DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 68     <-- 68 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA
ispoljavaju je relativno brzo (čak i nakon samo jednog
konzumiranja mamaca), i to poglavito kod vrsta mišolikih
glodavaca rezistentnih na varfarin i kumatetralil
(Hrgović, Vukičević, Katranovski, 1991).


Akutne oralne LD50 doze sa stopom mortaliteta od
najmanje 75 % iznose za kućnog miša 0,79 – 2,40


Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544


mg/kg, žutogrlog šumskog miša 4,20 mg/kg, šumskog
miša preko 10,0 mg/kg, šumsku voluharicu 0,23
mg/kg, poljsku voluharicu 0,12 mg/kg, te za vodenog
voluhara 0,20 mg/kg (Hrgović, Vukičević, Kat
r a n o v s k i, 1991).


3.5.3. Fumigantni rodenticidi -Fumigants
Relativno je malen broj fumiganata koji se koriste u janju glodavaca u njihovim podzemnim hodnicima. U
suzbijanju populacija mišolikih glodavaca. Osnovna suzbijanju populacija štetnih mišolikih glodavaca kod
osobina fumiganata je da se kroz zrak brzo šire i prodinas
se koriste cijanovodična kiselina, fosforovodik,
ru u sve pukotine. Ova sredstva primjenjuju se u suzbi-ugljični-disulfid, metil-bromid i klorpikrin.


3.5.3.1. Cijanovodična kiselina Hydrocianic acid
To je bezbojna tekućina sa specifičnim mirisom i
okusom na gorki badem. Lako se otapa u vodi i u plinovitom
stanju je lakša od zraka. Osim u tekućem stanju
nalazimo je i u krutom stanju, ukoliko je adsorbirana
na poroznu podlogu (Meehan, 1984).


Najpoznatiji preparati ove kiseline su Cikoln C, koji
se proizvodi u granulama, i Ciklon D, koji se proizvodi
u obliku tableta. Tableta Ciklon D preparata razvija 6 litara
otrovnog plina u 1m3 zraka, što predstavlja koncentraciju
od 0,6 %. S druge strane, mišoliki glodavci izu


3.5.3.2. Fosforovodik
Ovaj fumigant je plin bez boje i slabo se otapa u vodi.
Fosforovodik se pri povećanoj vlažnosti zraka ili
zemljišta oslobađa iz aluminij- ili magnezij fosfida. Na
tržištu se ovaj preparat može naći pod različitim nazivima,
npr. Phostoxin, Detia plin E ex B, Polynatol, Arrex,
Celphos i sl. (H rg o vi ć, Vu k i če v i ć , Ka t r anovski,
1991)


Najčešće se koristi Phostoxin, a proizvodi ga njemačka
tvrtka Degesch. Ovaj preparat izrađen je na bazi


zetno su osjetljivi na cijanovodik, pa tako LD50 doza za
sivog štakora iznosi 0,4 mg/l ili 330 ppm u zraku, odnosno
za kućnog miša 1,0 mg/l (Meehan, 1984).


Glede visoke razine otrovnosti, pri primjeni ovih
preparata potrebno je primijeniti sredstva zaštite, a neki
proizvođači u cilju smanjenja mogućnosti od slučajnih
trovanja dodaju ovim preparatima tzv. lakrimatore,
odnosno sredstva koja imaju oštar miris i predstavljaju
indikatore opasnosti (Meehan, 1984).


Phosphor hydrogen
aluminij – fosfida. Proizvodi se u obliku tableta i peleta.
Svaka tableta je težine 3 g i oslobađa 1 g plina, što je
dovoljno za 100 %-tni mortalitet jedinki voluharice u
podzemnim hodnicima (Meehan, 1984).


Novije formulacije fumiganata zasnivaju se na bazi
magnezij – fosfida, jer otpuštaju otrovni plin mnogo
brže od onih na bazi aluminij – fosfida (H rg o v i ć , Vu k
i č evi ć, Ka tr ano v s k i , 1991).


3.5.3.3. Ugljični – disulfid Carbon disulfide
Čista supstanca ovog fumiganta je tekućina svijetlo-
žute boje, a koristi se tako da se njime natope komadići
vate ili neke tkanine i ubace u aktivnu rupu glodavca,
uz uvjet da se sve druge rupe (aktivne i neaktivne)
zatvore zemljom (Hrgović, Vukičević, Kat
r an o vs k i , 1991).


Ovaj plin izuzetne je otrovnosti (inhalacija 1 g oslobođenog
plina u kubičnom metru zraka izaziva akutno
trovanje kod čovjeka), te je stoga potrebno obratiti posebnu
pozornost na mjere zaštite kod primjene ovog
fumiganta (Hrgović, Vukičević, Katranovs
k i , 1991).


3.5.3.4. Metil-bromid – Methyl bromide
de
U posljednje vrijeme ovo fumigacijsko sredstvo sve nim prostorima (Hrgović, Vukičević, Katrase
manje koristi u suzbijanju populacija mišolikih glon
o v s k i , 1991).
davaca, ponajprije zbog njihove visoke razine otpornosti
na visoke koncentracije ovog plina u kraćem vremenu
izlaganja. Više se koristi u suzbijanju štetnih vrsta
kukaca ili iznimno za mišolike glodavce u zatvore