DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Ono po čemu se ova čempresada posebice ističe od
svih drugih staništa u Konavlima i u cijeloj Hrvatskoj
je nazočnost zanemarene kokice (Ophrys neglecta),
koja je donedavno bila poznata u Hrvatskoj pod imenom
kokica ose listarice (Ophrys tenthredinifera). Činjenica
kako ova kokica, gotovo najljepša orhideja u
Hrvatskoj, raste unutar šumske sastojine u manjim ili
većim skupinama, a cvate već od sredine ožujka, izdvaja
ova staništa i ovu vrstu kao osobitog člana flore
orhideja u Hrvatskoj. Na ovim staništima obitava i njezin
rijedak i do sada nepoznat hipokromni oblik u Hrvatskoj,
s cvjetovima koji su u cijelosti žuti.


Tu obitava i velika populacija jesenske zasukice
(Spiranthes spiralis). U ovo proljetno vrijeme ističu se


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


među mahovinom velike zelene rozete listova, a biljka
će cvasti tek krajem ljeta među posljednjima u Hrvatskoj.
Na mnogim mjestima raste i mala orhideja tineja
(Orchis intacta) s velikim brojem primjeraka. Neki
među njima dosežu najveće dimenzije, koje su poznate
za ovu vrstu u Hrvatskoj.


Ova čempresada u okolici Pridvorja pravi je zeleni
kutak i maštovita zelena oaza Konavala. Svakom ljubitelju
ljepote i svakom prirodnjaku ona nudi pregršt radosti
i iznenađenja, te bi je u takvom obliku trebalo
pomno čuvati kao mali botanički orhidejski cvjetnjak.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Dr. sc. ŽELJKO ŠKVORC, dipl. ing. šum.


Dr. sc. Željko Š k v o r c, dipl. ing.
šum. obranio je 11. srpnja 2006. godine
disertaciju pod naslovom “Florističke
i vegetacijske značajke šuma
Dilja”, te time stekao akademski stupanj
doktora biotehničkih znanosti,
znanstveno područje šumarstvo.


Javna obrana disertacije održana
je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, pred povjerenstvom u
sastavu:


Prof. dr. sc. Joso Vu k e li ć , Šumarski
fakultet Zagreb


Izv. prof. dr. sc. Jozo F r a n j i ć ,
Šumarski fakultet Zagreb, mentor


Doc. dr. sc. Andraž Čarni, ZRC
SAZU Ljubljana.


Disertacija obuhvaća 203 stranice,
uključujući 38 slika, karata i grafičkih prikaza, 28
tablica, tri priloga i 179 literaturnih navoda, a obuhvaća
sljedeća poglavlja: Uvod, Metode istraživanja,
Rezultati, Rasprava, Zaključak, Literatura, Prilozi i
Životopis.


Životopis – Željko Škvorc rođen je 2. studenoga
1974. godine u Dobroj Vodi (kod Požege). Osnovnu
školu završio je u Čaglinu, a Prirodoslovno-matematičku
Gimnaziju u Požegi. 1993. godine je upisao Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao
1997. godine s temom “Zimotrenost nekih vrsta
hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju”.


Nakon odsluženja vojnoga roka godinu
dana radi kao volonter u Zavodu
za šumarsku genetiku, dendrologiju
i botaniku Šumarskoga fakulteta,
gdje se i zapošljava 1. studenog
1999. godine.


Akademske godine 1998/99. upisao
je poslijediplomski studij na Biološkom
odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga
fakulteta, smjer Ekologija.
Magistarski rad pod naslovom
“Morfološka i genetička varijabilnost
hrasta medunca (Quercus pubescens
Willd.) i duba (Q. virgiliana
/Ten./ Ten.) u Hrvatskoj”, obranio je


24. travnja 2003. godine. Trenutno u
znanstveno-nastavnom zvanju asistenta
sudjeluje u izvođenju nastave iz
više predmeta na dodiplomskim i diplomskim studijima
Šumarskoga fakulteta (Botanika, Šumarska botanika,
Fiziologija bilja, Fiziologija šumskoga drveća, Parkovno
perensko i jednogodišnje bilje i dr.).


Tijekom zadnjih pet godina proveo je više mjeseci
na studijskom boravku na Biološkom institutu
Znanstveno-istraživačkoga centra SAZU u Ljubljani,
a u travnju 2001. godine u Austriji je završio međunarodni
tečaj na temu održivoga gospodarenja i
očuvanja genofonda šumskih vrsta drveća istočne i
jugoistočne Europe. Sudjeluje kao istraživač na više
projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i špor
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ta, Ministarstva kulture, Hrvatskih šuma d.o.o., Zagrebačke
županije i dr.


Do sada je u suatorstvu objavio 31 znanstveni rad u
domaćim i inozemnim časopisima, te sudjelovao u radu
12 znanstvenih simpozija i kongresa. Član je Istočnoalpsko-
dinarskoga društva za istraživanje vegetacije,
Hrvatskoga šumarskog društva, Hrvatskoga botaničkog
društva i Hrvatskoga biometrijskog društva.


Sažetak rada – Područje Dilja dio je brdsko-gorskoga
masiva Slavonije koje ima vrlo važno mjesto u
florističkoj i vegetacijskoj slici kontinentalnoga dijela
Republike Hrvatske. Zahvaljujući svome položaju na
granici različitih klimatskih utjecaja na tome se području
nalazi veliko bogatstvo i raznolikost flore i vegetacije.
Nažalost, biljni svijet Dilja nije do sada u dovoljnoj
mjeri istražen i vrednovan.


Za potrebe vegetacijskih istraživanja obrađeno je
ukupno 279 lokaliteta u različitim šumskim ekosustavima,
a floristički podaci prikupljani su i u drugim ekosustavima
koji su izravno vezani za šumu. Vegetacija je
obrađivana po standardnoj srednjoeuropskoj metodi. Za
objektivniju klasifikaciju snimaka korišteno je i 1413
već objavljenih fitocenoloških snimaka odgovarajućih
asocijacija Republike Hrvatske, kao i susjednih područja
(Slovenija, Mađarska, Vojvodina). Numerička analiza
i obrada snimaka provedena je pomoću programskih
paketa SYN-TAX, PC-ORD, CANOCO 4.5 i JUICE


6.3. Na 97 lokaliteta na kojima su rađene fitocenološke
snimke analizirana je reakcija površinskog sloja tla.
Na istraživanom području utvrđeno je ukupno 307
vrsta i podvrsta vaskularnih biljaka. Spektar flornih geoelemenata
potvrđuje da se istraživano područje nalazi na
razmeđi različitih klimatskih utjecaja i fitogeografskih
cjelina. Rezultati ovoga doktorata predstavljaju prvi sustavni
popis flore šumskih površina Dilja. Za sve lokalitete
određene su točne koordinate te značajke staništa,
tako da je za svaku vrstu moguće konstruirati točnu rasprostranjenost
i ekološke uvjete u kojima pridolazi.


Prilikom klasifikacije, asocijacije u koje su svrstane
snimke s istraživanoga područja analizirane su detaljnije
te je definirana njihova raščlanjenost na subasocijacije
i osnovni sinekološki čimbenici. Snimke s istraživanoga
područja svrstane su u sljedeće sintaksone:


Orno-Quercetum pubescentis


Lathyro-Quercetum petraeae subas. typicum, luzuletosum
i quercetosum cerris


Festuco drymeiae-Quercetum petraeae subas. typi


cum i lathyretosum nigrae


Carpino betuli-Quercetum roboris


Epimedio-Carpinetum betuli subas. asperuletosum


i caricetosum pilosae
Vicio oroboidi-Fagetum sylvaticae subas. typicum i
caricetosum flaccae


Festuco drymeiae-Fagetum subas. luzuletosum i
caricetosum pilosae.


U radu su definirane biljne zajednice koje pridolaze
na istraživanom području. Određen je njihov sociološki
karakter, sinsistematski položaj i ekološki čimbenici.
Različitost vegetacije Dilja u odnosu na ostale dijelove
Slavonskoga gorja uzrokovana je specifičnim, najistočnijim
položajem koji donosi utjecaj panonske klime, pa
je i ovim istraživanjem utvrđeno veliko učešće termofilnih
elemenata u vegetaciji. Zbog razvedenoga reljefa u
kojemu se na vrlo malom prostoru izmjenjuju različite
matične podloge, dubine tla, ekspozicije i sl., šume
Dilja dolaze u finom mozaiku različitih asocijacija i
subasocijacija koje se često izmjenjuju i čije granice
najčešće nisu oštre.


Bukove šume Dilja karakterizira manje učešće ilirskih
vrsta, a veće učešće termofilnih vrsta reda Quercetalia
pubescentis, u odnosu na odgovarajuće šume Papuka
te Požeške i Babje gore. Iako je prisutan mali broj
ilirskih vrsta, one u značajnoj mjeri karakteriziraju ove
šume, što ih razlikuje od srodnih srednjeeuropskih bukovih
šuma. Posebnost šuma Dilja su termofilne bukove
šume (subas. Vicio oroboidi-Fagetum caricetosum
flaccae) koje se po malom učešću ilirskih elemenata i
velikom učešću termofilnih vrsta reda Quercetalia pubescentis
razlikuju od ostalih bukovih šuma na širem
geografskom prostoru. Asocijacija Festuco drymeiae-
Fagetum na istraživanom području dolazi s dvije subasocijacije
– luzuletosum koja dolazi fragmentarno i
caricetosum pilosae koja je vrlo rasprostranjena i zauzima
značajne površine na cijelom istraživanom području.
Medunčeve šume su u florističkom smislu najbogatije
sastojine na području Dilja. One zauzimaju
najtermofilnija staništa, južnih ekspozicija i velikih nagiba.
As. Lathyro-Quercetum petraeae prvi put je zabilježena
za područje Dilja, te je utvrđeno da se na cijelom
istraživanom području razvijaju tipične sastojine i
sastojine s cerom. As. Festuco drymeiae-Quercetum
petraeae dolazi na malim površinama na istraživanom
području. To je acidotermofilna asocijacija koja dolazi
na staništima s najmanjim pH vrijednostima. As. Epimedio-
Carpinetum betuli je dominantna šumska zajednica
u brdskom pojasu istraživanoga područja, a dolazi
u dvije subasocijacije – caricetosum pilosae koja obuhvaća
najveći dio sastojina i asperuletosum koja se
javlja fragmentarno.


Šume Dilja bogate su raznovrsnim biljnim svijetom,
a broj vrsta je vrlo različit u pojedinim biljnim zajednicama,
te se u pravilu povećava s termofilnošću staništa.
Rezultati ovih istraživanja pomoći će racionalnijem i
uspješnijem gospodarenju šumskim ekosustavima navedenoga
područja, a u svrhu očuvanja biološke raznolikosti
i osiguranja potrajnoga gospodarenja, uz optimalnu
proizvodnju drvne mase.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Christ.) u dijelu areala. Šumarski list 129(9–10):


475–480.


Pandža, M., J. Franjić, Ž. Škvorc, 2005: Weed
and ruderal vegetation (Stellarietea mediae R.
Tx. et al. ex von Rochow 1951) in the central
part of the East Adriatic coast. Periodicum Biologorum
107(3): 361–372.


F r a n j i ć , J., Ž. Šk vo rc , K. F i li p ov i ć , I. Vi t a s
o vi ć-Ko s ić , 2005: Phytosociological characteristics
of Quercus cerris L. forests in East
Slavonia (Croatia). Hacquetia 4(2): 27–35.


Č a r n i , A., J. F ra n j i ć , U. Šilc, Ž. Š k v o rc, 2005:
Floristical, Ecological and Structural Diversity
of Vegetation of Forest Fringes of the Northern
Croatia Along a Climatic Gradient. Phyton
(Horn, Austria) 45(2): 287–303.


KNJIGE I ČASOPISI


I d žo j ti ć , M., M. K o g e l n i k , J. Fr a nj i ć , Ž.
Škvorc, 2006: Hosts and distribution of Vis-
cum album L. ssp. album in Croatia and Slovenia.
Plant Biosystems 140(1): 50–55.


Franjić, J., Ž. Škvorc, A. Čarni, 2006: Rasprostranjenost
panonskoga crnog gloga (Crataegus
nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj
u formiranju vegetacije šumskih rubova. Šumarski
list 130(1-2): 3–8.


F r a n j i ć , J., Z. L i b e r, Ž. Š k v o rc , M. Id ž o j t i ć ,


R. Š o š t a r i ć , Z. S t a n č i ć , 2006: Morphological
and molecular differentiation of the Croatian
populations of Quercus pubescens Willd. (Fagaceae).
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75
(2): 123–130.
J. Franjić
ZAŠTIĆENA PRIRODNA BAŠTINA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE


Zbog obilja vrijednih prirodnih krajolika lociranih
na Kvarnerskim otocima, priobalju i gorskom zaleđu,
ali i onih kojima je ljudska ruka dala snažan pečat
(“neuništivši ih već ih preobrazivši u čudesne ruralne
predjele”), Primorsko-goranska županija (7 990 km2 s
pravom nosi laskavi pridjev najljepše županije Hrvatske.
Njen čelni čovjek, župan Zlatko Komadina u
predgovoru knjige, naslova istovjetnog naslovu ovog
prikaza, s pravom se pita: tko se (još) na tako malom
prostoru na tromeđi Sredozemlja, Panonske nizije i
masiva Dinarida može pohvaliti učkastim zvončićem,
velebitskom degenijom, smeđim medvjedom, sivim
vukom i reintroduciranim risom? Tu iznimnu prirodnu
baštinu od tridesetak vrijednih i zaštićenih prirodnih
predjela i pojedinačnih dijelova prirode znalački je,
dopadljivo i instruktivno, riječju i slikom, predstavio u
spomenutoj publikaciji dipl. ing. biologije Marko
Randić, stručni djelatnik Županijskog zavoda za održivi
razvoj i prostorno planiranje u Rijeci. Kako je na
predstavljanju knjige, zapravo vodiča, pripomenuo
ravnatelj Zavoda prof. dr. sc. Mladen Č r n j a r, knjiga
ima za cilj ukazati ljubiteljima prirode, ali i onima koji
su na putu da to uskoro postanu, svu kompletnost vrednota
koje pružaju zaštićena područja ove županije, polazeći
od pretpostavke da ono što poznajemo i volimo
lakše i savjesnije čuvamo.


Uz sažet uvodni prikaz osnovnih prirodnih značajki
(geološka podloga, tla, vode, klime, flore, faune, vege


tacijsko raščlanjenje) Primorsko-goranske županija
(PGŽ) iz poglavlja Zaštita prirode saznajemo da je u
PGŽ do sada zaštićeno ukupno trideset i jedno područje,
dnosno pojedinačni objekt ukupne površine
276 km2 ili 7,7 % površine županje. Usporedbe radi,
Hrvatska ima pod zaštitom 5988 km2 ili 9,4 % teritorija.
Prostorno najveće zaštićeno prirodno područje je
Park prirode Učka (160 km2 od kojih 50 % pripada
Istarskoj županiji) i NP Risnjak (64 km2). Prema ranijoj
znatno opširnijoj publikaciji istog nakladnika (Prirodna
baština Primorsko-goranske županije, Rijeka
2003.), prostornim planom županije, odnosno gradova
i općina predviđa se zaštita od preko 120 prirodnih predjela
ili 18 % površine županije. Slijedi pojedinačni
opis svih zakonski zaštićenih dijelova prirode, njih,
kako rekosmo, ukupno 31, počevši od strogog rezervata
Bijelih i Samarskih stijena u Velikoj Kapeli, do spomenika
parkovne arhitekture stabala pinije (Pinus pinea)
u uvali Žalić kod Malog Lošinja. Svakom od tih
zaštićenih prirodnih predjela i/ili pojedinačnom objek


tu posvećen je odgovarajući veći ili manji prostor ovisno
o njihovoj objektivnoj prirodnoj vrijednosti i značajkama
koje posjeduje. Najveći broj stranica (i slika)
posvećen je opisu NP Risnjak (13), slijedi Park prirode
Učka (8), Bijele i Samarske stijene (6) itd. Uz detaljan
opis prirodnih značajki objekta za svaki od njih naznačena
je: kategorija zaštite, godina proglašenja, površina,
položaj, nadmorska visina s opisom specifičnosti