DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Vukelić, D. Racić i D. Baričević: ŠUMA JELE I CRNOGA GRABA (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/... Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 387-397
zbog prirodne sukcesije. Stoljetni antropogeni utjecaji
mogu se dobro uočiti na primorskom gorskom grebenu.
Tek je zadnjih 50-tak godina došlo do djelomičnog
oporavka šumske vegetacije, pa čak i u samoj Vinodolskoj
dolini. Lorenz (1860) navodi da je veći dio šuma
stradao masovnim sječama u razdoblju od 1810. do
1813. od lokalnog stanovništva.


Stanište. Na području Vinodola zajednica Ostryo-
Abietetum dolazi na vrtačastim platoima izgrađenim od
masivnih mezozojskih vapnenačko-dolomitnih blokova
ispresjecanih dubokim škrapama i pukotinama, na
nadmorskim visinama od 780 (700) – 860 ( 900) m. To
su plitki dolci i uvale s inklinacijama u prosjeku oko
20°, pa se zbog toga mikroklimatski čimbenici znatno
razlikuju od otvorenijih prisojnih terena na kojima
uglavnom dolazi šuma bukve i jesenske šašike ili na
nižim područjima medunca i crnoga graba. Osnovno je
da relativno mala nadmorska visina i velika blizina
morske obale daju ovim sastojinama termofilni karakter.
Ljeta su topla, ali bez izrazito sušnog razdoblja, a
ako ga ima on je kratak. Prema interpolacijama Raca
(1995) zajednica na istraživanom području ima srednji
minimum od 0 °C u siječnju i veljači, a max. 18 °C u
srpnju i kolovozu. Srednja max. srpanjska temp. iznosi
25 °C, a srednja godišnja temp. 11 °C uz godišnju amplitudu
od 19 °C. Srednja mjesečna količina oborina
najniža je s 95 mm u srpnju i kolovozu, a najviša 287,
275 i 275 u listopadu, studenom i prosincu, pri čemu je
ukupna srednja godišnja količina oborina 2200 mm, sa
slabim proljetnim minimumima od 135 mm u veljači.


Po edafskim karakteristikama ta zajednica je globalno
slična zajednici Calamagrostio-Abietetum i raste
na različitim tlima. U pukotinama stijena gdje se nagomilala
duboka naslaga tla i gdje je već došlo do ispiranja
karbonata nalazimo smeđa lesivirana tla, na drugim
lokalitetima tipična smeđa tla na vapnencu, rjeđe na
dolomitnim podlogama rendzine, a mjestimično se ističu
stjenovite podloge bez naslaga tla. Rezultat takvih
odnosa su raznolike edafske prilike, što ima za posljedicu
miješanje biljnih vrsta različitih zahtjeva po pitanju
kemijskog sastava i reakcije tla.


Florni sastav i vegetacijska struktura. Florni sastav
šume jele i crnoga graba prikazan je u tablici 1. na
temelju 10 fitocenoloških snimaka u kojima su registrirane
84 vrste. Najviše vrsta zabilježeno je u snimci 7 i
to 48 vrsta, a najmanje u snimci 9 i to 37. Prosječni broj
vrsta po snimci iznosi 41.


Glavno obilježje zajednici u sloju drveća daje Abies
alba koja se nalazi u dominantnoj etaži. Tu joj se ponekad
pridružuje i Quercus petraea (ako su povoljniji
edafski uvjeti), te Acer pseudoplatanus. U podstojnoj
etaži sloja drveća dominiraju Ostrya carpinifolia i Fraxinus
ornus, a manju pokrovnost imaju Acer monspessulanum,
Sorbus aria, Tilia cordata, Cornus mas. Bu


kva dolazi u sloju drveća vrlo rijetko, a ako se poneki
primjerak i nađe slabe je vitalnosti. Sloj grmlja izuzetno
je bogat, pa sadrži čak 34 vrste. Na čitavom području
pokrovnošću i stupnjem udjela dominiraju uglavnom
termofilne vrste. Tu su ponajprije Ostrya carpinifolia,
Fraxinus ornus, Euonymus verrucosa, Sorbus aria, Cor-
nus mas i Acer monspessulanum. Međutim, jednako su
česte i mezofilne vrste uz Abies alba također i Acer pseudoplatanus,
Daphne mezereum, Rhamnus fallax, Fagus
sylvatica, Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Tilia
cordata i Sorbus aucuparia. Rjeđe se javljaju Laburnum
alpinum, Ribes uva-crispa i Euonymus europaea.


Osobito obilježje sloju prizemnog rašća daje termofilna
vrsta Sesleria autumnalis iz reda Quercetalia pubescentis,
koja je dominantna vrsta. Međutim, od ostalih
vrsta iz tog reda učestalošću i pokrovnošću ističu se
samo Peucedanum oreoselinum, Tanacetum corymbosum
i Asparagus tenuifolius, a veliku učestalost i pokrovnost
imaju vrste reda Fagetalia: Lamiastrum galeobdolon,
Cyclamen purpurascens, Calamintha grandiflora,
Hepatica nobilis, Aremonia agrimonoides i Mer-
curialis perennis, te značajne vrste razreda Querco-Fagetea:
Anemone nemorosa, Convallaria majalis i Hedera
helix.


Iz tablice 1 je vidljivo da se uz očekivane mezofilne i
neke kalcifilne vrste javljaju i specifične kao što su
Erythronium dens-canis, Veratrum album, a u sloja grmlja
Sorbus aucuparia. Vrlo su obilno zastupljene pratilice
karakteristične sa stjenovita staništa kao što su Moehringia
muscosa, Geranium robertianum, Asplenium trichomanes,
Cymbalaria muralis i Corydalis ochroleuca,
a dolaze i dvije vrste karakteristične za vegetaciju točila:
Geranium macrorrhizum i Peltaria alliacea.


Biološki spektar 84 analizirane vrste pokazuje udio
phanerophyta od 42 %, hemicryptophyta 39 %, geophyta
13 %, terophyta 4 % i chamaephyta 1 %. Iz takva
odnosa vrlo je dobro uočljiv prijelazni karakter koji ima
ova zajednica u odnosu na redove Fagetalia i Quercetalia
pubescentis. Postotak phanerophyta je izrazito
velik, što je posljedica neobično bogatog mješovitog
sastava drvenastih vrsta. Postotak geophyta je značajan,
što nije karakteristično za fitocenoze reda Quercetalia
pubescentis, no ipak gotovo dvostruko manji u odnosu
na tipične zajednice reda Fagetalia. Hemicryptophyta
vrlo su zastupljeni, ali puno rjeđe nego u termofilnim
zajednicama medunčeve sveze, dok za istu svezu karakterističnih
chamaephyta, ovdje gotovo da i nema.


Raščlanjenost. Florni sastav sastojina u vinodolskom
zaleđu prilično je homogen na čitavom području,
a areal malen, pa se u njemu ne mogu uočiti velike razlike.
Mjestimična pojava vrste Erythronium dens-canis
(snimci 1,2,3,6 i 10) posljedica je ispiranja karbonata iz
površinskih slojeva tla i ne treba joj davati posebno
značenje. Međutim, usporedbom s biokovskim sasto