DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Vukelić, D. Racić i D. Baričević: ŠUMA JELE I CRNOGA GRABA (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/... Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 387-397
Važno je istaći da najznačajnije termofilne vrste koje
se javljaju u sastojinama zajednice Ostryo-Abietetum u
zaleđu Vinodola, a navedene u tablici kao vrste sveze
Ostryo-Carpinion i reda Quercetalia pubescentis ujedno
su i svojstvene ili diferencijalne vrste termofilne
podsveze bukovih šuma Ostryo-Fagenion (Sesleria autumnalis,
Asparagus tenuifolius, Cornus mas, Euonymus
verrucosa, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia,
Mercurialis ovata, Peucedanum oreoselinum, Marin ček
i dr. 1993). Makljen (Acer monspessulanum), stalna
vrsta u sloju grmlja, ne raste u termofilnim bukovim
zajednicama iste podsveze (Seslerio-Fagetum, Ostryo-
Fagetum i Erico-Fagetum), a kako ne raste ni u okolnim


o
važ je diferencijalna vrsta


bukovo-jelovim šumama važna
asocijacije.


Trinajstić (1983) je n
nna
aa Biokovu u sklopu šuma
jele i crnoga graba pronašao
oo i
ii vrste Lonicera alpigena i


Pulmonaria visianii, koje je izdvojio i kao svojstvene
vrste asocijacije. Ove dvije vrste ne dolaze u ovakvim
sastojinama u zaleđu Vinodola. S druge strane u njima
obilno dolazi vrsta Hepatica nobilis koja nije zabilježena
na Biokovu. Zaključno, vinodolske sastojine poka


ZAKLJUČCI


Na temelju provedenih istraživanja termofilne zajednice
jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum) u vinodolskom
zaleđu utvrdili smo da ista raste na približno
250 ha šumskih površina, od čega je trećina vrlo dobro
sačuvanih. Podlogu čine pretežito ispucali kameni blokovi
mezozojskih vapnenaca i dolomita na vrtačastim
platoima u uvjetima kišne, toplo umjerene klime s pro-
sječnom godišnjom temperaturom od 11 °C i prosječnom
količinom oborina oko 2200 mm. U takvim uvjetima
zajednici je ograničena sukcesija, pa je pretežno
primarnog postanka. Jela je ova područja najvjerojatnije
osvojila u subborealu i zadržala se na njoj povoljnim
staništima.


Fitocenološka istraživanja zajednice Ostryo-Abietetum
pokazala su pripadnost redu Fagetalia sylvaticae,
svezi Aremonio-Fagion i podsvezi Ostryo-Fagenion.
U deset fitocenoloških snimaka registrirane su 84
vrste. U sloju drveća dominira Abies alba, u podstojnoj


zuju veću sličnost s onima iz područja Rosulje, koje je
proučavao Fukarek (1963) i u njima također obilnije dolaze
mezofilne vrste reda Fagetalia i nižih jedinica. U
tom smislu znakovita je sličnost u nastupanju vrsta Tilia
cordata, Calamintha grandiflora, Polygonatum multiflorum,
Convallaria majalis i drugih, a svojstvene vrste
asocijacije (osim jele) moći će se odrediti po istraživanju
zajednice i u drugim područjima Hrvatske. To se odnosi
i na ostale parametre, ponajprije na odnos prema
ostalim zajednicama tipa Abietetum. Očito je da ova zajednica
u vinodolskom zaleđu ima i neke svoje osobitosti
(prije svega pridolazak vrsta iz obližnjih sastojina zajednice
Seslerio-Ostryetum quercetosum petraeae), pa
bi i takve sastojine trebalo detaljnije proučiti.


Budući da je ova zajednica vrlo rijetka u Republici
Hrvatskoj, a njezino gospodarsko značenje zanemarivo,
bilo bi dobro da se ovakve sastojine svrstaju u kategoriju
trajne zaštite. Tim više što i istaknute taksonomske
dileme oko jele u toj zajednici upućuju na potrebu
daljeg proučavanja i očuvanja njenog genofonda. Najprikladniji
način očuvanja bio bi proglašenje posebnog
rezervata šumske vegetacije.


-Conclusions
rašća dominiraju vrste reda Fagetalia i sveze Aremonio-
Fagion i termofilna vrsta Sesleria autumnalis. U
odnosu na dosadašnje fitocenološke snimke ove zajednice
u Hrvatskoj zabilježene su 54 nove vrste, pretežito
mezofilnog karaktera i bukovih šuma čime je upotpunjeno
poznavanje fitocenoze Ostryo-Abietetum i dokazana
njena sistematska pripadnost. U odnosu na biokovske
sastojine izostaj 6 vrsta (pretežno termofil


staje
ee 4
44
nog karaktera) od kojijih
hh su
uus Lonicera alpigena i Pulmou
prvim istraživanjima izdvojene kao


nana visiami


svojstvene vrste asocijacije.
Sastojine zajednice Ostryo-Abietetum su uglavnom
zaštitne panjače, trajno otvorenog sklopa i obrasta uglavnom
oko 50 %. Drvna zaliha iznosi oko 100–150 m3/ha,
a prirast oko 3 m3/ha. Jela se u zasjeni odraslih stabala
relativno dobro pomlađuje, a zbog prirodoznanstvenog,
ekološkog i zaštitnog značaja predlažemo zaštitu ovih
sastojina i proglašavanje posebnog rezervata šumske


etaži Ostrya carpinifolia, a u sloju grmlja termofilne vegetacije.
vrsta reda Quercetalia pubescentis. U sloju prizemnog


LITERATURA – References


Bertović, S., A. Ž. Lovrić, 1987: Šumske zajedniskoj,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i
ce Jugoslavije, SR Hrvatska. Šumarska encikloJP
– ”Hrvatske šume”: 424–440, Zagreb.
pedija, II. Izdanje (3): 395–404. B r au n -B la nquet, J., 1964: Pflanzensoziologie –
Borzan, Ž., A. Ž. Lovrić, M. Rac, 1992: Hrvatski Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Wienbiljni
endemi. U: Rauš, Đ. (ur): Šume u Hrvat-New York, 865 str.