DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
UDK 630* 442 (001)


INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM IMELOM NA PODRUČJU
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI I NOVA GRADIŠKA*


INTENSITY OF INFECTION WITH YELLOW MISTLETOE AND WHITE-BERRIED MISTLETOE
ON THE AREA OF THE FOREST ADMINISTRATIONS VINKOVCI AND NOVA GRADIŠKA


M. IDŽOJTIĆ1, M. GLAVAŠ1, M. ZEBEC1, R. PERNAR1, P. BEUK2, I. PRGIĆ3
SAŽETAK: U radu je istražen intenzitet zaraze različitih domaćina žutom
imelom (Loranthus europaeus Jacq.) i bjelogoričnom bijelom imelom (Viscum
album L. ssp. album) na području dvanaest šumarija UŠP Vinkovci i devet šumarija
UŠP Nova Gradiška. Domaćini za koje je istraživanje rađeno bili su:
hrast kitnjak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.), hrast lužnjak (Q. robur L.), poljski
jasen (Fraxinus angustifolia Vahl), crni orah (Juglans nigra L.), malolisna
lipa (Tilia cordata Mill.), klen (Acer campestre L.), obični grab (Carpinus betulus
L.), divlja kruška (Pyrus pyraster Burgsd.), obični bagrem (Robinia pseudoacacia
L.) i kanadska topola (Populus ×canadensis Moench). Intenzitet zaraze
bio je vrlo različit za pojedine odjele, gospodarske jedinice i šumarije.


Na području UŠP Vinkovci od ukupnog broja pregledanih stabala lužnjaka
7,6 % bilo je zaraženo imelom. Na zaraženim stablima prosječno su bila
2,5 grma imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 17. Najveća
zaraza zabilježena je u GJ Vrapčana, Šumarije Vinkovci (20,1 %). Na području
UŠP Nova Gradiška žutom imelom bilo je zaraženo 10,5 % pregledanih
stabala lužnjaka. Na zaraženim stablima prosječno su bila 2 grma imele, a
najveći broj na jednom stablu bio je 9. GJ Glovac-Renovica, Šumarije Trnjani,
bila je znatno zaraženija od ostalih (35,5 %). Za UŠP Vinkovci prikazana
je prostorna raspodjela intenziteta zaraze lužnjaka žutom imelom u šest najviše
zaraženih gospodarskih jedinica. U usporedbi s prethodnim istraživanjima,
intenzitet zaraze lužnjaka na području UŠP Vinkovci i Nova Gradiška
veći je nego za UŠP Bjelovar, a manji nego za UŠP Požega.


Na kitnjaku je žuta imela praćena na području UŠP Nova Gradiška, gdje je
imela zabilježena na 4,6 % pregledanih stabala. Na zaraženim stablima prosječno
su bila 2 grma imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 5.
Najveća zaraza zabilježena je u GJ Južni Dilj, Šumarije Slavonski Brod, gdje
je 9,3 % pregledanih stabala na sebi imalo žutu imelu. U usporedbi s dosadašnjim
istraživanjima, intenzitet zaraze kitnjaka na području UŠP Nova Gradiška
veći je nego za UŠP Bjelovar, a manji nego za UŠP Požega.


Od ukupnog broja pregledanih stabala poljskog jasena na području UŠP


a p
Vinkovci, bijelom imelom bilo je zaraženo 2,7 %, prosječno su se na zaraženim


se


Doc. dr. sc. Marilena Idžojtić; prof. dr. sc. Milan Glavaš; Marko Zebec, dipl. ing.;
izv. prof. dr. sc. Renata Pernar; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
marilena.idzojticŽpost.htnet.hr
Perica Beuk, dipl. ing.; Uprava šuma podružnica Vinkovci
Ivan Prgić, dipl. ing.; Uprava šuma podružnica Nova Gradiška
Rad je izrađen u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske pod naslovom “Imele u Hrvatskoj – biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste


domaćini”.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
stablima nalaza 2 grma imele, a najveći broj grmova po stablu bio je 5. Na području
UŠP Nova Gradiška 7,3 % pregledanih stabala poljskog jasena bilo je
zaraženo imelom, prosječno su na njima bila 4 grma imele, a najviše 60 grmova
na jednom stablu.


Imele su sastavni dio šumskih ekosustava i ne predstavljaju poseban problem
za svoje domaćine ako intenzitet zaraze nije velik. Iako varira postotak
zaraženih stabala u pojedinim odjelima, odnosno gospodarskim jedinicama,
važan je podatak da broj grmova žute imele na zaraženim stablima hrastova
lužnjaka i kitnjaka nije velik (prosječno po 2 grma).


1. UVOD – Introduction
U kontinentalnom dijelu Hrvatske rasprostranjene su Rezultati istraživanja domaćina i rasprostranjenosti te
žuta (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum podvrste bijele imele u Hrvatskoj objavljeni su u radovialbum
L.). Žuta imela do sada je kod nas zabilježena na ma I d žoj t i ć 2003 i Idž ojt i ć i dr. 2006a. Za podru11
taksona iz rodova Quercus L., Castanea Mill., Fagus čje UŠP Bjelovar istražen je intenzitet zaraze bjelogo-


L. i Carpinus L. (I d ž o j t ić i K o ge l nik 2003, Z e ričnom bijelom imelom bijele topole, hrasta kitnjaka i
e-
b ec i I d ž o j tić 2005). Istraživanje rasprostranjenosti običnog bagrema (I d žo j t ić i dr. 2006b). Prikaz takso


i i
intenziteta zaraze različitih domaćina žutom imelom nomije, morfologije, ekologije, populacijske biologije,
provedeno je ranije za područje Uprave šuma podružni-genetike i fiziologije bijele imele dala je Z u b er (2004).
ce (UŠP) Požega i UŠP Bjelovar (Idžojtić i dr. 2005a, U ovome radu prikazan je intenzitet zaraze žutom i
2006b). bijelom imelom na području UŠP Vinkovci i UŠP NoPodvrsta
bijele imele V. album ssp. album (bjelogo-va Gradiška. Ranije je za isto područje napravljen porična
bijela imela) do sada je u Hrvatskoj zabilježena na pis domaćina bijele imele (I dž o j ti ć 2003).
52 taksona iz 25 rodova, koji pripadaju u 12 porodica.


2. PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA – Research Area and Methods
Istraživanje je provedeno na području kojim gospoZa
UŠP Vinkovci istraživanje je provedeno na podare
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Vinkovci i UŠP dručju dvanaest šumarija: Cerna, Gunja, Ilok, Lipovac,
Nova Gradiška, za dvije vrste imele: žutu imelu (L. eu-Mikanovci, Otok, Strizivojna, Strošinci, Vinkovci, Vrropaeus)
i bjelogoričnu bijelu imelu ( V. album ssp. albanja,
Vukovar i Županja, a za UŠP Nova Gradiška na
bum). Domaćini na kojima su te dvije vrste imele području devet šumarija: Jasenovac, Nova Gradiška,
praćene bili su: hrast kitnjak (Quercus petraea /Matt./ Nova Kapela, Novska, Okučani, Oriovac, Slavonski
Liebl.), hrast lužnjak (Q. robur L.), poljski jasen (Fra-Brod, Stara Gradiška i Trnjani. Izabrani su odsjeci staxinus
angustifolia Vahl), crni orah (Juglans nigra L.), riji od 30 godina, koji su zatim dijagonalno pregledani,
malolisna lipa (Tilia cordata Mill.), klen (Acer campes-u formulare su upisani podaci o broju zaraženih i nezatre
L.), obični grab (Carpinus betulus L.), divlja kruška raženih stabala, te o broju grmova imele na zaraženim
(Pyrus pyraster Burgsd.), obični bagrem (Robinia pse-stablima. Prebrojavanje je rađeno okularnom metodom
udoacacia L.) i kanadska topola (Populus ×canadensis (prostim okom i dalekozorom), a obavili su ga djelatniMoench).
ci navedenih šumarija tijekom zime 2002/03.


Tablica 1. UŠP Vinkovci, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak
zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 1 FA Vinkovci, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments, number of examined trees
and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Šumarija
Forest Office
Gospodarska jedinica
Management Unit
Broj pregledanih odjela
Number of
Examined Compartments
Broj pregledanih stabala
Number of
Examined Trees
Zaraženih stabala
Infected Trees
%
Banov Dol 25 3964 15,89
Cerna Krivsko Ostrvo 26 3228 5,20
Ceranski Lugovi 37 6351 11,64
Trizlovi-Rastovo 45 6573 17,18
Gunja Desičevo I 17 1263 4,43
Desičevo II 24 3012 4,88
Savski Lugovi 6 508 7,48
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
Ilok Iločke šume 13 510 13,73
Lipovac Narače
Topolovac
29
46
2614
3312
11,78
4,23
Mikanovci
Durgutovica
Muško Ostrvo
3
27
965
2847
11,09
7,31
Otok Slavir
Otočke šume
143
47
11943
3772
4,41
3,84
Trstetiik 16 2705 14,64
Strizivojna Merolino 38 4733 11,24
Orljak 23 7036 7,77
Strošitici Debritija 80 10672 3,13
Kutijevci 53 6076 8,54
Vinkovci Dionica 3 220 11,36
Vrapčana 11 1272 20,13
Vrbatija Vrbanjske šume 136 15240 3,29
Vukovar Dubrave
Jelaš
20
23
2531
2153
13,35
2,46
Županja
Kragujna
Kusare
65
45
3621
4811
4,42
8,71
Č 1.001 111.932 7,6


Tablica 2. UŠP Nova Gradiška, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 2 FA Nova Gradiška, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments, number
of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Šumarija
Forest Office
Gospodarska jedinica
Management Unit
Broj pregledanih odjela
Number of
Examined Compartments
Broj pregledanih stabala
Number of
Examined Trees
Zaraženih stabala
Infected Trees
%
Nova Gradiška Ključevi 17 1690 3,31
Nova Kapela Radinje 4 200 0
Slavonski Brod Mrs. Lug–Migalovci 8 484 17,77
Trnjani Ilijanska-Jelas
Glovac-Renovica
16
7
1650
718
6,06
35,52
E 52 4.742


Tablica 3. UŠP Nova Gradiška, Loranthus europaeus na Quercus petraea: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 3 FA Nova Gradiška, Loranthus europaeus on Quercus petraea: number of examined compartments, number
of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Šumarija
Forest Office
Gospodarska jedinica
Management Unit
Broj pregledanih odjela
Number of
Examined Compartments
Broj pregledanih stabala
Number of
Examined Trees
Zaraženih stabala
Infected Trees
%
Nova Gradiška Gradiška Brda
Južni Psunj
8
8
1043
999
6,33
6,31
Nova Kapela Južna Babja Gora
Ješevik-Briktij ev.
4
3
200
150
0
0
Novska Novsko Brdo
Rajićko Brdo
6
4
459
193
4,14
1,55
Okučatii Okučanska Brda
Zapadni Psunj
5
12
1083
2114
3,51
0,80
Oriovac Mlada Vodica
Stupničko Brdo
3
3
1188
730
7,91
2,47
Slavonski Brod Južni Dilj 6 484 9,30
Tmjatii Bratljevci
Dolca
15
6
1715
197
6,76
5,08
E 83 10.555 4,6
401
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
Za područje UŠP Vinkovci u tablici 1 prikazan je
broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala prema
šumarijama i gospodarskim jedinicama za žutu
imelu na lužnjaku.


Za područje UŠP Nova Gradiška prikazan je broj
pregledanih odjela i broj pregledanih stabala prema
šumarijama i gospodarskim jedinicama za žutu imelu
na lužnjaku (tablica 2) i kitnjaku (tablica 3).


U tablicama 4 i 5 prikazan je broj pregledanih odjela
i broj pregledanih stabala prema šumarijama i gospodarskim
jedinicama za bijelu imelu na poljskom jasenu za


područje UŠP Vinkovci, odnosno UŠP Nova Gradiška.
Prikaz istih parametara za ostale praćene domaćine bijele
imele nalazi se u tablici 6.


Kartiranje je napravljeno za UŠP Vinkovci na osnovi
digitilaziranih granica gospodarskih jedinica i rezultata
istraživanja. U programu ArcView GIS 3.3 (2002)
napravljen je tematski sloj (karta) u kojemu je na razini
odsjeka prikazana prostorna raspodjela intenziteta zaraze
lužnjaka žutom imelom u šest najviše zaraženih
gospodarskih jedinica.


3. REZULTATI – Results
Rezultati su prikazani posebno za UŠP Vinkovci i


UŠP Nova Gradiška, a unutar tih uprava šuma po


3.1. Žuta i bijela imela na području UŠP Vinkovci
3.1.1. Žuta imela
Na hrastu lužnjaku žuta imela praćena je na području
12 šumarija (Cerna, Gunja, Ilok, Lipovac, Mikanovci,
Otok, Strizivojna, Strošinci, Vinkovci, Vrbanja,
Vukovar i Županja), 26 gospodarskih jedinica i 1.001


odjelu, na uzorku od 111.932 stabla. Od ukupnog broja
pregledanih stabala 7,6 % bilo je zaraženo imelom. Intenzitet
zaraze imelom različit je za pojedine gospodarske
jedinice unutar navedenih šumarija (tablica 1).


Do 5 % zaraženih, od pregledanih stabala (slika 1)
bilo je u GJ Jelaš, Šumarije Vukovar (2,5 %), zatim GJ
Debrinja, Šumarije Strošinci (3,1 %), GJ Vrbanjske šu


družnica posebno za žutu i bijelu imelu.


me, Šumarije Vrbanja (3,2 %), GJ Otočke šume (3,8 %)
i GJ Slavir (4,4 %), Šumarije Otok, GJ Topolovac, Šumarije
Lipovac (4,2 %), GJ Kragujna, Šumarije Županja
(4,4 %) i dvije gospodarske jedinice Šumarije Gunja, GJ
Desičevo I (4,4 %) i GJ Desičevo II (4,9 %).


Između 5 i 10 % zaraženih, od pregledanih stabala
(slika 1), bilo je u GJ Krivsko Ostrvo, Šumarije Cerna
(5,2 %), GJ Muško Ostrvo, Šumarije Mikanovci (7,3 %),
zatim GJ Savski Lugovi, Šumarije Gunja (7,5 %), GJ
Kusare, Šumarije Županja (8,2 %) i GJ Kunjevci, Šumarije
Vinkovci (8,5 %).


Slika 1. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze lužnjaka žutom imelom, prema šumarijama i gopodarskim jedinicama.
Figure 1 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation of pedunculate oak with yellow mistletoe, according
to forest offices and management units.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
Više od 10 % pregledanih stabala (slika 1) bilo je zaraženo
imelom u GJ Durgutovica, Šumarije Mikanovci
(11,1 %), GJ Narače, Šumarije Lipovac (11,8 %), GJ
Dubrave, Šumarije Vukovar (13,4 %), GJ Iločke šume,
Šumarije Ilok (13,7 %), GJ Trizlovi-Rastovo, Šumarije
Gunja (17,2 %), GJ Ceranski Lugovi (11,6 %) i GJ Banov
Dol (15,9 %), Šumarije Cerna, zatim GJ Merolino
(11,2 %) i Trstenik (14,6 %), Šumarije Strizivojna i u
dvije gospodarske jedinice Šumarije Vinkovci, GJ Dio-


Slika 2. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka lužnjaka za GJ Dubrave, Šumarija Vukovar.


Figure 2 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation
and the spatial arrangement of examined subcompartments
of pedunculate oak in the Management Unit Dubrave,
Forest Office Vukovar.


Slika 4. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka lužnjaka za GJ Trstenik, Šumarija Strizivojna.


Figure 4 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation
and the spatial arrangement of examined subcompartments
of pedunculate oak in the Management Unit Trstenik,
Forest Office Strizivojna.


nica (11,4 %) i GJ Vrapčana (20,1 %), gdje je ujedno i
najveća zaraza žutom imelom na području UŠPVinkovci.


Na zaraženim stablima prosječno su bila 2,5 grma
imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 17
(odjel 29, GJ Iločke šume, Šumarije Ilok).


Na slikama 2–7 prikazan je intenzitet zaraze i prostorni
raspored pregledanih odsjeka lužnjaka za šest najzaraženijih
gospodarskih jedinica. To su: GJ Dubrave,


Slika 3. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka lužnjaka za GJ Iločke šume, Šumarija Ilok.


Figure 3 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation
and the spatial arrangement of examined subcompartments
of pedunculate oak in the Management Unit Iločke
šume, Forest Office Ilok.


Slika 5. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka lužnjaka za GJ Banov Dol, Šumarija
Cerna.


Figure 5 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation
and the spatial arrangement of examined subcompartments
of pedunculate oak in the Management Unit Banov
Dol, Forest Office Cerna.


Šumarija Vukovar; GJ Iločke šume, Šumarija Ilok; GJ
Trstenik, Šumarija Strizivojna; GJ Banov Dol, Šumarija
Cerna; GJ Trizlovi-Rastovo, Šumarija Gunja i GJ Vrapčana,
Šumarija Vinkovci. Pregledani odsjeci u kojima
imela nije zabilježena prikazani su sivom bojom, dok su
nepregledani odsjeci prikazani bijelom bojom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
Slika 6. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka lužnjaka za GJ Trizlovi-Rastovo, Šumarija
Gunja.


Figure 6 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation


Slika 7. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregle


and the spatial arrangement of examined subcompart


danih odsjeka lužnjaka za GJ Vrapčana, Šumarija Vinkovci.


ments of pedunculate oak in the Management Unit Trizlo-


Figure 7 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation


vi-Rastovo, Forest Office Gunja.


and the spatial arrangement of examined subcompartments
of pedunculate oak in the Management Unit Vrapčana,
Forest Office Vinkovci.


3.1.2. Bijela imela
Na području UŠP Vinkovci, zaraza bijelom imelom zabilježena bijela imela (tablica 6). Od 383 pregledana
praćena je za sljedeće vrste potencijalnih domaćina: stabla crnog oraha na području šumarija Vukovar i Ilok,
poljski jasen, crni orah, malolisna lipa, klen, obični samo je jedno stablo bilo zaraženo (0,3 %). Na klenu je
grab, divlja kruška i obični bagrem. bijela imela bila prisutna na 5,1 %, od 158 pregledanih


stabla (na području šumarija Ilok i Otok, a nije bila pri


Od ukupno pregledanih 787 stabala poljskog jasena
u 9 gospodarskih jedinica na području 6 šumarija (tablisutna
na području GJ Dubrave, Šumarije Vukovar). Od
ostalih vrsta bijela imela bila je prisutna na običnom ba


ca 4), bijela imela bila je prisutna na 12 stabala (2,7 %).
Veličina uzorka u pojedinim GJ bila je različita, kao i gremu u GJ Iločke šume (Šumarija Ilok), na divljoj krupostotak
zaraženih stabala. Prosječno su se na zaraže-ški u GJ Vrbanjske šume (Šumarija Vrbanja) i n
nna
aa obič
običobič-
-


nim stablima nalaza 2 grma imele, a najveći broj grmova nom grabu u GJ Slavir, Šumarije Otok, no uzorcci
ii su bili


po stablu bio je 5 (odjel 64, GJ Slavir, Šumarija Otok). razmjerno maleni.


Na području šumarija Ilok, Vrbanja i Vukovar pregledano
je 699 stabala malolisne lipe, od kojih je na 3,4 %


Tablica 4. UŠP Vinkovci, Viscum album na Fraxinus angustifolia: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 4 FA Vinkovci, Viscum album on Fraxinus angustifolia: number of examined compartments, number
of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Šumarija
Forest Office
Gospodarska jedinica
Management Unit
Broj pregledanih odjela
Number of
Examined Compartments
Broj pregledanih stabala
Number of
Examined Trees
Zaraženih stabala
Infected Trees
%
Cerna Ceranski Lugovi 1 5 20,00
Gunja Trizlovi-Rastovo
Savski Lugovi
1
2
8
38
12,5
7,89
Ilok Iločke šume 5 81 3,7
Otok Slavir 1 9 22,22
Kunjevci 32 323 0,31
Vinkovci Dionica 3 37 0
Vrapčana 11 230 0
Vrbanja Vrbanjske šume 1 56 1,79
E 57 787 2,67
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 23     <-- 23 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
3.2. Žuta i bijela imela na području UŠP Nova Gradiška
3.2.1. Žuta imela
Na području UŠP Nova Gradiška žuta imela praćena
je na lužnjaku i kitnjaku, te su razultati istraživanja


3.2.1.1. Žuta imela na lužnjaku
Na hrastu lužnjaku žuta imela praćena je na području
četiri šumarije: Nova Gradiška, Nova Kapela, Slavonski
Brod i Trnjani. Istraživanje je provedeno za 5 gospodarskih
jedinica i 52 odjela, na uzorku od 4.742 stabla. Od
ukupnog broja pregledanih stabala 10,5 % bilo je zaraženo
imelom (tablica 2). U GJ Radinje, Šumarije Nova
Kapela, imela nije zabilježena. Do 10 % zaraženih,
od pregledanih stabala, bilo je u GJ Ključevi, Šumarije
Nova Gradiška (3,3 %) i u GJ Ilijanska-Jelas, Šumarije


3.2.1.2. Žuta imela na kitnjaku
Na hrastu kitnjaku žuta imela praćena je na području
sedam šumarija: Nova Gradiška, Nova Kapela,
Novska, Okučani, Oriovac, Slavonski Brod i Trnjani.
Ukupno je pregledano 13 gospodarskih jedinica, 83
odjela i 10.555 stabala, od kojih je na 4,6 % zabilježena
imela (tablica 3). Intenzitet zaraze bio je različit po šumarijama,
odnosno gospodarskim jedinicama (slika 8).


prikazani posebno za te dvije vrste.


Trnjani (6,1 %). U GJ Mrs. Lug-Migalovci, Šumarije
Slavonski Brod, bilo je zaraženo 17,8 % pregledanih
stabala. Gospodarska jedinica Glovac-Renovica, Šumarije
Trnjani, bila je znatno zaraženija od ostalih (na
35,5 % pregledanih stabala lužnjaka bila je imela). Na
zaraženim stablima prosječno su bila 2 grma imele, a
najveći broj na jednom stablu bio je 9 (GJ Ilijanska-Jelas,
Šumarije Trnjani).


U gospodarskim jedinicama Južna Babja Gora i Ješevik-
Briknjevača imela nije zabilježena. Vrlo niski stupanj
zaraze zabilježen je u GJ Zapadni Psunj, Šumarije
Okučani (0,8 %). Zaraza manja od 2 % bila je i u GJ Rajićko
Brdo, Šumarije Novska (1,6 %). Zatim slijede GJ
Stupničko Brdo, Šumarije Oriovac (2,5 %); GJ Okučanska
Brda, Šumarije Okučani (3,5 %) i GJ Novsko Brdo,


Slika 8. UŠP Nova Gradiška: intenzitet zaraze kitnjaka žutom imelom, prema šumarijama i gopodarskim jedinicama.


Figure 8 Forest Administration Nova gradiška: intensity of infestation of sessile oak with yellow mistletoe, according to forest
offices and management units.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
Šumarije Novska (4,1 %). Zaraza veća od 5 % zabilježe-nosila 7,9 %, dok je najveća zaraza zabilježena u GJ
na je u GJ Dolca, Šumarije Trnjani (5,1 %); GJ Južni Južni Dilj, Šumarije Slavonski Brod, gdje je utvrđeno
Psunj, Šumarije Nova Gradiška (6,3 %), iza koje slijedi 9,3 % stabala kitnjaka zaraženih žutom imelom. Na za-
GJ Gradiška Brda iste šumarije sa 6,3 % zaraženih staraženim
stablima prosječno su bila 2 grma imele, a najbala,
te GJ Bratljevci, Šumarije Trnjani (6,7 %). Za po-veći broj grmova na jednom stablu bio je 5 u više gospodručje
GJ Mlada Vodica, Šumarije Oriovac, zaraza je iz-darskih jedinica ove UŠP.


3.2.2. Bijela imela na poljskom jasenu i kanadskoj topoli
Na području UŠP Nova Gradiška, prisutnost bijele je 60 (odsjek 14c). Zaraza poljskog jasena bijelom
imele zabilježena je na dva domaćina, i to na poljskom imelom praćena je i u Šumariji Novska (GJ Trstika, zajasenu
i kanadskoj topoli. raza 2,4 %; GJ Zelenika, zaraza 4,3 %) te u Šumariji


U GJ Grede-Kamare, Šumarije Jasenovac, zaraženo Stara Gradiška (GJ Međustrugovi, zaraza 10,9 %). Pro


je 10,5 % pregledanih stabala poljskog jasena (Tablica sječni broj grmova imele po stablu u ove dvije šumari5).
Na zaraženim stablima prosječno je bilo 4,5 grma je bio je 3–4, a najveći broj grmova na pojedinom staimele,
a najveći broj zabilježen na jednom je stablu bio blu bio je 30–40.


Tablica 5. UŠP Nova Gradiška, Viscum album na Fraxinus angustifolia: broj pregledanih odjela, broj pregledanih
stabala i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 5 FA Nova Gradiška, Viscum album on Fraxinus angustifolia: number of examined compartments, number
of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Broj pregledanih odjela Broj pregledanih stabala Zaraženih stabala


Šumarija Gospodarska jedinica


Number of Number of Infected Trees


Forest Office Management Unit


Examined Compartments Examined Trees %
Jasenovac Grede-Kamare 15 2773 10,49
Trstika 3 250 2,40


Novska


Zelenika 33 4960 4,25
Stara Gradiška Međustrugovi 43 2148 10,94
Č 94 10.131 7,33


Tablica 6. UŠP Vinkovci i UŠP Nova Gradiška, Viscum album na ostalim domaćinima: broj pregledanih odjela, broj
pregledanih stabala i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 6 FA Vinkovci and FA Nova Gradiška, Viscum album on other hosts: number of examined compartments, number
of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Uprava šuma
podružnica
Forest
Administration
Domaćin
Host
Šumarija
rest
Office
Gospodarska
jedinica
Management
Unit
Broj
pregledanih
odjela
Number of
Examined
Compartments
Broj
pregledanih
stabala
Number of
Examined
Trees
Zaraženih
stabala
Infected
Trees
%
Vinkovci Tilia cordata Ilok Iločke šume 18 666 3,45
Vrbanja Vrbanjske šume 1 26 3,85
Vukovar Dubrave 3 7 0
22 699 3,43
Juglans nigra Ilok Iločke šume 1 7 14,29
Vukovar Dubrave 3 376 0
E 4 383 0,26
Acer campestre Ilok Iločke šume 14 68 5,88
Otok Slavir 3 21 19,05
Vukovar Dubrave 5 69 0
E 22 158 5,06
Robinia pseudoacacia Ilok Iločke šume 7 45 6,67
Carpinus betulus Otok Slavir 1 7 14,29
Pyrus pyraster Vrbanja Vrbanjske šume 3 6 50,00
Nova Gradiška Populus ×canadensis Jasenovac Grede-Kamare 1 38 28,95
406
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM ... Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
Na kanadskoj topoli ova vrsta imele zabilježena je uGJ Grede-Kamare, Šumarije Jasenovac, gdje je u jednom
odjelu pregledano 38 stabala, od kojih je na 29 %


Žutom imelom na području UŠP Nova Gradiška zaraženo
je nešto više pregledanih stabla hrasta lužnjaka
(10,5 %) nego na području UŠP Vinkovci (7,6 %). U usporedbi
s rezultatima prethodnih istraživanja (Id žoj t
i ć i dr. 2005a, 2006b), vidimo da je nešto manji postotak
zaraženih stabla lužnjaka bio na području UŠP Bjelovar
(7,1 %), a da je najviše zaraženih stabala bilo na
području UŠP Požega (13,7 %).


Na području UŠP Nova Gradiška žutom imelom zaraženo
je 4,6 % pregledanih stabala hrasta kitnjaka. To
n


je nešto više
ee nego na području UŠP Bjelovar, gdje je bilo
zaraženo 3 % pregledanih stabala kitnjaka (I dž o j ti ć


tabala
i dr. 2006b), a znatno manje o na području UŠP Po


neg
negnego n
žega, gdje je bilo zaraženo 13,3 % ukupno pregledanih
stabala (I d žoj t i ć i dr. 2005b).


Poljski jasen također je ekološki i gospodarski vrlo
važna vrsta na istraživanom području. Zaraza ove vrste
bijelom imelom značajno je veća na području UŠP Nova
Gradiška (7,3 % pregledanih stabala), nego što je to
na području UŠP Vinkovci (2,7 % zaraženih od ukupno
pregledanih stabala). Na pojedinim stablima jasena bilo
je i do 60 grmova bijele imele (UŠP Nova Gradiška,
Šumarija Jasenovac, GJ Grede-Kamare, odsjek 14c).


Intenzitet zaraze svih istraživanih domaćina vrlo je
različit za pojedine odjele, gospodarske jedinice i šumarije.


U prethodnim istraživanjima (Id žojt i ć i dr. 2005b)
utvrđena je čvrsta korelacija zaraze obične jele bijelom
imelom i pojave sušaca na području UŠP Gospić. Od
1987. godine u Hrvatskoj se prati oštećenost šuma
prema Međunarodnom programu za procjenu i motrenje
utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests)
koja se obavlja na bioindikacijskim plohama, mreža
16×16 km, i osnovnim plohama, mreža 4×4 km (Po


t o č i ć i S e l e t k o v ić 2006). Glavni zadatak programa blem za svoje domaćine ako intenzitet zaraze nije veje
prikupljanje podataka o stanju šuma i njihovoj reakci-lik. Osim postotka stabala na kojima je imela prisutna,


Tablica 7. Zaraza žutom imelom i stupanj oštećenosti hrasta lužnjaka za UŠP Vinkovci, Nova Gradiška, Bjelovar i Požega.
Table 7 Yellow mistletoe infestation and damage degree of pedunculate oak for Forest Administrations Vinkovci,


Nova Gradiška, Bjelovar and Požega.


Uprava šuma podružnica
Forest Administration


Vinkovci
Nova Gradiška
Bjelovar


Požega


Zaraza imelom
Mistletoe Infestation


% N
7,6 111.932
10,5 4.742
7,1 12.711
13,7 1.238


bila imela. Na zaraženim stablima bila su prosječno 2
grma imele, a najviše je zabilježeno 10 grmova na jednom
stablu.


ji na čimbenike stresa (ne samo zračnog onečišćenja) na
regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na stablima
se procjenjuje osutost krošnje, promjena boje
lišća i lako prepoznatljivi biotski i abiotski čimbenici.
Budući da imela neekonomičnom potrošnjom vode negativno
utječe na biljku domaćina, posebice ako je intenzitet
zaraze velik, pokušali smo utvrditi postoji li korelacija
između intenziteta zaraze žutom imelom hrasta
lužnjaka i oštećenosti istraženih gospodarskih jedinica.
Međutim, gustoća mreže nije omogućila prikazivanje
podataka o oštećenosti na razini gospodarskih jedinica,
već su podaci dostupni za pojedine uprave šuma podružnice,
što je nedovoljno precizno. U tablici 7 prikazani
su podaci zaraze lužnjaka žutom imelom 2003.
godine i oštećenost 2005. godine, za UŠP Vinkovci,
Nova Gradiška, Bjelovar i Požega. Oštećenost je prikazana
prema stupnjevima: 0 (0–10 %), 1 (11–25 %), 2
(26–60 %) i 3+4 (>60 %). Značajno oštećenim stablima
smatraju se stabla osutosti krošnje iznad 25 % (Po t
o č ić i S e l e t ko v ić 2006). Iako na oštećenost stabala
utječu brojni čimbenici, a usporedba zaraženosti imelom
i stupnja oštećenosti na razini UŠP nije dovoljno
precizna, možemo vidjeti da je npr. za UŠP Požega, gdje
je najveći postotak značajno oštećenih stabala, i najveći
postotak zaraženih stabala lužnjaka žutom imelom. Međutim,
za UŠP Nova Gradiška na ovoj razini nije moguće
donositi općenite zaključke. Dodatni problem usporedbe
ovih podataka je značajno manji uzorak stabala za
koja se radi procjena oštećenosti od uzorka na kojem je
rađeno istraživanje zaraze žutom imelom.


Budući da za istraživano područje nema prethodnih
istraživanja s kojima bismo mogli usporediti rezultate
ovih istraživanja, ne možemo govoriti o trendu zaraze
istraživanih domaćina imelama. Imele su sastavni dio
šumskih ekosustava i ne predstavljaju poseban pro


0
(0-10 %)
14,7
14,5
59,5
0


Stupanj oštećenosti
Damage Degree (%)
1
(11-25 %)
43,1
82,6
26,2
24,3
2
(26-60 %)
40,3
2,9
14,3
73,0
,>«; ,
2,0
0
0
2,7
N
457
69
168
37
407
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
važan je podatak o broju grmova na pojedinim stablima.
Prosječan broj grmova žute imele na lužnjaku i kitnjaku
nije bio velik, odnosno u obje su UŠP na zaraženim
stablima prosječno bila 2 grma žute imele. Na
poljskom jasenu prosječan broj grmova bijele imele je
u UŠP Vinkovci bio 2, dok je u UŠP Nova Gradiška
prosječno bilo 4 grma bijele imele, a u toj je UŠP na


Na podršci i odobrenju ovoga istraživanja zahvaljujemo
Službi za ekologiju šuma Hrvatskih šuma d.o.o. i
rukovoditelju Službe mr. sc. Petru Jurjeviću, kao i prethodnim
voditeljima u UŠP Vinkovci, Luki Vukovcu,
dipl. ing. i UŠP Nova Gradiška, Mladenu Sertiću, dipl.
ing. Voditelju UŠP Vinkovci, Zvonimiru Mišiću, dipl.


pojedinim stablima zabilježen i razmjerno velik broj
grmova (do 60). Potrebno je nastaviti s istraživanjima
kako bi se moglo zaključiti o mogućem negativnom
utjecaju imela na svoje domaćine, odnosno njihovom
udjelu u sinergističkom djelovanju s ostalim biotskim i
abiotskim čimbenicima.


ing., zahvaljujemo na odobrenju korištenja kartografskih
podloga. Zahvaljujemo djelatnicima svih šumarija
koji su na terenu bilježili podatake o domaćinima i zarazi
imelom te ustupili potrebne podatke iz gospodarskih
osnova.


6. LITERATURA References
ArcView GIS, 2002: Environmental Systems Research obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom
Institute, Inc., version 3.3. (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.)
I dž oj t i ć, M., 2003: Domaćini i rasprostranjenost u Hrvatskoj. Šum. list 11–12: 559–573.
bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar,
album) u Hrvatskoj. Šum. list 9–10: 439–447. B. Bradić, D. Husak, 2006b: Žuta imela (LoIdžojtić,
M., M. Kogelnik, 2003: Hosts of mistleranthus
europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum
toes in Croatia and Slovenia. In: Abstract book album L.) na području Uprave šuma podružnice
of the International Symposium on Vegetation in Bjelovar. Šum. list 3–4: 101–111.
SE Europe, Otočec, Slovenia, May 29–31, 2003, P o t o č i ć , N., I. S e l et k ov i ć , 2006: Oštećenost šu26
p. ma u Hrvatskoj 2005. godine. Hrvatske šume
I dž oj t i ć, M., M. K o g e l n i k , J. F r a n ji ć, Ž. d.o.o. i Šumarski institut Jastrebarsko. 29 pp.
Š k v o r c, 2006a: Hosts and distribution of Vis-Zebec, M., M. Idžojtić, 2005: Hosts and distribucum
album L. ssp. album in Croatia and Slovetion
of yellow mistletoe (Loranthus europaeus
nia. Plant Biosystems 140 (1): 50–55. Jacq.) in Croatia. In: Abstract book of SympoI
dž oj t i ć, M., R. P ern ar, Z. Li sj ak , H. Z de la r, sium Flora and Vegetation of Slovenia and


M. Ančić, 2005a: Domaćini žute imele (Lo-
neighbouring countries 2005., Ljubljana, Septembe
ranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na tember 16–18, 2005. 37–38 pp.
području Uprave šuma podružnice Požega. Zuber, D., 2004: Biological flora of Central Europe:
Šum. list 1–2: 3–17. Viscum album L. Flora 199: 181–203.


Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar,


M. Dasović, N. Pavlus, 2005b: Zaraza
SUMMARY: The intensity of infection of different hosts with yellow mistletoe
(Loranthus europaeus Jacq.) and white-berried mistletoe (Viscum album


L. ssp. album) in the area of 12 forest offices of the Forest Administration Vinkovci
and 9 forest offices of the Forest Administration Nova Gradiška was investigated.
The investigated hosts were: sessile oak (Quercus petraea /Matt./
Liebl.), pedunculate oak (Q. robur L.), narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia
Vahl), black walnut (Juglans nigra L.), small-leaved lime (Tilia cordata
Mill.), common maple (Acer campestre L.), common hornbeam (Carpinus betulus
L.), wild pear (Pyrus pyraster Burgsd.), common locust (Robinia pseudoacacia
L.) and Canadian poplar (Populus ×canadensis Moench). The intensity
of infection was very different in the individual compartments, management
units and forest offices.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk & I. Prgić: INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM ...
In the area of the Forest Administration Vinkovci from the total number of
examined pedunculate oak trees 7.6 % were infected with yellow mistletoe.
On the average on each of the infected trees there were 2.5 mistletoe plants,
and the largest number on one tree was 17. The largest infection was noted in
the Management Unit Vrapčana, of the Forest Office Vinkovci (20.1 %). In the
area of the Forest Administration Nova Gradiška 10.5 % of the examined pedunculate
oak trees were infected with yellow mistletoe. On the infected trees
there were 2 mistletoe plants on the average, and the largest number of plants
on one tree was 9. In the Management Unit Glovac-Renovica, of the Forest
Office Trnjani, there was considerably more infestation than in other management
units (35.5 %). For the Forest Administration Vinkovci the spacial
distribution of mistletoe infestation intensity of the pedunculate oak in six
most infested management units was presented. Compared with previous research,
the intensity of mistletoe infestation of the pedunculate oak is greater
in the area of the Forest Administration Vinkovci and Nova Gradiška than in
the Forest Administration Bjelovar, and smaller than in the Forest Administration
Požega.


On the sessile oak yellow mistletoe was investigated in the area of the Forest
Administration Nova Gradiška, where mistletoe was observed on 4.6 %
of the examined trees. On the infected trees there were 2 mistletoe plants on
the average, and the highest number of plants on one tree was 5. The largest
infestation was found in the Management Unit Južni Dilj, of the Forest Office
Slavonski Brod, where 9.3 % of the examined trees were infected. Previous researches
show that the intensity of mistletoe infestation of the sessile oak in
the area of the Forest Administration Nova Gradiška is greater than in the
Forest Administration Bjelovar, and smaller than in the Forest Administration
Požega.


Out of the total number of examined narrow–leaved ash trees in the area
of Forest Administration Vinkovci, 2.7 %, were infected with white-berried
mistletoe, with an average of 2 mistletoe plants per infected tree; the largest
number of plants per tree was 5. In the area of the Forest Administration Nova
Gradiška 7.3 % of the examined narrow-leaved ash trees was infected with
mistletoe, with an average of 4 mistletoe plants per tree; the largest number of
mistletoe plants on one tree was 60.


f


Mistletoes are a constituent part of
ff forest eco-systems and they do not ret
i


present a special threat t
tto
oo thei
theitheir
rr hosts
hostshosts,
,, if
ff the infection intensity is not high. Although
the percentage of infested trees varied in individual compartments, i.e.
management units, the important fact was that the number of yellow mistletoe
plants on infested sessile and pedunculate oak trees was not high (averaging
2 mistletoe plants per tree). The state of infection of the narrow-leaved ash
was partly different in individual management units in the Forest Administration
Nova Gradiška, where on the average a higher number of white-berried
mistletoe plants on the infested trees was observed, and a relatively large


oe
number o
oof
ff plants on some trees.


Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409