DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 421-424
UDK 630* 188


FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE AS. Hippophao-Berberdetum MOOR
1958 (Berberidion vulgaris) U HRVATSKOJ


PHYTOSOCIOLOGICAL FAETURES OF THE ASS. Hippophao-Berberdetum
MOOR 1958 (Berberidion vulgaris) IN CROATIA


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: U radu su u kratkim crtama iznijeti do sada objavljeni literaturni
podaci o nalazištima vrste Hippophaë rhamnoides L. u Hrvatskoj
(Schlosser i Vukotinović 1869, Pichler 1891, Hirc 1906, Trinajs
t i ć 1984, Z. Pa v l e t i ć 2005). H. rhamnoides je reliktna glacijalna vrsta
kojoj su tijekom hidrotehničkih radova pri izgradnji akumulacijskog jezera za
hidroelektranu “Varaždin” uništena malobrojna nalazišta u priobalnom pojasu
Drave na širem prostoru varaždinske okolice, pa prema Nikolić i Topić
(2005a) spada u kategoriju “regionalno izumrlih svojti”.


U sklopu terenske nastave sa studentima prve godine Šumarstva u priobalnom
području rijeke Drave, nedaleko od Križovljan-grada, u proljeće
1966. godine otkrivene su malene sastojine u sastavu kojih je bila zastupljena


H. rhamnoides. Ta vrsta izgrađuje tu posebnu zajednicu šikara – as. Hippophao-
Berberidetum Moor 1958. i to je zasada prvo i jedino nalazište navedene
zajednice u Hrvatskoj. Posebna je zanimljivost da se u florističkom sastavu
između ostalih grmastih vrsta ističe poseban ekotip običnoga bora – Pinus
sylvestris, karakterističnoga, krivudavog debla kao pionirska vrsta zarašćivanja
šljunkovitih riječnih sprudova.
Ključne riječi: Hippophaë rhamnoides, Hippophao-Berberidetum,
Berberidion, vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova, Hrvatska.


UVOD – Introduction


Hippophaë rhamnoides L. tipična je biljka pješčanih arenosis et glareosis ad fluvium Dravum ad Bukvec,
ili šljunčanih sprudova (dina). U taksonomskom smislu, Dubrava et Legrad” (Na pjescima i šljuncima rijeke
prema jednim gledištima na priobalnim dinama Drave kod Bukovca, Dubrave i Legrada), prema podaAtlanskog
oceana razvija se tipična podvrsta – H. rham-cima Kitaibela. Zanimljiva je opaska koju donosi H i rc
noides subsp. rhamnoides, dok se na riječnim spru(
1906: 41) da je H. rhamnoides uz Dravu u Međimurju
dovima razvijaju posebne podvrste – H. rhamnoides našao upravo K i ta ibe l , dakle na lijevoj obali Drave,
subsp. fluviatilis v. Soest i subsp. carpatica Rousi (usp. području koje je u to vrijeme pripadalo Mađarskoj
Ehrendorfer 1973). Prema drugim gledištima (Tu(
Ugarskoj). Zbog toga i spominje N e i lr ei ch (1868:
t i n 1968) radi se o jednoj jedinstvenoj vrsti – Hippop-65) da bi se ta vrsta mogla naći i na desnoj obali Drave,
haë rhamnoides. dakle u Hrvatskoj (...”am rechten Drauufer, also in Cro-


Pastrn – H. rhamnoides vrlo je rijetka vrsta hrvatske atien ...”). Konačno P i ch l e r (1891: 25) nalazi pastrn
flore. Prvi je u sklopu hrvatske flore bilježe S c h lo“
i ‘s naše’ strane Drave” (usp. H ir c 1906: 41).
s s er i Vuko t i n ovi ć (1869: 289) riječima: “In Izgleda da tijekom čitave prve polovice 20. stoljeća
nije bilo nikakvih novih podataka o rasprostranjenosti


H. rhamnoides. Tek u drugoj polovice 20. stoljeća Tr i *
Prof. dr sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, 10 000 Zagreb,
na j s ti ć (1964, 1994), tijekom fitocenoloških istraži-


Hrvatska (Croatia)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE AS. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 421-424
vanja vegetacije u priobalnom području rijeke Drave u
široj varaždinskoj okolici nalazi nekoliko grmova H.
rhamnoides, bez posebne fitocenološke pripadnosti.


Prigodom jedne ekskurzije u sklopu terenske nasta
aave
sa studentima prve godine Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, u proljeće 1966. Tri n a js t i ć (n.p.) pronalazi
malene sastojine pastrna (H. rhamnoides) u priobalnom
dijelu Drave kod Križovljan-grada. Čitavo priobalno
područje rijeke Drave zapadno od Varaždina
pod kraj 20. stoljeća, izgradnjom brane preobraženo je
u veliko akumulacijono jezero hidoelektrane “Varaž


din”. Na taj su način velike površine priobalja poplavljene
i najvjerojatnije je niz rijetkih vrsta hrvatske flore
uništen. Zbog toga, u sklopu “Crvene knjige vaskularnih
biljaka Hrvatske” (Ni k ol i ć i To p i ć 2005,
2005a), H. rhamnoides je označena kao “regionalno
izumrla vrsta” (usp. Z. Pa vl e t ić 2005).


Da li su nalazišta vrste H. rhamnoides u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj zaista uništena ili se biljka ipak negdje
uspjela sačuvati ili ponovno naseliti rubne dijelove
novo izgrađenog vodenog bazena, bit će potrebno ustanoviti
budućim istraživanjima.


SINTAKSONOMSKE ZNAČAJKE VRSTE Hippophaë rhamnoides


Syntaxonomic characteristics
Prve podatke o fitocenološkim značajkama vrste H.
rhamnoides donose, kao što je poznato Gams (1927) i
Aichinger (1933), a označavaju ih jedino kao “Hippophaëtum
rhamnoidis”. Binom Salici-Hippophaëtum
uglavnom se odnosi na vrstu Salix repens i tipičnu podvrstu
H. rhamnoides subsp. rhamnoides, ali i na vrstu
Salix elaeagnos (= S. incana) i H. rhamnoides subsp.
fluviatilis (usp. O b e r d o r f er i Th. M ü l l e r 1992).
Da riješi navedenu dilemu Moor (1958), tijekom sintaksonomske
analize vegetacije riječnih dolina u Švicarskoj,
između ostaloga analizira i sastojine u sklopu
kojih se razvija H rhamnoides. Tom prigodom Moor
opisuje posebnu asocijaciju Hippophao-Berberidetum,
i priključuje ju svezi Berberidion vulgaris. Floristički
sastav novoopisane asocijacije Moor (1958: Tab. 25)
prikazuje na temelju 16 fitocenoloških snimaka. Isto
tako može se jasno razabrati da analizirana sastojina u
Hrvatskoj prema svom florističkom sastavu pripada u
sintaksonomskom smislu asocijaciji Hippophao-Berberidetum.
Jedna fitocenološka snimka uz samu dravsku
obalu kod Križovljan-grada imala sljedeći floristički
sastav:
Karakteristične vrste asocijacije:


3.3 Hippophaë rhamnoides
of Hippophaë rhamnoides
Diferencijalne vrste asocijacije:


2.3 Pinus sylvestris
1.1 Salix purpurea
1.1 Alnus incana
Karakteristične vrste sveze Bereberidion vulgaris
Br.-Bl. 1950


2.2 Berberis vulgaris
Karakteristične vrste reda Prunetalia spinosae R.
Tx. 1952 i razreda Rhamno-Prunetea Rivas Goday et
Borja Carbonell 1961


1.2 Crataegus monogyna
1.1 Prunus spinosa
1.1 Euonymus europaeus
+ Rhamnus cathartica
+ Stellaria holostea
Pratilice:
2.3 Galium mollugo
1.1 Veronica chamaedrys
1.1 Aegopodium podagraria
+ Quercus robur
+ Rubus caesius
ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA
Analysis of floristic composition


Navedena, netom analizirana fitocenološka snimka
as. Hippophao-Berberidetum iz Hrvatske vrlo je tipično
građena. Ona oobuhvaća 15 vrsta, a snimke iz Švicarske
(Moor 1958: Tab. 25) obuhvaćaju između 13 i
28 vrsta. Sveukupni broj vrsta karakterističnih za pojedine
sintaksone 16 švicarskih snimaka iznosi oko 20
vrsta. Ukupni broj vrsta zabilježenih u Švicarskoj iznosi
44, a u Hrvatskoj pridolazi još 5 vrsta koje nisu navedene
u Švicarskoj, pa sveukupni broj do sada registrirani
vrsta u sklopu as. Hippophao-Berberidetum iz


ih
hh v
s


nosi
ii 4
449
99 taksona.


All


Kako se iz naše fitocenološke snimke može razabrati,
u Hrvatskoj su nazočne sve najvažnije karakteristične
vrste za pojedine sintaksone. To su Hippophaë
rhamnoides, Berberis vulgaris, Crataegus monogyna,
Prunus spinosa, Euonymus europaeus, Rhamnus
cathartica, Salix purpurea, te kao posebna zanimljivost
posebni ekotip običnoga bora (Pinus sylvestris),
vrsta koju i Moor (1958) smatra diferencijalnom za
asocijaciju.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 41     <-- 41 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE AS. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 421-424
RASPRAVA I ZAKLUČAK - Discussion and Conclusion


U sklopu vegetacije šuma i šikara na području Hrse
zamuljivanje poplavljenih rubova vodotoka i uvjetuvatske
neke zajednice su široko rasprostranjene i zauje
početak razvoja tla na aluviju.


zimaju velike površine, a druge su vrlo rijetke, ali i one
pridonose sveukupnoj biološkoj raznolikosti. Među
takve, posljednje pripada i as. Hippophao-Berberidetum,
jer ona nema nikakvo izravno gospodarsko značenje,
ali pripada onoj skupini zajednica i biljaka koje
spadaju u domenu zaštite prirode, jer šikare koje obrašćuju
pješčane i šljunčane sprudove imaju važnu ulogu
u učvršćivanju nestabilne obale vodotoka i predstavljaju
početak sukcesije šumske vegetacije. Usporavanjem
brzine poplavne vode za visokog vodostaja pospješuje


LITERATURA


Aichinger, E., 1933: Vegetationskunde der Karaanken.
Pflanzensoziologie 2. Jena.
Ehrendorfer, 1973: Liste der Gafässpflanzen Miteleuropas.
Ed. 2. Gustav Fischer. Stuttgart.
Gams, H. 1927: Von den Follaterres zur Dent de Morcles.
Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz, 15.
H i r c , D., 1906: Revizija hrvatske fore. Rad Jugosl.
akad. 167: 8–128.


Moor, M., 1958: Pflanzengesellschaften schweizerischer
Flussauen. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl.
Versuchsw. 34(4): 221–360.


N i k ol i ć , T., J. Top i ć , 2005: Kategorije ugroženosti
i primjenjeni kriteriji. U T. Nikolić i J. Topić
(eds.): Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske:
1–79. Državni zavod za zaštitu prirode Republike
Hrvatske.


Nikolić, T., J. Topić, 2005a: 13. Regionalno izumrle
svojte: 80–101. U T. Nikolić i J. Topić (eds.): Crvena
knjiga vaskularne flore Hrvatske. Državni
zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske.


Oberdorfer, E., Th. Müller, 1992: Ordnung:
Prunetalia spinosae Tx. 52. U E. Oberdorfer:
Süddeutsche Pflanzengesellschaften ed. 2, 4:
82–106. Gustav Fischer. Jena-Stuttgart-New
York.


Kao što je uvodno naglašeno, H. rhamnoides je bila
rasprostranjena u obalnom području rijeke Drave, pa bi
bilo vrlo zanimljivo da mladi istraživači – floristi i fitocenolozi
proanaliziraju čitav prostor uz rijeku Dravu
od slovenske granice kod Borla na zapadu, do Legrada
na istoku. Važnu ulogu u učvršćivanju nestabilne obale
vodotoka i predstavljaju početak sukcesije šumske
vegetacije


References
Pavletić, Z., 2005: Hippophaë rhamnoides L. U T.
Nikolić i J. Topić (eds.): Crvena knjiga vaskularne
flore Hrvatske 13: 99–111. Državni zavod
za zaštitu prirode Republike Hrvatske.
P i ch l e r, A., 1891: Biljevni sag okolice varaždinske.
Izvješće Kralj. Vel. Gimn. Varažd. 190/91: 3–41.
S c h lo s s e r, J., L. Vuk o ti n o v i ć , 1869: Flora Croatica.
Zagrabiae.
Trinajstić, I., 1994: Hippophaë rhamnoides L. U I.
Šugar (ed.): Crvena knjiga biljnih vrsta Republike
Hrvatske: 253–254. Ministarstvo graditeljstva
i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode.
Zagreb.
Tutin, T. G., 1968: Hippophae L. U T. G. Tutin and V.


H. Heywood (eds.): Flra Europaea 2: 261. Cambridge
University Preess.
Tüxen, R., 1952: Hecken und Gebüsche. Mitt. Geogr.
Ges. Hamburg 50: 80–117.
Wirth , J. M., 1993: Rhamno-Prunetea. U L. Mucina,


G. Grabherr, S. Walnöfer (eds.): Die Pflanzengesellschaften
Österreichs 3: 60–84. Gustav Fischer.
Jena-Stuttgart-New York.
SUMMARY: The work outlines the earlier published literature data on the
localities of Hippophaë rhamnoides L. in Croatia (Schlosser &
Vukotinović 1869, Pichler 1891, Hirc 1906, Trinajstić 1984, Z.
Pa v l e t i ć 2005). H. rhamnoides is a relict glacial species whose few localities
in the Drava River riparian zone in a wider area around Varaždin have
been destroyed during the hydrotechnical works in the construction of the
storage lake for the Hydro-Electric Power Plant “Varaždin”, and which,
therefore, according to Nikolić & Topić (2005a) belongs to the category
of “regionally extinct taxa”.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE AS. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) ... Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 421-424
In the Drava River riparian zone near Križovljan-grad, in the spring of
1996, the small stands were discovered where H. rhamnoides was present.
There, this species builds a separate underbrush community – the ass. Hyppophao-
Berberidetum Moor 1958, and so far it is the first and only locality of
the said community in Croatia.


In the analyzed phytocenological relevé, 15 species have been registered
out of which 10 species are characteristic for particular syntaxa, while 5 species
belong to the companion species, as can be seen in the attached relevé.


Particularly interesting is that in the floristic composition prominent
among other bushy species is a special ecotype of the Scotch pine – Pinus sylvestris,
a low tree having the characteristic, twisted trunk as the pioneer
species in overgrowing the gravel riverbanks.