DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
je populacija stabilna, dok je kod subpopulacije Igman Na temelju testiranja kod subpopulacije Igman – B,


– B pozitivna veličina 0,0059 i ukazuje na moguću maza
gen lokus Mnr-A dobili smo značajna odstupanja,
nju nestabilnost (Tablica 4). Unatoč dobivenim razliodnosno
do pojave viška heterozigota (***) (Tablica
kama između subpopulacija, a s obzirom da su obje ve-6). Objašnjenje za takvo povećanje heterozigotnosti
ličine bliske nuli, to nam može ukazivati da su obje vrgen
lokusa Mnr-A mogli bismo potražiti u specifičnim
lo bliske uravnoteženom stanju prema Hardy-Wein-selekcijskim pritiscima koji vladaju na mrazištu, a koji
bergovom zakonu ravnoteže. favoriziraju heterozigote za ovaj gen lokus. Ostali gen
lokusi ne pokazuju signifikantne razlike. Također do


Tablica 6. Test za višak heterozigota


lazi do pojave značajnog nedostatka heterozigota kod


Table 6 F-Stat – Test for heterozygote surplus


gen lokusa Idh –A (***) (Tablica 5), što bi se moglo
Gen lokusi Igman – A Igman -B povezati sa selekcijskim pritiscima ili pak s jako bli


skom srodničkom vezom.
Mh-A ns ns
Idh-B --Genetička varijabilnost između subpopulacija


Mdh-A --Značajnost razlika između alelnih i genotipskih
Gdh-A --frekvencija testirana je Fischerovim testom homogeMdh-
B ns nosti u statističkom programu GENEPOP (Version 3.4).


ns
Mdh-C ns Rezultati su prikazani u tablici 7.


ns
Lap-B ns ns


Rezultati Fisherovog testa pokazali su značajne


Got-A ns ns


razlike u alelnim i genotipskim frekvencijama između


Got-B ns ns


istraživanih subpopulacija Igman – A i Igman – B, i to


Got-C ns ns


od 17 polimorfnih lokusa samo na dva lokusa (Lap-B i


Pgm-A ns ns


6Pgdh-A, s razinom od 5 %), što upućuje na lokalno


Pgi-B ns ns


značajnu diferencijaciju tih dvaju subpopulacija. Kod


Skdh-A ns ns


te dvije subpopulacije značajne razlike bile su is


6Pgdh-B ns ns


ključno na lokusu Lap-B i 6-Pgdh-A, i to u pojavi


6Pgdh.C ns ns


određenih alela koji su svojstveni za jednu ili drugu


Fest-B ns ns


subpopulaciju, kao i u frekvencijama genotipova. Tako


k-k-k
Mnr-A ns


kod subpopulacije Igman – A imamo pojavu alela A4, a


Mnr-C ns ns


kod subpopulacije Igman – B alela A1, za gen lokus


Aco-A ns ns


6-Pgdh-A (Tablica 1b). Isto se ponašaju i genotipovi


6Pgdh-A ns ns


(Tablica 1b).


Ukupno – Total ns ns


Tablica 7. Fisherov precizni test homogenosti alelnih i genotipskih (GT) frekvencija između subpopulacija
Igman – A (A) i Igman – B (B)


Table 7 Fisher’s exact test of the homogeneousness of allele and genotype (GT) frequency between subpopulations
Igman – A (A) and Igman – B (B)


s:;:;r:


A-B (aleli) ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns ns * ns ns
A-B (GT) ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns ns * ns ns


Subpop. Analizirane subpopulacije smreke


* p < 0,05
** p < 0,01
*** p < 0,001
ns. p 3 0,05 (niska razina razlika)
- Nije provedeno testiranje (jedan od genskih lokusa je monomorfan te testiranje nije moguće)
Diferencijaciju između subpopulacija na svakom sobno ne dijele i koje prezentiramo s poprečnim genepojedinačnom
gen lokusu određujemo preko alelnih tičkim odstojanjima za gen pool 17 polimorfnih gen
genetičkih odstojanja, koje se u subpopulaciji među-lokusa. Srednje alelno genetičko odstojanje d0 (%)