DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 387-397


UDK 630* 188 (001)


ŠUMA JELE I CRNOGA GRABA (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/
Trinajstić 1983) U VINODOLSKOM ZALEĐU*


PHYTOCOENOSIS OF SILVER FIR AND HOP HORNBEAM (Ostryo-Abietetum/
Fukarek 1963/Trinajstić 1983) IN THE HINTERLAND OF VINODOL


Joso VUKELIĆ1, Davor RACIĆ2 i Dario BARIČEVIĆ1


SAŽETAK: U radu se fitocenološki analiziraju mješovite sastojine jele i
crnoga graba (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u vinodolskom
zaleđu. Iako su već istraživane (Rac 1995) u fitocenološkom smislu je
izostala cjelovita analiza i usporedba s ostalim područjima Hrvatske.
Zajednica je predstavljena s deset snimaka načinjenih u očuvanijim i suvislijim
kompleksima na približno 250 ha njezina rasprostranjenja i nadmorskim
visinama od 700 do 900 m. Ukupno su registrirane 84 vrste, prosječno po
snimci 41, a njihova sociološka pripadnost relativno je složena, što su pokazala
i prijašnja istraživanja na Biokovu (Tr i na j s t i ć 1983, 1987). U odnosu
na biokovske sastojine zabilježene su 54 nove vrste, a izostaje 46, među njima
Pulmonaria visianii i Lonicera alpigena izdvojene kao svojstvene vrste asocijacije.
U sloju drveća dominira Abies alba, podstojno i Ostrya carpinifolia, a
u sloju grmlja pridolaze 34 vrste, bujnošću dominiraju one termofilne svojstvene
za red Quercetalia pubescentis. U sloju prizemnog rašća prevladavaju
mezofilne vrste reda Fagetalia i sveze Aremonio-Fagion i termofilna vrsta
Sesleria autumnalis. Također je za vinodolske sastojine specifičan pridolazak
hrasta kitnjaka i nekih drugih vrsta slabije izražene socijalne pripadnosti i
mezofilnoga karaktera.


Sastojine zajednice Ostryo-Abietetum su uglavnom zaštitne panjače trajno
otvorenog sklopa i obrasta uglavnom oko 50 %.


K l j u č n e r i j e č i : Ostryo-Abietetum, vinodolsko zaleđe, florni sastav,
ekološki uvjeti.


UVOD – Introduction
Termofilna šuma obične jele i crnoga graba (Ostryo-a manje se posvetila pozornost rasprostranjenosti, staniAbietetum/
Fukarek 1963/Trinajstić 1983) zanimljiva je štu i građi zajednice. Objavljeno je tek pet fitocenološšumska
zajednica koja nije dovoljno istražena i analizikih
snimka iz Hrvatske s Biokova (Trinajstić 1983,
rana u stručnoj literaturi. Više se raspravljalo o takso-1987) što uz dva iz Crne Gore (Fukarek 1963) nije
nomskom statusu jele u toj zajednici (Fukarek 1964, dovoljno za njeno poznavanje. Zbog toga smo ju u vinoBertović
i Lovrić 1987, Borzan, Lovrić i Rac dolskom zaleđu istraživali prvi puta 2000. godine (R a1992,
Rac, Lovrić i Sekulić 1988, Rac i Lovrić cić 2001) i drugi puta 2005. na približno 250 ha i pred1992a
i b, Šol j a n 1986-87, 1990, Trina jst i ć 1999), stavljamo ju s deset fitocenoloških snimaka (slika 1).
Temeljni zadaci naših istraživanja bili su utvrditi


Članak predstavlja proširenu i nadopunjenu verziju rada preda


njen florni sastav, sistematsku pripadnost, sinekološke


noga u tisak za časopis – “Periodicum biologorum” na englesko


me jeziku uvjete rasta, područje rasprostranjenosti i usporediti


Prof. dr. sc. Joso Vukelić, doc. dr. sc. Dario Baričević, florni sastav sastojina na Biokovu i u zaleđu Vinodola.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,


Pri tomu smo nastojali istraživanja interpretirati tako da


HR-10000 Zagreb, Svetošimunska 25
Dipl. ing. Davor Racić, HŠ UŠP Senj, HR-3270 Senj, N. Suzana se mogu primijeniti u šumarskoj praksi, u proučavanju i