DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 67     <-- 67 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


NEKE DVOJBE I ZABLUDE
OKO KAMIONSKIH SKUPOVA1
prinos opisu ovodobnoga stanja


Prvi broj časopisa Nova mehanizacija šumarstva
(nastavno: NMŠ) koji je izašao u prosincu 2005. s oznakom
26. godišta, kao slijednik dvadesetpetgodišnje
Mehanizacije šumarstva, donio je među ostalim na stranicam
65 – 71 članak Ž. Tomašića, Ž. Sučića, M. Slunjskoga
i M. Polačeka pod naslovom “Ovodobno stanje
prijevoza drva kamionskim skupovima u hrvatskom šumarstvu”.
Osim javnog iznošenja autorskog stava o problematici
i položaju šumskoga transporta na tržištu rada
te zakonskih i podzakonskih propisa, u članku su iznijete
i određene stručno-tehničke prosudbe o kamionskim
skupovima kao dijela transportnih sustava pri rukovanju
drvom i to, za do sada uvriježene kompozicije/skupove,
kao i za novo unajmljena sredstva na tzv. lizing (engl.
leasing, najam opreme s mogućnošću otkupa nakon
ugovorenoga razgdoblja).


U svakom je slučaju hvale vrijedan trud uložen u
objavu rada koji se bavi tehničkom sastavnicom biotehničkih
znanosti, u koje spada i šumoslovlje, posebice
kada se govori o dijelu proizvodnoga sustava kakav je,
npr., prijevoz drvnih sortimenata. Ipak, zahtjevnost pri
tumačenju pojava pri uporabi (prije)voznih sustava,
onih u vlasništvu tvrtke kakva je trgovačko društvo “Hrvatske
šume” d.o.o. (nastavno: HŠ) s novounajmljenima
krajem 2005. godine, nije mala ni lagana.


Ponajprije se treba truditi da pri sličnim raščlambama
nije dovoljno samo teorijsko znanje: u razmatranje
treba svatko ugraditi i praktične vlastite spoznaje pro-


Dimenzije sortimenata i tovarni prostor


Uvriježeno se kod nas još uvijek drvni sortimenti izrađuju,
bilo na šumskome radilištu u sječini ili pomoćnome
stovarištu, prema važećim hrvatskim normama za
drvo (HRN). Tako se, pretežno sortimenti iz listača,
izrađuju u duljini od 2 m, rastući po 10 cm na više. No,
pri utovarnom prostoru duljine 6 m ili nešto više, pitanje


Zbog jednogodišnjega razdoblja izlaženja Nove mehanizacije
šumarstva i možebitne objave ovoga osvrta na objavu iz 2005.
koncem zime 2006/07., isti je dostavljen “Šumarskome listu” za
rubriku Izazovi i suprotstavljanja.


izašle iz svakodnevnoga rada, kakav je, na primjer, bila
uporaba kamionskih skupova u HŠ-u. Upravo su se najčešće
na takvim spoznajama temeljili kriteriiji izvedbi
kamionskih kompozicija kao mjerilo njihove uporabljivosti
na prijevozu drvnih sortimenata. Nadalje, takva su
mjerila bila i polazišta pri odlučivanju nabave novih
voznih skupova odnosno poboljšanja njihovih svojstava.
Treći literaturni navod članka koji se bavi kamionskim
skupovima u NMŠ-u, upravo je jedan od rijetkih
domašaja svoga vremena o razmatranoj problematici.


Budući da su neki od autora razmatranoga članka bili
u povjerenstvu koje je predlagalo promicanje novih
rješenja uvažavanih pri nabavi / najmu novih voznih sustava,
pa i rukovoditelji radnih jedinica šumskoga transporta,
trebalo je očekivati i njihovu ugradnju vlastitoga
iskustva u postupak odabira sastavnica za novi kamionski
skup. Iskazi i tvrdnje u članku ne potvrđuju povezbu
šumskih i javnih prometnica, s njihovom kakvoćom
gradnje, terenskih i reljefnih značajki u odnosu na dopuštena
opterećenja, vertikalne i vodoravne zavoje te potrebno
održavanje u svrhu potrajnoga korištenja voznih
sustava, bez većih tehničkih problema. Dakle, nedvojbeno
je da su autori težili stvaranju pogodnijega šumarskoga
voznoga sustava. Jesu li u tome uspjeli? Mnoge
naznake uporabne prakse govore o ozbiljnim nedostacima.
Upravo je poticaj korisnika kamionskih skupova iz
šumarske prakse jedan od razloga ovome osvrtu.


je kako se kod tri para ugrađenih postranih ručica (tzv.
potpornih štica ili ručica), može u dva reda složiti
oblovina duljine 2 m, 2,5 m ili 3 m. Tu može pomoći
samo još naknadno ugrađivanje jednoga para ručica.
Katkada se par ručica uzima s kamiona i ugrađuje na
prikolicu te na taj način omogućuje slaganje kraćih sortimenata
na njezin tovarni prostor. Pritom treba za
kamion izabirati dulje drvne sortimente u svrhu popunjavanja
tovarnoga prostora prihvatljivoga i sa sigurnosnih
razloga i gospodarnosti prijevoza. No, dopuštenje
ugradnje dva para ručica na koju sastavnicu kamionskoga
skupa mijenja, osim iskoristivosti tovarnoga prostora
i odnose osovinskih opterećenja, te možebitnoga prekoračenja
njihovih zakonskih ograničenja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Osovinski razmak kamiona


Svakom sustava prometnice, na primjer njihovim širinama
i zakrivljenostima (polumjerima krivina), odgovara
određeni međuosovinski razmak. Za uvriježenu šumarsku
dogradnju i skup koji se sastoji od kamiona i


Snaga pogonskoga motora i potrošnja goriva


Dvojbena je tvrdnja u članku o tzv. rasipanju (neekonomičnosti)
izbora motora povećane snage u kamionskim
skupovima ranije nabavljanima, koji su imali ugrađene
motore snage od 315 kW, pa i 346 kW, za razliku
od unajmljenih s ugrađenim motorima od 300 kW (oko
5 – 14 posto manje instalirane snage motora). Iako nema
objava, usporedno je praćenje potrošnje goriva ranijih i
novonabavljenih kamionskih skupova u praksi orijenta-


Ugradnja hidraulične dizalice


Iako se željelo na unajmljene kamionske skupove
ugraditi laganije dizalice od onih koje su se ugrađivale
na prethodne generacije kamiona, to se nije dogodilo.
Naravno, istodobno se ovim izborom željelo postići i
njihovu veću kvalitetu iskazanu izdržljivošću, brzinom
rada, frekvencijom kvarova i dr. No, izbor predmetnih
dizalica ugrađenih na unajmljene kamione značio je
dalje odstupanje od proklamirane tipizacije. Tako je
ugrađena dizalica slovenskoga proizvođača LIV – Postojna.
Iz tehničke je dokumentacije izabrane i ugrađene
dizalice vidljivo da je ona teža od dizalice istoga razreda
(klase) drugih proizvođača. Nadalje, na str. 69, desni


Dogradnja uređaja za mjerenje mase dizanoga tereta


U navedenome se radu navodi da se razmatra dodatna
ugradnja mjernoga sustava za vaganje podizanoga
tereta, njegovo zbrajanje, utvrđivanju raspodjele po
osovinama i dr. Vrijedi napomenuti da su prvi uređaji
provjeravani u hrvatskome šumarstvu prije dvadesetak
godina, a da trenutno rade ugrađena takva dva mjerna


Usporedna studija


Samo objektivno valjana usporedna studija tehničkih
učinaka i gospodarnosti unajmljenih kamionskih voznih
skupova s onima u vlasništvu trgovačkoga društva HŠ-a
d.o.o., može potvrditi ili osporiti vrijednosti tih dvaju
transportnih sredstava. Ukoliko su dosadašnji kamionskih
skupovi stvarno predimenzionirani po vlastitoj masi
i snazi motora, onda treba utvrditi za koje radne uvjete
to vrijedi, u kojemu je razdoblju praćen njihov rad, koli-


Nekoliko općih zapažanja


Svaka je objava u razdobljima rezultat autorskoga
rada i promišljanja, ali i recenzentskoga i uredničkoga


prikolice, upitan je odabrani osovinski razmak za hrvatske
prilike. Uz nepromijenjene karakteristike prometnica,
očito novi razmaci teško mogu biti povoljniji od
onih na ranije uporabljavanim kamionima.


cijski pokazala da u početnomu razdoblju imaju veću
potrošnju unajmljeni skupovi sa slabijim motorima. To
nije iznenađujuće poznavajući značajke prometnica po
kojima se kreću, kada znatni dio vremena motor radi u
području oko najveće snage, poprilično udaljen od područja
najvećega okretnoga momenta i najmanje jedinične
potrošnje goriva.


stupac, t. 2, navodi se: Kod šumarskih hidrauličnih dizalica
s primijenjenim prisilnim hlađenjem hidraličnoga
maziva smanjena je količina potrebnoga maziva za
gotovo 150 l, pa se postiže ušteda na mazivu ... (kraj
navoda). Ostaje nepoznato je li to godišnja ušteda, smanjenje
potrebne količine ulja u cirkulaciju, ili nešto treće,
a znano je da za sisaljke istih karakteristika i dizalice
istoga razreda ne može biti govora o smanjenju količine
ulja koje prisilno cirkulira i struji kroz rashladni sustav
hladnjaka: tek se dogradnjom takva sustava nešto povećava
ukupna mase dizalice.


dizalična kamionska sustava HŠ-a d.o.o., s mjernim
sustavom za utvrđivanje odvage pojedinačnih podiznih
tereta. Na ovim je uređajima obavljeno usporedno ispitivannje
pouzdanosti uređaja, o čemu svjedoči i izvješće
predano upravi tvrtke. Ne postoje spoznaje o sudbini
toga izvješća.


ki su troškovi održavanja takva dva sustava i sl., jer,
poddimenzionirani sustav može za kraće vrijeme pokazivati
kratkotrajno određene prednosti, ali u, na primjer,
sedmogodišnjoj eksploataciji će se tek utvrditi valjanost
pretpostavki. Mnogi slični raniji pokušaji na radovima u
šumarstvu završavali su kratkim radnim vijekom. Sve je
ostalo tek neutemeljeno preptostavljanje.


rada i znanja. Zato se tek navode neke primjedbe vrijedne
možebitno kojega novoga stručnoga osvrta.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 69     <-- 69 -->        PDF

> u Nacrtku se članka navodi: ČČDaljinsU transport
drva šumarskim kamionskim skupovima pomoćna
je djelatnost unutar temeljne šumarske djelatnosti
uporabe šuma. ...”.Ipak je prijevoz drva ponajprije
dio pridobivanja drva, a pitanje je za raspravu koji
je IO uio sveKoiiKe uporaue suma.


> U posliednioi se rečenici Nacrtka kaže: ... mora se


voditi računa da se jedan određeni (strateški) dio
daljinskoga prijevoza drva šumarskim kamionskim


.,upo.ima i ialie .oArfi ČTČ:.».,a.u -.tog
posebnosti uvjeta rada i biološko-tehničkih svojstava
drva koje se prevozi ...Mišljenje je autora da je
zadržavanje dijela vlastitoga kamionskoga prijevoza
u vlastitoj organizaciji nužan zbog (a) činjenice
što se odvija po šumskim prometnicama koje projektiraju
i grade sami šumari te na taj način mogu i
poboljšavati svoj rad i, sto je itekako važno, uvjetovati
karakteristike skupova te, (b) zbog sprječavanja
svojevrsne ucjene ponuđača. Sve ostalo su zablude
koje će budućnost neumoljivo rješavati, ali i
ovaj puta na štetu šuma.


> Višekratna napomena da se može uporabom lakših
gradbenih materijala smanjivati masa kamionskih
skupova odnosno njihovih sastavnica, pokusno je
iskušana, npr., na forvarderima (alumijski prednji
dio, kakvoćnih sitnozmatih čelika za dizalice i njezine
sastavnice - npr. hvatala, u članku spominjanih
“potpornih” ručica itd.). Uspjesi su različiti.


> Članak 9, stavak 1 nije vjerno prenesen, bilo autorskom
ili uredničkom grješkom.
> Članak 9, stavak 2 navodi da se navedena opterećenja
odnose za skup vozila u stanju mirovanja na


Zaključno promišljanje


Djelatnost šumskoga transporta, čiji je sastavni dio
kamionski prijevoz po šumskim i javnim prometnicama,
predstavlja čvrstu kariku u proizvodnome lancu pridobivanja
drva, povezbom proizvođača i kupaca te razdjelbom
drvnih sortimenata do mjesta preradbe. To je i
razlog što zaslužuje stručnu i prosudbenu pažnju na temelju
objektivno utvrđenih proizvodnih čimbenika.
Štoviše, dolaskom vremena kada će se i u Hrvatskoj
morati poštivati smjernice Europske unije za vozila pogonjena
neobnovljivim (fosilnim) gorivima, s neprimjerenom
emisijom tzv. stakleničkih plinova i drugih zagađivača,
i šumarski će transportni sustavi doživljeti mnoge
promjene – vjeruje se na bolje. Osim sustavnoga bavljenja
rukovanjem drvom (njegov transport, prenošenje


vodoravnoj podlozi (izostavljeno u članku, ali bitno
u životu). I Pravilnik prenesen s intemetske stranice
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1848.htm,
uz ostale ne malobrojne prijepisne pogrješke, ne
razlikuje znak d (deci) za zakonite množne predmetke
pri tvorbi decimalnih mjernih jedinica, odnosno
zakoniti znak za mjernu jedinicu dan (dies),
od znaka za mjernu veličinu duljine (razmaka, promjera
...) (d). Ovo nisu ni autori ni priređivači članka
ispravili.


> Pohvalna je tražnja prikladnih hrvatskih naziva za
određene pojmove, npr-, za korisnu nosivost Tek
treba razjasniti postoji li i nekorisna nosivost?
Jednako je pitanje opterećuju li se osovine pojačano
ili se opterećenje povećava / raste ... Ili, postoji li
svojevrsna predimenzioniranost radnih sredstava u
odnosu na propisane zakonske veličine ... (da bi odgovorili
na to pitanje trebalo bi poznavati dopunska
opterećenja pri utovaru, vožnji i istovaru, pa tek
onda donositi zaključke). Ili, jesu li ručice (štice)
potporne ili prihvatne / postrane ...? Ili, kakav je to
sustav hlađenja dizalice (t. d u poglavlju 3, pod (I)
d). Vjerojatno je to sustav hlađenja ulja hidrauličnoga
sustava.


> Posebno treba spomenuti dio teksta u zaključcima:
Pri tom se jako mora paziti da se sredstvo ne ´´pređimenzionira”
da se ne bi uzaludno rasipale masa i
energija, ... Rasipanje energije svake vrste je razumno
1 znano, ah, što je to rasipanje masal ltd., ltd.


i skladištenje), mnoga stihijnost i površnost ostat će
stvar prošlosti. Trebalo bi se spremati za to vrijeme, ponajprije
promjenom načina mišljenja, stjecanjem znanja
i promicanjem znanih inženjerskih vrijednosti, ravnopravno
tehničke i biološke sastavnice šumoslovlja.


Mr. sc. Stjepan Puljak, dipl. ing. šum.