DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Ad 6. Predsjednik Jurjević iznio je problematiku
podzakonskih akata – Uredbi Vlade vezanih za postupke
osnivanja služnosti na šumama i šumskom zemljištu
u vlasništvu RH radi podizanja višegodišnjih nasada.
Postupci izdvajanja potiču iz 2003. godine, 2004. godine
su ozakonjeni i sada se valoriziraju kroz Uredbu
Vlade. Za šumarsku struku neprihvatljivo je da se siječe
šuma i da se na tim površinama podižu masline i vinogradi,
dok istovremeno na stotinama tisuća hektara
poljoprivrednih površina u Dalmaciji raste korov.


Druga Uredba je o kriterijima za davanje u zakup
površina šuma i šumskog zemljišta. Šume i šumska
zemljišta mogu u zakup davati, prema Zakonu o šumama,
Hrvatske šume d.o.o. kako bi se skratio dugi postupak
osnivanja služnosti preko Ureda za državnu imovinu.
Uredbom Vlade utvrđeno je da se šume i šumsko
zemljište u vlasništvu RH mogu dati u zakup, koji
može trajati do 4 godine, samo preko raspisanog natječaja
MPŠVG.


Treća Uredba odnosi se na osnivanje služnosti za
infrastrukturne objekte. Postavlja se pitanje naknade
za izuzete površine koje su se do sada obračunavale u
skladu s Pravilnikom kojega su donijeli MPŠVG , Hrvatske
šume d.o.o, Šumarski fakultet i HŠD. Za obračun
naknada prema tom Pravilniku, osim vrijednosti
šuma i šumskoga zemljišta, obračunavala se i vrijednost
općekorisnih funkcija šume. Jedino takve naknade
jamčile su podizanje novih šuma na račun izgubljenih.
Hrvatska je potpisala međunarodne konvencije o
nesmanjivanju šuma i šumskih površina. Ukoliko naknade
za izgubljene šume ne budu primjerene stvarnoj
vrijednosti šume, te konvencije se neće moći poštivati.


Prof. Prpić ukazao je na primjer Njemačke gdje se
šume i šumsko zemljište vrednuju zajedno sa općekorisnim
funkcijama šume. Prema sadašnjim naznakama,
ako će se hektar šuma i šumskog zemljišta naplaćivati
po 1000 kuna, omogućit će se rasprodaja
šuma i šumskog zemljišta u bescjenje. Stoga je apelirao
na matično Ministarstvo da pokaže više sluha za
ove probleme.


Ing. Jakovac je ukazao na problem nerazlučenja
šumskih i poljprivrednih površina i načina njihova korištenja.
Potrebno je napraviti nacionalnu inventarizaciju
šuma i šumskoga zemljišta, kojom će se odvojiti
šumske od poljoprivrednih površina. Sadašnji atak na
šumske površine u svrhu podizanja višegodišnjih nasada
nastao je ponajprije zato što su te površine imovinskopravno
definirane, dok zbog neriješenih tih
istih odnosa na najboljim poljoprivrednim površinama
raste korov.


Dr. Vlado Topić osvrnuo se na problem sadnje višegodišnjih
nasada maslina i vinograda na apsolutnim
šumskim tlima. Besmisleno je i preskupo krčiti šume


kako bi se sadile ove intenzivne poljoprivredne kulture,
unaprijed osuđene na propast. U vrlo osjetljivom
krškom ekosustavu krčenje šuma može imati nepovratno
teške posljedice.


Prof. Grbac pozvao je u vezi s ovom problematikom
na organiziranje okruglih stolova te radnog sastanka
predstavnika MŠVG, HŠD-a, znanstvenih šumarskih
ustanova i Hrvatskih šuma d.o.o.


Dr. Topić rekao je da je stav šumarske struke u vezi
ovih problema jasan i definiran, a problem je što politika
ne uvažava te stavove.


P.S. Dan nakon održavanja ove sjednice u NN
br. 131/06 objavljen je “Pravilnik o utvrđivanju naknade
za prenesena i ograničena prava na šumi i
šumskom zemljištu”
Utvrđivanje naknada za šumska zemljišta


Članak 7. (Stavak 4)


Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog


područja na neobraslom šumskom zemljištu i na


zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim


razvojnim stadijima šumskih sastojina (šikare, šib


ljaci, makije i garizi) za potrebe građenja poduzet


ničkih zona, odlagališta komunalnog otpada i dru


gih infrastrukturnih objekata te golf-igrališta u


skladu s prostorno-planskom dokumentacijom iz


nosi 1000 kn/ha, a za područja posebne državne


skrbi 500 kn/ha.


Ad 7. Mr. Jurjević pročitao je pismo upućeno glavnom
uredniku Šumarskoga lista prof. B. Prpiću pristiglo
od Povjerenstva za izdavaštvo Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, Trg hrvatskih velikana 6,
10000 Zagreb.


Poštovani,


Tijekom 2006. Povjerenstvo za izdavaštvo ocijenilo
je sve časopise u sustavu potpore Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa. Pri ocjenjivanju posebice
se uzelo u obzir znanstveni sadržaj časopisa,
vrsnoću recenzijskog postupka, vidljivost i dostupnost
časopisa znanstvenoj zajednici, te urednički rad u
časopisu. Vaš je časopis ocijenjen izvrsnim i svrstao
se u 10 % najboljih časopisa iz Vašeg znanstvenog
područja. Čestitamo Vam na dosadašnjem uspješnom
radu, zahvaljujemo na suradnji s Povjerenstvom u promicanju
hrvatskih znanstvenih časopisa, te očekujemo
da ćete i dalje jednako uspješno predstavljati hrvatsku
znanost i znanstvenike. Popis najbolje ocijenjenih časopisa
Povjerenstvo će službeno uputiti Nacionalnom
vijeću za znanost, Područnim znanstvenim vijećima i
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje te ukazati