DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST . Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
između subpopulacija Igman – A i Igman – B za gene
pool 17 polimorfnih lokusa iznosi 4,1 %.


Ako analiziramo alelnu genetičku bliskost i genetičko
odstojanje (d0), možemo primijetiti da je bliskost
vrlo visoka te da su razlike relativno male. Tako smo
dobili da je alelna bliskost s veličinom od 0,959, a uda


ljenost 0,041 prema Gregoriusu (1974), što je u
našem slučaju jako velika veličina s obzirom na to da
su subpopulacije udaljene oko 2 km. Obično su neke
normalne udaljenosti, gdje se dobije takvo odstojanje
za autohtone populacije smreke oko 100 km, ali samo
u njenom prirodnom prostiranju.


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Uspoređivali smo genetičku strukturu dvije subpopulacije
s jedne, u ekološkom pogledu interesantne planine,
za koju je svojstvena pojava mrazišta. To ovom
istraživanju daje posebnu specifičnost, jer ukazuje na
mogućnost da se izvrši razdioba jedne veće populacija
na manje subpopulacije, prema lokalnim klimatskim
uvjetima koji vladaju na jednom užem području, kao i
da se ukaže na moguću primjenu tih rezultata u praksi.


Subpopulacije s Igmana pokazale su nisku razinu varijabilnosti,
odnosno alelnog diverziteta, dok su prisutne
značajne razlike u frekvencijama alela. Neki od nađenih
alela su rijetki i pokazuju svojstvenost samo za odgovarajuću
subpopulaciju, kao i heterozigotnost pojedinih
alela. Genetička varijabilnost unutar subpopulacija ponaša
se slično heterozigonosti, gdje pojedini gen lokusi
pridonose znatno više varijabilnosti od drugih, kao i između
subpopulacija. Kod subpopulaciju Igman – A visoka
heterozigotnost lokusa 6Pgdh-C i Mnr-A upućuje
na to da selekcijski procesi djeluju pozitivno na te lokuse,
dok je kod Got-B suprotan učinak, što je vidljivo iz
male heterozigotnosti ovog lokusa. Za subpopulaciju
Igman – B može se potvrditi da imamo moguće selekcijske
pritiske koji favoriziraju visoku heterozigotnost
lokusa Mnr-A, dok je kod lokusa Got-A i Got-B taj tip
selekcije izostao. Tako dobivene heterozigotnosti upućuju
nas na različite selekcijske pritiske koji djeluju u te
dvije subpopulacije te na njihove razlike.


Analizom genetičkih odstojanja (d0) možemo primijetiti
da su jako mala, čak znatno manja nego što je
dobio Božič (2002) za razlike između smreke sa tresetišta
i tipičnog staništa na Pokljuki u Sloveniji. Razlog
za manje razlike može biti u slabijem selekcijskom
pritisku koji nastaje klimatskim djelovanjem od onoga
koji nastaje djelovanjem različitih tipova tala. Inače u


Discussion and conclusions


mnogim radovima potvrđuje se vertikalna izdiferenciranost
smreke (Müller-Starck 1989; Krajmerová
i Longauer 2000; Pacalaj i sur. 2002).


U Norveškoj su provedena istraživanja sa smrekom
prema njenom vertikalnom (visinskom) rasprostiranju
(B a r n e r i Wi l l a n , 1995), te je na temelju rezultata
iz tih pokusa izdijeljena na visinske oblasti, odnosno
napravljena je vertikalna rajonizacija. Ova razdioba temelji
se u biti na zemljopisno klimatskim čimbenicima,
a oni pak grade elemente koji ograničavaju distribuciju
šumskih zajednica. Stoga oni tu razdiobu rabe
kod distribucije reprodukcijskog materijala, sjemena i
sadnica, te koriste materijal samo unutar regije u kojemu
su sakupljeni. Inače, za običnu smreku određene
su i visinske regije, uz one u horizontalnom smislu,
unutar kojih se može prenositi reprodukcijski materijal,
a da ne dođe do većih problema koji nastaju tijekom
procesa prilagodbe. Tako se u visinskom pogledu
materijal može prenositi do nekoliko stotina metara
prema gore ili dole (250 m) od mjesta sabiranja.


Dobiveni rezultati iz ovog istraživanja također ukazuju
na to da se vertikalnoj rajonizaciji sjemenskih
objekata treba posvetiti dužna pozornost i kod nas. Prenošenje
materijala treba biti suptilnije nego je to slučaj
kod Norveške, jer su granice između diferenciranih populacija
jako uske, a u ovom istraživanju su već na oko
100 m visinske razlike. Ukoliko želimo napraviti intervenciju
na mrazištu, potrebno je koristiti samo autohtoni
materijal mrazišne smreke, koji je sakupljan na tom
staništu i koji će biti uporabljen samo na mrazištima.
Stoga reprodukcijski materijal smreke koja raste izvan
mrazišta, treba uporabiti samo na staništima izvan mrazišta
koja su propisana prema molekularno genetičkoj
rajonizaciji.


ZAHVALA – Acknowledgement


Ovo istraživanje realizirano
oo jje uz financijsku pot
poru Federalnog ministrastva z
zza
aa poljoprivredu, vodoprivredu
i šumarstvo, odnosno Federalne uprave za
šume, Bosne i Hercegovine, u okviru projekta” Istraživanje
genetičke strukture, genetičkog diverziteta i genetičke
diferenciranosti prirodnih populacija smreke


bies Karst.) u dijelu prirodnog rasprostiranja u


ea a
Bosni i Hercegovini”, pa kolegama iz Ministarstva


i i


dugujem veliku zahvalnost, posebice direktoru Omeru
Pašaliću, dipl. ing. šum.