DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 17     <-- 17 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST . Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
MATERIJAL I METODE – Materials and methods


Istraživane su dvije prirodne subpopulacije smreke
s planine Igman, s tim da je jedna od subpopulacija
smreke mrazišnoga tipa, a druga normalnog. Uzorci
mrazišnog tipa smreke uzeti iz šumske zajednice (Piceetum
montanum, s.lat. (Fuk. i Stef. 1958. emend.
Horv. et al., 1974) na 1198–1200 m nadmorske visine,


H
u radu su predstavljeni kao subpopulacija Igman – B.
Druga grupa uzoraka za analizu pripada smreci koja je
rasla u šumskoj zajednici smreke i običnog bora (Piceo-
Pinetum Illyricum, Stef. 1960), s nadmorske visine
koja je viša za oko 150 m, te udaljena oko 2000 metara
sjeveroistočno od prve, te je predstavljena kao subpopulacija
Igman – A.


Uzorci su sabrani tijekom siječnja 2005 godine. Uzimane
su grančice s dormantnim pupovima. Prilikom sabiranja
uzoraka za izoenzimska istraživanja vodilo se
računa da udaljenost između stabala bude najmanje 50
do 100 m kako bi se isključila mogućnost srodstva, kao i
da stabla budu starija od 80 godina. Po populaciju za
ovaj način istraživanja selekcionirano je 50 stabala.


Za analizu genetičke strukture uporabljeni su izoenzimski
genetički biljezi Aco-A, F-Est-B, Gdh-A, Got-A,
Got-B, Got-C, Idh-A, Idh-B, Lap-B, Mdh-A, Mdh-B,
Mdh-C, Mnr-A, Mnr-C, Pgi-B, Pgm-A, Skdh-A,
6-Pgdh-A, 6-Pgdh-B, 6-Pgdh-C, a interpretacija zimograma
je prema protokolu koji je dat od Konnert
(2004).


Rezultati izoenzimske analize vrednovani su preko
alelnih i genotipskih frekvencija koje su obračunate iz
razlika između gen lokusa. Genetička struktura prikazana
je za sve gen lokuse u istraživanim subpopulacijama
smreke koji su pokazali polimorfizam.


Genetička varijabilnost određena je preko parametara
koji se odnose za subpopulacije, kao i između subpopulacija.
Tako smo rabili alelni diverzitet ili genetičku
višeznačnost, preko prosječnog broja alela u lokusu
(A/L). Za određenje genetičke varijabilnosti unutar
subpopulacija rabili smo mjere alelnog diverziteta
(Vk, Vm, prema Gregoriusu 1978, 1987), genetič


kog diverziteta (Vgam), stvarne heterozigotnosti (Hst) i
očekivane heterozigotnosti (Hte), genetičke diferenciranosti
između individua unutar subpopulacija (.T).
Za računanje tih parametara uporabili smo statistički
program GSED (Gillet, 1998)


Provjera Hardy-Weinbergove ravnoteže (HWE)
urađena je za svaku subpopulaciju odvojeno. Provjerava
se kako se u sastojini smreke pojavljuju frekvencije
genotipova kod pojedinih gen lokusa i kako se slažu sa
frekvencijama genotipova, prema očekivanoj Hardy-
Weinbergovoj ravnoteži, a uporabili smo “precizni
Hardy-Weinbergov test vjerojatnosti”, prema statističkom
programu POPGENE 3.2 (Yeh i sur. 1999). Nulta
hipoteza, koju smo testirali je da je veza između gameta
slučajna, te da vrijedi načelo panmiksije. Provjera
HWE urađena je za svaki gen lokus u svakoj subpopulaciji.
U slučaju nepotpunosti date nulte hipoteze, prihvaćali
smo alternativnu hipotezu koja je definirana kao
manjak ili višak broja heterozigota (F>0 ili F<0), za što
smo rabili F-test za manjak i višak heterozigota po statističkom
programu F-STAT.


Koeficijent inbridinga (Fis) prema Wrightovoj statističkoj
proceduri (Wright 1978) ukazuje u kojem se
odnosu razlikuju dobivena i očekivana heterozigotnost u
subpopulacijama, a koji nastaje kod panmiksičnih oplodnji.
Koeficijent inbridinga (fiksacijski indeks) procijenili
smo pomoću statističkog programa POPGENE 3.2.


Genetičku varijabilnost između subpopulacija smreke
procijenili smo uporabom statističke homogenosti
alelnih i genotipskih frekvencija u polimorfnim lokusima
i mjerama genetičke diferenciranosti. Homogenost
alelnih i genotipskih distribucija po lokusu između subpopulacija
testirali smo Fischerovim preciznim testom
(Raymond i Rousset 1995) uporabom statističkog
programa GENEPOP 3.2 (Yeh i sur. 1999). Stupanj genetičke
diferenciranosti između subpopulacija prikazali
smo s mjerom alelnog genetičkog odstojanja (d0) prema
Gregoriusu (1974) uz pomoć statističkog programa
GSED (Gillet 1998).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Results


Al


Alelnu raznolikost predstavljaju frekvencije alela koj
jje
ee s
ssu
uu date u tablici 1a. Analizirano je 20 genskih lokusa,
od kojih su 3 (Gdh-A, Idh-B, Mdh-A,) pokazala monomorfizam
u obje subpopulacije, gdje su dobivene konstantne
veličine za od 100 % za alele Gdh-A2, Idh-B3,
Mdh-A2. Kod drugih 17 polimorfnih lokusa imamo učestalost
alela od 1 % do 99 %. Minimalni polimorfizam u
obje subpopulacije uočen je kod lokusa Got-A, Got-B,
Idh-A, Mdh-B, Mdh-C, Pgm-A, gdje su frekvencije najfrekventnih
alela uvijek jednake ili veće od 93 %. Kod
subpopulacije “Igman – A” imamo pojavu minimalnog


polimorfizma i kod lokusa Fest-B, Mnr-C, 6-Pgdh-A,
dok u subpopulaciji “Igman – B” nemamo taj slučaj. Za
drugih 9 lokusa karakterističan je jak polimorfizam, s
uvijek istim prevladavajućim alelom u obje subpopulacije.
Inače ove dvije subpopulacije karakterizira i pojava
rijetkih alela u svakoj od njih, što daje posebnu značajnost
svakoj od njih i to u lokusima Fest-B, Got-C,Idh-A,
Lap-B, Mdh-C, Mnr-A, Mnr-C, 6-Pgdh-A, 6-Pgdh-B.


Frekvencije alela i frekvencije genotipa koje su prikazane
u tablici 1a i tablici 1b, ukazuju na postojanje
alelne i genotipske raznolikosti između subpopulacija.