DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 60     <-- 60 -->        PDF

R. Rosavec: PARK-ŠUMA “KOMRČAR” NA OTOKU RABU – STANJE I VALORIZACIJA Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 345-352
Šibika


(Coronilla juncea)


Planika


(Arbutus unedo)


Širokolisna kalina


(Ligustrum ovalifolium)


Mukinja


(Sorbus aria)


Bagrem


(Robinia pseudacacia)


Dudovac


(Broussonetia papyrifera)


Tršlja


(Pistacia lentiscus)


Smrdljika


šPistacia terebinthus)


Japanska kurika


(Evonimus japonica)


Pukitija


šJuniperus macrocarpa)


Primorska kozja krv


(Lonicera implexa)


Mogranj, nar


(Punica granatum)


Agava


(Agave americana)


Sloj prizemnog rašća, tamo gdje postoji, uglavnom peregrina). Uz travnu vegetaciju na plohi 25. izrazita
čini travna vegetacija. Najčešće se mogu susresti slje-je zastupljenost ponika i pomlatka lovora (Laurus nodeće
vrste: bršljan (Hedera helix) i broćika (Rubia bilis) i bagrema (Robinia pseudoacacia).


25%


Hrast crnika
(Quercus ilex)


Obični čempres
(Cupressus
sempervirens)


Alepski bor
(Pinus halepensis)


Lovor
(Laurus nobilis)


Ostalo


22%


10%


Grafikon 1. Postotni udio pojedine vrste u sloju drveća
Graph. 1 Percent part of individual species in the layer


Iz grafičkog prikaza vidljivo je da u sloju drveća
hrast crnika (Quercus ilex) ima podjednak postotak kao
i alepski bor (Pinus halepensis) koji je nešto niži od
postotka svih ostalih vrsta koje nisu izdvojene zasebno
(legenda), a dolaze u park-šumi Komrčar i prikazane
su u tablicama. Obični čempres (Cupressus sempervirens)
i lovor (Laurus nobilis) zastupljeni su s nešto
nižim postotkom.


5%
6% 12% Hrast crnika
(Quercus ilex)
13% Lovor
(Laurus nobilis)
Crni jasen
(Fraxinus ornus)
Pitospora
(Pittosporum tobira)
Šparožina
(Asparagus acutifolia)
9%
Lemprika
(Viburnum tinus)
Zelenika
12% 8%
12% (Phillyrea media)
Šibika
(Coronilla juncea)
Ostalo


Grafikon 2. Postotni udio pojedine vrste u sloju grmlja
Graph. 2 Percent part of individual species in shrub layer


Kao što je vidljivo iz grafičkog prikaza, u sloju
grmlja dominira hrast crnika (Quercus ilex), dok su
ostale vrste zastupljene u manjim postocima.


Navedeni grafički podaci o postotnom udjelu pojedinih
vrsta u park-šumi govore nam da se park-šuma,
koju je u osnutku činio alepski bor sa manjom primjesom
autohtonih vrsta, počela pretvarati u autohtonu
šumu hrasta crnike sa svim njenim pratilicama.