DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 353-356
UDK 630* 151


OZLJEDA PTICA GRABLJIVICA – PODACI ZA 2005. GODINU


INJURIES OF PREDATOR BIRDS – DATA FOR 2005


Viktor ŠEGRT*, Emilio MENĐUŠIĆ**, Goran HORVATOVIĆ**,
Marijan GRUBEŠIĆ*, Krešimir KRAPINEC*


SAŽETAK: Ptice grabljivice su kroz stoljeća bile izravan čovjekov konkurent
unutar hranidbenog lanca i ekosustava. Ovaj je razlog između ostalog
postao i uzrokom njihovog čestog progona. Konačni uzrok tome u mnogo slučajeva
je i ozljeđivanje tih istih ptica, te potreba za njihovim zbrinjavanjem,
liječenjem i vraćanjem u prirodu. Isto tako, javila se potreba za analizu i utvrđivanjem
čimbenika koji najviše utječu na njihovo ozljeđivanje unutar Repu


a njblike Hrvatske. Korišteni podaci dobiveni su iz Službe spašavanja grabljivica,


su
Sokolarski centar, za . .


tar, Šibeni
ŠibeniŠibenik
kk za 2005
20052005. godinu
godinugodinu.
Ključne r i j e č i : ptice grabljivice, ozljede,sokolarske tehnike, rehabilitacija.


UVOD – Introduction


Ptice grabljivice kao vrlo bitan i neizostavan dio hranidbenog
lanca danas spadaju u jedan od najugroženijih
segmenata životinjskih vrsta širom svijeta. Kao vrh
hranidbene piramide, bilo kao dio kopnenog ili vodenog
ekosustava, njihova prisutnost ukazuje nam na kvalitetu
okoliša. One su pokazatelji opterećenja okoliša biocidima
ili teškim metalima, i gotovo uvijek reagiraju negativno
na intenzivno iskorištavanje okoline, uništavanje
biotopa, intenzivne melioracije i ostale negativne zahvate
koji uzrokuju promjene u staništu. (S t u b b e , Ch.,
Stubbe, M., Ahrens, Goretzki, 1995).


Širom svijeta postoje centri za zbrinjavanje ptica
grabljivica, u koje dolaze ozlijeđene, iznemogle ili
ptice grabljivice koje su zaplijenjene pri pokušaju krijumčarenja.


U Republici Hrvatskoj od 2000. godine u sklopu
udruge Sokolarski centar u Šibeniku, osnovana je i
Služba za spašavanje ptice grabljivica – Birds of Prey
Rescue Team. U okviru šestogodišnjeg rada Službe
zbrinuto je preko 450 ptica grabljivica i sova koje su iz
Centra vraćene sa 70 % uspjeha od ukupnog broja zaprimljenih
ptica od 2000–2006.


Služba za spašavanje ptica grabljivica ima u gotovo
svim hrvatskim županijama volontere-sokolare koji
predstavljaju vrlo važnu kariku u zbrinjavanju ranjenih
i unesrećenih ptica grabljivica.


Tretman ozlijeđenih ptica, te podaci o povijesti
ozljeda definirane su i uz pomoć dr. vet. med. Gorana
Horvatovića koji je specijalizirao rad na pticama grabljivicama.


MATERIJALI I METODE – Material and methods


Na temelju podataka koji su dobiveni iz Službe za
spašavanje ptica grabljivica, napravljena je analiza
broja zaprimljenih ptica grabljivica, uzroci ozljeda, vr-


Viktor Šegrt, dipl. ing., Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić,
doc. dr. sc. Krešimir Krapinec,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma
i lovstvo, Svetošimunska 25, 10002 Zagreb
Emilio Menđušić, dr. vet. med., Goran Horvatović, Udruga
Sokolarski centar, Služba spašavanja grabljivica, 22000 Šibenik


ste ozljeda te vrste grabljivica koje su najčešće dopremljene
tijekom 2005. godine. Ovdje navedene vrste
grabljivica inače spadaju u strogo zaštićene vrste
Republike Hrvatske i nalaze se na popisu Pravilnika o
proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
(NN 70/05).


Na temelju zaprimljenih vrsta najveći broj jedinki
su škanjci mišari (Buteo buteo L.), što je i razumljivo s
obzirom na njihovo brojno stanje u Republici Hrvat
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 64     <-- 64 -->        PDF

V. Šegrt, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec: OZLJEDA PTICA GRABLJIVICA . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 353-356
Tablica 1. Zaprimljene vrste ptice grabljivica u 2005. godini.
Table 1 Wounded birds of prey accepted from Birds of


Prey Rescue Team in year 2005.


Broj ozlijeđenih


Vrste ptica grabljivica:


ptica:


skanjac miUr (Buteo buteoL.) 16


ušara (Bubo bubo L.)
9


kobac (Accipiter nisus L.)
7


vjetruša (Falco tininculus L.)
6


jastreb kokošar (Accipiter gentilis L.) 5


eja livadarka (Circus pygargus L.) 2


orao zmijar (Circaetus gallicus L.) 1


orao štekavac (Haliaetus albicilla L.) 1


eleonorin sokol (Falco eleonore L.) 1


sivi sokol (Falco peregrinus Tunst.) 1


mala ušara (Asio otus L.)
3


sova jatrebača (Strix uralensis L.) 1


Ukupno – Total:
53


skoj 8000–9000 (Ornitološki zavod, HAZU, 2005.), a
to je ujedno i najčešće viđana ptica grabljivica na našim
prostorima (Šegrt, 2004). Sove ušare bez obzira
na manju brojnost populacije imaju dosta velik broj
stradanja i to posebice na prometnicama, zajedno s
malom ušarom (Asio otus L.) i sovom jastrebačom
(Strix uralensis L.). Kopci (Accipiter nisus L.) su najčešće
pronalaženi u naseljima i to nastradali od sudaranja
sa staklenim površinama, užadi za sušenje rublja,
ogradama i sličnim ljudskim preprekama. Vjetruše
(Falco tininculus L.) i eja livadarka (Circus pygargus
L.) su kao glavni razlog stradanja imale nedostatak
hrane. Jastrebovi kokošari (Accipiter gentilis L.) su u
većini slučajeva dovezeni sa prostrjelnim ranama, kao
ptići ispali iz gnijezda ili nastradali udaranjem u prozore,
žice i slično.


Grafikon 1. Uzroci ozljeda s obzirom na način stradanja ptica
grabljivica.
Graph.1 Causes of wounds at accepted birds of prey.


Zanimljivo je da ipak i same prirodne prepreke mogu
biti uzrokom stradanja, te je dovezeni orao zmijar
(Circaetus gallicus L.) stradao od rane zadobivene
tijekom lova dok je iz obrušavanja ozlijedio želudac
udarcem na suhu granu. Stradanje orla štekavca (Haliaetus
albicilla L.) nastalo je od ustreljivanja. Eleonorin
sokol (Falco eleonore L.) i sivi sokol (Falco peregrinus
Tunst.) dopremljeni su u bolnicu s ozljedama
nastalim tijekom boravka kod ljudi koji su ih pronašli
iznemogle te im na nestručan način pokušali pružiti
utočište i hranu.


Tablica 2. Prikaz ozljeda ptica grabljivica s obzirom na naj


češće uzroke ozljeda
Table 2 List of the most common wounds suffered by birds


of prey and how they occur (from graph 1.)


Broj ozljeda Vrste prepreka Postoci ozljeda (%)
Wound numb. Obstacle types Percent of wounds
1. ljudske prepreke
human builds 19


neadekvatan smještaj
inadequate non
falconry


2.
housing of wounded 17
birds of prey from
falconry uninformed
human helpers
pothranjenost


3.
malnutrition in the 13
nature
pad iz gnijezda


4.
13
fall from the nest


prometnice


5.
13
on highways
vatreno oružje


6.
13
from guns
nepoznati uzroci


7.
4
unknown reasons
prirodne prepreke
natural barriers


8.
4
zamke


9.
2
from traps
pogrešna ishrana
wrong diet from


10.
2
uniformed
human helpers


Antropogeni uzroci u koje se ubrajaju ljudske prepreke,
neadekvatan smještaj, prometnice, vatreno oružje,
zamke i pogrešna ishrana, bili su razlog ozljeđivanja
ptica grabljivica u 66 % slučajeva. Ovdje je važno
napomenuti da je neadekvatan smještaj uzrokovao
ozljede kod ptica grabljivica u slučaju kada su one zbrinute
od ljudi koji ne vladaju sokolarskim tehnikama, te
su ih isti nenamjerno smjestili na neprikladan način za
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 65     <-- 65 -->        PDF

V. Šegrt, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec: OZLJEDA PTICA GRABLJIVICA . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 353-356
ptice grabljivice. Upravo zbog toga su i International
Wildlife Rehabilitation Councile (IWRC) i National
Wildlife Rehabilitators Association (NWRA) propisali
obvezne sokolarske tehnike kod smještaja i oporavka
ozlijeđenih ptica grabljivica u Minimum Standards for
Wildlife Rehabilitation (Erica A. Mi l l e r, 2000) prije
ponovnog ispuštanja ptica u prirodu. Isto tako pojedine
ptice iz te skupine ozlijeđenih ptica su još naknadno bile
i iznemogle zbog pogrešne ishrane, koja im je također
nenamjerno i iz neznanja bila ponuđena.


Prirodni uzroci, kao što je pothranjenost zbog nedovoljne
količine lovine ili nemogućnosti lova zbog neke
druge ozljede, pad iz gnijezda, prirodne prepreke u
obliku grana ili izbočina kamena, bili su uzroci ozljeda
u 30 % slučajeva. Preostalih 4 % ozljeda bili su nepo


Slika 1. Impliciranje fiziološke otopine u nastrijeljenog jastreba
znate prirode jer je bilo teško dokučiti uzroke na temekokošara
(Accipiter gentilis L.)
lju vanjskih ili unutarnjih ozljeda. Figure 1 Per oral application of physiological solution in gun
shoot goshawk (Accipiter gentilis L.)


REZULTATI – Results


Na temelju provedenih analiza vezanih za najčešće
uzroke ozlijeđivanja ptica grabljivica u 2005. godini, u
tablici 3. uočava se da je utjecaj čovjeka, antropogeni
utjecaj, na prvom mjestu uzroka ozljeda. Takvi podaci
ponovno potvrđuju da je utjecaj čovjeka u ekosustavu
vrlo velik, te da ga treba na što je moguće bolji način
reducirati isključivo u smislu aktivnosti koje mogu dovesti
do ugrožavanja ostalih vrsta.


Prirodni uzroci koji su na drugom mjestu po postotku
uzroka ozljeda dokazuju da predatori u lovu za plijenom
mogu biti ozlijeđeni i na taj način sami sebe selekcionirati
ako nemaju prirodnog neprijatelja. Nepoznati
uzorci koji se nalaze na trećem mjestu uzroka ozljeda
uglavnom su kombinacija antropogenih i prirodnih
uzroka te im je vrlo teško odrediti točnu povijest.


Tablica 3. Raspodjela ozljeda s obzirom na utjecaj čovjeka,


prirode ili nepoznatih uzroka:
Table 3 List of wounds regarding humans, natures


or unknown reasons:
Uzroci ozljeda
Wound causes
Antropogeni – Human causes
Prirodni – Natural causes
Nepoznati – Unknown


Postotak ozljeda
Percent of wounds


66 %


30 %


4 %


Važno je napomenuti da su sve ove ptice udomljene
i zbrinute pomoću sokolarskih tehnika koje su se u
ovom smislu zaštite ptica grabljivica pokazale najučinkovitije
i najbolje.


Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih ptica moralo se eutanazirati
8 % ptica jer su zadobile ozlijede koje nisu
mogle biti zaliječene, niti su te ptice mogle biti vraćene


Grafikon 2. Prikaz postotka oporavke ptica nakon zbrinjavanja


i liječenja
Graph.2 Percents of rehabilitated birds of prey after


hospitalization


u prirodu. 41 % ptica uginulo je odmah nakon dolaska
ili je podleglo ozljedama tijekom kirurškog zahvata.
15 % posto ptica je još uvijek na oporavku, te se njihov
broj smanjuje kako postaju spremne za odlazak u prirodu.
U ovom slučaju se kod rehabilitacije za dovođenje
u kondiciju i lov također koriste sokolarske tehnike,
te se svaka ptica posebno provjeri da li je sposobna
za lov prije ispuštanja (Cunningham, 1997). 36 %
ptica je uspješno zaliječeno, rehabilitirano, markirano i
vraćeno u prirodu, te se kroz još određeno razdoblje
prate na mjestu ispuštanja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 66     <-- 66 -->        PDF

V. Šegrt, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec: OZLJEDA PTICA GRABLJIVICA . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 353-356
LITERATURA – References


Cunningham, M.: The down side of raptor reStubbe,
Ch., M. Ahrens, M. Stubbe, J. Goretzki,
habilitation, Article in: The Falconers & Raptor 1995.: Lebendfang von Wildtieren, Fangtech-
Conservation Magazine; anno 1997; no. 30; p. nike-Methoden-Erfahrungen, Lebendfang von


27. Greifvögeln, p.p. 150.–165., Deutscher Land-
National Wildlife Rehabilitators Association and Interwirtschaftverlag
Berlin, 1995, 208 p.p.
national Wildlife Rehabilitation Council, 2000.: Šegrt, V., 2006.: Osnove sokolarenja, Gradska
Minimum Standards for Wildlife Rehabilitation, knjižnica Ivan Goran Kovačić, ISBN 953-6829Third
Edition, 2000 Edited by Erica A. Miller, 48-7, priručnik, p.p. 103.
DVM, International Wildlife Rehabilitation Udruga Sokolarski centar, 2005.: Statistika Službe spa-


Council, National Wildlife Rehabilitators šavanja grabljivica za 2005.godinu
Association, p.p. 76.
Ornitološki zavod, HAZU, 2006.: Brojno stanje ptica
grabljivica u 2006., dio dokumenta iz preb rojavanja.


SUMMARY: Birds of prey were men direct concurrent in food chain and
ecosystem during the centuries. That was also one of the main reasons in their
prosecution. Final cause of this behavior was need for birds of prey to be
properly homed, healed and again released in the wild. It was also very
important to analyze major factors which are the commonest in their wounding
in range of Republic Croatia. Used data’s were received from Birds of
Prey Rescue Team, Falconry Center Šibenik in 2005.


K ey w o rd s : birds of prey, wounds, falconry techniques, rehabilitation.