DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 43     <-- 43 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Matematičari Euler i nešto kasnije Binet (1843) dali
su opću formulu za izračunavanje vrijednosti n – tog
člana Fibonaccijevog niza.


Fn = 1 / 5 * ((1 + . 5) / 2)) n


Tako je, primjerice, dvanaesti član Fibonaccijeva
niza F12 = 1 / 5 * ((1 + . 5) / 2)) 12 = 144


Za rast i prirast biljnog i životinjskog svijeta, kao
materijalne žive strukture u prostoru i vremenu značajno
je pravilo zlatnog broja i Fibonaccijevog niza.


Za naše razmatranje u otkrivanju pravila zlatnog
broja, odnosno Fabonacijevog niza za rast i prirast stabla
u debljinu, visinu i po volumenu značajno je pravilo
rasta po spirali kako to pokazuje grafička konstrukcija
tzv. vrtložnog pravokutnika na slici 2.


Stranice pravokutnika odnose se prema zlatnom
broju, to jest stranica b pravokutnika jednaka je 1 / ., to
jest 0, 618... od stranice a = 1.


Slika 2. Konstrukcija vrtložnog pravokutnika (spirale) po pravilu
zlatnog reza


Picture 2 The construction of whirling rectangles (spirals) along the


rule of gold section


Pravokutnik kojemu je odnos stranica po zlatnom
rezu može se podijeliti na kvadrat sa stanicom b i još
jedan sličan prvokutnik. Postupak se može ponavljati
“ad infinitum”. U seriji pravokutnika može se konstruirati
spirala. Spiralu tvore serija lukova četvrtina krugova,
a luk teži prema jedinstvenoj točki u kojoj se sijeku
dijagonale svih zlatnih pravokutnika pod istim kutem
(jadanakokutna spirala).


Jednakokutna spirala ogleda se u rastu i razvoju životinjskog
svijeta, kako je to primjerno prikazano na
slici 2. za rast školjke iz roda Nautilus.


Raspored listića ćešera ima spiralni uzorak, gdje su
listići jedan prema drugom raspoređeni pod kutom
137,5o. Evolucija je izabrala najdjelotvorniji način na
koji se može smjestiti najviše listića na češer, a navedeno
pravilo ima zlatni omjer, to jest


137,5o / 360o = 1 / .2 = 1 / 2,618… = 0,381.


Zašto biljke rastu na taj način nema jasnog objašnjenja.
Jedno od objašnjenja jest kemijsko sputavanje
rasta, to jest da se primordij ili primitivni pup lista razvija
na mjestu najvećeg raspoloživog razmaka u odnosu
na prethodni.


S h w a l l e r de L u b i t z zaključuje da “zlatni broj
nije proizvod matematičke imaginacije, već prirodni
princip zakona ravnoteže” te dodaje da je fenomen ži


vota sposobnost reagiranja, to jest da bi se reakcija ostvarila
potreban je otpor koji je iste prirode kao i akcija.


O estetskim principima egzaktnih znanosti raspravlja
Vladimir Šp i r a n e c , 2005. u knjizi “Sklad” ističući
temeljne principe pojavnog živog i neživog svijeta,
simetričnost, koherenciju, logos, adaptilnost i dinamičnost,
te među ostalim, i “posebne brojeve” koji se očituju
i u pravilima zaltnog reza i Fibonaccijevog niza.


O zlatnom omjeru, kao “posebnom broju” otkrivenom
u svjetu prirode piše Wells, 2005 u “Rječniku
zanimljivih i neobičnih brojeva”.


“Kako priroda preoblikuje našu tehnologiju” istražuje
Peter J. B e n t l e y, 2004 u knjizi “Digitalna biologija”
te navodi niz primjera iz prirode koji sljede estetsku
logiku oblikovanjem najsvrsishodnijih struktura
živog svijeta. Otkrivena estetska logika prenosi se u
“digitalne svemire” kompjuterskih simulacija evolucije,
rasta i razvoja živih bića temeljenih na reprodukciji,
odabiru i varijacijama.


Stvarni svijet, kako ga doživljava čovjek, traži uvijek
kvantitativnu logiku u kojoj se usporedbom najmanje
dvaju elemenata definira treći kvantitativnom jednadžbom.