DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Vukelić, D. Racić i D. Baričević: ŠUMA JELE I CRNOGA GRABA (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/... Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 387-397
kukova i na planini Poštak kod Knina. Oni ovakve sasčju
Dinarida od Slovenije do Makedonije, ali i da nije
tojine nazivaju imenom Ostryo-Abietetum pardei bilo njihovog sustavnog proučavanja niti na razini Hr(
Kušan 1964) Lovrić 1975, smatrajući da se tu radi vatske, pa vrlo malo znamo o flornom sastavu i o ras


o posebnoj, na sušu otpornoj, “jadranskoj crnoj jeli” – prostranjenju ove šumske fitocenoze.
Abies pardei Gaussen, a sastojine zajednice s crnim Istovremeno mnogo se više raspravljalo o taksograbom
imaju drugu sistematiku, florni sastav i svojnomskoj
problematici jele koja raste u termofilnoj zastvene
vrste. jednici s crnim grabom. Stajališta su različita, no to


Iz svega navedenoga možemo zaključiti da su ter-nije predmet ovih istraživanja, pa upućujemo na radomofilne
jelove sastojine bile uočene na čitavom podru-ve iz literaturnog popisa.


METODA ISTRAŽIVANJA Research method


Istraživanja šumske zajednice učinjena su po kla-nosociološka pripadnost i biološki oblik vrsta prema
sičnim načelima ciriško-monpelješke škole (Braun-poznatim radovima koji se u tu svrhu koriste. Fitoceno-
Blanquet 1964). Fitocenološki je snimljeno deset loška nomenklatura usklađena je s važećim pravilima i
tipičnih ploha (tablica 1), provedena je sintetska razraliteraturom
(Marinček i dr. 1993, Weber, Morada,
uspoređene sastojine na Biokovu i vinodolskom za-v ec i Th e u r il l a t 2000), a u prikazu ili citiranju
leđu i doneseni relevantni zaključci. Biljna nomenkla-istraživanja drugih autora navedena je nomenklatura iz


i r
tura usklađena je prema E h r e n d orfe r u (1973), bilj-originalnih radova.


je


Tablica 1. Florni sastav asocijacije O stryo-Abiet ztum
Table 1 Floral composition of the association Ostryo-Abietetum


As. Ostryo-Abietetum ( Fukarek 1963) Trinajstić 1983
Gosp. jedinica - Management unit: Planina Treskavac Planina Drivetiik
Odjel/odsjek


Compartment/subcompart:


Nadmorska visina - Altitude (m): 810 760 730 755 800 760 780 800 860 790


Izloženost - Exposition: W O NO S NO -SW SW W N


Nagib - Inclination (grade): 30° 30° 30° 10° 40° 0° 20° 10° 10° 10°


Pokrovnost - Covering (%): A: 70 60 50 80 80 80 70 50 60 60


B: 30 60 40 30 40 30 40 40 60 60
90 80 70 80 90 60 70 60 80 80
Površina snimka - Area (m/2): 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Datum snimanja


C:
IV-VI, 2000, 200 5


ate of recording:
Broj snimke -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stupanj udjela
The number of samples: Presence class
Ostryo-Fagenion and Aremonio
Fagion species
Rhamnus fallax B . . . +.2 + . +.3 1.2 +.3 + Ilf-Č V
Cyclamen purpurascens C 1.2 +.3 +.3 + +.3 + + 3 + +.3 + Č-i .
Calamintha grandiflora + + + +.4 + +.2 . + + +.2 V" .
Aremonia agrimonoides 1.2 1.3 . 1.3 1.3 + + 4 . +.3 +.2 iv"-Č III
Erythronium dens-canis 1.1 +.3 +.3 . . +.3 . . . +.3 Ilf-Č I
Dentaria enneaphyllos . . . . . . . + +.3 . .


r


Primula vulgaris . + + . . . . . . . .


r


Dentaria polyphylla . . . . . . . . + . I .


Rhamnus fallax . I


Fagetalia species


Acer pseudoplatanus A + . + + . . . . + . If I


+-1


Tilia cordata . . . . . . . 1.2 . + .


I


Fagus sylvatica + . . . . . . + . . I


r


Laburnum alpinum + . . . + . . . . . I .


Acer pseudoplatanus B 1.1 1.1 . + + 1.2 + + + + Č-i I


Rosa pendulina + sp. + + + +.2 . + + . + . IV" II


389