DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 345-352
UDK 630* 272


PARK-ŠUMA “KOMRČAR ” NA OTOKU RABU –
STANJE I VALORIZACIJA


PARK-FOREST “KOMRČAR” ON THE ISLAND OF RAB
CONDITION AND VALORIZATION


Roman ROSAVEC*


SAŽETAK: Područje današnje park-šume u prošlosti se koristilo kao pasište
za stoku žitelja grada Raba. No, međutim, rapski nadšumar Pravdoje Belia, to
područje gledao je drugim očima i odlučio pošumiti tu površinu. Nailazio je na
žestoke otpore, čak su mu i sadnice čupali, ali on nije odustajao od svoje namjere.
Razvilo se tu divno zelenilo kojega Zavod za zaštitu prirode u Zagrebu na
temelju rješenja od 15. 3. 1965. godine, a na temelju Zakona o zaštiti prirode,
upisuje u registar zaštićenih objekata prirode u kategoriju rezervata prirodnog
predjela, a prema danas važećem Zakonu u kategoriji park-šuma.


Izgled vegetacije danas, u mnogočemu se razlikuje od stanja u vrijeme
Pravdoja Belije i neposredno nakon njegove smrti. Danas tu uglavnom prevladava
autohtona vegetacija koja je dosta devastirana, najčešće iz razloga
slabe brige o njezinom rastu i razvoju.


Zbog velikog broja stabala te velike gustoće, a u svrhu što preciznijih mjerenja
i dobivanja pouzdanih rezultata, čitava park-šuma Komrčar, površine
od 8,3 ha, podjeljena je na manje segmente, odnosno plohe. Pojedina ploha
ograničena je šetnim stazama kroz park. Na taj način dobili smo 37 ploha. Na
svakoj plohi utvrđen je florni sastav (sloj drveća, sloj grmlja, sloj prizemnog
rašća).


Bitno je napomenti da je čitavo područje park-šume podijeljeno u tri zone
zbog lakšeg korištenja, održavanja i intervencija u kompoziciji parka.


K l j u č n e r i j eč i : Rab, Komrčar, vegetacija, gospodarenje, biološkoekološka
valorizacija.


UVOD – Introduction
Grad Rab svake godine u ljetnim mjesecima posje-vanje je započelo borovima, a kasnije se unosila autohćuje
mnogo ljudi, ponajprije turista. Nema onoga tko tona vegetacija. Njegov glavni zadatak bio je ozeleniti
se barem jednom ne prošeće kroz park-šumu Komrčar. cjelokupnu površinu i tek kasnije dati joj parkovnu
Izgled ove zelene površine temelji se na radu Pravdoja formu. Znao je već tada, kao veliki poznavatelj šumar-
Belije, rapskog nadšumara koji je ozelenio nekada ske struke, što će za buduća pokoljenja značiti ozelepusto
pasište povrh grada Raba. Park-šuma Komrčar njen Komrčar kao ukras okolice grada, dakle kao gradpočela
se uzdizati tj. pošumljavati 2. studenog 1890. sko zelenilo neposredno uz kupalište. Park-šuma predgodine,
da bi se isto završilo 1905. godine. Pošumlja-stavlja zelenu kapu grada Raba, koja ima ekološkoestetsku,
zdravstvenu i turističko-rekreativnu ulogu.
Komrčar je zaštićen 15. ožujka 1965. godine u kategoriji
rezervata prirodnog predjela, odnosno, u danas
važućoj kategoriji park-šume. Površina park-šume


Roman Rosavec, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, 10000 Zagreb, Svetošimunska 25 Komrčar iznosi 8,3 ha.