DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 62     <-- 62 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544
3.2. Mehaničke metode – Mechanical methods
Ove se metode sastoje u primjeni mehaničkih, odnosno
fizičkih sredstava u borbi protiv glodavaca. Primjena
ovih metoda u suzbijanju sitnih glodavaca donekle
je ograničena ukoliko je došlo do prenamnoženosti
populacija. Kao samostalne metode mogu se koristiti
na ograničenom prostoru ili u objektima kod malenih
populacija glodavaca (Hrgović, Vukičević,
Katranovski, 1991).


Mehaničke se metode najčešće koriste za hvatanje
sitnih glodavaca na određenom lokalitetu u cilju ustanovljavanja
prisutnih vrsta, te procjene njihove brojnosti
prije i nakon provedenih mjera suzbijanja kemijskim
sredstvima, kao i u cilju parazitoloških i drugih
istraživanja. Također se najčešće koriste u slučajevima
kada je zabranjena uporaba kemijskih preparata (Glavaš,
Margaletić, Hrašovec, Diminić, 2001).


3.3. Biološke metode
Za biološko suzbijanje i uništavanje štetnih glodavaca
mogu se koristiti paraziti, predatori ili patogeni
mikroorganizmi. Prema nekim autorima i korištenje
antifertilitetnih materija ili kemosterilanata pripada u
skupinu bioloških metoda, no ipak, uporaba kemosterilanata
mnogo je bliža kemijskim metodama suzbijanja
(Brooks, Rowe, 1987).
Od davnih je vremena poznato da postoji veći broj
životinjskih vrsta, poglavito sisavaca i ptica, koji su
prirodni neprijatelji mišolikih glodavaca. Njihova uloga
dolazi do izražaja posebice u razdobljima kada nije
došlo do prenamnoženosti populacija glodavaca. Tada
oni imaju glavnu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže,
odnosno održavanju populacija glodavaca na prihvatljivoj
razini. Od prirodnih neprijatelja glodavaca
svakako treba spomenuti lisicu (Vulpes vulpes L.), lasicu
(Mustela nivalis L.), kunu (Martes martes L.), tvora
(Mustela putorius L.), sove (Strigidae ssp.), jastrebove
(Accipitridae ssp.), orla mišara (Buteo buteo L.), vjetruše
(Falconidae ssp.), pa čak i vrane (Corvus corvus L.) i
svrake (Pica pica L.).
S druge strane, bilo je pokušaja suzbijanja štetnih
glodavaca primjenom mikroorganizama, preciznije rečeno,
primjenom određenih vrsta bakterija. Ova meto-


Postoji nekoliko mogućnosti primjene mehaničkih
metoda, a najčešće su:nalijevanje vode u aktivne rupe;
h jaraka;
pri jena zaštitni
zaštitnizaštitnih jar


blokiranje prostorija;uporaba improviziranih mišolovki;

uporaba mehaničkih i električnih klopki;

uporaba ljepljivih tvari.
Unatoč činjenici što je hvatanje mišolikih glodavaca
pomoću klopki jedna od najstarijih metoda njihova suzbijanja,
postoji malo znanstvenih spoznaja o usporedbi
ovih metoda s drugim metodama suzbijanja glodavaca
(Hrgovi ć, Vu k ič e v i ć , K at r a n o v s k i, 1991).


– Biological methods
da počiva na inficiranju štetnih glodavaca specifičnim
bakterijama koje kod njih izazivaju različita oboljenja,
odnosno uginuće. U počecima korištenja ove metode
koristili su se različiti sojevi bakterija iz roda Salmonella
(Bacterium typhimurium, Bacterium typhispermophilorum,
Bacterium decumanicidum, Bacterium
enteritidis i njezini serotipovi, i dr.). No, obzirom da su
neki sojevi bakterija bili zarazni i opasni za čovjeka i
toplokrvne životinje koje nisu bile cilj suzbijanja, te da
se uporaba istih nije pokazala najučinkovitijom poradi
razvijanja otpornosti nekih vrsta glodavaca na pojedine
vrste, Svjetska zdravstvena organizacija donijela je
preporuku po kojoj bakterije roda Salmonella ne treba
koristiti u suzbijanju štetnih glodavaca. Ovu preporuku
mnoge su zemlje ugradile u svoje zakonodavstvo kao
zabranu (Brooks, Rowe, 1987).


Danas se bakterije koriste u obliku suhih zrnastih


baktopreparata i granuliranih amino-koštanih baktoro


denticida.


Usprkos izvještajima o dobrim svojstvima i praktič


noj primjeni bakterodenticida u suzbijanju štetnih glo


davaca, treba biti na oprezu, jer se ne isključuje mo


gućnost zaraze ljudi i korisnih životinja koje nisu cilj


suzbijanja (Meehan, 1984).


3.4. Genetske metode – Genetical methods
Postoje dvije mogućnosti genetske kontrole brojnosti
populacija štetnih mišolikih glodavaca. Prva metoda
je korištenjem destruktivnog gena koji ima sposobnost
povećavanja osjetljivosti glodavaca na prirodne
bolesti, dok se druga metoda zasniva na puštanju na
slobodu sterilnih jedinki.


Primjer korištenja destruktivnog gena poznat je kao
Grünbergov letalni sindrom, koji izaziva uginuće


25 – 100 % potomaka heterozigotnih roditelja, i to u
vremenu prije nego što postignu spolnu zrelost. Ova
metoda pokazuje dobre rezultate u praktičnoj primjeni,
ali joj je mana što iziskuje izdašna financijska sredstva
za svoju provedbu (Hrgović, Vukičević, Katran
o v s k i, 1991) .


Metoda korištenja sterilnih jedinki (ponajprije mužjaka)
očituje se u stvaranju lažnog graviditeta kod ženki