DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Vukelić, D. Racić i D. Baričević: ŠUMA JELE I CRNOGA GRABA (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/... Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 387-397
jinama uočljiva je prisutnost hrasta kitnjaka i vrsta čestih
u njegovim sastojinama, pa se može izdvojiti jednu
takvu subasocijaciju. S druge strane na Biokovu bi bila
subasocijacija s teremofilnim vrstama, no takva raščlanjenost
kao i konačno određivanje svojstvanih vrsta bit
će moguće samo po istraženosti i ostalih lokaliteta te
zajednice, a oni se nalaze između dva analizirana.


Sindinamski odnosi. Iako je teško govoriti o sindinamici
ove zajednice prije nego što se istraže i obrade
sva njena važnija nalazišta, ipak možemo donijeti
određene zaključke.


Ova zajednica je na istraživanom području najvjerojatnije
primarnog postanka, a razvijena je kao trajni stadij,
uvjetovan ponajprije specifičnim klimatskim, geomorfološkim
i edafskim čimbenicima. Promatrajući
rasprostranjenost zajednice na terenu može se zaključiti
da njezin razvoj najčešće završava bukovo-jelovim šu-
mama (Omphalodo-Fagetum), međutim takve sastojine
i dalje u sastavu zadržavaju termofilniji karakter.


ilniji
Bukva dolazi samo u sloju grmlja, a ukoliko dolazi u


lja, a
sloju drveća kržljava je i slabo vitalna. Razvitkom dublje


naslage tla, bukva počinje polako osvajati ova staništa,
poboljšava se bonitet staništa, zatvara se sklop drveća i
mezofilne vrste počinju polako potiskivati termofilne i
kalcifilne. U toplijem, južnijem području ove zajednice,
u vrtačama gdje se nakuplja dublja naslaga nešto acidofilnijeg
tla, može eventualno ova zajednica preći u zajednicu
Seslerio-Ostryetum quercetosum petraeae.


Gospodarsko značenje zajednice. Sastojine zajednice
Ostryo-Abietetum su uglavnom zaštitne panjače
trajno otvorenog sklopa i obrasta uglavnom oko
50 %. Drvna zaliha iznosi oko 100–150 m3/ha, a prirast
oko 3 m3/ha. Jela se u zasjeni odraslih stabala relativno
dobro pomlađuje, a obnavljanje jele iz panja u vinodolskim
sastojinama nije zabilježeno. Ova zajednica nema
gospodarsko značenje, ali s druge strane njezino značenje
je u zaštitnom smislu izuzetno veliko, jer obrašćuje
tlom oskudne, gotovo gole, kamenite predjele. Stoga bi
ovakve sastojine trebalo zaštititi i izuzeti iz redovnog
gospodarenja, te prepustiti prirodnom razvoju.


RASPRAVA – Discusion


Šuma jele s crnim grabom raste na kamenim blokovima
na graničnom području bukovo-jelovih šuma prema
mediteransko-montanskom vegetacijskom pojasu.
Jela se na ova područja proširila najvjerojatnije u doba
subboreala, a tada je na ovom području gradila sastojine
slične zajednicama Rhamno-Abietetum i Calamagrostio-
Abietetum, dok je crni grab ova područja vjerojatno
zauzimao još u doba atlantika, a njegov udio, kao
i udio ostalih termofilnih vrsta povećavao se kasnije u
subatlantiku.


U sistematskom pogledu pokazao se ispravan Trinajstićev
(1999) stav po kojemu ova zajednica pripada redu
Fagetalia, gdje u sklopu sveze Aremonio-Fagion pripada
termofilnoj podsvezi Ostryo-Fagenion. U fitogeografskom
smislu ispravnije bi bilo ovu zajednicu svrstati
u paramediteransku vegetacijsku zonu unutar montanskog
pojasa eurosibirsko-sjevernoameričke šumske regije,
nego u mediteransko-montanski vegetacijski pojasfS.


epimediteransku zonu. Dokaz za to je sintaksonomska
pripadnost i areal zajednice u vinodolskom zaleđu, budući
da se nalazi u kompleksu šuma bukve i jele te šume
bukve s jesenskom šašikom. No to pitanje konačno treba
riješiti nakon što se prouče i ostali lokaliteti pridolaska
zajednice Ostryo-Abietetum u Hrvatskoj.


Biokovske sastojine zajednice Ostryo-Abietetum su
nešto termofilnije i u njima pretežu vrste reda Quercetalia
pubescentis, pa je prvotno zajednica priključena
tome redu. Uzrok tome su ponajprije sam zemljopisni
položaj i klimatske osobitosti planine Biokovo. S dru


e
ge strane moramo imati na umu daj
jje
ee većina šumskih


fitocenoza na Biokovu degradirana neracionalnom sječom
te pašarenjem i brstom. Budući da jela svojom
zasjenom stvara posebne mikroklimatske uvjete nad
šumskim tlom, za očekivati je da će se broj termofilnih
vrsta povećavati proporcionalno s otvorenošću sklopa,
odnosno stupnjem degradacije. To se posebice može
vidjeti iz Vrdoljakovih snimki koje datiraju iz 1953, a
koje sadrže veći broj pašnjačkih vrsta kao npr Satureia
subspicata, Bromus erectus i znatan broj ruderalnih
vrsta. Tridesetak godina kasnije te sastojine praktički
ne sadrže više ni pašnjačke ni ruderalne elemente, a
šuma se sklopila (Tr i n a j s t i ć 1987).


Florni sastav zajednice Ostryo-Abietetum na području
Vinodola pokazuje veći udio mezofilnih vrsta reda
Fagetalia i sveze Aremonio-Fagion. Njih 28 pridolazi
sa stupnjem udjela većim od II. Osim toga tu su i neke
karakteristične vrste razreda Querco-Fagetea koje ne
dolaze u zajednicama reda Quercetalia-pubescentis kao
što su Lonicera xylosteum i Anemone nemorosa, a prisutne
su sa stupnjem udjela V. S druge strane karakterističnih
vrsta reda Quercetalia pubescentis sa stupnjem
udjela većim od II ima svega 12, i to ponajprije drvenaste
vrste iz sloja drveća i grmlja. Zaključujemo da termofilne
vrste zbog svojeg habitusa i bujnoga rasta imaju
mjestimično nešto veću pokrovnost no ipak dominiraju
vrste reda Fagetalia. Važno je naglasiti i činjenicu kako
se u ovim sastojinama više uopće ne pojavljuje Quercus
pubescens, a vrlo često možemo u sloju grmlja, rjeđe drveća,
naići na vrstu Quercus petraea.