DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Zlatni omjer između visine stabla i neke točke na
stablu (deblu) uspostavlja se tijekom životne dobi, vjerojatno
omjerom dužine i širine krošnje stabla i dužine
i promjera debla, dužine i promjera korjena.


Brži rast (prirast) stabla u visinu u određenoj životnoj
dobi pripada njegovoj unutarnjoj strukturi, jer
omjerom širine i dužine krošnje, korjenovog sustava,
promjera i duljine debla stablo uravnotežuje svoju unutarnju
strukturu rasta, koja teži nekoj idealnoj točki
proporcije. Kovačić, (1993) kulminaciju visinskog
rasta (prirasta) nalazi u točki (K) kao najvećem omjeru


h / t na S –visinskoj krivulji rasta Levakovićeve
funkcije rastenja.


Iako postoji uska veza između prsnog promjera i


ji us
visine stabla te je u određenoj dobi stabla promjer (cm)


je u


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Utvrđeno je da rast prsnog promjera stabla tijekom
vremena slijedi odnose parova Fibonaccijevog niza, te
u dobi koja je bliska fizičkoj starosti stabla postiže
omjer zlatnog reza .= 1,618...


Ako se promjer krošnje (Tablica 1.) stabla bukve


(D) izrazi kao funkcija prsnog promjera (d) linearnom
jednadžbom, D = 0,2079 + 20,2456 d, tada će parovi
promjera krošnje određene starosti slijediti pravilo Fibonaccijevog
niza i pokazivati omjer zlatnog reza. Primjerice,
.= (D144 / D 89) = (11,15 / 6,93) = 1,609...
Temeljnica ili kružna ploha stabla je izvedenica iz
prsnog promjera, kao kvadrat polumjera i broja . te je s
povećanjem starosti stabla zadržan omjer zlatnog reza
ili Fibonaccijevog niza. Tako se, primjerice, pravilo
zlatnog reza za stablo starosti 89 i 55 godina može izračunati
po formuli,


Y Đgm´ g55) (0,08646 / 0,03269) 1/2 = 1,626...


Isto pravilo potvrđuje se se usporedbom opsega sta


0


bla, 0 89 / 55) 64,08) = 1,626...


a, .=
== (
((o
oo89 / o
oo55) =
== (104,2
(104,2(104,21
11 /
// 64,08


) 1,6
Međutim, pravilo zlatnog reza ili Fibonaccijevog


ili Fib


niza gubi se usporedbom volumena stabla za parove
volumena iste starosti kao u gornjem primjeru.


Rast stabla u debljinu po pravilu zlatnog reza i
Fibonacijevog niza definiran je kod sastojinskog rasta,
rasta stabala u šumi. Za sastojinski model primijenjen
je trokutni raspored stabala, kojim se omogućava najveća
zastrtost tla u bilo kojoj dobi sastojine. Prirodne
sastojine pak teže sa starošću zakonitoj distribuciji
prsnih promjera, tzv. beta – distribuciji (Z e l i ć, 2005).


Modelna sastojina, u kojoj su za istu dob jednaki
prsni promjeri, visne stabala i širine krošnje, upućuje
na minimalan prsni promjer stabla, temeljnicu i volumen
po hektaru (Tablica 1.) glavne sastojine EGT-IID-
11 (šuma bukve sa šašem). Tako primjerice glavna
satojina bukve poslije prorede u osamdesetoj godini ne


jednak visini (m), nakon toga prsni promjer povećanjem
dobi stabla ima linearni trend rasta (cm), a
trend rasta u visinu (m) se smanjuje. Brojčani omjer
zlatnog reza kod rasta stabla u visinu se povećanjem
starosti gubi jer ga “prigušuje” sila otpora rastu u visinu.
Raskorak, između brojčanog iskaza rasta prsnog
promjera stabla (cm) po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog
niza i visine stabla (m) koji ne sljedi ta pravila,
postaje sve veći.


B e za k, 2004 navodi da je rast širine krošanja u odnosu
na prsni promjer linearan, te ga za srednje sastojinsko
stablo izražava funkcijom Ds = 1,3336 + 0,1668 ds,
a za odnos dužine debla i dužine krošnje navodi se omjer
0,5331 : 0,4669, što ga određuje amplituda visinskog
rasta Ah = 8,759 i feigenvrijednost (4,669).


Discusion and conclusions


bi trebala biti ispod 29,80 cm prsnog promjera srednjegsastojinskog stabala, temeljnice 20,07 m2 i volumena
284,59 m3/ha.


Rast stabla u debljinu može se geometrijski prikazati
kao rast jednakokutne spirale. Jednakokutne spirale
mogu biti različite veličine s obzirom na veličine
b -modula, no omjer stranica zlatnog reza


(a = 0,618, b = 0,382) pravokutnika ostaje isti.


Pomoću b -modula moguće je numerički iskazati
bonitete za vrste drveća ili odrediti ekološko-gospodarski
tipove šuma.


Za različite vrste drveća u različitim okolišnim
uvjetima vrijednost koeficijenta (b) izražava se svojstvenim
modulom, primjerice vezano za određene ekološko-
gospodrske tipove šuma i bonitete staništa. Za
EGT-II-D-11 (šuma bukve sa šašem),


b modul = 0,3759,


a za za hrast lužnjak na I. bonitetu,


b modul = 0,5158.


Veća vrijednost koeficijenta b – modula pokazuje
veću brzinu rasta stabla u debljinu.


Rast stabla u visinu, uvjetovan unutarnjom strukturom,
osim sile rasta i silom otpora rastu, nema veličine
visine u paravima Fibonaccijevog niza, sukladno
omjeru zlatnog reza. Isti je slučaj i s volumnim rastom,
kao sintezom rasta stabla u debljinu i visinu.


Omjer zlatnog reza ili nekog drugog “posebnog
broja” volumnog rasta, kao točke ravnoteže rasta i razvoja
stabla (nadzemnog i podzemnog dijela) idealnih
proporcija, treba istražiti u drugim veličinama atraktora
stabla.