DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304


UDK 630* 165 (001)


KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.)
IZ PLANTAŽE KOD KAKNJA POMOĆU IZOENZIMSKIH BILJEGA


CONTROLLING THE SERBIAN SPRUCE ORIGIN (Picea Omorika /Panč./ Purk.)
AT THE KAKANJ PLANTATION WITH ISOENZYME MARKERS


Dalibor BALLIAN1


SAŽETAK: U ovom se istraživanju uporabom molekularnogenetičkih biljega
i njihovom identifikacijom pokušalo odrediti podrijetlo Pančićeve omorike
iz plantaže s područja Kaknja, čija je veličina 8,2 ha. Uporabili su se izoenzimski
biljezi, koji su korišteni ranije u istraživanju genetičke varijabilnosti
Pančićeve omorike (Ballian i sur. 2006). U ovom istraživanju kao i onom ranije,
uporabilo se 12 enzimskih sustava s ukupno 16 genlokusa.


Rezultati do kojih se došlo pokazuju da podrijetlo plantaže ne možemo pripisati
ni jednoj od identificiranih populacija Pančićeve omorike u Bosni i
Hercegovini. Osnovni razlog leži u tome što smo u plantaži dobili alele koji su
registrirani u više populacija omorike, dok je jedan od registriranih alela nije
uopće registriran u prirodnim populacijama, već, vrlo vjerojatno, vodi podrijetlo
iz neke od neistraženih populacija ili iz manje skupine stabala.


Ponuđeni model identifikacije sa 12 enzimskih sustava, odnosno 16 genlokusa
mogao bi se u budućnosti pokazati prihvatljivim, jer su početna istraživanja
pokazala jako dobar rezultat.


K lj u č n e r i j e či : Picea omorika, izoenzimi, plantaža, identifikacija.


1. UVOD – Introduction
Pančićeva omorika (Picea omorika /Panč./ Purk.) u svoje malobrojnosti zakonodavac dozvoljava sakupprirodi
ima malo i disjunktno područje rasprostiranja u ljanje sjemena za reprodukciju iz svih populacija bez
istočnoj B Bosni, u području srednjeg toka rijeke Drine ograničenja, bez obzira na to jesu li podesne kao sje(
slika. 1). Raširena je pretežito na teško dostupnim kamenski
objekti ili nisu. Sama je ta činjenica doprinijela
menitim padinama, između 800 i 1550 m nadmorske vida
se za mnoge plantaže koje su podignute širom Eurosine.
U Bosni i Hercegovini raste na 13 većih ili manjih pe ne zna njihovo podrijetlo. Stoga su većinom miješalokaliteta.
Najpoznatiji su lokaliteti na istočnim padinanog
podrijetla. Ipak, u većini slučajeva sjeme se sakupma
Zelengore, na planini Viogor kod Čajniča, višegrad-ljalo na području Višegrada, gdje postoji samo pet vrlo
skom, srebreničkom te milićkom području, kao i na plaznačajnih
populacija na oko 64 ha (B a l l i a n i sur.,
nini Sjemeč (F u k a re k, 1951, 1957, 1974). U Srbiji ra2004)
i više manjih skupina stabala. Sakupljeno sjeme
ste na više manjih lokaliteta, kao i skupinama stabala na iz tog područja uvijek se deklariralo samo kao “proveplanini
Tari, te na jednom izoliranom lokalitetu u dolini nijencija Višegrad”, što prema provedenim istraživa-
Mileševske rijeke (To š ić , 1983). njima nije bilo ispravno.


Omorika se razmnožava generativno, pomoću sitPančićeva
omorika predstavlja vrlo vrijedan tercinog
sjemena relativno slabe klijavosti (K r s t i ć , 1950). jarni relikt, odnosno makrofosil među vrstama smrekâ.
Zaštićena je zakonom još od 1964. godine, pa zbog Na temelju paleontoloških istraživanja koja su obav


ljena širom Europe, posebno u oligocenskim sedimentima
u Alsasu (Lakowitz prema Burschelu, 1965)


Dalibor Ballian, Šumarski fakultet u Sarajevu,


pronađeni su brojni fosilni ostaci omorike, što potvr


Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, BiH.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 6     <-- 6 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
đuje njezinu široku rasprostranjenost u tom razdoblju.
U sedimentima kasnog tercijara i ranog pleistocena na
više mjesta u Njemačkoj također su nađeni fosilni ostaci
(Weber prema Burschelu, 1965, Maiu i sur., 1963),
kao i u središnjoj Rusiji (Glinka prema B u rsche lu ,
1965). Prema istraživanjima Ravazzia (2002) nađeno
je mnogo ostataka pretka Pančićeve omorike poznatog
kao Picea omoricoides Weber, i to na mnogim mjestima
u Europi, bilo da je riječ o fosilnoj peludi, češerima,
bilo o nekom drugom dijelu stabla.


Velike klimatske promjene, posebno globalno zatopljenje,
kao i mnoge promjene koje su nastale antropo-


Slika 1. Rasprostiranje pančićeve omorike u Bosni i Hercegovini
Figure 1 Distribution of Serbian Spruce in Bosnia


and Herzegovina


genim djelovanjima u zadnjih 50 godina, podizanje hidroelektrana
na rijeci Drini, s velikim akumulacijskim
jezerima, dovele su do značajnih promjena u okolišu
Pančićeve omorike. Te novonastale promjene nikako
ne pogoduju omorici, pa te male geografski udaljene i
rijetke prirodne populacije predstavljaju posebne genetičke
specifikume u laganom nestajanju. Uz te promjene,
praktično u svim prirodnim populacijama omorike
u većoj ili manjoj mjeri ugrožen je njezin opstanak
i djelovanjem prirodnih procesa sukcesije vegetacijskih
formacija. Tako se smanjuju površine koje pogoduju
njezinom rastu i razvoju, te posebno prirodnoj
obnovi. Najveći problem kod sukcesije predstavlja pridolaženje
agresivne bukve (Fagus sylvatica L.), smreke
(Picea abies Karst.), crnog bora (Pinus nigra Arn.),
običnog bora (Pinus sylvestris L.), kao i nekih drugih
vrsta listača koje potiskujući omoriku onemogućuju
njezinu prirodnu obnovu, te joj u konačnici prijete potpunim
nestankom.


Trenutno jedina mogućnost zaštite ove vrijedne endemične
vrste, u izmijenjenoj ekološkoj situaciji, leži
u primjeni najsuvremenijih metoda molekularno-genetičkog
identificiranja populacija, te na temelju dobive


nih rezultata u hitnom formiranju arhiva in situ i ex
situ. U tom slučaju bi i podignute plantaže širom Europe
mogle poslužiti za njezino konzerviranje ex situ, a
to ponajprije ovisi o stupnju poznavanja njezinoga genetičkog
diverziteta.


Kako se radi o vrlo rijetkoj vrsti, vrlo malog i isprekidanog
područja prirodnog rasprostiranja, sigurno je i
prisutnost genetičkog drifta koji ostavlja značajni trag
na ovim populacijama, a o tome se detaljno govori u
radu K uit t i ne n i sur. (1991). Prema istraživanju
Langnera (1959) Pančićevu omoriku karakterizira i
pojava samooplodnje, te, prema njemu, ne postoje razlike
u vitalnosti sjemena nastalog samooplodnjom i
stranom oplodnjom, ali se kod mladih biljaka javlja
depresija u rastu. Kasnijim se istraživanjem koje je
proveo Geburek (1986) pojavila neočekivano visoka
razina inbriding depresije, a istraživanje je proveo na
24-godišnje potomstvo Pančićeve omorike, te je to povezao
istraživanjima Langnera (1959). Tako, prema
istraživanja Kui t t inena i sur. (1991) pojava depresije
u rastu mogla bi poslužiti za objašnjenje varijabilnosti
Pančićeve omorike. Ipak su Kui t t ine n i S a v
o la ine n (1992) u svome istraživanju došli do rezultata
da kod Pančićeve omorike imamo kombiniranu
visoku vrijednosti stranooplodnje i samooplodnje, što je
specifikum među četinjačama, a pojavu rane inbriding
depresije u rastu sama Pančićeva omorika eliminira.
Sa v ol ain en i sur. (1991) ukazuju na pojavu relativno
velike letalnosti embriona kod omorike, što je jedan od
mehanizama eliminacije embriona (jedinki) nastalih samooplodnjom
i eventualnog križanja u vrlo bliskom
srodstvu. Sva ova saznanja mogu nam uveliko olakšati
posao kod identifikacije populacija, ili određivanja podrijetla
ranije podignutih plantaža.


Cilj ovoga rada je određivanje mogućeg podrijetla
plantaže Pančićeve omorike s područja Kaknja (veličine
8,2 ha) molekularno genetičkom metodom identifikacije,
odnosno uporabom izoenzimskih biljega. Za
identifikaciju su uporabljeni ranije korišteni izoenzimski
sustavi za genetičku identifikaciju Pančićeve omorike
(B a l l i a n i sur., 2006).


Na temelju dobivenih rezultata iz ovog istraživanja
trebalo bi izvršiti i identifikaciju drugih plantaža Pančićeve
omorike širom Europe, što bi moglo pomoći u
njezinu očuvanju, jer bi na taj način identificirane
plantaže mogle dobiti status genetičkih arhiva ex situ.
Kod provođenja ovih aktivnosti treba paziti da se ne
uključe plantaže s mješovitim podrijetlom, gdje se
izmiješano uzgaja nekoliko genetičkih skupina, jer bi
se na taj način došlo do gubitka specifičnog genetičkog
diverziteta iz populacija, a koji je zapravo glavni cilj i
svrha mjerâ zaštite.


Analiza izoenzimskih biljega predstavlja jednu od
biokemijskih metoda preko koje se mogu utvrditi raz
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 7     <-- 7 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
like između pojedinih vrsta, kao i svojstava pojedinačnih
stabala, te populacijâ. Na toj osnovi oni omogućuju
i kontrolu provenijencije sjemenskog i sadnog materijala,
kao i ranije podignutih plantaža nepoznatog podrijetla.
Zbog toga u zemljama s intenzivnim šumarstvom
ova metoda nalazi svoju veliku primjenu. Ipak, koliko
god ove metode mogu biti zanimljive za praksu, one
pokazuju određene granice do kojih se može ići s ovim


stupnjem razvoja tehnike. Pa ipak, ova metoda daje
rezultate s jako dobrom pouzdanošću. Temeljno načelo
uporabe ove tehnike je takvo da se ono na isti način
primijenjuje kod svih vrsta šumskog drveća, bilo da su
posrijedi sastojine, sjeme, sadni materijal, ili ranije
podignute plantaže.


1.1 IZOENZIMSKI MARKERI I NJIHOVA ANALIZA
Isoenzyme markers and their analysis
Prema Konnertovoj (1999) i Ballianu (2003),
sve su vrste šumskog drveća diploidni organizmi, s dvostrukim
brojem kromosoma (2n), te je na taj način i
svaki gen u stanicama dvostruko prisutan. Ako su nizovi
DNK na oba genska odsječka isti, govori se o istoj gen
varijanti ili alelima, koji se označavaju kao homozigot.
Ipak na određenom genlokusu mogu nastati jedna ili
dvije varijante gena; te s većim brojem stabala u populaciji
imamo pojavu više varijanti. Kao posljedica pojavljivanja
različitih varijanti istog gena u stanicama se
javljaju različite varijante određenog enzima, odnosno
izoenzima, koji u fiziološkim procesima razmjene tvari
imaju istu ulogu. Postojanje ovih izoenzima, a time i
različitih gena može se dokazati analizom biokemijskih,
odnosno izoenzimskih biljega.


Za analizu izoenzimskim biljega obično se rabe dijelovi
biljnih tkiva iz sjemena ili dormantnih zimskih
pupoljaka, iz kojih je pomoću pufernih rastvora mogu


će izolirati bjelančevine (K o n n e r t , 1995). Nakon što
se izolirane bjelančevine postave u odgovarajući medij


– nosac (gel), te u električno polje istosmjerne struje,
zbog svojega različitog električnog naboja u mediju
migriraju na različita rastojanja, što je uvjetovano različitim
sastavom aminokiselina. Nakon nekoliko sati
razdvajanja u električnom polju, kada su se molekule
dovoljno razdvojile, mogu se kemijskim postupkom
obojiti te postati vidljive uporabom fizioloških bojila.
Kao konačan rezultat imamo obojene vrpce (linije),
koje svojim različitim položajem mogu pokazati
različite varijante istoga gena. Na temelju ovoga može
se zaključiti kojoj genetičkoj varijanti pripada istraživani
uzorak, odnosno stablo. Rutinska jednostavnost
ovoga postupka, kao i laka uporaba kod svih vrsta
šumskog drveća, omogućuju da se ove metode koriste
u mnogim laboratorijima.
1.2 ŠUMSKA SASTOJINA GENETIČKI VARIJABILNA POPULACIJA
Forest stand genetically variable population
Svaka od šumskih sastojina predstavlja jednu populaciju,
koja se sastoji od većeg broja stabala, s različitim
fenotipskim izgledom. Pojava varijabilnosti u
ovom slučaju nije samo posljedica utjecaja okoliša,
nego je posljedica različitih genetičkih struktura pojedinih
članova sastojine. Genetička raznolikost individua
jedne populacije označava se pak kao individualna
genetička varijabilnost. Prema tome, jedna populacija
šumskog drveća pokazuje genetički utoliko veću varijabilnost
ukoliko se u njoj nalazi više različitih alela.
Inače, genetička varijabilnost se ne smije izjednačavati
sa brojnošću vrste. Tako i kod umjetno podignutih nasada,
tzv. monokultura možemo imati veliku genetičku
varijabilnost, ako se pojedinačna stabla razlikuju po
svojim nasljednim obilježjima.


Svako stablo na jednom genlokusu ima dvije jednake
ili različite gen varijante, odnosno alela. Prema zast
tupljenosti alela u jednoj populaciji, a što je iskazano


postocima, dobivamo genetičku strukturu populacije.


u
Struktura nam pokazuje koliko se alela može naći u
sastojini i s kojom su učestalošću zastupljeni pojedini


aleli. Tako se mogu razlikovati sastojine, posebno po
tome što nedostaju neki od alela u populaciji, a nalazimo
ih u drugoj populaciji, a s druge strane, razlika je i u
samoj učestalosti pojedinih alela.


Budući da istraživanje svih stabala u jednoj sastojini
zahtijeva mnogo vremena i sredstava, genetičku
strukturu populacije procjenjujemo na temelju uzorka
koji treba da predstavlja sastojinu. U znanstvenim krugovima
postoje točni proračuni koliko treba uporabiti
uzoraka da bi oni reprezentirali sastojinu, odnosno populaciju.
Na temelju toga može se s odgovarajućom
vjerojatnošću doći do pokazatelja genetičke varijabilnosti,
odnosno do učestalosti pojedinih alela.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 8     <-- 8 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
1.3 MOGUĆNOSTI KONTROLE PODRIJETLA SJEMENA, SADNOG MATERIJALA
ILI PLANTAŽA POMOĆU ANALIZE IZOENZIMSKIH BILJEGA –
PO NAČELU ISKLJUČIVANJA
The possibility of controlling the origin of seed, plant material
or plantations with the analysis of isoenzyme markers
using the exclusion principle
Prema Gregoriusu i sur. (1984), ako se za kontrolu
biljnog materijala rabi analiza izoenzimskih biljega,
potrebno je ponajprije odgovoriti na dva pitanja:Da li su u dva ili više uzoraka prisutni iste aleli, odnosno
jesu li su samo oni prisutni?

Da li je učestalost alela u uzorcima koji se uspoređuju
ista?
Za šumare je važno da se na znanstveno priznat
način ispita podrijetlo polaznog materijala, kao i podrijetlo
materijala koji služi u reproduktivne svrhe. To je
vrlo jednostavno kod kontrole klonskog materijala
analizom izoenzimskih biljega, jer sve jedinke istog
klona moraju pokazati iste vrpce na zimogramu kako
kod roditelja (ortete), tako kod potomstva (rameta).


Slika 2. Sustav isključivanja pet populacija prema Gregoriusu
i sur. (1984)
Figure 2 System of exclusion of five populations according
to Gregorius et al. (1984)


Daleko složenija situacija je kod materijala generativnog
podrijetla. Uz već rečeno, ovdje se ne može jed


nostavno donijeti valjan zaključak, jer imamo različit
sastav partija sjemena jedne sastojine, probleme s veličinom
uzorka, nepotpuno obuhvaćanje svih sastojina,
pa se stoga mogu utvrditi samo određene neujednačenosti
u rezultatima. U tom se slučaju pristupa načelima
isključivanja, kako je predložio Gregorius i sur. (1984).


Uspoređivanjem početnog materijala jedne sastojine,
sjemena koje je proizvedeno u istoj sastojini, kao
i sadnica proizvedenih iz tog sjemena, može se samo
zaključiti prisutnost stranih nasljednih svojstava, te je
to dokaz da sjeme ne potječe iz dane sastojine. Ako se,
pak, u sastojini javljaju isti aleli, to još ne potvrđuje
pripadnost istoj sastojini, odnosno populaciji, jer uvijek
mogu postojati sastojine s istim alelima, iz kojih
potječe biljni reprodukcijski materijal.


Tako genetičkim istraživanjima, odnosno analizom
izoenzimskih i DNK biljega možemo samo reći da
reprodukcijski materijal potječe ili ne potječe iz određene
sastojine, što je detaljno opisano u radu G r e g or
i u s a i sur. (1984) i Ko n n e r t o v e (1999).


Tako dolazimo do vrlo ilustrativnog primjera koji
je dan u radu Gregoriusa i sur. (1984) i Konnertove
(1999). Prema tomu, partija sjemena ili sadnica


(A) sa sigurnošću ne potječe iz populacija 2 i 5, ali se
ne može isključiti da one ne vode podrijetlo iz populacija
1, 3 i 4 (slika 2). Ovo pak ne znači da se analiza
izoenzima kao kontrolni instrument ne može uključiti
u poslove kontrole. Pravilnim poznavanjem genetičke
varijabilnosti jedne vrste, kao i mehanizama nasljeđivanja,
te pravilnim izborom uzoraka za uspoređivanje
analiza izoenzimskih biljega može dati značajne spoznaje
o podrijetlu vrste.
Suvremene statističke metode ponekad vrlo uspješno
omogućavaju da se odredi pripadnost uzoraka određenoj
populaciji, a imamo slučajeva da to ostaje sakriveno
u masi statističkih podataka. Kao vrlo pouzdane
rabe se metode SAS analize (Statistic Analysis Sistem),
klasteranalize ili PCA analize (Principal Component
Analysis), kao i neki slični računalni programi.


2. MATERIJAL I METODA RADA – Materials and methods of work
Kao osnova za analizu iskorišteni su podaci prezentirani
u istraživanjima B al li an a i sur. (2004 i 2006).
Za identifikaciju Pančićeve omorike u plantaži s područja
Kaknja, selekcionirano je 50 stabala, kao što je
ranije urađeno i u 12 prirodnih populacija Pančićeve


omorike (tablica 1). Tako je prema ranije priznatoj metodologiji
sabrano 50 grančica s dormantnim pupovima,
sa slučajno izabranih stabala, ali ipak ravnomjerno
raspoređenih u plantaži.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 9     <-- 9 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
Tablica 1. Populacije i lokaliteti sa pančićevom omorikom
Table 1 Populations and locations with Serbian Spruce


Lokalitet Populacija
Locality Population
Veliki Stolac


Gostilja


Višegrad Karaula Štula
Božurevac
Tovarnica


Novo Brdo


Rogatica


Panjak


Šarena Bukva
Srebrenica Strugovi


Pliština
Čajniće Viogor
Foča Govza
Kakanj plantaža


Za istraživanje se uporabilo 12
enzimskih sustava s ukupno 16 genlokusa,
kako je prikazano u tablici


2. Postupci maceracije, priprave
gela, elektroforeze i bojenja gela
bili su prilagođeni primijenjenim
enzimskim sustavima koji se rabe
za smreku (Konnert, 1995), a
interpretirali smo i zimograme na
temelju studija provedenih na smreci
od Muonea i sur. (1987), Lag
ec r antz a i sur. (1988) i P o ul s
en i sur. (1983).
Analiza pripadnosti obavljena
je metodom Gregoriusa i sur.
(1984) i Konnertove (1999).
Na temelju dobivenih parametara
izračunate su sljedeće veličine:


– Alelne i genotipske frekvencije
Zemljopisna širina
Longitude


43° 54’42”
43° 51’30”
43° 55’53”
43° 58’35”
43° 59’08”
43° 54’11”
43° 59’56”
44° 01’17”
43° 58’23”
44° 01’25”
43° 38’47”
43° 29’24”
44° 11’


Zemljopisna dužina
Latitude


19° 13’18”
19° 19’57”
19° 17’09”
19° 19’29”
19° 16’41”
19° 11’14”
19° 09’11”
19° 11’54”
19° 13’18”
19° 10’29”
19° 07’ 14”
18° 35’37”
18° 06’


Područje (ha)


Area (ha)


10
50
2
10
2
20
30
2
30
20
40
30
8,5


Tablica 2. Enzimski sustavi, E.C. referentni broj, broj lokusa i broj nađenih alela
Table 2 The Enzyme Systems, E.C. referential number, the number of loci and
the number of the allele that were found


Enzimski sustavi
Enzyme systems


Phosphoglucose isomerase
Phosphoglucomutase
Isocitrat dehidrogenase


Shikimic acid dehidrogenase


Leucin amino peptidase


Fluorescent esterase


Glutamat oxalacetat transminase
Peroksidase
Glutamatdehydrogenase
Diaphorase
Malatdehydrogenase
NADH-Dehydrogenase


E.C. broj
number
5.3.1.9


2.7.5.1


1.1.1.42


1.1.1.25


3.4.11.1


3.1.1.1


2.6.1.1


1.11.1.7


1.4.1.2


1.6.4.3


1.1.1.37


1.6.99.3


Gen. lokus Broj alela
Gen. locus No of alleles


Pgi -B 2
Pgm – A 3
Idh -B 1
Sdh – B 2
Lap – B 1
Fest – A 2


Got – A, – B, – C 1,1,1
Per – A 1
Gdh – A 2
Dia -C 2


Mdh – A, – B, – C 3,2,1
Ndh -B 1


na je u računalnom programu BIOSYS-1 (SwoffordOčekivana (He) i dobivena (Ho) heterozigotnost i Selander, 1981). Na temelju dobivenih genetičkih
odstojanja i klasteranaliza prema N e i u (1978) i P r i t –
Ukupni broj alela, srednji broj alela po lokusu, prochardu
(2000), konstruirani su dendrogrami.


porcija polimorfnih lokusa


Obrada statističkih podataka za alelne frekvencije,
frekvencije genotipova i genetička odstojanja obavlje


3. REZULTATI – Results
Na temelju provedenih istraživanja u 12 prirodnih
populacija Pančićeve omorike, te u plantaži (Kakanj),
uporabom 12 enzimskih sustava, analizu 16 genlokusa,
s ukupno 24 alela (tablica 3), mogu se donijeti zaključci
koji se temelje na metodi koju je predložio Gr e g o r i u s
i sur. (1984). Prema toj metodi i dobivenim rezultatima
iz istraživanja B a l l ia n a i sur. (2004, 2006) nismo u
mogućnosti odrediti podrijetlo istraživane plantaže.
Razlog tomu je što nismo mogli dati zadovoljavajući
odgovor na prvo pitanje “jesu li u dva ili više uzoraka


prisutni isti aleli, odnosno jesu li samo oni prisutni”, a
to je automatski isključilo odgovor na drugo pitanje, kao
i što se u plantaži javljaju aleli koji nisu nađeni ni u jednoj
od 12 prirodnih populacija koje su istraživane,
odnosno pojavili su se potpuno drugi aleli i njihove
kombinacije (Tablica 3). Na temelju toga možemo
zaključiti da plantaža vodi podrijetlo iz više populacija,
odnosno skupina stabala, koje u ranije provedenom
istraživanju Ba ll i an i sur (2006) nisu obuhvaćene.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 10     <-- 10 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODMJETLA PANČIĆEVE OMOMKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) ... Šumarski list br. 7-8, CXXX (2006), 295-304


ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 11     <-- 11 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
Uz to i relativno visok broj alela koji je nađen u Na temelju provedene statističke analize u računalplantaži
kod Kaknja (tablica 4) ukazuje na to da su u nom programu BIOSYS-1 (Swofford i Selander,
plantaži prisutni svi istraživani aleli iz prirodnih popu1981),
a prema B a l l i a n u i sur. (2006), genetička varilacija.
Taj rezultat dodatno upućuje na to da je plantaža jabilnost 12 prirodnih populacija Pančićeve omorike i
vjerojatno osnovana od materijala koji vodi podrijetlo plantaže Kakanj, gdje je istraživano 16 izoenzimskih
iz različitih prirodnih populacija Pančićeve omorike. genlokusa, pokazuje jaku diferencijaciju (Fst = 0,261),


isključujuću plantažu Kakanj, te se ne može reći da je


Ovo ipak moramo uzeti s rezervom, ako znamo da za
prisutna geografska genetička diferenciranost u obliku


analizu nije korišten velik broj uzoraka, odnosno možda
kline.


veličina uzorka nije bila optimalna, te da u ovom slučaju
možda imamo pojavu rijetkih alela u malom uzorku. Na Ustanovljeno je da su aleli sa svojim frekvencijama
pojavu tih problema upozorava Hüssendörfer raspoređeni slučajno u istraživanim populacijama. Ta(
1996) kod istraživanja koje je proveo s običnom jelom, kođer je ustanovljeno da plantaža Pančićeve omorike na
kada se bavi problematikom određivanja optimalnog području Kakanja pokazuje slabo diferenciranje, što
broja uzoraka koji će predstavljati populaciju. upotpunjuje mišljenje o njezinom miješanom podrijetlu


Tablica 4. Genetička varijabilnost
Table 4 Genetic variability


Ukupni broj Broj alela Postotak polimorfnih Stvarna Očekivana
Broj Populacija alela po lokusu lokusa heterozigotnost heterozigotnost
No. Population Total no. No. of alleles Percentage of Actual Expected
of alleles by loci polymorphous loci heterozygocity heterozygocity
Č
2.
Strugovi
Šarena bukva
20
21
1,3
1,3
25,0
31,3
0,047
0,018
0,082
0,017
3. Vigor 20 1,3 25,0 0,096 0,092
4. Stolac 19 1,2 18,8 0,060 0,047
5. Božurevac 19 1,2 18,8 0,107 0,069
6. Tovamica 18 1,1 12,5 0,058 0,046
7. Karaula štula 21 1,3 25,0 0,111 0,106
8. Gostilj 19 1,2 18,8 0,044 0,055
9. Patijak 19 1,2 18,8 0,132 0,083
10. Novo brdo 21 1,3 25,0 0,100 0,085
11. Govza 20 1,3 25,0 0,074 0,081
12. Pliština 18 1,1 12,5 0,024 0,046
13. Kakatij 23 1,4 37,5 0,070 0,093


Slika 3. Dendrogram 1 baziran je na genetičkim rastojanjima Slika 4. Dendrogram 2 baziran je na genetičkim rastojanjima
prema Neiu (1978) prema klaster metodi Pritcharda i sur. (2000)


Figure 3 Dendrogram 1 is based upon genetic distance Figure 4 Dendrogram 2 is based upon cluster method
as determined by Nei (1978) of Pritchard et al. (2000)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 12     <-- 12 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
(prema B all i a n u i sur., 2006). To se da primijetiti ako
promatramo i dobivene dendrograme 1 i 2 (slika 3 i 4),
prema istraživanju B a l lia na i sur (2006), koji su dobiveni
na temelju genetičkih rastojanja između istraživanih
populacija. Rastojanjima prikazanim u dendrogramu
1 prema Neiu (1978) plantaža omorike predstavlja
odvojenu skupinu (slika 3), dok u dendrograma 2


prema Pritchardu i sur. (2000) već povezana s populacijom
Strugovi (slika 4). Kod dendrogramske analize
genetičkih rastojanja prema Ne iu (1978), a što je prikazano
u istraživanju Ba l l i ana i sur. (2006), plantaža
Kakanj zauzima središnje mjesto između populacija
Božurevac i Strugovi.


4. RASPRAVA – Discussion
Dobiveni rezultati u prvi plan stavljaju osnovno pitanje;
koliko individua može i mora reprezentirati populaciju
Pančićeve omorike. Broj individua koje predstavljaju
populaciju ipak ostaje upitan (50, 100 ili vi-
še). Tu se pojavljuje i problem subjektivnosti pri uzimanju
uzorka, a u ovom istraživanju zbog jako
ekstremnih uvjeta staništa gdje raste omorika, od kojih
su mnoga slabo dostupna, vrlo često nismo bili u mogućnosti
isključiti subjektivnost. Uz to, pojavljuje se i
problem hoće li analizom izoenzimskih biljega biti registrirani
i rijetki aleli koji se nalaze u populaciji.


Stoga bi u području gdje raste Pančićeva omorika
trebalo primijeniti načelo razmjernog broja uzoraka prema
veličini populacije, uz prethodno testiranje na nekoliko
lako dostupnih populacija, da se ustanovi kakve
su frekvencije pojavljivanja rijetkih alela u njima. Tako
bi se dobio standard za Pančićevu omoriku, a koji ne bi
bio u opreci s preporukom Hüssendorfera (1996),
koji preporučuje da treba povećati broj individua u analizi
koje predstavljaju populacije. U tom bi se slučaju s
velikom vjerojatnošću mogli obuhvatiti i rijetki aleli
koji se nalaze u populaciji. Ipak, situacija s Pančićevom


;"n omorikom je takva da ponekad imamo populacije
manje stabala nego što preporučuje Hüssendorfer.
Međutim, povećanje broja individua u uzorku za analizu


5. ZAKLJUČCI
Ponuđeni sustav identifikacije sa 12 enzimskih sustava,
odnosno 16 genlokusa mogao bi se u budućnosti
pokazati prihvatljivim, jer su početna istraživanja dala
dobar rezultat.
Za sada ne možemo u potpunosti izvršiti dodjeljivanje
određenih plantaža određenim prirodnim popu


povlači za sobom i višu cijenu istraživanja, što je često
limitirajući čimbenik, kao i vrijeme potrebno za istraživanje,
odnosno potrebni laboratorijski kapacitet.


Dobiveni rezultati u ovom istraživanju, pri uporabi
analize izoenzimskih biljega pokazuje da su naše trenutačne
mogućnosti potvrde podrijetla Pančićeve omorike
relativno ograničene. Ponuđeni sustav identifikacije
ovom metodom mogao bi su u budućnosti pokazati prihvatljivim,
jer su početna istraživanja pokazala dobar
rezultat, iako još ne možemo u potpunosti izvršiti dodjeljivanje
istraživane plantaže određenoj populaciji ili
populacijama. Razlog leži i u njezinom miješanom podrijetlu.
Stoga bi trebalo nastaviti s daljnjim istraživanjima
u cilju stvaranja još detaljnije genetičke slike o po


pulacijama, s još većim brojem enzimskih sustava, odnosno
genlokusa, koji bi obuhvatili sve prirodne populacije
te skupine stabala u BiH i Srbiji, što je jedan dugotrajan
i skup posao.


Rezultati iz ovog istraživanja mogu nam pomoći u
formiranju sjemenskih baza kako preporučuje Ballian
i sur. (2004). U tu je svrhu potrebno uključiti dovoljan
broj stabala iz prirodnih populacija istraživane vrste,
kao i naći nove i pogodnije biljege za njihovu identifikaciju.


– Conclusions
lacijama u kojima se sakuplja sjeme, ali s određenim
rizikom i to se može obaviti.
Zbog visoke cijene istraživanja trebalo bi se odlučiti
za manji broj enzimskih sustava, tako da se isključe
svi oni koji pokazuju monomorfizam.


6. LITERATURA – References
Ballian, D., D. Gömöry, R. Longauer, T. Miki
ć , L. P a ul e, 2004. Isoenzyme analysis, including
the problem of reproduction and conservation
of the populations of the serbian spruce
(Picea omorika /Panč./ Purk.) from the Višegrad
area. FORUM Genetik – Wald – Forstwirtschaft
2004: 320–329.


Ballian, D., D. Gömöry, R. Longauer, T. Mikić,
D. Kajba, L. Paule, 2006: Genetic identification
of the populations Serbian Spruce (Picea
omorika /Panč./ Purk.) by isoenzyme markers.
Plant Systematic and Evolution (prihvaćeno


– u tisku).


ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 13     <-- 13 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) . Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
Burschel, P., 1965: Die Omorikafichte. Forstarchiv
36 (6/7): 113–131.


Fukarek, P., 1951: Današnje rasprostranjenje Pančićeve
omorike (Picea omorika Pančić) i neki podaci
o njenim sastojinama. Godišnjak Biol. Instituta
u Sarajevu, br. 1–2: 141–198.


F uk are k, P., 1957: Neke starije i novije rasprave o
Pančićevoj omorici. Šumarstvo: 245–257.


Fukarek, P., 1974: Neke vrste drveća i grmlja koje
su pogrešno navedene u flori Bosne i Hercegovine
i susjednih krajeva. ŠEinige Baum- und Straucharten
die irrtümlich in die Flora von Bosnien,
der Herzegovina und der benachbarten Gebieten
eingetrasgen wurdenĆ. Akad. nauka i umjetnosti
BiH, radovi LIV, knjiga 15: 45–60.


Geburek, T. H. 1986: Some results of inbreeding depression
in Serbian spruce (Picea omorika /Pančić/
Purk.). Silvae Genet. 35: 169–172.


Gregorius, H. R., H. H. Hattemer, F. Bergmann,
1984: Über Erreichtes und kaum Erreichbares
bei der “Identifikation” forstlichen Vermehrungsguts;
Bericht des Instituts für Forstgenetik
und Forstpflanzenzüchtung der Georg-August-
Universität Göttingen.


Hussendörfer, E., 1996: Untersuchungen über die
genetische Variation der Weißtanne (Abies alba
Mill.) unter dem Aspekt der in situ Erhaltung genetischer
Ressourcen in der Schweiz, disertacija,
Zurich, ETH.


Konnert, M., 1995: Isoenzymunterschungen bei Fichte
(Picea abies /L./ Karst.) und Weißtanne (Abies
alba Mill.) – Anleitung zur Trennmethodik und
Auswertung der Zymogramme, Teisendorf.


Konnert, M., 1999: Herkunftsüberprüfung mit biochemisch-
genetisch Metoden; Der Weihnachtsbaum,
No 5, pp 4–9, Gudensberg.


Krstić, M., 1950:Morfološke i biometričke pojedinosti
fruktifikacije Picea omorika Panč. – Kvaliteta
sjemena. Ins. Za naučna istraživanja u šum.
NRS, Beograd: 1–23.


Kuittinen, H., O. Muona, K. Kärkkäinen, Ž.
Borzan, 1991: Serbian spruce, a narrow endemic,
contains much genetic variation. Can. J.
For. Res. Vol. 21: 363–367.


Kuittinen, H., O. Savolainen, 1992: Picea omorika
is self-fertile but outcrossing conifer. Heredity,


68: 183–187.
Lagercrantz, U., N. Ryman, G. Stahl, 1988:
Protein loci in diploid tissue of Norway spruce
(Picea abies K.): description and interpretation
of electrophoretic variability patterns. Hereditas


108: 149–158.
La n g n e r, W., 1959: Selbstfertilität und Inzucht bei
Picea Omorika (Pančić) Purkyne. Silvae Genet.


8: 84–93.
Mai, D. H., J. Majewski, K. P. Unger, 1963: Pliozän
und Altpleistozän von Rippersroda in Thüringen.
Geologie 765–815.
Muona, O., R. Yazdani, G. Lindqvist, 1987:
Analysis of linkage in Picea abies. Hereditas


106: 31–36.
Nei , M., 1978: Estimation of average heterozygosity
and genetic distance from a small number of individuals.
Genetics, 89: 583–590.
P ri t cha rd, J. K., M. S t e p h e ns , P. D o n n e l l y,
2000: Inference of population structure from multilocus
genotype data. Genetics 155: 945–959.
Poulsen, H. D., V. Simonsen, H. Wellendorf,
1983: The inheritance of six isozymes in Norway
spruce (Picea abies /L./ Karst.). Forest Tree
Improvement 16: 12–33.
Ravazzi, C., 2002: Late Quaternary history of spruce
in southern Europe. Review of Palaeobotany
and Palynology 120: 131–177.
Savolainen, O., K. Kärkkäinen, H. Kuittinen,
1992: Estimating numbers of embryonic
lethals in conifers. Heredity, 69: 308–314.
Savolainen, O., H. Kuittinen, 2000: Small Population
Processes. In: Young, A., Boshier, D.,
Boyle.,T., Ed. Forest Conservation Genetics –
Principles and Practice, CABI – Publishing,
Wallingford 91–100.
Swofford, K, N. Selander, 1981: Boisys 1 – a
FORTRAN program for the comprehensive analysis
of electrophoretic dana in population genetics
and systematics. J. Her., 72: 281–283.
Tošić, M., 1983: O jednom novom nalazištu Pančićeve
omorike (Picea omorika Pančić) u Srbiji ŠOn
a new locality of the Pančić spruce (Picea omorika
Pančić) in SerbiaĆ. Akad. nauka i umjetnosti
BiH, radovi LXXII, knjiga 21: 267–274.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 14     <-- 14 -->        PDF

D. Ballian: KONTROLA PODRIJETLA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika /Panč./ Purk.) ... Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 295-304
SUMMARY: In this study we tried to identify and determine the origin of
the Serbian spruce from the Kakanj plantation, covering the space of 8,2 ha,
with the means of molecular genetic analysis. We applied the isoenzyme
markers analysis to verify the obtained data from the molecular genetic identification
of natural populations of Serbian spruce, and those from the said
plantation. A total of 12 enzyme systems with 16 gene loci have been used,
with 24 alleles analyzed.


Based on the statistical analysis in the computer program BIOSYS-1
(Swofford & Selander 1981), according to Ballian et. al (2006), the genetic
variability of 12 natural populations, where 16 isoenzyme loci were studied,
strong differentiation was obtained (Fst = 0,261), but with exclusion of the
Kakanj plantation which exhibited a rather low differentiation. Here we cannot
speak about the presence of geographic genetic differentiation in the cline
form. It was determined that alleles with the studied populations had randomly
distributed frequencies. Out of the obtained results it is apparent that
Serbian spruce plantation in Kakanj is poorly differentiated, and this supports
the opinion of its mixed origin (according to Ballian et. al. 2006). If we
take a more detailed look at the obtained dendrogram, which was obtained on
the basis of genetic distance between the studied populations, where the
Kakanj plantation occupies a totally unexpected position, this can additionally
confirm its mixed origin.


The results obtained through this study, by isoenzyme markers analysis,
show that our present possibilities to confirm the origin of Serbian spruce are
relatively limited. The offered system of identification by this method might in
the future prove acceptable as the initial studies exhibited good results, even
though we still cannot entirely systemize the analyzed plantation to certain
population or populations. We should therefore continue with basic studies
with the aim to create a more detailed genetic picture of the spruce populations,
with larger number of enzyme systems, that is, gene loci, which would
encompass all natural populations, and groups of trees in Bosnia and
Herzegovina and Serbia, which is a long lasting and expensive effort.