DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531


UDK 630* 156 (001)


TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA (Ovis ammon musimon Pallas, 1811)
U DRŽAVNOM LOVIŠTU VIII/6 “KALIFRONT”


MOUFLON (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) TROPHY PARAMETERS
IN THE STATE HUNTING GROUND VII/6 “KALIFRONT”


Krešimir KRAPINEC1, Marijan GRUBEŠIĆ1,
Viktor ŠEGRT1, Kristijan MARIČIĆ2


SAŽETAK: U radu je načinjena analiza ovisnosti elemenata izmjere muflonskog
trofeja, analiza prirasta duljine i opsega tuljca te usporedba s nekim
srednjeeuropskim populacijama i korzičkom populacijom. Glede elemenata
ocjene rogova muflona s lovišta “Kalifront” najveću ovisnost o starosti pokazuju
duljina tuljaca (r = 0,83), opseg na trećoj trećini roga (r = 0,83) i ukupna
vrijednost trofeja (r = 0,82). Na ukupnu trofejnu vrijednosti najviše utječe duljina
tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova na trećoj trećini roga
(r = 0,91). Nešto manje su ovisnosti ukupne trofejne vrijednosti i opseg na drugoj
trećini roga, odnosno raspon rogova (r = 0,82) te zakrivljenost. Krivulja


prirasta opseg
opsegopsega
aa rogov
rogovrogova
aa populacij
populacijpopulacije
ee s
ss Rab
RabRaba
aa u
uu prve četiri godine pokazuje velike
sličnosti s
ss krivuljo
krivuljokrivuljom
mm slovačk
slovačkslovačke
ee populacije
populacijepopulacije,
,, a
aa one zajedno, imaju veće vrijednosti
od ostalih populacija. Međutim, za razliku od rabske populacije, slovačka populacija
ne pokazuje pad opsega pršljenova godova, nego on raste čak do 8.
godine starosti grla. Rabska populacija nakon 6. godine pokazuje nagli pad
ove vrijednosti, odnosno najveći pad među uspoređivanim populacijama.


Ključne riječi: trofej, rogovi, muflon, Ovis ammon musimon, korelacija,
duljina tuljca, raspon, C-indeks, zakrivljenost, CIC-točke, prirast, usporedba


Uvod – Introduction


Prema pisanim podacima muflona je, u park oko Muflon predstavlja u Hrvatskoj, posebice u njenom
dvorca Belvedere kod Beča, naselio princ Eugen Sa-sredozemnom pojasu, jednu od glavnih vrsta krupne
voyski negdje oko 1729. godine. Divljač je bila iz Sardlakave
divljači (G r u b eši ć i K ra p i ne c , 2000.).
dinije (Tomiczek i Türcke, 2003.). Eugen Savojski


Budući da lovački trofej predstavlja najskuplji, ali i


nije bio lovac, ali je za njega, kao i za većinu lovaca,


najatraktivniji derivat divlje životinje, razumljivo je ka


muflon, zbog svojih izražajnih rogova, boje dlake i fi


ko su u većini europskih lovišta u kojima se gospodari


gure općenito, bio vrlo atraktivan. Vjerojatno je to i spa


muflonom provedena detaljna istraživanja o morfologi


silo muflona od izumiranja, jer je ubrzo iz Belvederea


ji rogova kako bi se selekcionirala što jača trofejna grla.


preseljen diljem Europe, a danas je rasprostranjen u nje


Tako su se znanstvenici uglavnom bavili zakonitostima


nom većem dijelu, s time da mu je najveća koncentraci


prirasta muflonskih rogova, koji se još zovu i tuljci


ja u srednjoj Europi (J o ne s -M i tc h e l l i sur., 1999).


(Loc hm an i sur., 1979.; Tell e, 1979.; H o e f s ,


1982.; Husak, 1986.; Koubek i Hrabe, 1987.;


Markov i Penev, 1990.; Ludwig, 1993.; Piegert


Doc. dr. sc. Krešimir Krapinec, i Ul o t h , 2000.; To m i c ze k i Tür c k e, 2003.), kore


Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Viktor Šegrt, dipl. ing. šum.


lacijom pojedinih elemenata rogova (R egni er, 1936.;


Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za zaštitu šuma


i lovno gospodarenje, p.p. 422, HR-10 002 Zagreb, B á n i sur., 1973.; B a n i I zr ae l , 1973.; H r o ma s ,


krapinecŽsumfak.hr 1978.; Te l l e , 1979., 1984.; L u d w i g i P e u k er t ,2 Kristijan Maričić, dipl. ing. šum., Andrije Kačića 92,


1992.; Pie ge rt i Ul o t h , 2000.) te određivanjem po


31 540 Donji Miholjac


523
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 50     <-- 50 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
jedinih tipova muflonskih rogova (Amon, 1953.; Hu-nakon izmjere svih dostupnih trofeja u dotičnoj popus
ak, 1986.; P ie g e rt i U l o th, 2000.; To m ic z ek i laciji te dobivanja prosječnih smjernica na temelju maT
ü rc k e , 2003). nje dobrih značajki. Dakle, neprestana analiza trofeja


Prema P ie g ert i U l o t h (2000) kvalitativne kateuvjet
je kvalitetnog gospodarenja lovištem.
gorije trofeja u nekom lovištu mogu se definirati tek


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Podaci su skupljeni izmjerom trofeja muflona
odstrijeljenih u državnom lovištu VIII/6 “KALIFRONT”.
Osim propisanih elemenata izmjere (Variča
k , 1999.; Fr k o v ić , 1989) na trofejima su mjereni
duljina i opseg svakog goda te oštećenost vrhova. Oštećenost
vrhova mjerena je pomičnom mjerkom na milimetar
točno, a predstavlja duljinu ostrugane plohe između
prednje i stražnje strane vrha roga (Slika 1). Elementi
ocjene izmjereni su na 42 grla, a od toga je na 19
grla izmjerena oštećenost vrhova. Starost grla utvrđivana
je brojanjem pršljenova godova s time da je pri regresiji
duljinskog prirasta i opsega goda izostavljen poslijednji
(najmlađi god) ako je grlo odstrijeljeno tijekom
ljetnog razdoblja i rane jeseni (od 1. srpnja do 31. listopada)
jer se pretpostavlja da rog u to doba još intenzivno
raste, odnosno nije završen rast za tu godinu.


Slika 1. Način izmjere oštećenosti vrhova tuljaca


Podaci su uspoređeni s podacima o duljinskom pri


Figure 1 Method of measuring scraped horn tips


rastu muflona iz Korzike (Pf eff e r, 1967), Slovenije
(Hoefs, 1982), bivše Njemačke demokratske republike
(Stubbe i Uhlenhaut, 1970), biše Savezne iz bivše Češkoslovačke (Hromas, 1979; Husak,
republike Njemačke (Hoefs, 1982), Danske i Šved-1986.) Češke-lokalitet Svitavsko (Koubek i Hrabe,
ske (Hoefs, 1982), bivše Češkoslovačke (Hromas, 1987), Slovačke (Dobrik, 1991., 1997) i Mađarske
1979) te iz Češke-lokalitet Svitavsko (Koubek i (Molnár, 1988).
Hrabe, 1987). Podaci o kretanju opsega pršljenova Podaci su obrađeni u programskom paketu Statisgodova
u ovisnosti o starosti uspoređeni su s podacima


tica 7.1.


Tablica 1. Korelacijska matrica elemenata ocjene trofeja muflona odstrijeljenih u vlastitom lovištu VIII/6 “Kalifront”
Table 1 Correlation matrix of trophy element evaluation in mouflon harvested in the hunting ground VIII/6 “Kalifront”


Marked correlations are significant at p < ,05000
N = 42 (Casewise deletion of missing data


Variable star.
age
duljina
length
op. 1/3
1st
circ.
op. 2/3
2nd
circ.
op. 3/3
3rd
circ.
raspon
horn
span.
vrhovi
tips
span.
C-index CIC točke
CIC points
zakr.
curv.
star. – age 1,00 0,83 0,19 0,60 0,83 0,64 0,17 0,04 0,82 0,52
dulj. – length
op, 1/3 1st circ.
op. 2/3 2nd circ.
op. 3/3 3rd circ.
0,83
0,19
0,60
0,83
1,00
0,48
0,76
0,88
0,48
1,00
0,80
0,52
0,76
0,80
1,00
0,83
0,88
0,52
0,83
1,00
0,72
0,28
0,54
0,65
0,03
-0,20
-0,15
-0,00
0,18
0,27
0,29
0,20
0,98
0,54
0,82
0,91
0,68
0,41
0,58
0,66
rasp. – horn span 0,64 0,72 0,28 0,54 0,65 1,00 0,23 0,09 0,82 0,63
vrhovi – tips span 0,17 0,03 -0,20 -0,15 -0,00 0,23 1,00 -0,90 0,06 -0,15
C-index 0,04 0,18 0,27 0,29 0,20 0,09 -0,90 1,00 0,18 0,26
CIC 0,82 0,98 0,54 0,82 0,91 0,82 0,06 0,18 1,00 0,72
zakr. — curv. 0,52 0,68 0,41 0,58 0,66 0,63 -0,15 0,26 0,72 1,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 51     <-- 51 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Results


Promatrajući razvoj pojedinih elemenata ocjene trofeja
o starosti, vidi se da najveću ovisnost pokazuju duljina
tuljaca i opseg na trećoj trećini roga (r = 0,83), a
zatim ukupna vrijednost trofeja (r = 0,82). Nešto manju
ovisnost pokazuju raspon (r = 0,64) i opseg na drugoj
trećini (r = 0,60) i zakrivljenost (r = 0,52). Nesignifikantnu
ovisnost o starosti pokazuje opseg na prvoj trećini
(r = 0,19) te razmak između vrhova rogova (r = 0,17),
koji na konačnu ocjenu ne utječe izravno nego preko
C-indeksa.


Na ukupnu trofejnu vrijednost najviše utječe duljina
tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova Grafikon 1. Udio pojedinih elemenata ocjene u ukupnoj trofejnoj


na trećoj trećini roga (r = 0,91). Nešto manje su ovivrijednosti
muflonskog roga
snosti ukupne trofejne vrijednosti i opsega na drugoj Graph. 1 Proportion of individual evaluation elements in the
trećini roga, odnosno raspona rogova (r = 0,82) te zaoverall
mouflon horn trophy value


krivljenosti. Najmanju ovisnost (ali još uvijek signifikantnu)
s trofejnim vrijednostima pokazuje opseg na


trofeja. Opsezi ukupno čine udio od 32 %, dok kvalita


prvoj trećini roga (r = 0,54).


tivne ocjene čine svega 4 %. Iako treći opseg pokazuje


Udio pojedinih elemenata ocjene trofeja prikazan je vrlo veliku ovisnost o konačnoj trofejnoj vrijednosti,
u Grafikonu 1. Iz njega je vidljivo kako najveći udio u isti ima udio od 8,5 %, odnosno najmanji udio od kvanocjeni
trofeja ima duljina tuljca (38 %), a odmah nakon titativnih elemenata. Generalno, kao kriterij uzgojnog
nje raspon (25 %), što sveukupno čini 63 % vrijednosti odstrela mogli bi se koristiti duljina i raspon tuljaca.


Tablica 2. Ovisnost oštećenosti vrhova o pojedinom elementu izmjere trofeja
Table 2 Correlation of scraping-induced tip damage on individual trophy element


measurement
Marked correlations are significant at p < ,05000
N = 20 (Casewise deletion of missing data
Variable star. duljina op. 1/3 1st op. 2/3 2nd op. 3/3 3rd raspon vrhovi zakr.


C-index CIC


age length circ. circ. circ. span. span. curv.
ošt. – scraped tips 0,68 0,80 0,49 0,68 0,81 0,53 -0,20 0,24 0,80 0,50


Grafikon 2. Kretanje duljinskog prirasta i opsega tuljca tijekom Grafikon 3. Ovisnost oštećenosti vrhova o opsegu rogova na trećoj
starost muflona trećini


sti
ii m


Graph. 2 Trendinin horn length and circumference increase Graph. 3 Regression scraping-induced tip damage on 3rd
during mouflon age circumference
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 52     <-- 52 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
Dinamika duljinskog prirasta tuljca (Grafikon 2) je
signifikantna i relativno visoka (R2 = 0,72; p = 0,0000).
Dakle, vidljivo je kako je prirast najviši u drugoj godini
rasta tuljca, u prvoj je nešto manji, a nakon toga rapidno
pada do otprilike četvrte godine. Nakon toga pad više
nije strm nego je do osme godine nazočan, ali slabije izražen.
Što se tiče prirasta opsega dinamika je prilično
drugačija. Ova ovisnost izražena je kvadratnom funkcijom
i nešto je viša od prethodne (R2 = 0,73; p = 0,0000).
Iz Grafikona 2. razvidno je kako ova vrijednost raste do
pete godine rasta tuljca, a nakon toga opseg tuljca pada,
a krivulja je simetrična.


Promatra li se Tablica 2. može se uočiti kako oštećenost
rogova najviše pokazuje ovisnost s opsegom na
trećoj trećini (r = 0,81), a zatim s duljinom roga i trofejnom
vrijednošću (r = 0,80). Zanimljivo je kako sa starošću
oštećenost pokazuje relativno manju, ali još uvijek
signifikantnu ovisnost (r = 0,68), a za očekivati je
kako bi ova ovisnost trebala biti veća.


Visoku ovisnost između oštećenosti i opsega na
trećoj trećini može se objasniti tako, da što je duljina


Grafikon 4. Duljinski prirast tuljaca u lovištu “Kalifront” i nekim


europskim zemljama
Graph. 4 Mouflon horn growth in length in the hunting ground


“Kalifront” and some European countries


Usporedivši krivulje prirasta tuljaca rabske populacije
muflona s onima drugih europskih zemalja (Grafikon
4.) može se vidjeti kako je rapska populacija gotovo
u samom vrhu prema ovoj značajci. Ona je u prve dvije
godine najbolja, a kasnije su vrijednosti ispod prosjeka
bivše ČSSR, odnosno Češke (lokalitet Svitavsko). Najlošije
priraste ima populacija s Korzike, Slovenije, ali i
iz Danske i Švedske. Zanimljivo je kako krivulja prirasta
populacija iz Slovenije i Korzike ne pokazuje maksimum
u drugoj godini rasta tuljca nego u prvoj.


izbrušenog dijela vrha tuljca veća, to će se opseg na
trećoj trećini mjeriti bliže bazi tuljca. Opseg roga prema
bazi tuljca raste. Ovo, zapravo i objašnjava zašto u
određenim populacijama kraći tuljci kod starijih muflona
imaju veću trofejnu vrijednost.


Kako je već navedeno oštećenost pokazuje najveću
ovisnost s opsegom na trećoj trećini roga. Najveći koeficijent
multiple determiniranosti (R2 = 0,60; p = 0,05)
ovisnost pokazuje pri izjednačenju funkcijom potencija
(Grafikon 3.). Pri tome je vidljivo kako zreli mufloni
(to su uglavnom grla s trećim opsegom preko 18 cm)
mogu imati izbrušene plohe vrhova čak preko 3,5 cm.
Ovako jaka izbrušenost može “odnijeti” i preko 10 cm
duljine roga. Međutim, pri tome se ne gubi 10 točaka u
ukupnoj ocjeni, nego se dio ovog gubitka nadomješta
spuštanjem mjesta izmjere trećeg opsega bliže bazi roga
čime se dobiva veći opseg. Stvarni gubitak teško je
izračunati jer ovakve izmjere iziskuju izračun ovisnosti
povećanja opsega u odnosu na udaljenost od vrha roga,
a za to je potrebno imati određeni uzorak rogova neoštećenih
vrhova.


Grafikon 5. Udio duljinskog prirasta u ukupnoj duljini tuljca u u


lovištu “Kalifront” i nekim europskim zemljama
Graph. 5 Proportion of length growth in the overall horn length


in the hunting ground “Kalifront” and some Europe


an countries


Pri ovakvim udjelima vidljivo je kako se krivulja
rapske populacije poklapa s onom iz Slovenije. Međutim,
nakon druge godine krivulja rapske populacije pokazuje
sličnost s krivuljom populacije s lokaliteta Svitavsko
(Češka). Nadalje, krivulja udjela duljinskog prirasta
u ukupnoj duljini tuljca pokazuje najveći pad
ponovo kod rapske pupulacije, dok je kod sjevernih
populacija (Danska i švedska) taj pad isto dosta izražen.
Dapače kod sjevernih populacija prirast je tijekom prve
i treće godine gotovo isti.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 53     <-- 53 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA .
Sam udio duljinskog prirasta u ukupnom prirastu roga
može se vidjeti iz Grafikona 5. Zanimljivo je kako je
udio duljinskog prirasta prve godine kod ovnova s Korzike
čak blizu 40 %. Kod ostalih zemalja on se kretao od
21 % (Danska i Švedska, bivša DDR) do 31 % (Rab,
Slovenija). Udio duljinskog prirasta druge godine kretao
se od 27 % (Korzika) do 34 % (Danska i Švedska).


Usporedivši opseg pršljenova godova kod raznih populacija
(Grafikon 6.) može se vidjeti kako su prve dvije
godine razlike vrlo male. Međutim, kasnije dolazi do
razdvajanja krivulja. Može se reći kako krivulja populacije
s Raba u prve četiri godine pokazuje velike sličnosti
s krivuljom slovačke populacije, a one zajedno imaju
veće vrijednosti o ostalih populacija. Međutim, za razliku
od rabske populacije, slovačka populacija ne pokazuje
pad opsega pršljenova godova, nego on raste čak
do 8. godine starosti grla. Rabska populacija nakon 6.


Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531


godine pokazuje nagli pad ove vrijednosti, odnosno naj-Grafikon 6. Ovisnost opsega pršljena goda o starosti roga
veći pad među uspoređivanim populacijama. Graph. 6 Correlation of annual ring circumference with horn age


RASPRAVA – Discussion


Računanje pojedinih ovisnosti između elemenata
ocjene trofeja mora dati odgovore na pitanje o važnosti
pojedinog elementa u konačnoj ocjeni, odnosno s obzirom
na koji element će se vršiti selekcija. Duljina tuljaca,
kao jedan od temeljnih elemenata ocjene, odnosno
element koji ima najveći udio u konačnoj ocjeni trofeja
(Grafikon 6) ne mora nužno biti i kriterij za izlučivanje
grla loših trofejnih značajki. Lu d wi g i P e u ke r t
(1992) načinili su istraživanja duljine tuljaca na adultnim
ovnovima, a rezultati su pokazali da duljina tuljca
kod janjaca ne ukazuje na buduću kapitalnost trofeja.
Slično navodi i Lu d v i g (1993) koji je za duljinu tuljca
dobio relativnom malu nasljednost, što će reći da je
ona ovisnija o čimbenicima okoline (bonitet, gustoća i
struktura populacije itd.). Pri tome naglašava da ovnovi
u Srednjoj Europi imaju znatno dulje tuljce nego na
Korzici i Sardiniji. Iz Grafikona 5. može se vidjeti da
se nakon 4. pršljena goda češka krivulja opsega roga
izjednačuje s rapskom i mađarskom. Budući da je opseg
manje ovisan o staništu, a više o genetici grla, ovo
bi mogla biti potvrda da se zaista radi o srodnim populacijama.
Prema Piegert i Uloth (2000) u većini
Europskih zemalja janjenje se odvija u travnju, a lovna
sezona na janjad počinje u kolovozu kod toga se granična
duljina tuljca kod janjaca uzima 15 cm, a janjad s
kraćim tuljcima se izlučuje iz populacije.


P i e g e r t i U l ot h (2000.) navode kako duljina tuljca
predstavlja značajku koja je u visokoj ovisnosti o
starosti, međutim, navode kako se maksimalni duljinski
prirast kod muflona ostvaruje u drugoj godini života
ovnova, čime su zapravo i potvrđeni razultati razvidni
iz Grafikona 4. i 5. Koubek i Hrabe (1987) uspo


-


ređivali su prirast tuljaca te ukupnu duljinu tuljaca


u


odnosu na starost za iste populacije, kao što je to slučaj
i u ovome radu te ustanovili kako su u potonjem lovištu
Svitovsko trofeji imali znatno dulje tuljce (u petoj godini
ukupna duljina tuljaca je bila u prosjeku 80,9 cm,
n = 106 trofeja) od uspoređivanih zemalja. Slično su ustanovili
Ma r k o v i Pe n e v (1990), koji su analizirali
trofejne listove u zlatnoj medalji s izložbi lovačkih trofeja
u Budimpešti (1971), Nitri (1980) i Plovdivu
(1981). Od 12 zemalja najvišlje trofejne vrijednosti imala
su grla odstrijeljena u bivšoj Češkoslovačkoj, a glede
duljine prosječna duljina tuljaca iznosila je 99,29 cm, a
opseg tuljaca na drugoj trećini 23,87 cm.


Da opsezi rogova visoko koreliraju s trofejnom vrijednošću
govore i rezultari izmjera drugih autora. Na
međunarodnoj izložbi trofeja u Češkim Budejovicama
(1976) izmjeren je najveći opseg roga od 27,6 cm
(H r o ma s , 1978). Grlo je bilo staro pet godina, a trofejna
vrijednost mu je bila 216,2 CIC točke. Odstrijeljeno
je 1970. godine. Godine 1971. na međunarodnoj
izložbi trofeja u Budimpešti najveći opseg je imao
ovan iz Češke (28,7 cm), a odstrijeljen je isto 1970. godine
(225,3 točke). Danas najveći izmjereni opseg
imao je ovan iz Austrije (Gradišće), a odstrijeljen je u
otvorenom lovištu 1976. godine i on je iznosio 30,5 cm
(218,6 CIC točaka, 5 godina starosti). Vidljivo je da su
sva tri ovna bila starosti 5 godina, a trofeji su bili u zlatnoj
medalji. Stoga bi se moglo zaključiti kako velika
duljina i raspon rogova ukazuju kako bi neko grlo moglo
biti kapitalno, a opsezi pri tome daju odgovor o potencijalnom
visokokapitalnom grlu.


Istraživajući povezanost između starosti i opsega tuljaca
Telle (1979), Husak (1986) i Hoefs (1982)
dobili su da navedena dimenzija raste do pete godine
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 54     <-- 54 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
života, a nakon toga pada. Pad opsega roga nastupa
obično nakon šeste godine života i obično kod 10 godišnjih
ovnova iznosi 5 %. Dakle, Grafikon 2. potvrdio je
ovu zakonitost i na rapskoj populaciji. Pad opsega ne
nastupa samo kod grla starijih od pet godina, nego i kod
odstrijeljenih grla. (Naime, kod odstrijeljenih grla tijekom
godina duljina i opsezi tuljaca nemaju iste vrijednosti,
a uzrok tome je sušenje rožine i kostiju To m i c z e k
i Türcke, 2003). Iz ovoga se može izvesti zaključak
kako se sa starošću roga maksimalni opseg roga odmiče
od baze. Tako Tomiczek i Türcke (2003) navode kako
najveći opseg na rogu kod starih grla može biti na mjestu
koje je i do 20 cm udaljeno od baze.


Dinamika duljinskog prirasta tuljca kod populacija
iz Slovenije, Korzike i Raba pokazuje slične zakonitosti
kod kojih udjeli oba prirasta u ukupnoj duljini tuljca
ne pokazuju velike razlike. Ovo je ujedno i tipična krivulja
duljinskog prirasta muflonskog roga u toplijim
krajevima areala ove divljači. Dakle vidliva je generalna
zakonitost. Što je populacija muflona sjevernije, to
je razlika prirasta u drugoj godini prema onom u prvoj
godini veća u korist prirasta druge godine. Slično je
dobio i Hoefs (1932) kada je istraživao dinamiku rasta
tuljca kod muflona različitih geografskih širina i zaključio
da mužjaci južnih provenijencija imaju najveći
prirast tijekom prve godine života, odnosno da u drugoj
godini života iste provenijencije postižu 50 %


Grafikon 7. Struktura raspona muflonskih rogova u lovištu


“Kalifront”
Graph. 7 Structure of mouflon horn span in the hunting ground
“Kalifront”


Grafikon 9. Struktura C-indeksa muflonskih rogova u lovištu


Graph.
“Kalifront
Structure of mouflon horn C-index in the hunting
ground “Kalifront”
528


ukupne duljine roga. Nadalje, mufloni sjevernih provenijencija
50 % ukupne duljine roga postižu u trećoj godini
i generalno u konačnici imaju dulje tuljce od muflona
južnih provenijencija. Bubenik (1959) navodi
da na prirast tuljca utječe intenzitet svijetla i fotoperioda
te količina hrane, te je stoga zimi prirast manji. Čini
se da osim klimatskih, trofički čimbenici igraju veliku
ulogu u postizanju trofejne snage.


Glede ostruganosti vrha roga Piegert i Uloth
(2000) navode kako je to dosta česta pojava na rogu
muflona, pri čemu može doći i do uginuća grla ako je
nastala infekcija. Pogrešno je shvaćanje da se vrhovi
tuljaca troše u borbama ovnova, jer se oni uglavnom
međusobno udaraju bazama tuljaca. Muflon gubi vrhove
uglavnom tako da njima struže o debla (ili drugi tvrdi
predmet) te time širi kut gledanja, budući da je muflon
uglavnom vizualna životinja. Količina ostruganog dijela
roga je individualno jako različita i ponajprije ovisi o
položaju vrhova tuljaca (Pie ge rt i U lot h , 2000).
Međutim, nitko nije pokušao ovu pojavu kvantificirati.
G r u be š ić i sur. (1995) uočili su veliku oštećenost na
vrhovima rogova kod trofeja muflona odstrijeljenih na
poluotoku Pelješcu te navode kako bi ova oštećenost
mogla biti povezana s rasponom. Međutim, ovaj se problem
ne može riješiti. Činjenica je kako je muflonu rog
ujedno i alat kojega on često koristi.


Grafikon 8. Struktura zakrivljenosti muflonskih rogova u lovištu


“Kalifront”
Graph. Structure of mouflon horn curvature in the hunting
ground “Kalifront”
Prema Piegert i Uloth (2000) raspon rogova je
element čiji maksimum ovnovi postižu relativno rano,
uglavnom u 3. ili 4. godini života. Kao mjera za kvalitativne
razrede srednjedobnih ovnova može poslužiti raspon.
Međutim, kod izlučivanja neperspektivnih grla
trofeji s većim rasponom i većom duljinom tuljca u pravilu
djeluju kao tanji, za razliku od trofeja s kratkim i
uskim tuljcima (P i e g e r t i Ul o th, 2000). Općenito,
postoje uska korelacija između raspona, zakrivljenosti i
duljine tuljca. Tako se u njemačkoj pokrajini Ostharz
smatra da potencijalna kapitalna grla mogu biti četverogodišnji
ovnovi koji imaju raspon rogova preko 40 cm
(R eg n ie r, 1936). Iz Grafikona 7. vidljivo je kako
kod rapske populacije udio trofeja s rasponom preko
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 55     <-- 55 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA .
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
40 cm iznosi 81 %. Stoga bi trebalo u populaciji kao
uzgojno vrijedna grla ostavljati ovnove raspona većeg
od 45,0 cm, a takvih je u populaciji bilo 55 %.


Nekada je zakrivljenost predstavljala mjesto zavijanja
tuljca kojom se opisivao oblik trofeja. Prema R e g ni
er (1936) ova je veličina u uskoj vezi s rasponom, ali
neizravno i s duljinom tuljca. Jedna od manjkavosti današnje
formule za ocjenjivanje muflonskog trofeja je i ta
što se za zakrivljenost ne daju točke izravno, nego se
ovisno koliki je promjer zamišljenog kruga, dodjeljuje
od 0 do 5 točaka. Usprkos tomu, zakrivljenost nije zanemariv
element izmjere, što se može i vidjeti iz Tablice 1.
Naime, ona visoko korelira s glavnim elementima, a
najviše s ukupnom ocjenom trofeja (r = 0,72). Ova pojava
uočena je i prije, te su se prema njoj pokušali dati
kriteriji uzgojnog odstrela. B á n i sur. (1973) su ustanovili
kako je zakrivljenost maksimalna kod C-indeksa
1,6–2,2; odnosno što je zakrivljenost veća to je veći i
raspon. Kod rapskih muflona nije nađena jača povezanost
između zakrivljenosti i C-indeksa (r = 0,26),
dok je između zakrivljenosti i raspona ovisnost srednja
(r = 063; p = 0,05). Međutim, zakrivljenost s već spomenutim
ključnim elementima izmjere roga ima veliku
važnost u procjeni kriterija uzgojnog odstrela. Tell e
(1979. i 1984) naglašava kako u četvrtoj godini života
oko 1/3 ovnova u populaciji već ima zavinut krug, dok u
sedmoj godini još 2/3 ovnova u populaciji krug nisu savinuli.
Sukladno tome Piegert i Uloth (2000) navode
kako rogovi koji već u trećoj ili četvrtoj godini starosti
ovna zatvore krug imaju malu zakrivljenost i mali
raspon, odnosno malu duljinu tuljca i prema tome nisu
perspektivna grla, odnosno mora ih se ukloniti selekcijskim
odstrelom. Oni ovnovi koji u petoj ili šestoj godini
zatvore krug su prosječna grla, ali budući da dosta troše
vrhove, vrhovi ima nikad neće doseći ravninu oka. Kod
perspektivnih muflona vrhovi tuljaca dosižu ravninu
oka tek u visokoj starosti, odnosno ne dosižu je ako imaju
mali raspon i veliku zakrivljenost. Kod grla iz lovišta
“Kalifront” 65 % odstrijeljenih grla je imalo zakrivljenost
veću od 30,0 cm (Grafikon 8.), a radi lakše procjene
treba reći kako je to trostruka duljina uške muflona.
Ovo bi ujedno i trebao biti kriterij kojim bi se neko grlo
moglo proglasiti perspektivnim, ako su zadovoljeni ostali
elementi (duljina i raspon).


ZAKLJUČCI -


Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti
sljedeće:


1.
Glede elemenata ocjene rogova muflona s lovišta
“Kalifront” najveću ovisnost o starosti pokazuju sljedeći
elementi rogova duljina tuljaca (r = 0,83), opseg
na trećoj trećini roga (r = 0,83) i ukupna vrijednost
trofeja (r = 0,82).
Razmak između vrhova rogova promjenjiv je glede
starosti, ali i glede oblika roga. Međutim, kvocjent raspona
rogova i razmaka između vrhova rogova predstavlja
tzv. uraslost, a označava se kao C-indeks. Prema
Husak (1986) granica između konvergentnog i divergentnog
oblika roga je kod C-indeksa 1,00, što ukazuje
da je razmak između vrhova veći od raspona, odnosno
da se radi o Urtipu (urial – Ovis vignei Blyth, 1841), a
predstavlja homonimnu zakrivljenost. Ako je veća od
1,0 tada se radi o heteronimnoj zakrivljenosti, koja je
kod muflona u Srednjoj Europi prilično rijetka, a od
ostalih podvrsta ona je najizraženija kod ciparaskog
muflona (Ovis gmelini ophion Blyth, 1841). Ban i sur.
(1973) navode kako je najučestaliji C-indeks između
1,56 i 1,83. Kod rapske populacije takvih je samo 18 %
ovnova. Piegert i Uloth (2000) navode da su, osim
uraslosti, koja je unutar pojedinih populacija različito
izražena, ostale anomalije na rogu muflona prilično rijetke.
Prema Amon (1953) luk tuljaca je uvjetovan
položajem rožišta, dakle genetski, a manje duljinom
tuljca. Ovisno o položaju rožišta i njegova kuta, odnosno
duljine tuljca kod C-indeksa više od 2,8 može doći
do urastanja vrhova roga u vrat ili čeljust (Tom i cz e k
i Türcke, 2003). Stoga je ovaj element vrlo bitan kod
uzgoja trofejnih grla. Promatrajući Grafikon 9. može
se vidjeti kako je 72 % odstrijeljenih ovnova imalo
C-indeks manji od 2,5, za što se ne daju negativne
točke pri ocjeni. Samo 5 % grla je imalo tzv. urasle rogove,
zbog čega su im se odbile tri točke od ukupnog
zbroja točaka. Dakle, može se reći kako u populaciji
nema većih anomalija, elementi izmjere rogova su u
skladu s onima iz Srednje Europe. Zanimljivo je kako
je Nahlik (1989. a i 1989. b) nakon obrade više od
3600 muflonskih trofeja iz svih lovišta muflona u
Mađarskoj zaključio kako udio uraslih rogova u populaciji
ovisi o bonitetu staništa i gustoći populacije muflona.
Dakle što je bonitet viši, to preživljavaju i grla s
uraslim rogovima, a kod veće gustoće populacije veća
je vjerojatnost da će se to nepovoljno svojstvo prenijeti
i na potomstvo. Stoga je uloga lovca vrlo velika u izlučivanju
grla s velikim C-indeksom, kako bi rogovi
imali pravokutniji frontalni obris.


Conclusions


2.
Na ukupnu trofejnu vrijednosti najviše utječe duljina
tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova na
trećoj trećini roga (r = 0,91). Nešto manje su ovisnosti
ukupne trofejne vrijednosti i opsega na drugoj trećini
roga, odnosno raspona rogova (r = 0,82) te zakrivljenosti.
Najmanju ovisnost (ali još uvijek signifikantnu)
s trofejnim vrijednostima pokazuje opseg
na prvoj trećini roga(r (r = 0,54)


ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 56     <-- 56 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA .
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
3. Najveći udio u ocjeni trofeja ima duljina tuljca (38 %),
a odmah nakon nje raspon (25 %), što sveukupno čini
63 % vrijednosti trofeja. Opsezi ukupno čine udio od
32 %, dok kvalitativne ocjene (procjenjuju se) čine
svega 4 %.
4.
Kod rapske populacije udio trofeja s velikim rasponom
(preko 45 cm) iznosi čak 38 % te se u populaciji
kao uzgojno vrijedna grla trebalo ostavljati ovnove
raspona većeg od 45,0 cm. Čak 65 % odstrijeljenih
grla je imalo zakrivljenost veću od 30,0 cm te
bi sva grla ispod te zakrivljenosti trebalo odstrijeljivati
uzgojnim odstrelom.
5. 72 % odstrijeljenih ovnova imalo je C-indeks manji
od 2,5 (pravilan muflonski rog) nakon čega se može
reći kako su elementi izmjere rogova u skladu s onima
iz Srednje Europe.
6. Dinamika duljinskog prirasta tuljca je signifikantna
i dosta visoka (R2 = 0,72; p = 0,0000). Prirast najviši
u drugoj godini rasta tuljca, a u prvoj je nešto
manji, a nakon toga rapidno pada do otprilike četvrte
godine. Nakon toga pad više nije strm nego je do
osme godine nazočan, ali slabije izražen. Ovakva
dinamika karakteristična je za južne provenijencije
europskog muflona.


7.
Dinamika rasta opsega tuljaca pokazala je višu ovisnost
od prethodne (R2 = 0,73; p = 0,0000). Ova vrijednost
raste do pete godine rasta tuljca, a nakon
toga opseg tuljca pada, a parabola je gotovo simetrična.
8.
Oštećenost vrhova rogova najviše pokazuje ovisnost
s opsegom na trećoj trećini (r = 0,81), s duljinom
roga i trofejnom vrijednošću (r = 0,80) te starošću
grla (r = 0,68)
9.
Krivulja prirasta opsega rogova populacije s Raba u
prve četiri godine pokazuje velike sličnosti s krivuljom
slovačke populacije, a one zajedno, imaju veće
vrijednosti od ostalih populacija.
LITERATURA – References


Amon, R., 1953: Muffelwild in Österreich. Der Anblick,
9: 259–262.


B a n , I., T. F o d o r, G. I z r a e l , 1973. Javaslat a muflonszarv
(Ovis musimon, Pall.) nemzetközi
Pontozási rendszerének módositásará az ösi ti-
pus megörzése érdekében. Iz Izrael, G.: A vadgazdálkodás
fejlesztése 8, Nagyvadgázdalkodás
Muflon, Mém vadászati és vadgazdálkodási fäosztäly.
Budapest, 81–92.


Ban, I., G. Izrael, 1973. Adatok a Mufloncsiga morfológial
értékeléséhez, és a növekedés Törvényszerüségeinek
összefüggései. Iz Izrael, G.: A
vadgazdálkodás fejlesztése 8, Nagyvadgázdalkodás
Muflon, Mém vadászati és vadgazdálkodási
fäosztäly. Budapest, 81–92.


Dobrik, J., 1991: Verbesserungen in der Zucht von
Mufflonwild in der Jagdrevieren der Mittelslowakischen
Staatsforste in Banská Bystrica. Folia
venatoria (Polovnicky zborník, Myslivecký
sbornik), 21; 89–97.


Dobrik, J., 1997: Informácia o chove mufloóney
zveri v reviroch Stredoslovenskych Statnych lesov.
Iz Hell, P., 1997: Chov muflonej zveri na
Slovensku, 65–69.


F r k o v i ć , A., 1989: Lovačke trofeje, obrada, ocjenjivanje
i vrednovanje – europska divljač; Lovački
savez Hrvatske za uzgoj, zaštitu i lov divljači,
Zagreb; 239 pp.


Grubešić, M., K. Krapinec, 2000: The distribution
of mouflons (Ovis ammon musimon Pall.) in
the Republic of Croatia: Proceedings of the third


international symposium of mouflon. Sopron,


Hungary, October 27–29 2000: 162–168.


Hoefs, M., 1982: Beitrag zur Morphometrie und
Wachstumsdynamik der Schneke des Muffelwidders
(Ovis ammon musimon SCHREBER
1782). Z. Jagdwiss. 28: 145–162.


Hro m a s , J., 1978: Prirustavost muflonskih toulcú.
Lesnictvi, 25 (3):269–278.


Husák, F., 1986: Einige Erkenntnisse über die Entwicklung
und Qualität von Mufflon-Schnecken. Beiträge
zur Jagd- und Wildforschung, 14: 94–104.


Jones-Mitchell, A. J., G. Amori, W. Bogdanowic
z , B. Kr y š t uf ek , P. J. H. R e i j n de rs, F.
Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. This-
se n , V. Vo h ra li k , J. Z i m a, 1999: The atlas of
european mammals. Academic Press, London.


Koubek, P., V. Hrabe, 1987: Kraniometrická charakteristika
a dynamika rustu toulcu muflonu z
chovatelské oblasti “Svitavsko”. Folia venatoria
(Polovnicky zborník, Myslivecký sbornik), 17:
69–80.


Lochman, J., 1979: Vorschlag zur Ergänzung der intern.
Bewertungsmethode für Muffelschnecken.
CIC-Symposium, Prag.


Ludvig, J., 1993. Die Vererbung der Schneckenlänge
beim Muffelwidder (Ovis ammon musimon Pallas).
Beiträge zur Jagd- und Wildforschung, 18:
212–216.


Ludwig, J., R. Peukert, 1992: Die Bedeutung der
Schneckenlänge des Muffelwidders (Ovis am
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 57     <-- 57 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
mon musimon P.) für die Güteklassenbeurtei-Piegert, H., W. Uloth, 2000: Der Europäische
lung. Z. Jagdwiss., 38: 22–216. Mufflon. 1. Auflage, DSV-Verlag GmbH, Ham


Markov, G., I. Petrov, 1990. Vergleichsanalyse der burg 258 p.
Trophäen des europäischen Mufflons (Ovis am-Regnier, K., 1936: Schneckenformen der Muffelmon
musimon Pallas, 1811). Z. Jagdwiss. 36, widder. Wild und Hund, 42 (35):589–593.


151–159. Sabadoš, K., 1974. Kvatitativny a kvalitativny vývoj


M ol n á r, A., 1988: Morphological characteristics for muflónej zveri na Slovensku. Pol. Zbornik 4.
the mufflon population of the Buda-mountains. Stubbe, C., K. Uhlenhaut, 1970: Kraniologische
Valdbiológia 2, 157–167. Untersuchungen am Harzer Muffelwild – Ovis


Nahlik, A., 1989a: Succes of some recent moufflon ammon musimon (Pallas, 1811). Beiträge zur


populations established in the Transdanubian Jagd-und Wildforschung, 7: 143–156.
mountains on the basis of trophy parameters. Telle, R., 1979: Untersuchungen zu ausgewählten
Vadiológia, 3:102–115. Problemen der Bewirtschaftung des Muffelwil-


Nahlik, A., 1989b: Evaluation of trophy data concerdes
in der DDR. Tharandt, Dissertation.
ning some of our bigger Hungarian moufflon Telle, R., 1984: Wertung ausgewählter Ansprachmerkpopulations.
Erdészeti és Faipari Tudományos male an der Trophäe des Muffelwildes. Waldbio-
Közlemények, 1: 145–186. logie und Wildbewirtschaftung 3. 340–348.
Pfeffer, P., 1967: Le Mouflon de Corse (Ovis ammon Vari ć a k , V., 1997: Ocjenjivanje lovačkih trofeja; Eumusimon
Schreber, 1782), position systemati-roteam d.o.o.; Zagreb; 176 pp.
que, ecologie et ethologie comparées – Mammalia
(Suppl.), 31, 262 pp.


SUMMARY: The paper analyses the interaction of measuring elements in
mouflon trophies, as well as horn growth in length and circumference, and
compares it with some Central European and Corsican populations. In terms
of mouflon horn element evaluation from the hunting ground “Kalifront”, the
highest correlation with age was displayed horn length (r = 0.83), circumference
in the third horn section
nn (
((r = 83) and the overall trophy value (r =


y v


0.82). The overall trophy value is
ss most affected by horn length (r = 0.98), folr


i n le


lowed by horn circumference in the third horn section (
((r = 0.91). The second
horn section shows slightly less correlation with trophy values and circumference,
or horn span (r = 0.82) and curvature. The curve of horn circumference
increase from the Rab population in the first four years shows great similarity
to the curve of the Slovak population. Together, they have higher values
than other populations. However, unlike the Rab population, the Slovak population
does not display a decrease in the circumference of annual rings; on
the contrary, it rises until the animal reaches the age of 8. The Rab population
shows abrupt decrease in this value after age 6, which is the highest decrease
among the compared populations.


Key words: trophy, horns, mouflon, correlation, horn length, span,
C-index, curvature, CIC-points, increase in growth, comparison
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 58     <-- 58 -->        PDF

532