DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 119     <-- 119 -->        PDF

stvenici i stručni suradnici iz Šumarskog i Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednoga
fakulteta Osijek, Instituta Hrvoje Požar te
Hrvatskih šuma d.o.o., iznijeli su teme vezane za
problematiku proizvodnje i korištenja bioenergije u
okvirima poljoprivrede, šumarstva i drvne tehnologije
te problematiku proizvodnje opreme vezane za
obnovljive izvore energije. Opširnije izvješće s
ovog Savjetovanja bit će također objavljeno u Šumarskome
listu broj 11–12/ 2006.


5. 24. listopada 2006. godine ministri poljoprivrede i
šumarstva EU usvojili su zaključke vijeća o Akcijskom
planu šumarstva donesenom u lipnju ove godine.
Svrha petogodišnjeg akcijskog plana je poticanje
održivog gospodarenja šumama i unaprjeđenje konkurentnosti
europske šumarske industrije. Jedan od
glavnih izazova predstavlja iznalaženje ravnoteže između
nove uloge šuma u opskrbi energijom (biomasa)
i tradicionalne uloge šuma koja osigurava sirovinu
za drvoprerađivačku industriju. Svjesni multifunkcionalne
uloge šuma, ministri su naglasili važnost
ujednačenog pristupa razvoju šumskih ekonomskih,
socijalnih, ekoloških i kulturnih dimenzija u
kontekstu održivog upravljanja šumama.
6. Od Zelene akcije primili smo Prosvjedno pismo
upućeno premijeru Sanaderu u kojem protestiraju
zbog izgradnje HE Lešće na rijeci Dobri. Zbog dobivanja
40-tak MW električne energije trajno je izgubljen
prekrasan kraški kanjon rijeke Dobre u dužini
od 13 km. Iako se direktne posljedice na šumu
ne očekuju, podržali smo njihov prosvjed zbog narušavanja
cijeloga ekosustava.
7. 17. studenog 2006. u prostorijama NP Risnjak, u organizaciji
HŠD-a ogranak Delnice i NP Risnjak,
održana je Promocija filma o izradi šindre, kao završna
faza projekta “Šindra – očuvanje stare vještine”,
koje je HŠD ogranak Delnice ostvarilo putem
Programa darovnica za očuvanje i oživljavanje ruralnog
područja, u okviru KEC projekta. Projektom
se nastojalo očuvati od izumiranja ovu staru vještinu,
koju danas poznaje vrlo mali broj ljudi. Stari
majstor-edukator obučio je četvoricu mladih šumarskih
djelatnika vještini odabira stabala jele pogodne
za cijepanje šindre, te samom načinu cijepanja,
skladištenja i postavljanja šindre na krov i bokove
kuća. Istovremeno je izrađen tradicionalni alat
za izradu šindre u staroj kovačnici na vodeni pogon
u Čabru. Ovaj odličan filmski uradak prikazan je
pred stotinjak sudionika skupa.
8. Kako bi poboljšali kvalitetu web stranica HŠD-a
dogovoreno je da se odaberu kolege koji će, nakon
održanog seminara, sami ispunjavati stranice aktualnim
informacijama iz svojih ogranaka.
9.
Predloženo je da se rad kolege Meštrića na digitalizaciji
Šumarskoga lista, Digitalnom imeniku hrvatskih
šumara, održavanju Web stranica HŠD-a te
održavanju informatičke opreme, plati Consaltingu
Hrvatskih šuma d.o.o. gdje je on zaposlen, u iznosu
od 4 njegove brutto dnevnice mjesečno.
10.Dio dvorišnog pročelja Šumarskoga doma na strani
koju koristi Institut za međunarodne odnose je dovršen,
a radovi će se prekinuti do proljeća. Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije se iselio iz
prostora Šumarskoga doma, ali je odbio izvršiti primopredaju
prostora te nije predao ključeve vlasniku,
uvjetujući to prestankom svih potraživanja
HŠD-a prema njima. Uz nazočnost advokata i sudskog
vještaka ušli smo u navedeni prostor i postavili
im rok od tri dana za iseljenje preostale opreme.


11.U završnoj fazi je priprema za tiskanje brošure Pitalica
kolege Matezića i nakon provedenog postupka
javne nabave bit će otisnuta u 1000 primjeraka.
12.U tijeku su pripreme za odlazak ekipe hrvatskih šumara
na 39. EFNS u Aostu-Brusson u Italiji.
U raspravi za riječ se javio prof. dr. Ivica Grbac i
naglasio potrebu za većom međusobnom povezanošću
i informiranošću članova HŠD. On izravno kroz funkciju
pomoćnika ministra koju sada obavlja ima pristup
mnogim događanjima vezanim za pristup Hrvatske EU
i prilagodbi zakonske regulative iz šumarskoga i drvnoga
sektora. Iskazao je žaljenje zbog premale prisutnosti
šumarskih znanstvenih i strukovnih institucija na
tom polju aktivnosti, gdje se sada formiraju razni fondovi
koji mogu uvelike unaprijediti i pružiti pomoć šumarstvu
i drvoprerađivačkoj industriji. Naglasio je da
HŠD kao institucija koja okuplja najšire stručne kadrove
mora kao subjekt sudjelovati u mnogim aktivnostima
vezanim za šumarsku problematiku, a stavovi HŠD
kao NVO imat će veće težište od onih zauzetih kroz
druge državne institucije.


Predsjednik Jurjević naglasio je realnost da takve
informacije vrlo teško dolaze do pojedinih članova i
pozvao je ljude koji su blizu informacija da što više
informiraju članstvo HŠD-a.


Mr. Dundović je na primjeru Hrvatske udruge za
biomasu i njezinih aktivnosti naglasio pozitivan primjer,
gdje se problematika korištenja biomase kroz niz
poduzetih manifestacija: okruglih stolova, prezentacija,
izložbi i simpozija, približila kako šumarskoj struci
tako i javnosti uopće.


Ad 3. Tajnik je izvijestio da su se sve aktivnosti
društva predviđene planom rada za 2006. godinu i
ostvarene. Svakom članu UO priloženo je devetomjesečno
financijsko izviješće HŠD-a s ograncima i središnjice
zasebno. Prokomentirao je i obrazložio stavke
gdje indeksi pokazuju značajnije razlike.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana HSD-a s ograncima
od 1. siječnja do 30. rujna 2006. godine


A Fond redovite djelatnosti
RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEK
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list,
separata i oglasa
2. Prihodi od dotacija i subvencija
550. 000, 00
120. 000, 00
293. 747, 03
110. 703, 00
53, 41
92, 25
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
1. 960. 000, 00
300. 000, 00
1.112. 933, 44
201. 042, 71
56, 78
67, 01
5. Prihodi od članarina i naknada 703. 000, 00 881. 811, 21 125, 44
UKUPNI PRIHODI 3. 633. 000, 00 2. 600. 237, 39 71, 57
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 82. 000, 00 36. 758, 93 44, 83
2. Potrošena energija 33. 000, 00 27.387, 79 82, 99
I I TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1. 000, 00 0, 00 -
4. Usluge održavanja 650. 000, 00 224.694, 46 34, 57
5. Intelektualne i osobne usluge
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr. )
170. 000, 00
320. 000, 00
600. 000, 00
190. 812, 52
205. 530, 36
335. 051, 57
112, 24
64, 23
55, 84
II I TROŠKOVI ZAZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 800. 000, 00 364. 985, 73 45, 62
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000, 00 12. 622, 00 63,11
IV TROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55. 000, 00 57.130, 79 103, 87
11. Troškovi vanjskih suradnika
12. Troškovi reprezentacije
30. 000, 00
322. 000, 00
43. 317, 61
342.126,17
144, 39
106, 25
13. Premije osiguranja 20. 000, 00 13. 350, 44 66, 75
14. Bankovne usluge 10. 000, 00 8. 976, 62 89, 77
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazočranje, savjetovanja
i stručne ekskurzije 330. 000, 00 375. 728, 92 113, 86
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25. 000, 00 4. 717, 05 18, 87
17. Ostali nematerijalni troškovi 165. 000, 00 324. 898, 64 196, 91
18. Doprinosi i članarine 0, 00 1. 000, 00 -


Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, seUsluge
održavanja ući će u predviđeni okvir kada
parata i oglasa, pokazuju manji indeks nastao stoga platimo račun u iznosu od 400.000,00 kuna firmi
što do kraja 9 mjeseca nisu pristigla sva predviđena Gradnjaprojekt za izvršene radove na dvorišnom
sredstva pretplate za Šumarski list, ali se do konca pročelju Šumarskoga doma.
godine očekuju. Indeks stavke Intelektualne i osobne usluge veći je
U stavci prihodi od zakupnina indeks je manji stoga stoga što uz troškove prijevoda, advokata, prograšto
još do kraja 9. mjeseca nije plaćen dug nastao
oo mera i autorskih honorara, knjiženi i troškovi ugouslijed
višegodišnjeg neplaćanja pune zakupnine u vora o djelu za gospođu Vlatku Antonić do kraja 3.
iznosu od 400.000,00 kuna IMO-a, kao ni zakupnimjeseca,
Hranislava Jakovca do kraja 5. mjeseca, te
na za tekuća 2 mjeseca. Blaženke Gašpar, dipl. oec., koja vodi knjigovodU
stavci troškova potrošenog materijala za redovitu stvo Društva od početka travnja 2006. godine, i midjelatnost
ima slobodnog prostora gdje će se do jenja Biserku Marković, dipl. oec., koja je na porokonca
godine nabaviti potreban materijal i oprema. diljskom dopustu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 121     <-- 121 -->        PDF


Zbog istoga razloga smanjena je stavka troškova za
plaće zaposlenika.


Povećani troškovi vanjskih suradnika nastali su
zbog aktivnosti Sekcije za biomasu i odlaska na
kongres CARMENA u Wuertzburg u Njemačkoj,
simpozija o biomasi u Austriji, te sudjelovanju
predsjednika Pro Silva Croatia dr. Anića na sastanku
u Bruxelesu.


Povećani indeks u stavci dnevnice za službena putovanja
i putni troškovi nastao je stoga što je tajnik
na svoje ime podigao iznose za troškove pansiona i
zasebna dva ručka na trodnevnoj ekskurziji u Gradišće,
kao i za zajedničke troškove nastupa hrvatske
ekipe na EFNS-u u Sarajevu.
Analizirajući financijsko izvješće HŠD-a zajedno s
ograncima, evidentan je porast prihoda od članarina i
naknada. Kako to nisu sredstva koja se u ograncima
redovito prihoduju svjesni smo otežanog planiranja
istih.Većina troškova ogranaka odnosi se na stručne
ekskurzije te prijem gostiju iz drugih ogranaka ili iz
inozemstva. Stoga su stavke troškova, reprezentacije,
troškova za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne
ekskurzije te ostali nematerijalni troškovi, one s najvećim
indeksima.


Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


Ad 4. Zbog navedenih opravdanih odstupanja predložen
je Rebalans financijskoga plana za 2006. godinu
koji je jednoglasno usvojen.


Ad 5. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Program
rada za 2007. godinu.


1.
Početak 2007. godine obilježit će aktivnosti oko organizacije
sudjelovanja ekipe hrvatskih šumara na
39. EFNS natjecanju, koje će se održati od 27. veljače
do 3. ožujka u Aosti-Brussonu u Italiji. Isto
tako poduprijeti će se nastup hrvatskih šumara na
natjecanjima Alpe-Adria.
2.
Organizirati će se okrugli stolovi s aktualnom problematikom,
koji će zahtijevati iskazivanje našeg
stava i stručnog mišljenja.
3. Od ekskurzija, osim u organizaciji ogranaka, očekujemo
realizirati ekskurziju Pro Silva u Slovačku
u terminu kojega će nam ponuditi domaćini. Poticati
će se suradnja između naših ogranaka kao i šumara
na međudržavnoj razini.
4.
Sastanci Upravnog odbora organizirati će se najmanje
četiri puta godišnje, po pozivu ogranaka i na njihovom
terenu.
5. Hrvatsko šumarsko društvo poduprijet će aktivnosti
pojedinih ogranaka koje prelaze lokalni značaj, kao
na primjer već uhodanu međunarodnu izložbu fotografija
“Šuma okom šumara” bjelovarskoga ogranka
i slično.
6.
Iako je u proteklom razdoblju Hrvatsko šumarsko
društvo kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu
organiziralo niz znanstvenih skupova, prezentacija i
drugih aktivnosti kako bi pokrenulo intenzivnije
korištenje biomase i ostalih obnovljivih resursa, i
nadalje će se zalagati i poticati struku, posebno Hrvatske
šume d.o.o. na korištenje energetskoga drveta
kao značajnog i dosad neiskorištenoga resursa.
7.
U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
do 20. lipnja 2007. god. održat će se 111. redovita
skupština HŠD-a u okviru koje će se održati i savjetovanje
na aktualnu temu. Postoji prijedlog da se u
okviru Skupštine održi Simpozij o Daljinskim istraživanjima
u šumarstvu, koji bi organizirali HŠD,
Hrvatske šume d.o.o. i Gisdata, što podržavamo.
Mjesto održavanja Skupštine bit će kao što je postalo
uobičajeno, vezano uz odabir lokacije natjecanja
radnika Hrvatskih šuma d.o.o. Kao nadopuna uobičajenim
događanjima vezanim za obilježavanje Dana
hrvatskoga šumarstva, organizirat će se natjecanje
ogranaka HŠD-a u kuhanju lovačkoga gulaša.
8.
2007. godine sastanak Upravnog vijeća Pro Silva
Europa održati će se u Irskoj gdje će sudjelovati i
delegacija Pro Silva Croatia.
9. U skladu s odlukom Upravnog odbora HŠD-a poticati
će se aktivnosti oko podizanja spomen-obilježja
istaknutim šumarima.
10.Nastaviti će se s digitalizacijom Šumarskoga lista,
kao i s aktivnostima izrade Imenika hrvatskih
šumara u digitalnom obliku. Web stranice
WWW.sumari.hr i nadalje će se razvijati te uključivati
ogranke u popunjavanje i održavanje stranica u
svrhu što kvalitetnijeg izvješćivanja.


11.I u svojoj 131. godini izlaženja, nastojati će se da
naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski
list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja.
12.U suradnji s Akademijom šumarski znanosti radit
će se na izradi znanstvene monografije “Šume hrvatskoga
sredozemlja”.
13.Postojeći softver knjigovodstveno-računovodstvenog
programa koji se koristi u HŠD-u je zastario i
nepraktičan te ga treba zamijeniti. Veliku dvoranu
namjeravamo opremiti multimedijalnom opremom,
što podrazumijeva nabavu jednog plazma televizora,
DVD uređaja i zvučnika.


14.Što se tiče radova na održavanju zgrade Šumarskoga
doma, dovršiti će se krajem 2006. godine započeta
izrada dvorišnoga pročelja te uređenje dvorišne
kanalizacije i partera. Postaviti će se gromobrani na
cijeloj zgradi. Zbog vlage u podrumskim prostorijama
Šumarskoga doma nameće se rješavanje ovoga
problema ugradnjom ventilacijskoga sustava.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 122     <-- 122 -->        PDF

15.Nakon iseljenja Fakulteta kemijskog inženjerstva i godišnjeg financiskog plana i upravo usvojenog rebatehnologije
iz prostora šumarskoga doma, bit će polansa
za 2006. godinu. U nastavku mr. sc. Jurjević
trebno prilagoditi ovaj prostor od 258 m2, koji je predložio je da se plaće zaposlenika HŠD-a usklađuju s
sada u vrlo lošem stanju, potrebama budućeg unaj-eventualnim povećanjem vrijednosti boda u istom pomljivača
prostora. U svrhu iznajmljivanja ovog prostotku
kao i kod zaposlenika Hrvatskih šuma d.o.o., a
stora uručeno je pismo namjere vodstvu našeg naj-najmanje prateći stopu godišnje inflacije, što je glasavećeg
zakupca, Hrvatskim šumama d.o.o. njem jednoglasno uz financijski plan prihvaćeno.


Sljedila je rasprava o nacrtu financijskog plana za


2007. godinu. Predsjednici ogranaka dali su svoje pri


mjedbe i dopune financijskog plana na temelju prošlo-


FINANCIJSKI PLAN HSD-a S OGRANCIMA ZA 2007. GODINU


A
Fond redovite djelatnosti


RB SADRŽAJ PLANIRANO
A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00
2.
Prihodi od dotacija i subvencija 120.000,00
3.
Prihodi od zakupnina 1.960.000,00
4.
Ostali prihodi 300.000,00
5.
Prihodi od članarina i naknada 1.169.x00,00
UKUPNI PRIHODI 4.099.000,00
B
TROŠKOVI


I
MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 72.000,00
2.
Potrošena energija 40.000,00
II
TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge 1.000,00
4.
Usluge održavanja 685.000,00
5.
Intelektualne i osobne usluge 310.000,00
6.
Komunalne usluge 320.000,00
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr. ) 550.000,00
III
TROŠKOVI ZAZAPOSLENE


8.
Place, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550.000,00
9.
Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IVDnevnice za službena putovanja
aa i
ii putni troškovi


10. j
95.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika
50.000,00
12. Troškovi reprezentacije
500.000,00
13.
Premije osiguranja 20.000,00
14.
Bankovne usluge 10.000,00
V
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.
Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 519.fč00,00
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10.000,00
17.
Ostali nematerijalni troškovi 347.000,00
18.
Doprinosi i članarine 0,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.099.000,00
UKUPNI PRIHODI 4.099.000,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.099.000,00


597
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 124     <-- 124 -->        PDF

na izvrsnost hrvatskih znanstvenih časopisa, kao i na Prpiću i tehničkom uredniku H. Jakovcu, dipl. ing.
važnost procjene uredničkog rada u postupcima znanšum.
na postignutom uspjehu.
stvenog i nastavnog napredovanja.


Prof. Prpić nakon toga je izvijestio da je dvobroj
Vjerujemo da ćete i u idućem razdoblju nastaviti s 11–12/2006. u pripremi i da će na vrijeme biti tiskan i
tako uspješnim radom, što bi nas osobito radovalo. distribuiran.


S poštovanjem, Ad 8. U Povjerenstvo za popis imovine i potraživa-
Povjerenstvo za izdavaštvo, Predsjednica nja na dan 31. 12. 2006. god., predloženi su mr. sc.
Prof. Ana Marušić Mladen Stojković, predsjednik i članice Đurđica Belić


i Ana Žnidarec. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Uime svih članova Upravnog odbora, mr. Jurjević
čestitao je glavnom uredniku Šumarskoga lista prof. Ad 9. Za slobodnu riječ se nitko nije javio.


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a P


Predsjednik HŠD-a
Damir Delač, dipl. i mr. sc. Petar Jurjević, v. r.


ing. šum., v. r.


PRETPLATAZAŠUMARSKI LISTU 2007. GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
– za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000-1101232768


PRETPLATAZAINOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKABANKAZagreb
(Telex ZABA21-211 Swift ZABAHR XX)


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Ad 6. Predsjednik Jurjević iznio je problematiku
podzakonskih akata – Uredbi Vlade vezanih za postupke
osnivanja služnosti na šumama i šumskom zemljištu
u vlasništvu RH radi podizanja višegodišnjih nasada.
Postupci izdvajanja potiču iz 2003. godine, 2004. godine
su ozakonjeni i sada se valoriziraju kroz Uredbu
Vlade. Za šumarsku struku neprihvatljivo je da se siječe
šuma i da se na tim površinama podižu masline i vinogradi,
dok istovremeno na stotinama tisuća hektara
poljoprivrednih površina u Dalmaciji raste korov.


Druga Uredba je o kriterijima za davanje u zakup
površina šuma i šumskog zemljišta. Šume i šumska
zemljišta mogu u zakup davati, prema Zakonu o šumama,
Hrvatske šume d.o.o. kako bi se skratio dugi postupak
osnivanja služnosti preko Ureda za državnu imovinu.
Uredbom Vlade utvrđeno je da se šume i šumsko
zemljište u vlasništvu RH mogu dati u zakup, koji
može trajati do 4 godine, samo preko raspisanog natječaja
MPŠVG.


Treća Uredba odnosi se na osnivanje služnosti za
infrastrukturne objekte. Postavlja se pitanje naknade
za izuzete površine koje su se do sada obračunavale u
skladu s Pravilnikom kojega su donijeli MPŠVG , Hrvatske
šume d.o.o, Šumarski fakultet i HŠD. Za obračun
naknada prema tom Pravilniku, osim vrijednosti
šuma i šumskoga zemljišta, obračunavala se i vrijednost
općekorisnih funkcija šume. Jedino takve naknade
jamčile su podizanje novih šuma na račun izgubljenih.
Hrvatska je potpisala međunarodne konvencije o
nesmanjivanju šuma i šumskih površina. Ukoliko naknade
za izgubljene šume ne budu primjerene stvarnoj
vrijednosti šume, te konvencije se neće moći poštivati.


Prof. Prpić ukazao je na primjer Njemačke gdje se
šume i šumsko zemljište vrednuju zajedno sa općekorisnim
funkcijama šume. Prema sadašnjim naznakama,
ako će se hektar šuma i šumskog zemljišta naplaćivati
po 1000 kuna, omogućit će se rasprodaja
šuma i šumskog zemljišta u bescjenje. Stoga je apelirao
na matično Ministarstvo da pokaže više sluha za
ove probleme.


Ing. Jakovac je ukazao na problem nerazlučenja
šumskih i poljprivrednih površina i načina njihova korištenja.
Potrebno je napraviti nacionalnu inventarizaciju
šuma i šumskoga zemljišta, kojom će se odvojiti
šumske od poljoprivrednih površina. Sadašnji atak na
šumske površine u svrhu podizanja višegodišnjih nasada
nastao je ponajprije zato što su te površine imovinskopravno
definirane, dok zbog neriješenih tih
istih odnosa na najboljim poljoprivrednim površinama
raste korov.


Dr. Vlado Topić osvrnuo se na problem sadnje višegodišnjih
nasada maslina i vinograda na apsolutnim
šumskim tlima. Besmisleno je i preskupo krčiti šume


kako bi se sadile ove intenzivne poljoprivredne kulture,
unaprijed osuđene na propast. U vrlo osjetljivom
krškom ekosustavu krčenje šuma može imati nepovratno
teške posljedice.


Prof. Grbac pozvao je u vezi s ovom problematikom
na organiziranje okruglih stolova te radnog sastanka
predstavnika MŠVG, HŠD-a, znanstvenih šumarskih
ustanova i Hrvatskih šuma d.o.o.


Dr. Topić rekao je da je stav šumarske struke u vezi
ovih problema jasan i definiran, a problem je što politika
ne uvažava te stavove.


P.S. Dan nakon održavanja ove sjednice u NN
br. 131/06 objavljen je “Pravilnik o utvrđivanju naknade
za prenesena i ograničena prava na šumi i
šumskom zemljištu”
Utvrđivanje naknada za šumska zemljišta


Članak 7. (Stavak 4)


Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog


područja na neobraslom šumskom zemljištu i na


zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim


razvojnim stadijima šumskih sastojina (šikare, šib


ljaci, makije i garizi) za potrebe građenja poduzet


ničkih zona, odlagališta komunalnog otpada i dru


gih infrastrukturnih objekata te golf-igrališta u


skladu s prostorno-planskom dokumentacijom iz


nosi 1000 kn/ha, a za područja posebne državne


skrbi 500 kn/ha.


Ad 7. Mr. Jurjević pročitao je pismo upućeno glavnom
uredniku Šumarskoga lista prof. B. Prpiću pristiglo
od Povjerenstva za izdavaštvo Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa, Trg hrvatskih velikana 6,
10000 Zagreb.


Poštovani,


Tijekom 2006. Povjerenstvo za izdavaštvo ocijenilo
je sve časopise u sustavu potpore Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa. Pri ocjenjivanju posebice
se uzelo u obzir znanstveni sadržaj časopisa,
vrsnoću recenzijskog postupka, vidljivost i dostupnost
časopisa znanstvenoj zajednici, te urednički rad u
časopisu. Vaš je časopis ocijenjen izvrsnim i svrstao
se u 10 % najboljih časopisa iz Vašeg znanstvenog
područja. Čestitamo Vam na dosadašnjem uspješnom
radu, zahvaljujemo na suradnji s Povjerenstvom u promicanju
hrvatskih znanstvenih časopisa, te očekujemo
da ćete i dalje jednako uspješno predstavljati hrvatsku
znanost i znanstvenike. Popis najbolje ocijenjenih časopisa
Povjerenstvo će službeno uputiti Nacionalnom
vijeću za znanost, Područnim znanstvenim vijećima i
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje te ukazati
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 125     <-- 125 -->        PDF

GeoTeha


V V


OVLAŠTENI ZASTUPNIK PROIZVOĐAČA ŠUMARSKIH
INSTRUMENATA I OPREME


DIGITALNI VISINOMJER VERTEX III


PRESSLEROVA SVRDLA


ULTRAZVUČNI DALJINOMJER DME


ŠUMARSKE PROMJERKE KLINOMETRI
(ANALOGNE I DIGITALNE)


-TOTALNE MJERNE STANICE Č GcoTcha


-NIVELIRI


W. MATOŠECA 3
-MJERNE VRPCE


10090 ZASREB


-KOMPASI


TEL: 01/3730-036
-DALEKOZORI FAX: 01/3735-178
-SPREĆ ZA MARKIRANJE geotehaSzg. htnet, hr
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 126     <-- 126 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz
područja šumarstva, primarne prerade drva, zaštite
prirode, lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i sl., prikaze
iz domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i
unapređenje šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što
se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke
i crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe
drva, te radove Hrvatskoga šumarskoga društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani
jasno i sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i
stručni članci u prilogu trebaju imati sadržaj


u t
(sažetak) na engleskom il
ilili
ii njemačkom jeziku (iz
posebnih razloga na nekom drugom jeziku), podatke
i zaključke razmatranja. Sažetak na stranom jeziku
treba biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.
Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


– Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
– U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono
što omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske
struke i prakse.
– Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskoga lista, zajedno s prilozima
(tablice, crteži, slike...), što znači do 16 stranica s
proredom na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti
radove nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta
tu opsežnost opravdavaju.
– Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se
radi o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
– Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
– Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
– Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličije
poz
ne treba posebno objasniti u jednadžbama i sl.


iti u je


– Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
– Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti
odvojeno od teksta i olovkom napisati broj slike,
ime autora i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u
pravilu biti u omjeru 2:1.
– Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti
jasne i kontrastne.
– Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
– Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1.
Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2.
Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletkov
i ć 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list 112, (5–6): 195–215, Zagreb.
– Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing. ...).
– Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti
s pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5”.
– Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
– Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
– Autori koji žele separate – posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se
ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.
– Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOGA LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477, 48 28 359
Telefax: 48 28 477


E-mail: hsdŽpost.t-com.hr


ili hrvatsko-sumarsko-drustvo zg.htnet.hr


atsko-su arsko-drustvoŽ
ŽŽzg.htn


WEB stranica: www.sumari.hr