DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 66     <-- 66 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544
Prve generacije ovih preparata imale su manu što su
se zatrovani mamci morali izlagati u nekoliko navrata,
nekoliko dana, a za uginuće životinje bilo je potrebno i
do 12 dana. Nova generacija ovih preparata ima daleko
bolje i humanije osobine.


Svi antikoagulantni rodenticidi koji se danas koriste
u praksi zapravo su derivati hidroksikumarina i indandiona.
Oni sprječavaju koagulaciju krvi, izazivaju pucanje
krvnih žila i stvaranje hemoragija na pojedinim
organima.


No, unatoč dobrim osobinama, pozornost znanosti i
prakse sve više zaokuplja problem pojave rezistencije,
kao rezultat genetičkih mutacija i rekombinacija nasta


lih uslijed neadekvatnog tretiranja populacija različitih
štetnih glodavaca. Tendencija širenja rezistencije sve je
više prisutna diljem mnogih zemalja (Brooks, Rowe,
1987).


Rezistencija glodavaca na antikoagulantne rodenticide
često služi, ili bolje rečeno zloupotrebljava se, kao
izgovor i pokriće propusta pri suzbijanju populacija sitnih
glodavaca. Neuspjeh tretiranja ponajprije se mora
tražiti u zastupljenosti preparata u mamcima, količini izloženih
mamaca, njihovom načinu postavljanja i u njihovoj
prihvatljivosti (H rgovi ć, Vu k i č ev i ć, Ka t
ra novski , 1991).


3.5.2.1. Antikoagulanti stare (prve) generacije – First generation anticoagulants
3.5.2.1.1. Varfarin – Warfarin
Ovaj preparat bio je prvi masovno korišten antikoagulant.
U prodaji se nalazi pod imenom Alfarin, Coumafene
ili Zookumarin (H rg o v i ć , Vu k i č evi ć, K at r a n
o v s k i, 1991).


U suzbijanju štetnih glodavaca najčešće se koriste
mamci sa sadržajem varfarina 0,005 – 0,05 %. Mortalitet
od 100 % postiže se ukoliko jedinke konzumiraj


u


zatrovane 0,005 % varfarin mamce u trajanju od 4 do


7


dana. Varfarin mamci dobro su prihvaćeni od glodavaca,
ukoliko je preparat čist (B r o ok s , R o w e , 1987).


U prodaji se nalazi i tekuća formulacija varfarina sa
sadržajem supstance od 0,26 %, te kontaktna formulacija
koja služi za posipanje puteva kojima se glodavci
kreću, odnosno mjesta na kojima se zadržavaju (Meehan,
1984).


3.5.2.1.2. Kumatetralil Coumatetralyl
To je kristalni prah svijetlo-žute boje, bez mirisa i naći u obliku koncentrata za razrjeđivanje i nanošenje
okusa, netopljiv u vodi, a topljiv u većini organskih na inertnu ili atraktivnu podlogu. Uobičajeno je da se
otapala. Najčešće se koristi za suzbijanje populacija izrađuju 5 % Rakumin mamci, ali može se primijeniti i
mišolikih glodavaca rezistentnih na varfarin (H rg o -kao kontaktni rodenticid (Hrgović, Vukičević,
v i ć , Vuk i č e v ić , K a t r a n o v sk i , 1991). Katranovski, 1991).
Na tržištu se nalazi kao proizvod tvrtke Bayer, pod
nazivom Rakumin 57. Također ga je na tržištu moguće


3.5.2.1.3. Kumaklor -Coumachlor
Tehnički kumaklor je prah žute boje sa 70 % aktivmože
biti 1 % ili 10 %. Ovaj preparat služi za pripremane
tvari. Koristi se kao deratizacijsko sredstvo za posi-nje mamaca. S natrijevim solima u koncentraciji od 0,5
panje uobičajenih puteva kretanja glodavaca i njihovih % aktivne tvari služi i za pripremanje tekućih mamaca
mjesta okupljanja (Hrgović, Vukičević, Katra(
Hrgovi ć, Vu k ič e v i ć , K at r a n o v s k i, 1991).
n o v s k i , 1991).


Na tržištu se pojavljuje pod nazivom Tomorin, a proizvođač
je Ciba Geigy. Sadržaj kumaklora u Tomorinu


3.5.2.1.4. Pindon -Pindon
Ovo je derivat indandiona. Komercijalni naziv mu 0,025 % pindona. Odlikuje se osobinom izrazito dobre
je Pival, odnosno Pivaldon (u Francuskoj), a dolazi u prihvatljivosti od mišolikih glodavaca, a utvrđen je
prodaju kao 0,5 % koncentrat. U suzbijanju populacimortalitet
istih i do 100 % (H rg o v ić , Vu k ič e v i ć,
ja svih vrsta štetnih glodavaca koriste se mamci sa Katranovski, 1991).


3.5.2.1.5. Difacinon – Diphacinone
U prodaji se može naći kao 0,1 %-tni koncentrat ili miševa. Prihvatljivost difacinon mamaca ocijenjena je
kao gotov parafiniziran briket – mamac. Utvrđena je vrlo dobrom, a učinkovitost tretiranja istim povećava se
njegova jače izražena toksičnost kod štakora nego kod ukoliko se daje kumulativno, odnosno nekoliko uza