DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 61     <-- 61 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544
3.1.2. Tehnološko-manipulativne mjere
Ove mjere odnose se ponajprije na tehnologiju
smještaja i upravljanja, odnosno premještanja određenih
sirovina, poluproizvoda i proizvoda u skladištima
rasadnika.


Tu se ponajprije misli na adekvatno izgrađen skladišni
prostor, držanje sirovina ili proizvoda u kartonskim
kutijama, balama, drvenim sanducima ili drugim


3.1.3. Sanitarno-higijenske mjere
Primjena sanitarnih mjera značajna je i učinkovita
metoda borbe protiv štetnih glodavaca. Ovim mjerama
može se postići učinak smanjenja mogućnosti glodavcima
da dođu do hrane i zaklona, odnosno umanjeni
kapacitet staništa neće podržavati naseljavanje štetnih
organizama.


– Technically-manipulative measures
vrstama ambalaže smještenim u obliku manjih cjelina
na policama ili paletama, koje se ne naslanjaju na zidove,
te u postojanju odgovarajućih prolaza između polica
koji omogućavaju kontrolu nad robom, te povremeno
premiještanje iste, ali i održavanje čistoće (H rg o v
i ć , Vuk i č e v i ć , K a t r a no v s k i, 1991).


Sanitary-hygienic measures


U ovu grupu mjera ubraja se redovito čišćenje objekata
u rasadnicima, uništavanje korova na poljima i
šumskim sastojinama, uredno slaganje rashodovanog
materijala, redovito odnošenje otpadnog materijala,
održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija i
dr. (Meehan, 1984)


3.1.4. Građevinsko-tehničke mjere – Construction-technical measures
U borbi protiv štetnih glodavaca značajnu ulogu
imaju i građevinsko-tehničke karakteristike objekata,
odnosno vrste materijala od kojih su građeni i sam način
njihove gradnje (Hrgović, Vukičević, Katranovski,
1991). Stoga je potrebno da se posebna


3.1.5. Repelenti
Pod repelentima podrazumijevamo sredstva koja
primijenjena na odgovarajući način na površine i predmete
mogu odbijati ili rastjerivati pripadnike određenih
životinjskih vrsta. Do danas je poznato oko 15 prirodnih
i preko 60 sintetičkih preparata s odbijajućim
svojstvima.
Nekada su se kao repelentna sredstva koristili jelenska
koža, sumpor, različite lužine, živo vapno, n-butilmerkaptan,
natrijumfluorosilikat, dok su danas više u
primjeni sintetički repelenti, npr. Capsaicin, Malation


pozornost posveti uređenju terena oko objekata i onih
dijelova i elemenata u sklopu objekta kroz koje najčešće
dolazi do ulaska glodavaca (temelji, podovi, vrata,
prozori, ventilacijski sustavi, sustavi centralnog grijanja,
kanalizacijski sustavi i sl.).


– Repellents
(tercijarni butilsulfonildimetilditiokarbamat), Rotran,
škriljčevo ulje, Albihtol, Cimat (cinkova sol dimetilditiokarbaminske
kiseline) i dr (H rg ov i ć , Vu ki č ev
i ć , K at r a n o v s ki , 1991).
Primjena repelenata može biti rasipanjem po površini,
zaprašivanjem aktivnih rupa glodavaca ili prskanjem
u obliku suspenzija. Pojedini repelenti mogu se
dodati ili miješati s različitim materijalima koji se koriste
u građevinarstvu ili proizvodnji određenih vrsta roba
(Meehan, 1984).


3.1.6. Ultrazvučni i elektromagnetski valovi – Ultrasound and electromagnetic waves
Od aparata za proizvodnju ultrazvučnih i elektromagnetskih
valova može se u budućnosti očekivati puno
koristi pri suzbijanju populacija štetnih glodavaca.


Ultrazvuk u kombinaciji s visokim intenzitetom, tj.
bukom dovodi do letalnog ishoda, tako da se može koristiti
i kao metoda suzbijanja sitnih glodavaca, a ne samo
za rastjerivanje. Tvrdnje proizvođača ovakvih uređaja
da isti djeluju destruktivno ili ubijaju štetne glodavce
još uvijek nisu znanstveno dokazane (Meeh
a n , 1984).


Smatra se da postoje dva osnovna razloga zbog kojih
ultrazvučni valovi ne utječu značajno na ponašanje
glodavaca:


1.
ultrazvuk ne prolazi kroz čvrste prepreke, već se lako
apsorbira na mnogim površinama,
2.
ultrazvučni valovi vrlo brzo gube energiju prolazeći
kroz zrak, što iziskuje uporabu vrlo snažnih izvora
zvuka (Meehan, 1984).
Utvrđeno je da elektromagnetski valovi negativno
djeluju na populacije štetnih glodavaca, ali još uvijek u
praksi nisu primijenjeni zbog nemogućnosti proizvodnje
dovoljno jakih izvora valova (Meehan, 1984).