DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 93     <-- 93 -->        PDF

prirasta, pa sve do nabavke famoznih
“RŠ kartica” za nasušnu prehranu.
Kao mladi tek pristigli šumarski
stručnjak Vernak je u svojstvu
predstavnika ŠG “Viševica” Rijeka
bio sudionikom značajnog skupa 6.
listopada 1952. u Crnom Lugu, vezanog
uz “razrješenja izvjesnih
otvorenih pitanja u vezi s proglašenjem
masiva Risnjaka nacionalnim
parkom”. O važnosti skupa govori
podatak da su na njemu, uz predstavnike
domaćina, bili brojni
ugledni šumarski stručnjaci i znanstvenici.
Tako je Upravu za šumarstvo
Privrednog savjeta Vlade
NRH zastupao Ivan Smilaj, Konzervatorski
zavod Josip Radošević
i Stjepan Bertović, Hrvatsko prirodoslovno
društvo Ivo Pevalek i Ivo
Horvat i dr. Uz definitivno utvrđivanje
granice parka, modeliranje
zaštite faune u budućem zaštićenom
objektu prirode i dr., Vernak je
spremno odstupio tri prostorije prizemlja
stare Thurn-Taxisove zgrade
u Bjeloj Vodici za potrebe buduće
uprave parka, provevši potrebnu
korekciju plana sječe za dotičnu
godinu, kako bi se što više pošte


djele šume koje će uskoro ući u sastav
NP-a. Dodajmo tomu da će
upravitelj Šumarije Crni Lug desetak
godina kasnije za potrebe parka
podići novu montažnu zgradu u
dvorištu šumarije, da bi danom proglašenja
Risnjaka nacionalnim parkom
(15. rujna 1953) bio imenovan
prvim privremenim upraviteljem
NP Risnjak.


Posebno područje aktivnosti kolege
Vernaka bilo je lovstvo, točnije
lovni turizam. Gospodareći dijelom
državno-uzgojnog lovišta Risnjak,
u kojemu je brigom oko zaštite
divljači uspio podići fond srneće
i jelenske divljači te medvjeda do
zavidne razine, iz godine u godinu
raste broj inozemnih lovaca turista,
ostvarujući tako ne mala devizna
sredstva. U svrhu što komfornijeg
smještaja domaćih i stranih lovaca
(prvi gosti na medvjeda bili su mu
pedesetih godina prošlog stoljeća
najviši tadašnji državni i partijski
dužnosnici Milovan Đilas i Edvard
Kardelj), najprije na Pjetlićevom
vrhu, a zatim u Suhoj Rječini gradi
moderne lovačke kuće. Uz više kapitalnih
grla medvjeda, mahom u


kategoriji visoke zlatne medalje,
1962. g. u lovištu Šumarije Crni
Lug stečen je jelen, čije je rogovlje
na izložbi u Torinu 1971. g. ocijenjeno
s preko 200 CIC t., a to je
kroz dugi niz godina bio prvak
Gorskog kotara. Osobno je bio pasionirani
lovac na “crnu” divljač.


Spoznavši da će nakon toliko
godina rada u Šumariji Crni Lug
delničkog Šumskog gospodarstva
morati napustiti radno mjesto upravitelja,
1975. g. napušta šumarsku
operativu dobivši zaposlenje u Poslovnom
udruženju šumarstva i drvne
industrije “Drvo” Rijeka na poslovima
prodaje. Dvanaest godina
kasnije 1987. s tog je radnog mjesta
otišao u zasluženu mirovinu. Ostatak
života, gotovo punih 20 godina,
umirovljeničke dane provodio je u
Opatiji u krugu svoje supruge Zdenke,
prijatelja i kolega.


Hvala na svemu dobrom što si
učinio za života. Ostaješ nam u nezaboravnim
sjećanjima.


Zvonimir Pelcer,
Alojzije Frković
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 94     <-- 94 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz
područja šumarstva, primarne prerade drva, zaštite
prirode, lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i sl., prikaze
iz domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i
unapređenje šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što
se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke
i crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe
drva, te radove Hrvatskoga šumarskoga društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani
jasno i sažeto na hrvatskom jeziku. Znanstveni i
stručni članci u prilogu trebaju imati sadržaj
(sažetak) na engleskom ili njemačkom jeziku (iz
posebnih razloga na nekom drugom jeziku), podatke
i zaključke razmatranja. Sažetak na stranom jeziku
treba biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


– Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
– U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono
što omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske
struke i prakse.
– Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskoga lista, zajedno s prilozima
(tablice, crteži, slike...), što znači do 16 stranica s
proredom na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti
radove nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta
tu opsežnost opravdavaju.
– Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se
radi o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
– Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
– Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
– Za upotrebljene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličije
poz
ne treba posebno objasnit jednadžbama i sl.


iti
ii u
uu je


– Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
– Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti
odvojeno od teksta i olovkom napisati broj slike,
ime autora i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u
pravilu biti u omjeru 2:1.
– Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti
jasne i kontrastne.
– Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
– Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1.
Klepac, D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
2.
Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletkov
i ć 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj,
Šumarski list 112, (5–6): 195–215, Zagreb.
– Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. ing. ...).
– Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti
s pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5”.
– Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
– Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
– Autori koji žele separate – posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se
ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.
– Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOGA LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 48 28 477, 48 28 359
Telefax: 48 28 477


E-mail: hsdŽpost.t-com.hr


ili hrvatsko-sumarsko-drustvo zg.htnet.hr


atsko-su arsko-drustvoŽ
ŽŽzg.htn


WEB stranica: www.sumari.hr