DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Slika 2. Ispred Ministarstva kulture – Državnog zavoda za zaštitu


prirode RH svečanost predstavljanja “crvenih knjiga”


otvorila je Ana Štrbenac


(Foto: A. Frković)


prema Tvrtkoviću, od ukupnog
broja sisavaca koji žive u slobodnoj
prirodi u nas (101) njih 90 je izvornih,
a 11 unesenih. Od tih 90
izvornih, 87 živi stalno u RH, dok
tri vrste (šišmiša), dolaze samo na
zimovanje. Ugroženo je ukupno 23
vrsta (26 %), od kojih je 8 regionalno
izumrlo. Broj potonji,
uspješnom reintrodukcijom divokoze
(!), risa i dabra, smanjio se na 5.
Te tri uspješno unesene vrste nisu
više u skupini ugroženih, dobivši
status potencijalno ugroženih vrsta
(NT), o kojima valja voditi računa
da ih ne bi ponovno izgubili (primjerice,
zbog homozigotnosti unijete
populacije risova od svega tri
para zaprijetila je opasnost nestanka
ove vrste).


Prema Crvenoj knjizi sisavaca
Hrvatske, tri su glavne kategorije
ugroženosti rezidentnih vrsta:
izumrle vrste (RE), ugrožene vrste
(CR) i neugrožene vrste (LC). Pod
izumrlim vrstama smatraju se one
za koje bar posljednjih 10 godina
nema podataka da u RH stalno žive
i da se tu razmnažaju. Ugrožene


vrste podijeljene su u tri kategorije: kritično ugrožene
vrste (CR), ugrožene (EN) i rizične vrste (VU). Kao
osnova kriterija ugroženosti odnosno razvrstavanja u te
kategorije poslužila su dva čimbenika: veličina populacije
i površina areala rasprostranjenosti. Za sve njih
moraju se poduzeti neke od mjera otklanjanja uzroka
ugroženosti, ako ne želimo da ih ubrzo nestane. Neugrožene
vrste, kakvih je u nas najviše, kako im i samo
ime kazuje, vrste su kojima za sada ne prijeti opasnost
da bi mogle biti ugrožene.


Najveći prostor Crvene knjige (77 stranica ili 60 %)
posvećen je autorskim tekstovima o pojedinim svojtama,
mahom pojedinačnim vrstama. Za svaku je
vrstu, uz hrvatsko i latinsko ime, označena kategorija
ugroženosti (kako u RH tako i u svijetu), zatim
rasprostranjenost, ekologija, postojeća zakonska
zaštita u RH te predložene mjere zaštite. Prikazat ćemo
to na primjeru naše najlovljenije vrste divljači, zeca
(Lepus europaeus Pallas 1778). Kao razlog potencijalne
ugroženosti te vrste navodi se: uporaba gnojiva i
pesticida u poljoprivredu, kao i sve češća uporaba
poljoprivredne mehanizacije. Kako je zec osjetljiv na
različite zoonoze, dokazano je da je učestala praksa
stalnog unašanja stranih populacija zeca (primjerice
akcija Hrvatskog lovačkog saveza o unosu zeca iz
Mađarske), pospješila desetkovanje subpopulacija zeca
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 108     <-- 108 -->        PDF

u Hrvatskoj. Predložene mjere zaštite: Izrada plana
gospodarenja, kako bi se zecu zadržao postojeći status
lovne divljači, istraživanje genetike i ekologije zeca u
različitim klimatima te utvrđivanja (pravih) uzroka
ugroženosti u RH. Iako je zec danas rasprostranjen po
cijeloj RH, uključujući i brojne otoke od Brijuna do
Lastova i Mljeta, zbog uvedene prakse unašanja zečeva
iz srednje i istočne Europe u naša lovišta, s pravom je
postavljeno pitanje: Ima li igdje još u RH autohtonih
populacija zeca (posebno u Dalmaciji i/ili na otocima)?


Od nekad brojne slobodno lovljene dlakave divljači
(Naredbom iz 1949. zaštićena je bila samo sredozemna
medvjedica i ris, kojeg ionako nije bilo)2, u novu Crvenu
knjigu iz 2006. ušli su: u kategoriju regionalno izumrlih
vrsta (VU): sredozemna medvjedica, dabar, ris i
divokoza; u kategoriju nedovoljno poznatih (i vjerojatno)
ugroženih vrsta: vidra; u kategoriju potencijalno
u


ugroženih vrsta: vjeverica, vuk, smeđi medvjed i zec, i
u
uu kategoriju vrsta za koje ne postoji opasnost od izumiranja:
sivi ili veliki puh. Kad je o toj vrsti puha riječ u
knjizi je navedeno da “usprkos intenzivnom lovu
(samo za “pušjih godina”, op. A. F.) ta je vrsta u Gorskom
kotaru brojna i danas”. No, kako na pojedinim
lokalitetima puh pričinja u proljeće ne male štete u šumarstvu,
prstenujući koru u smrekovim kulturama, u
tim slučajevima “treba dati mogućnost ograničavanja


2 Naredba o zaštićenoj i nezaštićenoj divljači i lovostaji uz Zakon


o lovu NRH izl 1949. g.
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


rasta lokalnih populacija lovom svim sredstvima” (inače
je preporučena uporaba takvih klopki, “škrinjica”,
kojima bi se hvatali samo odrasli tusti primjerci).


Najveći broj priloga knjige (21) potpisuje Nikola
Tvrtković, čija je zasluga kao urednika knjige da je
uspješno sadržajno i likovno izjednačio sve ostale priloge
drugih autora, a to su: Draško Holcer s 4 priloga
(dupini i šišmiši), Marijan G r u b e š i ć sa tri priloga
(dabar, vuk, smeđi medvjed) te s jednim prilogom:
Igor P av l i n ić (dugokrili pršnjak), Jasna A n t o l o vić
(sredozemna medvjedica), Emil Flajšman (vidra),
Alojzije F r k o v i ć (ris), Zdravko Tad ić (europska
vidrica) i Marijana Vu k o v i ć (zec).


Kako je to istaknuto u predgovoru izdavača, Crvena
knjiga sisavaca Hrvatske “dinamičan je materijal”,
koji se iz godine u godinu treba dopunjavati novim
spoznajama te tako vidjeti koliko smo pridonijeli poboljšanju
ili pak nazadovanju postojećeg stanja očuvanosti.
Prikaz sam počeo pa ću i okončati s dramatičnim
upozorenjem World Wildlife Fund-a iz Helsinkija rujna
2006.: “Populacije mnogih životinjskih vrsta riba i
sisavaca smanjile su se za oko trećinu od 1970. do
2003. ponajviše zbog ljudske djelatnosti poput zagađenja,
sječe šuma i prevelikog izlova”.


Uz “Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske” istog je dana
u izdanju istog izdavača predstavljena i knjiga “Crvena
knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske”.


Alojzije Frković


TUROPOLJSKE ŠUME
(Prilozi u svezi s gospodarenjem kroz stoljeća)


Mikroregija Turopolje


Turopolje je izdužena nizinska mikroregija u Hrvatskoj,
koja se smjestila između Save na istoku i sjeveru,
Kupe na jugu i Vukomeričkih gorica na zapadu. Od Save
je odijeljena vrlo niskim razvođem, dok se na jugozapadnoj
strani lagano uzdiže prema Vukomeričkim
goricama.


Turopolje zaprema površinu od oko 600 kvadratnih
kilometara.To je pretežito nizinska ravan, jače se izdiže
samo na zapadu. Građena je pretežno od pleistocenskih
fluvijalnih nanosa s pliocenskim talozima u zapadnom
rubu, dok je neposredni savski rub i obalni pojas
Odre izrazito područje holocena. U području donje


ga toka Odre (Odransko polje) teren je močvaran – poplavan
i zbog toga su tu kvalitetno najlošija tla.


Hidrografski, Turopolje je izbrazdano potocima koji
se slijevaju prema Odri, glavnoj turopoljskoj rijeci,
ona teče paralelno sa Savom i prima sve vode Turopolja
te se na ulazu u Sisak ulijeva u Kupu. Klima Turopolja
umjereno je topla i vlažna. Prosječna godišnja
temperatura kreće se između 10 °C i 11 °C. Oborine
variraju između 900–1000 mm.


Osnovnu biotsku oznaku Turopolja daju šume hrasta
lužnjaka (Quercus robur L.). Usprkos intenzivnom
gospodarskom korištenju, te su šume i danas važna
komponenta ekonomskog razvoja. U prošlosti uz