DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 121     <-- 121 -->        PDF


Zbog istoga razloga smanjena je stavka troškova za
plaće zaposlenika.


Povećani troškovi vanjskih suradnika nastali su
zbog aktivnosti Sekcije za biomasu i odlaska na
kongres CARMENA u Wuertzburg u Njemačkoj,
simpozija o biomasi u Austriji, te sudjelovanju
predsjednika Pro Silva Croatia dr. Anića na sastanku
u Bruxelesu.


Povećani indeks u stavci dnevnice za službena putovanja
i putni troškovi nastao je stoga što je tajnik
na svoje ime podigao iznose za troškove pansiona i
zasebna dva ručka na trodnevnoj ekskurziji u Gradišće,
kao i za zajedničke troškove nastupa hrvatske
ekipe na EFNS-u u Sarajevu.
Analizirajući financijsko izvješće HŠD-a zajedno s
ograncima, evidentan je porast prihoda od članarina i
naknada. Kako to nisu sredstva koja se u ograncima
redovito prihoduju svjesni smo otežanog planiranja
istih.Većina troškova ogranaka odnosi se na stručne
ekskurzije te prijem gostiju iz drugih ogranaka ili iz
inozemstva. Stoga su stavke troškova, reprezentacije,
troškova za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne
ekskurzije te ostali nematerijalni troškovi, one s najvećim
indeksima.


Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


Ad 4. Zbog navedenih opravdanih odstupanja predložen
je Rebalans financijskoga plana za 2006. godinu
koji je jednoglasno usvojen.


Ad 5. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Program
rada za 2007. godinu.


1.
Početak 2007. godine obilježit će aktivnosti oko organizacije
sudjelovanja ekipe hrvatskih šumara na
39. EFNS natjecanju, koje će se održati od 27. veljače
do 3. ožujka u Aosti-Brussonu u Italiji. Isto
tako poduprijeti će se nastup hrvatskih šumara na
natjecanjima Alpe-Adria.
2.
Organizirati će se okrugli stolovi s aktualnom problematikom,
koji će zahtijevati iskazivanje našeg
stava i stručnog mišljenja.
3. Od ekskurzija, osim u organizaciji ogranaka, očekujemo
realizirati ekskurziju Pro Silva u Slovačku
u terminu kojega će nam ponuditi domaćini. Poticati
će se suradnja između naših ogranaka kao i šumara
na međudržavnoj razini.
4.
Sastanci Upravnog odbora organizirati će se najmanje
četiri puta godišnje, po pozivu ogranaka i na njihovom
terenu.
5. Hrvatsko šumarsko društvo poduprijet će aktivnosti
pojedinih ogranaka koje prelaze lokalni značaj, kao
na primjer već uhodanu međunarodnu izložbu fotografija
“Šuma okom šumara” bjelovarskoga ogranka
i slično.
6.
Iako je u proteklom razdoblju Hrvatsko šumarsko
društvo kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu
organiziralo niz znanstvenih skupova, prezentacija i
drugih aktivnosti kako bi pokrenulo intenzivnije
korištenje biomase i ostalih obnovljivih resursa, i
nadalje će se zalagati i poticati struku, posebno Hrvatske
šume d.o.o. na korištenje energetskoga drveta
kao značajnog i dosad neiskorištenoga resursa.
7.
U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
do 20. lipnja 2007. god. održat će se 111. redovita
skupština HŠD-a u okviru koje će se održati i savjetovanje
na aktualnu temu. Postoji prijedlog da se u
okviru Skupštine održi Simpozij o Daljinskim istraživanjima
u šumarstvu, koji bi organizirali HŠD,
Hrvatske šume d.o.o. i Gisdata, što podržavamo.
Mjesto održavanja Skupštine bit će kao što je postalo
uobičajeno, vezano uz odabir lokacije natjecanja
radnika Hrvatskih šuma d.o.o. Kao nadopuna uobičajenim
događanjima vezanim za obilježavanje Dana
hrvatskoga šumarstva, organizirat će se natjecanje
ogranaka HŠD-a u kuhanju lovačkoga gulaša.
8.
2007. godine sastanak Upravnog vijeća Pro Silva
Europa održati će se u Irskoj gdje će sudjelovati i
delegacija Pro Silva Croatia.
9. U skladu s odlukom Upravnog odbora HŠD-a poticati
će se aktivnosti oko podizanja spomen-obilježja
istaknutim šumarima.
10.Nastaviti će se s digitalizacijom Šumarskoga lista,
kao i s aktivnostima izrade Imenika hrvatskih
šumara u digitalnom obliku. Web stranice
WWW.sumari.hr i nadalje će se razvijati te uključivati
ogranke u popunjavanje i održavanje stranica u
svrhu što kvalitetnijeg izvješćivanja.


11.I u svojoj 131. godini izlaženja, nastojati će se da
naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski
list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja.
12.U suradnji s Akademijom šumarski znanosti radit
će se na izradi znanstvene monografije “Šume hrvatskoga
sredozemlja”.
13.Postojeći softver knjigovodstveno-računovodstvenog
programa koji se koristi u HŠD-u je zastario i
nepraktičan te ga treba zamijeniti. Veliku dvoranu
namjeravamo opremiti multimedijalnom opremom,
što podrazumijeva nabavu jednog plazma televizora,
DVD uređaja i zvučnika.


14.Što se tiče radova na održavanju zgrade Šumarskoga
doma, dovršiti će se krajem 2006. godine započeta
izrada dvorišnoga pročelja te uređenje dvorišne
kanalizacije i partera. Postaviti će se gromobrani na
cijeloj zgradi. Zbog vlage u podrumskim prostorijama
Šumarskoga doma nameće se rješavanje ovoga
problema ugradnjom ventilacijskoga sustava.