DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 61     <-- 61 -->        PDF

R. Rosavec: PARK-ŠUMA “KOMRČAR” NA OTOKU RABU – STANJE I VALORIZACIJA Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 345-352
RASPRAVA – Discussion
U pogledu zoniranja, prema Španjol & Wolf no razdoblje učinila je priroda odjednom te još unaza(
1994), čitava park-šuma podijeljena je u tri zone. U dila park-šumu. Tako je došlo do progaljenih pozicija
prvoj zoni, tj. zaštitnoj zoni predviđa se najmanje ljudna
kojima se uočava razorno djelovanje bujičnih tokoske
aktivnosti. Taj mali dio aktivnosti odnosio bi se na va i vjetra uslijed vremenskih neprilika. Glavne nositepripomaganje
u održavanju prirodnog razvoja. Druga lje u sastavu zelenila, kad govorimo o Komrčaru, trezona
ili zona park-šume je površinom najveća, pa je balo bi temeljiti na autohtonim biljnim vrstama, tj. mestoga
tu moguća najveća ljudska aktivnost. Budući da diteranskim vrstama drveća, grmlja i prizemnog rašća,
ta zona ima i najveću frekvenciju ljudi, tu je potrebno jer njima u ekološkom i estetskom pogledu ne mogu
postaviti dovoljan broj klupa, stolova i košarica za otkonkurirati
tropske i alohtone vrste. Što se tiče primjepatke.
U ovoj zoni predviđeno je postavljanje vodenih ne kolorističkih elemenata u sklopu zelenila, postupati
elemenata, te najveći dio hidrantske mreže. Treća zona umjereno, iako bi pojedine dijelove park-šume i sam
ili zona parka površinom je najmanja. Kako ona predulaz
trebalo na neki način ‘oživiti’ i ‘otvoriti’ vrstama s


stavlja glavni ulaz u park od strane grada, tu je potreblijepim
cvijetovima.
no unijeti ukrasno grmlje te taj prostor kvalitetno horti-Također ne zadovoljava stanje vrtno-arhitektonskih
kulturno osmisliti. Tu je također potrebno postaviti elemenata. Unutar park-šume nalazi se dječje igralište


ogledne panoe i ostale vizulane komunikacije. koje je dosta trošno i potrebno ga je obnoviti i osmisliti


Prilikom provedenih istraživanja, neovisno o zoni-novim sadržajima (ljuljačke, klackalice, tobogani i dr.)
ranju, a u svrhu što boljeg uvida u problematiku park-(Rosavec, 2004).
šume, ona je podjeljena na 37 ploha, koje su međusob-U park-šumi nema dovoljno klupa, stolova, košarino
razdijeljene postojećim stazama. Istraživanja ukaca
za otpatke. Staze su dosta trošne, a na pojedinim dizuju
na brojne nedostake. jelovima potpuno su uništeni odvodni kanali i rubni


Ponajprije, ti nedostaci se odnose na stanje vegetakameni,
što od starosti i dotrajalosti, što od ljudskog
cije. Pojedine su plohe oskudne vegetacijom, pa im u čimbenika. Štete koje se pojave površno se saniraju i
tom pogledu treba posvetiti više pozornosti. Pojedine ne vodi se briga o estetskoj i stilskoj komponenti. Iako
plohe su preguste, odnosno vegetacija je previše razvije
park-šuma u velikoj mjeri zapuštena, ipak se u pojejena
te dolazi do formiranja monotipske vegetacije. dinim dijelovima nailazi na velik potencijal za uređe-
Treba podržavati razvoj svih vrsta u određenom omjenje,
oblikovanje i korištenje u smislu formiranja objeru.
Osnovne zacrtane razvojne smjernice parka nisu se kata pejzažno-parkovne arhitekture.
kroz razdoblje od preko jednog stoljeća uvijek i pravilIz
svega se može uvidjeti da je u park-šumi potreban
no provodile. Uzrok takvog stanja možemo pripisati či-kontinuiran rad stručnog kadra u pogledu dotjerivanja,
njenici da je park-šuma često mijenjala gospodara, pa uređivanja i oblikovanja park-šume. Dakako, potrebna
se u njoj više zadržavalo postojeće stanje nego ozbiljje
i adekvatna čuvarska služba, a sve u svrhu očuvanja
nije radilo. Sve radove (okresivanje grana, vađenje suovog
jedinstvenog prostora na otoku Rabu, pa i šire.
hih stabala) koje je čovjek trebao obaviti kroz određe


ZAKLJUČAK - Conclusion


U prostornom smislu park-šuma Komrčar predstavNovi
sadržaji parkovnog oblikovanja osigurat će
lja naprosto zeleni dragulj na kamenom prstenu starog dovoljno razloga za “pogled prema unutra”, a time će
Raba. Kao takva i zaslužuje da se s njom postupa briž-se povećati i broj njegovih posjetitelja, osobito turista.
no i stručno. Općenito sagledavši vrijednost park-šume Prostorna i biološko-ekološka valorizacija postići
Komrčar je velika. Rijetko se gdje na Jadranu može će se tek pravilnim programom sanacije, poboljšanja i


naći takav kompleks uglavnom autohtone vegetacije. održavanja park-šume Komrčar. U praksi tako proveNo,
međutim, kako se radi o park-šumi, njoj je potreden
program sanacije učinit će da se ovaj prostor valoban
svojevrstan oblik pomoći pri razvoju i oblikovarizira
u svim komponentama.
nju. Od njena podizanja, odnosno smrti Pravdoja Beli-


Valorizacija mora biti potpuna, dakle mora uvaža


je, osnivača ove zelene površine, radovi u park-šumi


vati čimbenike, kao što su:


svedeni su na minimum ili uopće nisu provađani, već


– prirodnost
je priroda odjednom učinila ono što je čovjek trebao ra


– kulturno-povijesni
diti nekoliko godina.


– ambijetalni
U revitalizaciji treba posao uređenja park-šume – stilski
Komrčar uskladiti sa svim datostima postojećeg stanja, – oblikovno-estetski


čar u
kako bii se se sadržajno i oblikovno zadovoljile potrebe za – biološko-ekološki


– turističko-gospodarski
novi .