DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 87     <-- 87 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima –
izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


iz broja 2. ožujak-travanj 2006. izdvajamo:


David Galvani, Enrico Gregori, Giovanni
Zorn: Modeli procjene korjenove biomase šumskih
populacija


Poznavanje podzemnog dijela šumskih ekosustava,
posebice korjenovog sustava drvenastih vrsta, u posljednje
vrijeme zauzima sve veću važnost. Ta važnost
očituje se u problematici vezanoj za povećanje učešća
CO2 u atmosferi, koji se dobrim dijelom može uskladištiti
u zemljanom sustavu biljnog pokrova. Korjenov
sustav učvršćuje tlo, umanjuje tenziju zemljanih slojeva,
štiti od erozije i odrona.


Zbog objektivnih teškoća, zbivanja na ovom području,
količina i struktura biomase korijenja još je malo
poznata. Dio podzemne biomase u odnosu na nadzemnu
biomasu smatra se promjenjivom i u funkciji vrste i
dobi drveća, s razlikama za kritosjemenjače i golosjemenjače.
Ulazak biomase u korijenje također ovisi o
abiotskim čimbenicima: količina raspoložive vode,
hranjiva i strukture tla. Utjecaj pojedinih čimbenika u
uvjetima ograničene mogućnosti istraživanja mogao se
samo pretpostavljati.


1981. g. Ulrich i dr. zaključuju da se omjer podzemne
i nadzemne biomase (Bi/Be) povećava u manje plodnim
staništima i
ii da se smanjuje razvojem populacije.


a se s
Istraživanja koja e obavio Cairns i dr. 1997. g. do


ja j
jje


nosi prosječan omjer Bi/Be od 0,26 s rasponom od 0,20
do 0,30, ovisno o geografskoj širini, klimatskim obilježjima,
strukturi tla, dobi i vrsti vegetacije, s naglašenijim
razlikama kod kritosjemenjača u odnosu na golosjemenjače.
Na osnovi istraživanja 73 populacije sjevernih
i umjerenih zona, dani su prosječni podaci
Bi/Be za četinjače 0,24 i 0,19 listače. Drugi autori došli
su do sličnih rezultata (0,26 i 0,25).


U ovom članku autori su objavili rezultate istraživanja
u Italiji u sklopu projekta MinPAF RISELVITALIA,
koji ima za cilj provesti istraživanja posvećena
ustanovljenju količinsko-kvalitativnog sastava korjenovog
sustava glavnih šumskih vrsta Italije, na bazi
dostupnih podataka iz raznih izvora.


Neovisne varijable korištene za modele procjene
su: prosječna dob biljaka, gustoća stabala i temeljnica;
dok su nadzemna i podzemna biomasa smatrane ovisnim
varijablama. Iz svih raspoloživih podataka izdvo


jena su dva kompletna skupa za jednodobne visoke sastojine
četinjača i listača, a izloženi podaci se (ako nije
posebice naglašeno) odnose na taj model. Baza podataka
temelji se na osnovi 264 promatranja iz kojih je izdvojen
homogeni skup od 180 uzoraka koji sadrže sve
relevantne varijable.


Rezultati dobiveni ovom metodom (procjena pomoću
neuralne mreže) ne razlikuju se puno od klasične
regresijske metode (forward stepwise multiple regression),
samo što je standardna greška manja.


Podzemna biomasa ima tendenciju smanjenja povećanjem
gustoće populacije, tj. kod velike gustoće daljnji
razvoj korjenovog sustava se ograničava, posebice
kod četinjača, no korjenova biomasa se povećava s povećanjem
temeljnice.


U prosjeku, korjenova masa predstavlja prosječno
malo više od 1/5 (ili oko 24 %) nadzemne biomase, bez
velike razlike između listača i četinjača. Korjenov sustav
povećava se rastom nadzemnog dijela, ali omjer
Bi/Be smanjuje se povećanjem nadzemne biomase.


Također se može zaključiti da je kod listača češće odstupanje
ovih vrijednosti u odnosu na ambijentalne čimbenike,
što je i djelomično potvrđeno u ovom članku.


Orazio Ciancio: Slobodno ili regulirano šumarstvo


Cilj života je živjeti u


slozi s prirodom


Zenone


U rubrici “Rasprave i protivljenja” Orazio Ciancio
– odgovorni urednik ovog časopisa, napisao je isti povodom
sličnog kojega je napisao Alessandro de Philip-
pis prije 51. godinu.


“Slobodno ili regulirano šumarstvo” bio je naslov
članka objavljenog u istom ovom časopisu, posvećenog
problematici koja je bila aktualna onda, ali ništa
manje i danas. Osnovno pitanje je odnos iskustva i tehnike
u šumarstvu. Oni mogu djelovati u nesuglasju ili
složno. Postoji rizik priklanjanja tipičnom empirizmu
predskolastičkog šumarstva ili naprotiv otići u suhoparni
tehnicizam.


Njegova analiza obuhvaća raspravu koja se odnosi
na razlike u šumarstvu mediteranske Europe, Francuske
i središnje Europe. Prvu obilježava velik stupanj
empirizma, druga je uravnotežena, ali u biti malo