DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24


UDK 630* 165 (001)


GENETIČKA DIFERENCIRANOST SUBPOPULACIJA OBIČNE SMREKE
šPicea abies (L.) KARST.) NA PLANINI IGMAN


THE ANALYSIS OF GENETIC VARIABILITY OF NORWAY SPRUCE
(Picea abies (L.) KARST.) SUBPOPULATION AT THE IGMAN MOUNTAIN


D. BALLIAN1, F. BOGUNIĆ1, M. KONNERT2,
. B


3 33


H. KRAIGHERČ M. PUČKOJ G. BOZICČ
SAŽETAK: Uporabom 12 izoenzimskih sustava, te analizom 20 gen lokusa,
uspoređivana je genetička struktura dviju subpopulacija s planine
Igman. Prema ekološkim pokazateljima, a misli se na klimu i njeno djelovanje,
postoje razlike između subpopulacija, jer jedna pripada mrazištu a druga
tipičnoj planinskoj klimi. Rezultati analize izoenzimskih biljega upućuju na
postojanje razlika između analiziranih subpopulacija.


K l j u č n e r ij e či : Picea abies (L.) Karst., subpopulacije, izoenzimi


UVOD – Introduction
Smreka (Picea abies (L.) Karst.) predstavlja jednu loškim i klimatskim uvjetima, kao što su vrtače, male


od najznačajnijih vrsta šumskog drveća s gospodarplaninske
doline i uopće veće i manje depresije, odskog
i ekološkog stajališta u Bosni i Hercegovini, a i u nosno mjesta s pojavom ekstremno niskih temperatučitavom
nizu europskih zemalja (Skroppa, 2003). ra. U takvim uvjetima nalazimo šume smreke mrazišnog
tipa, Piceetum montanum s.lat. (Fuk. i Stef. 1958.


Mnoga istraživanja obične smreke na molekularnoj


emend. Horv. et al., 1974). Ovaj tip šume svojstven je


razini, analizom polimorfizma određenih izoenzimskih


za područja s pojavom inverzije temperatura, kao i


lokusa, ukazala su na veliku genetičku varijabilnost ove


intrazonalne specifične vegetacije unutar pojasa zajed


vrste u Europi, kao i na pojavu velike diferencijacije iz


nice šuma obične jele i bukve (Abieti-Fagetum). Tako


među populacija (M ü el l e r- St ar c k i sur., 1992). Ne


jednu od najljepših sastojina smreke, mrazišnog tipa,


ka od istraživanja potvrdila su (L a n g er c ra n t z a i


nalazimo na planini Igman u području Velikog i Malog


Rymana 1990) da je obična smreka u stalnom procesu


polja (Slika 1).


genetičke diferencijacije i adaptacije, u određenim ekološkim
uvjetima. Drugi autori koji su se također bavili Prema Stefanoviću (1977) ovakva smrekova
istraživanjem obične smreke (Goncharenko i sur., staništa odlikuju se plićim zemljištima tipa crnice ili
1990; Goncharenko i Potenko, 1992; Kurtov-smeđih tala, a na planini Igman razvila su se na morenski
i i Bergmann, 1995) uporabom izoenzimskih skim nanosima. Uslijed veće sklopljenosti sastojina i
biljega analizirali su njenu genetičku strukturu i difehladnog
fitoklimata, imamo pojave usporene humifirenciranost,
na lokalnoj razini, a i šire. kacije, što dovodi do nastajanja sirovog humusa. To


U planinskom području središnjih Dinarskih Alpa, pogoduje smreci kao i brojnim acidofilnim vrstama
na vapnenačkim i dolomitnim planinama Bosne i Herkoje
ulaze u sastav ove šumske zajednice.
cegovine, smreku nalazimo u specifičnim geomorfo-Kako se planina Igman nalazi oko 20 km južno od
Sarajeva, u njoj je prisutan stalni antropogeni utjecaj.
Tako suvremenim uvjetima razvoja, posebice u gospo


D. Ballian, F. Bogunić
darstvima zemalja u tranziciji kao što je naše, ovakve


Faculty of Forestry, University of Sarajevo


2


M. Konnert šumske zajednice zbog stalnih negativnih utjecaja na
Bayerisches Amt für forstliche Saat und Pflanzenzucht, njih postaju vrlo labilne, te zahtijevaju poseban pristup
Teisendorf, Germany


u zaštiti i obnovi. Tako je na planini Igman, ova šumska


H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič
zajednica već punih 25 godina izložena neprestanom


Gozdarski Inštitut Ljubljana, Slovenia


13