupanj varijabilnosti. Za gen lokus Got – C je svojpulacija
iz istočnog dijela Bosne, za razliku od onog iz
stvena velika varijabilnost, kao i kod gen lokusa Lap – B, zapadnog dijela. Za lokus Aco – A registriran je visoki
uz pojavu rijetkog alela C6 u jednoj središnjoj i tri istoč-polimorfizam u svim populacijama, kao i kod lokusa
ne populacije. Za Got C prisutna je klinalna varijabil6Pdh
– A uz značajno odstupanje frekvencija alela A2 i
nost od zapada prema istoku gdje opadaju frekvencije A3 u populaciji Vlašić od prosjeka.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
Međupopulacijska varijabilnost – Interpopulation variability


Dobivene veličine za unutarpopulacijsku varijabilnost
predstavljene su u tablici 4. Srednji broj alela po lokusu
kretao se od 1,80 kod populacije Vlašić, do 2,60
kod populacije Han Krame. Inače ova veličina je u izravnoj
vezi s brojem analiziranih individua, ali smo broj
analiziranih individua u ovom istraživanju ujednačili na


50. Tako dobivene visoke veličine za populacije Han
Krame i Grmeč ne možemo povezati s brojem analiziranih
individua. Inače jedna je krajnja istočna populacija a
druga zapadna, te su predstavnici visokovrijednih prirodnih
šuma u tim područjima. Interesantna je veličina
koja je dobivena za populaciju Vlašić, a što je izgleda
izravno povezano s njenim podrijetlom koje nije autohtono,
što potvrđuje ovo istraživanje. Ostale populacije iz
ovoga istraživanja također pokazuju visoke vrijednosti
ovog svojstva. Postotak polimorfnih lokusa prilično je
visok u svim populacijama, osim u populaciji Vlašić, što
poppovezujemo s
ss njenim podrijetlom.


nj


Također relativno nizak postotak imamo u populaciji
Tibija (75 %), što bi se moglo povezati s povijesnim razvojem
i povijesnim antropogenim utjecajem čovjeka na
tu populaciju. Inače interesantna j ja


e
ee jako visoka vrijediz


nost dobivena za populaciju Grmeč iz zapadne Bosne.


Parametri genetičke varijabilnosti ukazuju na postojanje
velike raznolikosti u učestalosti alela između 13
populacija smreke u Bosni i Hercegovini. Tako je najveća
raznolikost nađena u populaciji Han Krame, koja
je i najistočnija (Vgem = 37,0 i ne = 1,355). Kod populacije
Vlašić registrirana je jako mala veličina raznolikosti,
značajno ispod prosjeka glede ostalih istraživanih populacija
(Vgem = 27,5 i ne = 1,277).


To može biti još jedan dokaz o neautohtonosti smreke
u toj populaciji. Ostale populacije imaju veličine raznolikosti
veće od Vgem = 32,0, koja jeregistrirana u populaciji
Preodac i koja je najniža.


Tablica 4. Mjere genetičke varijabilnosti, raznolikosti i heterozigotnosti za 13 populacija smreke u Bosni i Hercegovini.
Table 4 Measures of genetic variability, diversity and heterozygosity on 13 populations of Norway spruce in


Bosnia and Herzegovina


Populacija
Populations


Grmec
Preodac


Busije


Rastičevo
Vlašić


Bistrica
Igman -A


Igmati -B
Zelegora
Bijambare
Tibija
Romatiija


Han Krame


Varijabilnost
Variability


A/L P (%)
2,55 90
2,35 80
2,30 80
2,40 85
1,80 65
2,50 85
2,45 85
2,35 85
2,40 85
2,50 80
2,40 75
2,30 80
2,60 85


V


gem


35,2
32,0
35,6
36,0
27,5
35,8
33,8
35,5
34,0
35,5
33,6
36,4
37,0


Također smo analizirali stvarnu i očekivanu heterozigotnost.
Stvarana je varirala od 18.4 % kod populacije
Preodac do 24,0 % kod populacije Romanija. Veličina
očekivane heterozigotnosti je kod pet populacija veća
od stvarne, što nam ukazuje na pojavu negativnih veličina
fiksacijskog koeficijenta, odnosno inbridinga.


Raznolikost


Diversity
ne
1,355
1,330
1,378
1,375
1,277
1,361
1,335
1,353
1,326
1,336
1,352
1,380
1,355


Heterozigotnost


Heterozygosity


Hs, (%) H,e ( %)
20,2 20,7
18,4 19,2
21,7 21,5
20,0 21,4
21,0 16,9
21,6 21,4
20,7 19,9
22,3 21,1
20,4 20,2
19,9 20,4
19,8 19,7
24,0 21,8
20,8 21,6


U drugih osam populacija našli smo na veću očekivanu
heterozigotnost, što upućuje na prisutnost imbridinga
u tim populacijama. Razlike između stvarne i
očekivane heterozigotnosti pokazale su značajnost na
razini od 95 % samo kod populacija Vlašić i Romanija.


Međupopulacijska diferencijacija – Interpopulation differentiation


U ovom istraživanju genetička odstupanja procijenjena
su uz pomoć metode Nei-ja (1972). Tako dobiveni
rezultati, koji su prikazani u tablici 5, ukazuju da su
najmanje razlike između populacija Igman – A i B s veličinom
od 0,18 %, što je bilo i za očekivati, jer su to
populacije s jednog užeg područja, no glede ekoloških


uvjeta između tih populacija prisutna je značajna razlika
o čemu izvještava B a l l i a n i sur. (2007). Dobiveni
rezultat ukazuje na visoku genetičku sličnost između
ove dvije populacije. Inače populacija Vlašić pokazuje
veliko odstupanje u odnosu na sve ostale populacije, te
time potvrđuje ranije navode da je ta populacija nastala
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 41     <-- 41 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
Tablica 5. Procjena genetičke udaljenosti na temelju parova kod populacije smreka iz Bosne i Hercegovine: srednja alelna
odstojanja (Nei 1972)


Table 5 Estimates of genetic distances between pairs of Norway spruce populations in Bosnia and Herzegovina:
mean allelic distances (Nei 1972)


Grmec -
Preodac 0,35 -
Busije 0,26 0,36 -
Rasticevo 0,30 0,33 0,34 -
Vlasic 1,58 1,26 2,06 1,34 -
Bistrica 0,52 0,37 0,60 0,27 1,56 -
Igman – a 0,77 0,43 0,84 0,33 1,33 0,22 -
Igman -b 0,61 0,39 0,60 0,28 1,24 0,21 0,18 -
Zelegora 0,40 0,25 0,59 0,32 0,92 0,24 0,37 0,19 -
Bijambare 0,64 0,43 0,84 0,30 0,92 0,23 0,21 0,27 0,23 -
Tibija 0,52 0,38 0,75 0,25 1,05 0,32 0,42 0,48 0,34 0,25 -
Romanija 0,39 0,40 0,36 0,27 1,54 0,34 0,37 0,19 0,28 0,45 0,54 -
Han Krame 0,44 0,49 0,76 0,40 1,26 0,26 0,26 0,30 0,26 0,29 0,51 0,34 -


od introduciranog sjemena nepoznatog podrijetla. Najveću
udaljenost pokazuje u odnosu na populacije Busije
(2,06 %), a najmanje u odnosu na populacije Bijambare
i Zelengora (0,92 %). Ova odstupanja ne mogu se objasniti
zemljopisnom udaljenošću, kao što je slučaj između
populacija Busije i Bijambare, te Busije i Igman – a, s
veličinom od 0,84 %. Interesantne su veličine odstupanja
koje pokazuje populacija Bistrica, relativno niske
vrijednosti udaljenosti u odnosu na deset istraživanih
populacija, a razlog treba tražiti u njenom zemljopisno
gledajući, središnjem položaju u Bosni i Hercegovini, a
slično se ponašaju i populacije Igman – a i b.


Srednja veličina diferencijacije ima prilično nisku
vrijednost Dj = 1,91. Ova veličina upućuje na to da visoka
proporcija ukupnog diverziteta (koja može biti
procijenjena s oko 98 %), može to zahvaliti genetičkoj
varijabilnosti između individua unutar populacijama.
Inače ako analiziramo lokuse (Tablica 6), možemo primijetiti
da lokus Gdh – A pokazuje najveći diferenciranost,
što se može povezati s pojavom monomorfizma u
devet populacija, te jako slabog polimorfizma u četiri
populacije. Sljedeći lokusi 6Pdh – A, Mnr – C, Lap – B
također prema svojim veličinama imaju važan udio u
diferencijaciji, ali razlog tome treba potražiti u velikom
broju registriranih alela (Tablica 3). Za razliku od
njih, kod lokusa Got – C imamo pojavu klinalne varijabilnosti
za alele C2 i C4 (Tablica 3).


Iz dendrograma (Slika 3 i 4) vidljivo je da se populacije
mogu grupirati u tri grupe. Jednu od grupa predstavlja
populacija Vlašić, koja je u cijeloj analizi pokazivala
odstupanje. Druge dvije grupe dijele se prema
zemljopisnoj pripadnosti populacija. Tako imamo grupu
populacija zapadne Bosne (Grmeč, Busije, Preodac i


Tablica 6. Populacijska diferenciranost (Nei 1978)
Table 6 Population differentiation (Nei 1978)


Gen - lokus Diferenciranost (Dj)


Gen lokus Differentiation (Dj)


Idh - A 1,68


Idh -B 1,47


Mdh - A 0,85


Mdh -B 1,26


Mdh -C 1,14


Lap - B 2,51


Got - A 1,64


Got - B 1,80


Got - C 2,40


Pgm - A 0,97


Pgi -B 2,42


Gdh - A 7,72


Skdh - A 2,70


6Pgdh - B 0,89


6Pgdh - C 2,63


Fest - B 1,01


Mnr - A 1,12


Mnr -C 2,87


Aco - A 0,66


6Pdh - A 3,76


Sredina - Average 1,91


Rastičevo), što je bilo i za očekivati s obzirom na zemljopisnu
udaljenost između njih. Izuzetak čini populacija
Tibija (Olovo) koja se pridružuje njima, a što može
biti posljedica broja individua u uzorku, odnosno povijesnog
antropogenog djelovanja u njoj kroz selektivne
sječe. U drugoj grupi su populacije istočne jugoistočne
Bosne (Bijambare Romanija, Han Krame, Igman – a i b,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 42     <-- 42 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE .
Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
Slika 3. Dendrogram baziran na genetičkim odstojanjima prema
Nei (1972)
Picture 3 Dendrogram of genetic distances Nei (1972)


Zelengora), te tako grade jedinstveno područje. Izuzetak
u ovom slučaju je populacija Bistrica, koja bi, ako izvršimo
zemljopisnu analizu, trebala biti bliska sa zapadno
bosanskim populacijama, ali i populacijama Igman –
a i b s kojima je relativno blizu. Analizirajući primarne
dendrograme, interesantna je grupa 3, s populacijama


ZAKLJUČAK


1.
Analizom 20 izoenzimskih gen-lokusa utvrdili smo
postojanje statistički značajnih razlika između istraživanih
populacija, a utvrđena varijabilnost smreke
kod nekih gen lokusa klinalnog je karaktera na
ovom dijelu rasprostiranja.
2.
Između populacija Igman – Ai B utvrđene su razlike,
tako da je među njima prisutna vertikalna diferencijacija,
jer su njihova genetička odstupanja značajna.
3.
Smreka iz mrazišnih populacija specifična je po sadržaju
rijetkih alela u svojim populacijama.
4.
Populacija Vlašić svojom genetičkom strukturom
ukazuje da je alohtona, te do detaljnih analiza koje
bi se trebale provesti na tom području, reprodukcijski
se materijal ne bi smio koristiti ni u kakvom
obliku, a posebnim mjerama gospodarenja spriječiti
daljnje širenje neželjenih gena iz te populacije.
5.
Veća vrijednost heterozigotnosti istraživanih populacija
u odnosu na populacije smreke iz zapadne Europe,
pokazuje da istraživane populacije nisu mnogo
izgubile od svoga genetičkog potencijala za adaptaciju,
te vjerojatno nisu previše udaljene od svoga pribježišta.
Stoga su te populacije puno otpornije na
Slika 4. Dendrogram baziran na genetičkim odstojanjima prema
Nei (1978)
Picture 4 Dendrogram of genetic distances Nei (1978)


Biambare i Zelengora, te grupa 4, Rastičevo i Tibija, koje
su iz oprečnih ekoloških uvjeta, a pokazuju genetičku
bliskost. Za populacije Igman, iako su pokazale odstupanja,
a glede zemljopisne bliskosti, ovakav rezultat se i
očekivao. I ovdje je izuzetak populacija Bistrica.

Conclusion


propadanje i sušenje od populacija sa zapada, jer
posjeduju dovoljno genetičke varijabilnosti.


6. Radi održavanja prirodnih genetičkih resursa smreke
u Bosni i Hercegovini trebalo bi uspostaviti što
gušću mrežu banki gena in situ i ex situ (sjemenske
sastojine, sjemenske zone i sjemenske plantaže),
nužnih za održanje genetičke raznolikosti u populacija.
Na temelju provedenih istraživanja, to znači da
bi svaka važna ekološka niša za smreku trebala
imati svoju banku gena s odgovarajućim brojem jedinki,
kako bi se očuvala ekološko-fiziološka osobnost
populacija.
7.
U gospodarenju prirodnim šumama smreke, te u
njihovoj obnovi, uvijek treba prednost dati prirodnoj
obnovi, uz stalno praćenje genetičke strukture,
kako bi se mogle poduzeti pravodobno mjere za
održanje optimalne prirodne genetičke raznolikosti,
koja je svojstvena za svaku populaciju.
8.
Primijenjene metode daju dobru sliku genetičke
strukture populacija, na temelju koje se mogu preporučiti
potrebne mjere za održavanje genetičkih izvora
u istraživanim populacijama.
Zahvala – Acknowledgement


Ovo istraživanje realizirano je uz financijsku potporu
Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu
i šumarstvo, odnosno Federalne uprave za šumarstvo,
Bosne i Hercegovine, u okviru projekta “Istraživane
genetičke strukture, genetičkog diverziteta i


genetičke diferenciranosti prirodnih populacija smreke
(Picea abies Karst. ) u dijelu prirodnog rasprostiranja u
Bosni i Hercegovini”, pa kolegama iz Ministarstva dugujem
veliku zahvalnost, posebno direktoru Omeru
Pašaliću, dipl. ing. šum.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 43     <-- 43 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE . Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
LITERATURA – Reference


Bergmann, F., B. Hosius, 1996: Efects of heavy-
metal polluted soils on the genetic structure of
Norway spruce seedling populations. Water, Air
and Soil Pollution, 89: 363–373.


B al l i an , D., F. B ogun ić , M. Ko n n e r t , H. K ra i g her,
M. Pučko, G. Božič, 2007: Genetička
diferenciranost subpopulacija obične smreke (Picea
abies (L.) Karst.) na planini Igman. Šumarski
list, 1–2: 13–24.


Božič, G., 2002:Genetske raziskave naravnih populacij
smreke (Picea abies (L.) Karst.) v Sloveniji.
Doktorska disertacija, Univ. v Ljubljani, BF,
Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,


2002.
Bo.2 G., M. Konnert, M. Zupančič, H. Kraigh
e r, 2003: Genetska deferencijacija avtohtonih
populacij smreke (Picea abies (L.) Karst.) v Sloveniji,
ugotovljena z analizo izoencimov. ŠGenetic
differentiation of the indigenous Norway spruce
(Picea abies (L.) Karst.) populations in Slovenia
investigated by means of isoenzyme gene
markersĆ. Zbornih gozdarstva in lesarstva, 71:
19–40.
Dautbašić, M. 1997: Pračenje pojave i jačine rasprostranjenosti
potkornjaka (Coleoptera: Scolytidae)
na smrči sa feromonima. Magistarski rad,
Sarajevo, str. 57.
Geburek, T., 1999: Genetic variation of Norway
spruce (Picea abies (L). Karst.) populations in
Austria. III. Macrospatial allozyme patterns of
high elevation populations. Forest Genetics, 6,


3: 201–211.
Gillet, E. M., 1998: GSED – Geneti Structure from
Electrophoresis Dana, Version 1.1e. Institut fuer
Forstgenetik und Forstpflanzenzuechtung Universitaet
Gettingen.
Hosius, B., F. Bergmann, 1993: Adaptation of
Norway spruce to heavy metal contaminated
soil. In: Rone, V. (ed.): Norway spruce Provenances
and Breeding. Latvian Forest Research
Institute ‘Silva’, Riga, str. 200–207.
H u n t l e y, B., H. J. B. B i r ks , 1983: An atlas of past
and present pollen maps for Europe 0–13000
years ago, Cambridge University Press, Cambridge,
str. 73–90.
Konnert, M., 1995: Isoenzymunterschungen bei Fichte
(Picea abies (L.) Karst.) und Weißtanne (Abies
alba Mill.) – Anleitung zur Trennmethodik und
Auswertung der Zymogramme, Teisendorf.
Konnert, M. 2004: Handbücher für Isoenzymanalyse.
www.genre.de/fgrdeu/blag/iso-handbuecher.


Koski, V., T. Skroppa, L. Paule, H. Wolf, J.
Tu r o k , 1997: Tecnical guidelines for genetic
conservation of Norway spruce (Picea abies (L.)
Karst.). EUFORGEN, IPGRI, Rome: str. 42.


Lewandowski, A., J. Butczyk, W. Chalupka,
1997: Preliminary results on allozyme diversity
and differentiation of Norway spruce (Picea
abies (L.) Karst.) in Poland based on plus tree
investigations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae,
66: 197–200.


Longauer, R., D. Gömöry, L. Paule, D. F. Karnosky,
B. Mankovská, G. Müller-Starck,


K. P e rcy, R. S za r o, 2001: Selection effects of
air pollution on gene pools of Norway spruce,
European silver fir and European beech, Enviromental
Pollution, 115: 405–411.
Ma t i ć , V., P. D r i ni ć , V. S te f a no v ić , M. Č iri ć , i
sur. 1971: Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini,
prema inventuri na velikim površinama u
1964–1968 godini. Šum. fak. i inst. za šum. posebna
izdanja br. 7, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
str. 639.


Nei , M. 1972: Genetic distance between populations.
Amer. Nat. 106: 283–292.


Nei , M. 1978: Molecular evolutionary genetic. New
York: Columbia Press, str. 159–164.


Pacalaj, M., R. Longauer, D. Krajmerová, D.
G ö mör y, 2002: Effect of site altitude on growth
and survival of Norway spruce (Picea abies L.)
provenances on the Slovak plots of IUFRO experiment
1972, J. FOR. SCI., 48 (1): 16–26.


Ravazzi, C., 2002: Late Quaternary history of spruce
in southern Europe. Rev. of Palaeobotany and
Palynology 120: 131–177.


S ak a i , A., W. Larcher, 1987: Frost Survival of Plants.
Ecological Studies 62. Springer, Berlin, str. 321.


Schmidt - Vogt, H., 1978. Genetics of Picea abies
(L.) Karst. Anali za šumarstvo, Razred za prirodne
znanosti, JAZU, 7, 5, Zagreb: 147–186.


Skroppa, T., 2003: EUFORGEN Technical Guidelines
for genetic conservation and use for Norway
spruce (Picea abies). International Plant Genetic
Resources Institute, Rome, Italy. str. 6.


Tranquillini , W., 1979: Physiological Ecology of
the Alpine Timberline. Springer, Berlin, str. 137.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 44     <-- 44 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, G. Božić: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE SMREKE ... Šumarski list br. 5-6, CXXXI (2007), 237-246
SUMMARY: In this study we have carried out the molecular genetic identification
of a part of natural populations of spruce in Central Dinaric Alps,
in a broader area of Bosnia and Herzegovina, with the approve isoenzyme
markers.


By usage of 13 enzyme systems we studied the genetic variability at the level
of biochemical markers. In the studied populations we obtained high values
of heterozygosis which proves that the studied populations, over the
adaptation period in diverse ecological circumstances, have not lost much of
their adaptability. Therefore, the populations from this area showed better
adaptability than the populations from central European area, since they possess
higher genetic variability, with the exception of the population of Vlašić,
which by its genetic structure shows it does not belong to the autochthonous
genetic resources of spruce from Bosnia and Herzegovina.


We carried out the analysis at 20 polymorphous loci, with 73 allele, and
we obtained an average number of analyzed allele per locus, which varied
between 1,80 and 2,60.The analysis thus confirmed the existence of major variability
within populations, and for gene locus GOT – C the existence of clinal
variability.


The genetic multi-loci diversity varied between 27,5 and 37,0, and the gene
pool diversity from 1,277 to 1,380, while a mean allele distance varied
from 0,18 % to 2,06 %, thus confirming that there exists the relationship between
genetic and geographic distances between the studied populations, with
the exception of Vlašić.


In order to preserve the natural genetic resources of spruce in Bosnia and
Herzegovina it would be necessary to establish a dense network of gene banks
in situ and ex situ (seed systems, seed zones and seed plantations), necessary
to preserve the genetic diversity within populations. Based on the studies that
were carried out, it would mean that each significant ecological niche for
spruce should have its gene bank with corresponding number of units, in order
to preserve ecological and physiological identity of the populations.


In management of natural spruce forests, and their renovation, an advantage
should, however, be given to their natural renewal, with constant monitoring
of the genetic structure, which would enable us to undertake timely
measures in preservation of optimal natural genetic diversity which is typical
for each population.


Key words: Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.), isoenzyme, populations,
variability