DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
nantno) sastojinsko stablo (SIII), može se pokazati line- (Podaci su korišteni iz Prirasno-prihodne tablice za
arnom funkcijom: d = - 2,632 + 0,5158 . hrast lužnjak (Quercus robur L., Bezak, 2004).
Rezultati su prikazani u Tablici 3.


Tablica 3. Rast prsnih promjera stabla hrasta lužnjaka na I. bonitetu u debljinu po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog niza
Table 3 Growth of breast diameters of common oak in thickness by the rules of golden section and the Fibonacci series


Starost stabla
(godina)


21 34 55 89 144 233 377 600


Tree age
(year)
Prsni promjer


(cm) 8,20 14,91 25,74 43,27 71,64 117,55 191,83 306,85
Breast diameter
Fibonaccijev niz


21 34 55 89 144 233 377 600


Fibonacci series
Zlatni rez


(P. promjer) 14,91/8,20 25,74/14,91 43,27/25,74 71,64/43,27 117,55/71,64 191,83/117,55 306,85/191,83
Golden section = 1,818 = 1,726 = 1,681 = 1,656 = 1,641 =1,632 = 1,600
(bd)


Zlatni rez
(Fibonacci – niz) 89/55 233/144 377/233 600/377


144/89


Golden section = 34/21 = 1,618
= 1,618


(Fibonacci series)
Zlatni rez
Golden section


Kako je vidljivo iz Tablice 3., rast prsnih promjera
hrasta lužnjaka doseže omjer zlatnog reza, odnosno Fibonaccijevog
niza u odmakloj dobi. To je i prirodna
granica njegove fizičke starosti.


Koeficijent smjera (b = 0,5158) u jednadžbi rasta
hrasta lužnjaka na I. bonitetu također predstavlja brzinu
rasta prsnog promjera ili debljinski prirast (id).


B e za k , 2004 iskazuje prosječni debljinski prirast
hrasta lužnjaka s korom, id = 5,197 mm, od dvadesetpete
do stopedesetpete godine starosti stabla, a debljinski
prirast je gotovo istovjetan između šestdesetpete i
stopedesetpete godine, 5,100 mm.


Potvrđuje se dakle “tendencija” linearnog rasta
stabla u debljinu. I Kovačić, (1993) navodi kako
K l e p č e v e (1976) prirasno-prihodne tablice za hrast
lužnjak pokazuju “u 150. godini debljinski prirast svega
10 % manji od linearnog trenda rasta...”. Isti autor
također navodi: “izravnate krivulje rasta srednjeg promjera
za Š pi r a n č e v (1975) I. i II. bonitet hrasta
lužnjaka međusobno su ekvidistantne, čak i u tristotoj
godini...”


b) Rast stabla u visinu u sastojinskim uvjetima


Za matematički model visinskog rasta stabla u visinu
bilo koje vrste drveća u stvarnim sastojinskim uvjetima
izabrana je funkcija parabole oblika:


h = a + b t + c t 2.


= 1,618 =1,618 = 1,618


(Č= 1,618)


Funkcija parabole dobro pokazuje brzinu i smjer
sile rasta stabla u visinu iskazanu koeficjentom (+b),
koju ometa (prigušuje) sila otpora rastu, iskazana koeficijentom
(- c). Jednu i drugu silu rasta korigira regresijska
konstanta (± a).


U stvarnim uvjetima rasta stabla u visinu na sile
unutarnjeg rasta svojstvene vrsti drveća utječu i vanjske
sile (okolišni uvjeti, bonitet staništa, kretanje vjetra,
svjetlost, toplina, elektromagnetska zračenja...).


Iako funkcija parabole iskazana vrijednostima svih
triju koeficijenata pokazuje u konkretnom slučaju sintezu
djelovanja svih sila rasta, prigušenih i vanjskih sila,
ipak parametrima b i c, pokazuje se smjer i brzinu
rasta.


Rast stabla bukve u visinu ( Tab. 1) prikazan je
funkcijom drugog stupnja, parabolom,
h = 2,1382 + 0,4316 t – 0,0014 t 2, kako pokazuje
Grafikon 2.


Kako je vidljivo na Grafikonu 2. brzina rasta stabla
ili prirast smanjuje se povećanjem starosti. To smanjenje
se matematički očituje koeficijentom (- c) u jednažbi
parabole.


U gornjoj funkciji koeficijent c = - 0,0014 regulira
brzinu rasta stabla u visinu. Brzina rasta ili prirast može
se izraziti kao prva derivacija funkcije parabole, a promjena
brzine rasta kao druga derivacija funkcije rasta u


339