DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 66     <-- 66 -->        PDF

R. Sabadi: PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM
– BDP4 s oko 0,5–1,3 %, a na temelju šumarstva proistekla
industrija: pilanarstvo, drvne ploče, ostala proizvodnja
reprodukcijskih materijala temeljenih na drvu,
finalna prerada drva – tj. proizvodnja drvnih izradaka finalne
potrošnje, potom proizvodnja celuloze i proizvodnja
te prerada papira u tim zemljama sudjeluje u stvaranju
BDP (izuzevši Švedsku i Finsku, zemlje borealnog
pojasa, posebno bogatih šumama, uslijed čega je i relativno
učešće šumarstva i prerade drva natprosječno visoko
u relativnom udjelu BDP) sa čak i preko 3–3,5 %
nacionalnog BDP.
Inducirano djelovanje egzistencije šumarstva kao
gospodarske grane još je značajnije. Jedan značajan
primjer kojeg valja spomenuti je Italija: “ U 1986. prodaje
talijanskog šumarskog sektora (bez usluga kao što
je rekreacija, koja se ne iskazuje u društvenim nacionalnim
računicama posebno) iznosio je 1,2 % od cjelokupnog
outputa primarnog sektora. Kao što je naprijed
rečeno, manje od 0,1 % ukupne proizvodnje u talijanskoj
privredi u vezi je sa površinom koja predstavlja
29 % nacionalnog teritorija. S druge strane, šumarski
sektor postaje znatno signifikantniji kada se u lancu
proizvodnje pođe ka finalnim proizvodima. Prema industrijskom
cenzusu iz 1981., u preradi i obradi drva u
Italiji djelovalo je 92 000 poduzeća koja su zapošljavala
452 000 radnika i službenika. U industriji celuloze i
papira djelovalo je 4 700 poduzeća, koja su zapošljavala
281 000 radnika i namještenika. Te su brojke međutim
samo ograničen uvid u ukupnu gospodarsku važnost
industrija prerade drveta. Posebice tu nisu prikazani
inducirani efekti na proizvodnju u ostalim sektorima,
od kojih su neki značajni na nacionalnoj razini, a
koji tradicionalno izvrsno posluju na međunarodnoj
razini (npr. sektor za proizvodnju strojeva za preradu i
obradu drveta, ili industriju opreme za proizvodnju celuloze
i papira, oba sektora čine da je Italija u njima
drugi najveći izvoznik u svijetu). Isto je tako u društvenim
računima podcijenjen doprinos šuma talijanskom
pejzažu, koji je temeljem vrlo razgranate turističko rekreacijskih
aktivnosti.”5


U strukturi društvenog bruto proizvoda pilanarstva
u Austriji, vrijednost domaćih inputa iz šumarstva su
54,5 %, uvozni iz šumarstva 0,5 %, dok ostali sektori
narodnog gospodarstva i uvoza sudjeluju sa 17,6 % u


BDP = GDP = Gross Domestic Product


Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74


intermedijamoj potrošnji pilanskog sektora, koji u
BDP pilanarstva sudjeluje s 27,3 % primarnih inputa.
U istoj zemlji, kako se stupanj obrade povećava, povećavaju
se i inputi u intermedijamoj potrošnji ukupnog
BDP sektora.


U Hrvatskoj je udio intermedijamih inputa šumarstva
prije Domovinskog rata bio oko 21 % , pilanarstva
i proizvodnje drvnih ploča oko 64 %, finalne prerade
drva oko 60 %, a celuloze i papira oko 73 %, od BDP
konkretnog sektora. Prema djelomičnim i nepotpunim
podacima, struktura BDP šumsko-drvopreradivačkih
sektora postaje sve sličnija onima iz razvijenih tržišnih
gospodarstava.´´


U posljednje vrijeme, porastom ekološke svijesti
najširih slojeva, sve više i češće dolazi do pronalaženja
i unapređenja metoda vrednovanja općekorisnih, nemonetarnih
vrijednosti šuma i njihovo izražavanje u novcu.
Na taj se nacm dobija sve dublji, potpuniji i vjerodostojniji
uvid u čmjemcu, da sama egzistencija šuma
predstavila osromnu vrijednost, iako za takve racunice
ne postoje potvrde na trž/štu o cijenama kao
spletu tržišnii struktura, ponude, potražnje i različitih
kartelnih prepreka nacionalnih i internacio
nalnih gospodarstava. Prema trenutačnim vrijednosnim
kriterijima izrađena je studija o procjeni ukupne
gospodarske vrijednosti šuma u Hrvatskoj 2001. godine.
Č Došlo se do vrijednosti šuma od oko 2.691,7 milijuna
€, pri čemu monetama vrijednost drva i sporednih
šumskih proizvoda iznosi negdje oko 282 milijuna


nemonetarne će vrijednosti vjerojatno vrtoglavo
rasti, dok će ponuda drva uglavnom stagnirati, jer se
očekuje da će postupno sve zemlje obvezati svoje subjekte
na potrajnost gospodarenja šumama. Nema sumnje,
da ako bi se ostalo pri sadašnjim površinama šuma,
postoji mogućnost intenzifikacije korištenja šumskih
površina svrsishodnijim gospodarenjem prirodi bliskih
šumskih sastojina. Tako npr Švicarska posjeduje najveću
prosječnu drvnu zalihu po 1 ha šumske površine
od 363 mČ/ha, iz čega slijedi i vrlo visok godišnji prirast
od gotovo 10 milijuna mČ (mjereno s korom).Č Takav
proces konverzije nižih gospodarskih oblika (niske i
srednje šume) u više (sjemenjače) dug je i spor, otežan


Wibe, S., Jones, T. (Ed.), 1992, Forests: Market and Intervention Failures, Five Case Studies, Italy by Massimo Florio, pp. 90-126,


Earthscan Publication Ltd., London


6
U sektoru pilanarstva i drvnih ploča u Hrvatskoj, prije Domovinskog rata vrijednost inputa iz šumarstva bila je oko 32 % od BDP, sada
počinje dosezati skoro 40 %, a za očekivati je dalje povećanje uspije li gospodarska politikau
uu eliminaciji korupcije, prvog preduvjeta
uspostavi prirodnih gospodarskih odnosa i djelovanja tržišnih sila.


7
Sabadi, R., Vuletić, D., Gračan, J. (ed.), 2002, Mediterranean forests and people: the total value, (Croatia) Padua University Press Contagra,
Solsona & Padua


8
Vuletić, D., 2002., Metode vrednovanja cjelovitog učinka turističkih i rekreacijskih usluga šuma za otok Korčulu kao pilot objekt, Doktorska
disertacija, Šumarski fakultet Sveuč. u Zagrebu; Sabadi, R., 1997., Vrednovanje šuma u njihovoj ukupnosti, Hrvatske šume, Zagreb


9
Sabadi, R., 2003.,Očekivanja u razvoju šumarstva i prerade drva u 21. stoljeću na temelju primjera Švicarske, Rukopis za “Radovi”
Šum. Instituta Jastrebarsko


64