DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 90     <-- 90 -->        PDF

2.Radi što kvalitetnije evidencije članstva HŠD-a napravljen
je kompjuterski program. Pomoću njega
moći će se lakše i brže ažurirati sve eventualne promjene
članstva te unijeti više podataka o svakom
pojedincu. Program je napravio i prezentirao kolega
Meštrić, koji će obučiti članove svakog ogranka zadužene
za evidenciju o njegovu korištenju.


3.Nakon raspisivanja natječaja za izvođenje radova
na uređenju dvorišta i dvorišnog dijela pročelja
zgrade Šumarskoga doma, povjerenstvo u sastavu
uu


stav
und ij


Matić, Dundović, Marković, Jakovac, Halapija
aa i
Delač, kao
oo nnajpovoljnijeg ponuditelja za sve radove
odabralo je tvrtku Gradnjaprojekt-Zagreb d.o.o.,
Zagreb, T. Brezovačkoga 6. Ukupna vrijednost radova
iznosi 1.255.011,20 kuna + PDV. Dio sredstava
od 480.000,00 kuna osiguran je na ime dugovanja
IMO-a, dok će se ostatak namiriti iz rezerviranih
sredstava za ovu i iduću godinu.


4.Tijekom kolovoza izmijenjen je glavni električni
kabel između podrumskoga dijela i I kata zgrade.
Skela koja će biti postavljena zbog fasaderskih radova
na dvorišnom pročelju iskoristit će se za postavljanje
vertikala gromobrana. Naime, zgrada Šumarskoga
doma nema gromobrane i sada je najpovoljnije
vrijeme za postavljanje istih.


5.Odvjetnički ured Kos koji zastupa HŠD pokrenuo je
postupak deložacije Fakulteta kemijskog inžinjerstva
zbog poznatog razloga neplaćanja zakupnine.


6.U srpnju 2007. godine ističe Ugovor o najmu prostora
potpisan s Hrvatskim šumama d.o.o. Kako su isti
najavili napuštanje prostora Šumarskoga doma potrebno
je razgovarati s njihovim menagemantom o
daljnjim namjerama vezanim za najam prostora i pripremiti
se za potpisivanje novog Ugovora o najmu.
7.Primili smo pismo prof. dr. sc. Josipa Marušića s
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u
kojemu se suprotstavlja stavovima HŠD-a u vezi s
izgradnjom Višenamjenskoga kanala Dunav-Sava,
iznesenim na Okruglom stolu u Vukovaru, kao i na
Izbornoj skupštini HŠD-a. Zaključak Upravnog odbora
je da HŠD čvrsto stoji iza iskazanih stavova o
izgradnji VKDS. Predloženo je da se uputi podrška
Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode u njihovom
zahtjevu za ukidanja Rješenja Državne
uprave za zaštitu prirode o prihvatljivosti za okoliš
zahvata višenamjenskog kanala Dunav-Sava od 16.
ožujka 1999. godine i dopuna Studije procjene utjecaja
na okoliš za namjeravani zahvat “Višenamjenskog
kanala Dunav-Sava” upućeno gosp. Zoranu
Šikiću, pomoćniku ministra u Upravi za zaštitu prirode,
Ministarstva kulture. Isto tako predloženo je


da HŠD uputi istom Naslovu svoj zahtjev za ukidanje
navedenoga rješenja.


8.Primljeno je pismo od kolege Željka Perkovića,
dipl. ing. šum., upravitelja šumarije Klana i člana
županijske skupštine Primorsko-goranske županije,
u kojemu se zahvaljuje na dosadašnjoj podršci iskazanoj
od HŠD-a, u svojim nastojanjima za izmjene
prostornog plana PGŽ. Naime, postojećim prostornim
planom uvelike se smanjuje površina gospodarskih
šuma, a u njega su uvrštene kao zaštićeni
objekti brojne šume i šumske površine kojima su
šumari uspješno gospodarili. Pošto Hrvatske šume


d.o.o. raspolažu znanjem i kapacitetima za uspješno
gospodarenje s ispunjenjem svih višekorisnih funkcija
šume, s razlogom postavlja pitanja da li će novi
gospodar, obzirom na okolnosti, to isto moći činiti.
9.Proslijeđeno nam je pismo prirodoslovnoga društva
“Drava”, “Dravske lige” i “Zelene akcije” upućeno
direktoru Hrvatskih voda Slavku Rajnoviću, u kojemu
prosvjeduju zbog iskapanja šljunka iz korita rijeke
Drave kraj Pitomače i uništenja spruda unutar
Zaštitnoga krajolika Jelkuš.


10.Prema planiranim aktivnostima HŠD-a za 2006. godinu
obilježit će se 100 godišnjica rođenja akademika
Anića. Tom prilikom 19. listopada održat će se u
prostorijama Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu Savjetovanje o izvršenom petogodišnjem
programu istraživanja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, Šumarskoga instituta Jastrebarsko
i Instituta za krš Split, naručenih i financiranih
od Hrvatskih šuma d.o.o.


11.Primili smo poziv od talijanskih kolega da 15. listopada
u okviru manifestacije “Praznik šume” organiziramo
u Tarvisiu štand, kojim bi predstavili šumarstvo
Istre i Gorskog kotara.


Ad 4.
Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu mr. sc. Josip
Dundović izvijestio je o aktivnostima društva vezanim
za obilježavanje Europskih dana biomase regija. U
Našicama je 8. rujna održan okrugli stol na temu
“Obnovljivi izvori energije, biomasa, bioplin i biodizel”.
U Gospiću 6. listopada održat će se prezentacije
Centraliziranoga toplinskog sustava na biomasu Gospić
i prve hrvatske toplane na biomasu u Ogulinu. Tom
prilikom voditeljima Uprava šuma Gospić i Ogulin bit
će uručene plakete Zelene točke, kao pretečama buduće
transverzale toplana na biomasu “16 Uprava šuma
16 toplana na biomasu”.
Na području Park šume Golubinjak 7. listopada
održat će se prezentacija opreme za pridobivanje i korištenje
biomase.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Ad 5.


Tajnik HŠD-a izvijestio je da su sve planirane aktivnosti
i ostvarene te obrazložio polugodišnje financijsko
izviješće, priloženo uz poziv i objavljeno kao prilog
ovog zapisnika. Izviješće je jednoglasno usvojeno.


Ad 6.


Zbog odsutnosti glavnoga urednika Šumarskoga lista
prof. Prpića izviješće je podnio tehnički urednik Jakovac.
Izvijestio je da je dvobroj 7–8 pred tiskanjem
dok je suplementum ŠL “Protuerozijska i vodozaštitna
uloga šume i postupci njezina očuvanja i unaprjeđenja”
otisnut i uskoro će biti distribuiran.


Ad 7.


1.
Hranislav Jakovac, predsjednik ogranka Zagreb
upozorio je na zastoj aktivnosti započetih prije nekoliko
godina, kada je predviđeno da svaki ogranak
predloži zaslužne šumare sa svoga područja, kako
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum. v. r.


bi im se na za njih karakterističnim lokalitetima podigla
prigodna spomen obilježja. Tu aktivnost svakako
je potrebno nastaviti, u čemu ga je podržao i
akademik Matić.


2.
Stjepan Blažičević, predsjednik ogranka Požega
predložio je da sjednice Upravnog odbora HŠD-a
povremeno održimo na terenu po ograncima. Vlatko
Petrović, predsjednik ogranka Sisak predložio je
da iduću sjednicu Upravnog odbora HŠD-a održimo
na području UŠP Sisak što je prihvaćeno.
3. Upravni odbor HŠD-a podržava sve inicijative i
aktivnosti ogranaka, posebice u svezi međunarodne
suradnje, no uz preporuku da, kada su ogranci domaćini
gostima iz inozemstva, koji su značajni
predstavnici šumarstva dotične države, treba svakako
uključiti i središnjicu HŠD-a.
Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 92     <-- 92 -->        PDF

IN MEMORIAM


ALEKSANDAR VERNAK, dipl. ing. šum.


Šumarnik Aleksandar Vernak,
prvi (privremeni) upravitelj Uprave
novoosnovanog Nacionalnog parka
Risnjak i dugogodišnji upravitelj
Šumarije Crni Lug (Gorski kotar)
preminuo je 25. svibnja 2006. u
Opatiji nakon kratke i teške bolesti
u 85. godini života. Pokopan je na
gradskom groblju u rodnom Sisku.
Vijest o smrti šumarnika Vernaka,
popularnog Lambe, iako očekivana
zbog uznapredovale bolesti, brzo se
proširila Hrvatskim primorjem,
Gorskim kotarom i njegovom Banijom,
rastuživši sve one koji su ga
susretali, družili se s njim ili su ga
samo poznavali. Svojom druželjubivošću
i prisnošću osvojio je mnoge
kolege i prijatelje.


Rođen je 15. listopada 1921. u
Sisku, od oca Karla, priv. službenika
i majke Romane rođ. Šintić, domaćice.
Četiri razreda osnovne
škole, kao i osam razreda realne
gimnazije, završio je u rodnom gradu,
maturiravši pred sam početak
Drugog svjetskog rata 1940. g. Još
kao dječarac, igrajući se sa svojim
vršnjacima u šumarcima tik do utoka
Kupe u Savu, zavolio je prirodu
i njen biljni i životinjski svijet,
opredijelivši se još kao gimnazijalac
za studij šumarstva. Upisao ga
je u jesen iste godine na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu,
bojeći se da ga zbog ratnih
nedaća možda nikad neće uspjeti
okončati. Sačuvavši živu glavu apsolvirao
je 1948./49. g., a diplomirao
na Šumsko-gospodarskom odjelu
7. kolovoza 1951.


Uz preporuku nedavno preminulog
uglednog mu sugrađanina i
starijeg kolege Franje Kneb1a,


(1921 – 2006)


dipl. ing. šum., prvo radno mjesto
dobiva kao vježbenik u Ministarstvu
šumarstva. Iste godine, 1. studenog
1951. biva raspoređen u
Šumsko gospodarstvo “Viševica”
Rijeka za upravitelja Šumarije Crni
Lug, na kojem će radnom mjestu,
usprkos brojnim reorganizacijama
u šumarstvu, ostati u kontinuitetu
punih četvrt stoljeća (1951–1975).
Iako je do Vernakovog dolaska u
Crni Lug u Gorskom kotaru kroz
prethodne tri godine (1948–1950)
bilo već posječeno preko milijun i
pol m3 drvne mase (“tako brutalne i
velike sječe bile su pravi šok za goranske
šume”, Klepac 1997), sječivi
zahvati bili su i dalje visoki. Zahvaljujući
nagomilanoj drvnoj zalihi
bivšeg šumoposjednika Vlastelinstva
Thurn-Taxixa, Šumarija Crni
Lug tih je godina sjekla godišnje
preko 35.000 m3 jele i bukve, na
razvedenom i zamršenom reljefu
ukupne površine 5.770 ha, protežući
se od izvorišnog dijela Kupe
(280 mnm) do najviših visova Veli


kog Tomca, Risnika i Tisovca iznad
1000 mnm. Bez potrebne mehanizacije
i nedovoljne otvorenosti šuma,
u vrijeme kad još nisu bile u
uporabi motorne pile lančanice,
pretežito s domaćom radnom snagom,
kad se vuča od panja do pomoćnog
stovarišta obavljala konjskom
zapregom (šumarija je tada
koristila 20 pari konja!), zadatke
nije bilo lako ostvariti. Odredivši
prioritete i usredotočivši se na izgradnju
šumskih prometnica, Šumarija
je već 1960. g. imala otvorenost
šuma od 12 km na 1000 ha, a
10 godina kasnije ta se brojka povećala
na 20 km na 1000 ha. Radovima
na iskorištavanju šuma valja
pridodati one na zaštiti (pojava sušenja
jele, sanacija vjetroizvala),
njezi, uzgoju i rekonstrukciji sastojina,
održavanju šumskih prometnica,
lovstvu.


Pišući ovaj in memoriam valja
se prisjetiti i ne malog doprinosa
pokojnika vezanog uz budući NP
Risnjak. Iako su fitocenološka istraživanja
i kartiranja vegetacije
Risnjaka počela tri godine prije pokojnikova
dolaska u Crni Lug i
iako je bilo za očekivati da će proglašenje
parka imati za posljedicu
osjetno smanjenje površine gospodarenih
šuma “njegove” šumarije,
on je od prvog dana bio naklonjen
ideji prof. Horvata da uži risnjački
masiv dobije status nacionalnog
parka. Njegova se privrženost toj
ideji u prvo vrijeme ogledala u tome
što je mladim istraživačima bio
od pomoći pri prebacivanja njih samih
i njihove opreme do novih
”baznih logora”, izradi presjeka
modelnih stabala jele za analizu


475