DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI -REVIEWS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
UDK 630* 521 + 522 + 531


RASTE L I DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIM ZLATNOG REZA


ILIMA
AA
I FIBONACCIJEVOG NIZA?


DO TREES IN A FOREST GROW BY THE RULES OF THE
GOLDEN SECTION AND THE FIBONACCI SERIES?


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Na osnovi analize biometrijskih parametara rasta (prirasnoprihodne
tablice) šumskih sastojina bukve EGT-II-D-11 (bukva sa šašem,
Bezak et all, 1989) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), B e z ak , 2004, razmatra
se mogući odgovor na pitanje: “Raste li drveće u šumi po pravilima
zlatnog reza i Fibonaccijevog niza”?


Zlatni rez ili božanski omjer otkriven je u starim kulturama i civilizacijama,
primjenjivan kao idealna proporcija u umjetnosti i graditeljstvu, a otkriva
se u živom materijalnom svijetu prirodnih zakonitosti rasta i razvoja biljaka
i životinja. Izražen brojem dekadskog sustava iznosi:


. = (. 5 +1) / 2 = 1,6180339...


S omjerom zlatnog reza u uskoj je vezi Fibonaccijev niz, skup realnih brojeva
čiji je član u nizu jednak zbroju dvaju prethodnih, primjerice 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...


Utvrđeno je da po pravilima zlatnog reza i Fibonacijevog niza drveće u
šumi raste u debljinu, to jest raste prsni promjer, kružna ploha ili temeljnica,
opseg stabla i promjer krošnje stabla kao linearno zavisna varijabla prsnog
promjera.


Rast prsnog promjera stabla može se izraziti linearnom funkcijom oblika:
d = a + b t, u kojoj je zavisna varijabla prsni promjer a nezavisna starost stabla.
Regresijski koeficijent b pokazje brzinu rasta stabla ili prirast, različit za
pojedine vrste drveća i okolišne uvjete pod kojim stablo raste.


Izražava se kao b-modul, koji zajedno s regresijskom konstantom a predstavlja
geometrijski rast jednakokutne spirale unutar tzv. vrtložnog pravokutnika
s odnosom stranica zlatnog reza. Tjekom životne dobi stablo u sastojini
“teži” prosječnom prirastu (brzini rasta) iskazanom vrijednošću b-modula.


Brzina rasta ili debljinski prirast predstavljen matematički derivacijom linearne
funkcije daje konstantu b, kao izraz jednolikog gibanja, pozitivnog
predznaka. Pomoću b-modula mogu se numerički iskazati boniteti za vrste
drveća ili odrediti ekološko-gospodarski tipovi šuma.


Modelom je pretpostavljeno da sila rasta stabla u debljinu nije ometana
silom otpora rastu, kao unutarnjom strukturom rasta, a oscilacije u rastu
(prirastu) uvjetovane su vanjskim, prisilnim silama.


Rast stabla u visinu predstavljen matematičkom funkcijom drugog stupnja
nema tijekom vremena zakonitost zlatnog reza i Fibonaccievog niza jer je sila
rasta ometana prigušenom silom, silom otpora rastu, koja se tijekom životne


Juraj Zelić, Hrvatske šume, Milke Trnine 2, 34 000 Požega
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 42     <-- 42 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA?
dobi stabla povećava te završava maksimumom visine stabla, kada je sila otpora
rastu u visinu jednaka sili rasta.


Brzina rasta u visinu svojstvena je svakoj vrsti drveća, a uvjetovana je i
vanjskim utjecajima, bonitetom staništa, toplinom, svjetlošću, strujanjem zraka,
gustoći sastojine...


Volumen rasta stabla je funkcija rasta prsnog promjera, visine i obličnog
broja, uvjetovana unutarnjom strukturom rasta dviju suprotnih sila i vanjskim,
prisilnim silama rasta te ne pokazuje rast po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog
niza. Zlatni rez volumena stabla, kao idealnu točku uravnoteženja
proporcija vanjskog habitusa stabla i podzemnog dijela (korijena ),
treba tražiti drugom metodologijom.


K l j u č n e r i j e či : zlatni rez, Fibonaccijev niz, rast prsnog promjera stabla
i promjera krošnje, visinski i volumni rast, jednadžbe rasta, sile rasta, sile
otpora rastu, prigušena i prisilna gibanja, jednakokutna spirala, vrtložni pravokutnik.


UVOD – Introduction


Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343


Zlatni rez (zlatni broj) ili božanski omjer bio je već
poznat starim kulturama i civilizacijama. Iskazan dekadskim
sustavom i označen simbolom grčkog slova .
jednak je sljedećem omjeru:


.= (. 5 +1) / 2 = 1,6180339...


R. A. Schwaller de Lubicz, 2004 u knjizi
“Hram u čovjeku” predstavlja geometrijske konstrukcije
za zlatni broj ., kako je to vidljivo na slici 1.
b a


c


c 2 +


Slika 1. Geometrijska konstrukcija zlatnog broja
= 1,6180339...


.


Picture 1 The geometric construction of gold number
= 1,6180339...
Za c.= 1, b = 1 / 1,618 .... = 0,618...,
a = 1 / (1,618...)2 = 0,382...


Iako se spominje kako se “zlatni broj može pronaći
posvuda”, praksa pokazuje da se uloga zlatnog broja očitava
u živom i neživom svijetu samo u slučajevima gdje
se pokazuje uravnoteženo, stabilno stanje ili gibanje.


Zvijezda (petokraka) upisana u pravilan peterokut
ima isti odnos u presjecištima krakova.


Tako je za AC = 1, AB = 0,618..., BC = 0,381...


Prenoseći ovu geometriju u prirodu, može se zamijetiti
kako veliki broj cvjetova ima pet latica smještenih
zvjezdasto u pentagram, poput cvijeta jabuke, čiji presječeni
plod u jezgri pokazuje također sliku pentagrama.


Astronomi su otkrivali pravilo zlatnog reza i u formiranju
tzv. spiralnih galaktika, a biolozi u spiralnom
rasporedu listova oko stabljike ili primjerice u dinamičkom
rasporedu listića češera smreke.


Nema sumnje da na području biologijskih i biotehničkih
znanosti postoje stanja i procesi čije se zakonitosti
mogu formulirati matematički. Da li se u pojam
rasta i razvoja stablo – šuma može “ugurati” pravilo
zlatnog broja? Pokušat će se odgovoriti na to pitanje,
no prije toga valja razmotriti matematičko pravilo Fibonaccijevog
niza, koje je u uskoj vezi s pravilom zlatnog
reza (broja).


Matematičar Leonardo iz Pise, zvan Fibonacci godine
1202. postavio je pitanje: Koliko se pari zečeva
može dobiti godišnje od jednog para na početku prvog
mjeseca pod pretpostavkom da svaki par okoti svakog
mjeseca novi par koji postaje plodan od drugog mjeseca
života? Ako se pretpostavi da su svi parovi zečeva besmrtni,
broj na koncu svakog mjeseca tvori sljedeći niz:


1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377....


Jednostavno pravilo porasta vrijednosti članova u
nizu glasi: Svaki član niza jednak je zbroju dvaju prethodnih
članova. Tako će član 144 biti zbroj dvaju prethodnih
članova, to jest 144 = 89 + 55.


Škotski matematičar Robert Simson utvrdio je 1753.
godine da omjeri uzastopnih članova teže ka granici,
koja je ., zlatni rez, primjerice 233 /144 = 1,618055...
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 43     <-- 43 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Matematičari Euler i nešto kasnije Binet (1843) dali
su opću formulu za izračunavanje vrijednosti n – tog
člana Fibonaccijevog niza.


Fn = 1 / 5 * ((1 + . 5) / 2)) n


Tako je, primjerice, dvanaesti član Fibonaccijeva
niza F12 = 1 / 5 * ((1 + . 5) / 2)) 12 = 144


Za rast i prirast biljnog i životinjskog svijeta, kao
materijalne žive strukture u prostoru i vremenu značajno
je pravilo zlatnog broja i Fibonaccijevog niza.


Za naše razmatranje u otkrivanju pravila zlatnog
broja, odnosno Fabonacijevog niza za rast i prirast stabla
u debljinu, visinu i po volumenu značajno je pravilo
rasta po spirali kako to pokazuje grafička konstrukcija
tzv. vrtložnog pravokutnika na slici 2.


Stranice pravokutnika odnose se prema zlatnom
broju, to jest stranica b pravokutnika jednaka je 1 / ., to
jest 0, 618... od stranice a = 1.


Slika 2. Konstrukcija vrtložnog pravokutnika (spirale) po pravilu
zlatnog reza


Picture 2 The construction of whirling rectangles (spirals) along the


rule of gold section


Pravokutnik kojemu je odnos stranica po zlatnom
rezu može se podijeliti na kvadrat sa stanicom b i još
jedan sličan prvokutnik. Postupak se može ponavljati
“ad infinitum”. U seriji pravokutnika može se konstruirati
spirala. Spiralu tvore serija lukova četvrtina krugova,
a luk teži prema jedinstvenoj točki u kojoj se sijeku
dijagonale svih zlatnih pravokutnika pod istim kutem
(jadanakokutna spirala).


Jednakokutna spirala ogleda se u rastu i razvoju životinjskog
svijeta, kako je to primjerno prikazano na
slici 2. za rast školjke iz roda Nautilus.


Raspored listića ćešera ima spiralni uzorak, gdje su
listići jedan prema drugom raspoređeni pod kutom
137,5o. Evolucija je izabrala najdjelotvorniji način na
koji se može smjestiti najviše listića na češer, a navedeno
pravilo ima zlatni omjer, to jest


137,5o / 360o = 1 / .2 = 1 / 2,618… = 0,381.


Zašto biljke rastu na taj način nema jasnog objašnjenja.
Jedno od objašnjenja jest kemijsko sputavanje
rasta, to jest da se primordij ili primitivni pup lista razvija
na mjestu najvećeg raspoloživog razmaka u odnosu
na prethodni.


S h w a l l e r de L u b i t z zaključuje da “zlatni broj
nije proizvod matematičke imaginacije, već prirodni
princip zakona ravnoteže” te dodaje da je fenomen ži


vota sposobnost reagiranja, to jest da bi se reakcija ostvarila
potreban je otpor koji je iste prirode kao i akcija.


O estetskim principima egzaktnih znanosti raspravlja
Vladimir Šp i r a n e c , 2005. u knjizi “Sklad” ističući
temeljne principe pojavnog živog i neživog svijeta,
simetričnost, koherenciju, logos, adaptilnost i dinamičnost,
te među ostalim, i “posebne brojeve” koji se očituju
i u pravilima zaltnog reza i Fibonaccijevog niza.


O zlatnom omjeru, kao “posebnom broju” otkrivenom
u svjetu prirode piše Wells, 2005 u “Rječniku
zanimljivih i neobičnih brojeva”.


“Kako priroda preoblikuje našu tehnologiju” istražuje
Peter J. B e n t l e y, 2004 u knjizi “Digitalna biologija”
te navodi niz primjera iz prirode koji sljede estetsku
logiku oblikovanjem najsvrsishodnijih struktura
živog svijeta. Otkrivena estetska logika prenosi se u
“digitalne svemire” kompjuterskih simulacija evolucije,
rasta i razvoja živih bića temeljenih na reprodukciji,
odabiru i varijacijama.


Stvarni svijet, kako ga doživljava čovjek, traži uvijek
kvantitativnu logiku u kojoj se usporedbom najmanje
dvaju elemenata definira treći kvantitativnom jednadžbom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
SVRHA RADA – Purpose of paper


Svrha rada je traženje odgovora na pitanje: Da li se
temeljem poznatih egzaktno mjerljivih biometrijskih
parametara rasta i prirasta šumskog drveća može utvr-


METODA RADA
a) Kvantificiranje mjerila
Za kvantificiranje zakonitosti koje proizlaze iz pravi


la zlatnog reza i Fibonaccijevog niza potrebno je za postavljeno
pitanje rasta i prirasta stabla u šumi razmotriti
pojam veličine mjerila za kvantificiranje vrijednosti.


Racionalni, materijalistički um za mjeru duljine puta
izveo je mjernu jedinicu 1 metra, kao četrdesetmilijuntnog
dijela ekvatorske kružnice, no postavlja se pitanje
prave vrijednosti mjere, to jest da li je to mjera izražena
metrom ili odnos, odnosno proporcija mjere.


Koristeći se pravilom zlatnog reza može se zaključiti
kako tu mjera pripada proporciji, to jest proporcija
je usporedba veličina. U razmatranju mjere rasta i prirasta
debljine, visine i volumena stabla u šumi koristit
će se mjera metričkog decimalnog sustava i proporcija
kao usporedba veličina.


Međutim, utvrđeno je da princip proporcija podliježe
promjenljivosti, modulu specifičnom za svaku
vrstu živog svijeta, ovisno o uvjetima u kojima se živo
biće raste i razvija. Pridružujući specifičan modul mjere
svakoj vrsti drveća ili stabala, bilo bi moguće odrediti
njegove specifične proporcije u određenim uvjetima
rasta i razvoja.


Kao mjerna jedinca za debljinski rast primjenjen je
stoti dio 1m, to jest 1 cm. Mjerna jedinica je dakle jedinični
razlomak (1/100) ili 1 cm, jer ta mjerna jedinica
korespondira u određenoj dobi stabla s članovima Fibonaccijevog
niza, odnosno zlatnog reza.


Rast stabla u visinu u šumskim uvjetima je promjenljiv
tijekom životne dobi, za svaku dob postoji proporcija
rasta između djelova stabla, to jest korjena, debla i
krošnje po visini i širini, a mjerna jedinica 1 m ne korespondirira
sa članovima Fibonaccijevog niza, odnosno
zlatnog reza, te bi mjerilo proporcije i ravnoteže trebalo
tražiti primjenom drugih, “posebnih brojeva”.


b) Razmatranje nekih aktualnih teorija o rastu
i prirastu


Činjenica je da kod stabala drveća postoji mogućnost
povećanja širine, debljinskog pa time i volumnog
prirasta do granica fiziološke i fizičke starosti.


Stablo drveta određene vrste dosiže u određenoj dobi
vrsti svojstvenu visinu te dalje nema visinskog prirasta.
Mjerenjem je utvrđeno da je prirast u visinu stabla
promjenljiv, te da u određenoj dobi kulminira, a potom
se smanjuje.


diti sklad, mjera proporcije i dinamička ravnoteža rasta
i prirasta, primjenom “posebnih brojeva”, pravila zlatnog
reza i Fibonccijevog niza?


Working method


Kovačić, 1993 navodi za rast stabla u visinu: “Od
stote godine pa naviše prirast iznosi svega desetak centimetara,
a nedugo zatim i niže. Time je numerički potvrđena
izjava D. Klepca da u hrastovini od 100. godine
pa nadalje prirašćuje samo kvaliteta”.


Razmatrajući pak Levakovićevu funkciju rastenja
stabla: Y = a / ((1 + b / x d))c, Kovačić zaključuje
kako se rast prsnog promjera “teoretski proteže u beskonačnost”,
no stvarnost pokazuje da se rast promjera
primjerice, stabla hrasta zaustavlja s granicom fizičke
starosti stabala. Parametar (a) u jednadžbi rastenja


predstavlja granicu rasta promatranog obilježja, parametar
(b) je regresijski koeficijent koji pokazuje brzinu
promjene rasta. Koeficijenti (c) i (d) su neimenovani
brojevi, a Levaković sluti da su korektiv parametara


(a) i (b).
Analizom i potrkrepom eksperimentalnih rezultata
rasta i prirasta stabla Levakovićeve funkcije rastenja
Kovačić jednako zaključuje da je sili rastenja deblji


u
uu de
nu i visinu (S1) suprostavljena sila-otpora rastu(S(S22).


Za rast stabla u visinu i debljinu Kovačić navodi
kulminaciju tečajnog visinskog i debljinskog prirasta
(u točki I infleksije S krivulje rasta) i točku poprečnog
dobnog prirasta ( u točki K, diralištu tangente na S krivulju
rasta). Tečajni prirast jednak je poprečnom u
točki rasta, kad ovaj posljednji kulminira. Autor razmatra
debljinski rast i priras “srednjeg sastojinskog


rast
tt
ć i


stabla” određene vrste drveća
aa i na određenom bonitetu
staništa a sa ciljem numeričkog bonitiranja sastojina.


B e za k, 2004 pak rast i prirast stabla u sastojini
promatra kao kvaziperiodično gibanje te pokazuje
kako prirasti sastojinske debljinske i visinske strukture
imaju različit period maksimalnih oscilacija. Rast i prirast
stabla i šume iskazuje se diferencijalnim jednadžbama
prigušenih i prisilnih gibanja. Prigušeno gibanje
očituje se u debljinskom rastu stabla, prigušeno i prisilno
gibanje u visinskom rastu stabla. Prigušenom gibanju
debljinskog rasta imanentna je “unutrašnja struktura
stabla uzrokovana energijom kao ekvivalentu umnoška
koeficijenta pulsacija (.p) i konstante fine strukture
(.), .= 1/137, a na koje djeluje sila otpora (k). Visinski
rast ima karakteristike prigušenog (.ph) i prisilnog
gibanja, to jest slobodna gibanja remeti i neka
“vanjska sila (ft)”.


Razmatrajući “proporcije” stabla u šumi Bezak navodi:
“ Svako stablo u šumi i na svakom staništu ima
svoju matematičku i mehaničku strukturu, atraktor ko
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 45     <-- 45 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
jem teži. Atraktor je dio faznog pomaka (co) kojemu
svaka točka koja je započela gibanje blizu njega, sve
više se približava. Kako prolazi vrijeme bliska područja
stežu se prema stablu”.


Konačno, kao brzinu promjene periodičkog gibanja
(brzinu promjene brzine periodičkih oscilacija, titraja)
rasta i prirasta šume u dvama bliskim trenucima (t),
Bezak predstavlja općim formulama, kao ((//), što je
druga derivacija puta (s) po vremnu (t):


cija kvadratne funkcije (kao brzina visinskog prirasta)
bit će konstanta (2 c).


Modeliranje pretpostavlja da pri visinskom rastu
stabla, osim sile rasta postoje i sile otpora rastu (prigušene
sile) koje su imanentne svakom stablu, te imaju
otpor rastu k = 2 c.


Oscilacije u visinskom rastu svake vrste drveća tijekom
životne dobi stabla uzrokovane su vanjskim, prisilnim
silama.


y/d= Ae -k tsin (cOpd t -(p), rast debljinske strukture, Očitovanje prigušenih gibanja visinskog i volumxi/
h = Ae -k t sin ((Oph t -ep) -A sin (d t), za rast vinog
rasta stabla po Bezaku može se tretirati, primjeri


sinske strukture.


c) Odabiranje modela rasta stabla po pravilu
zlatnog reza i Fibonaccijevog niza


Za razmatranje modela rasta stabla u šumi po pravilu
zlatnog reza i Fibonccijevog niza, nezavisno o bonitetu
i distribuciji prsnih promjera, uzimajući u obzir
naslućeni trend rasta stabla u debljinu (do beskonačnosti)
i prigušeni trend rasta stabla u visinu, prikazat će se
debljinski rast linearnom funkcijom (pravac), a visinski
rast funkcijom drugog stupnja (parabola), dakle
matematičkim funkcijama u kojima se ne uvažava periodičko
gibanje.


d = a + b t, za rast u debljinu,


d -prsni promjer (cm), h -visina (m), t -vrijeme
(godina) a, b, c -konstante funkcije.


Prirast stabla (brzina promjene debljinskog rasta) u
debljinu tretirat će se kao prva derivacija linearne funkcije,
što znači da je debljinski prirast jednolik i jednak
redukcijskom koeficijentu (b), a druga derivacija linearne
funkcije (kao brzina promjene brzine rasta) bit će


k= 0.


Kao mjerna jedinca za debljinski rast primjenjuje se
stoti dio lm, to jest 1 cm. Mjerna jedinica je dakle jedinični
razlomak (1/100).


Modeliranje rasta u debljinu linearnom funkcijom
pretpostavlja da je pri debljinskom rastu unutarnja sila
rasta harmoničnog gibanja, jer sila otpora rastu (k), kao
komponenti prigušenih gibanja teži prema nuh (k —> 0),
a prisilno gibanje uzrokovano je vanjskim utjecajima,
primjerice promjeni širine i dužine krošnje pod utjecajem
elektromagnetskog zračenja (svijetlosti, topline).
Dakle, kod debljinskog rasta, koeficijent otpora rastu
k = 0. Rast stabla u debljinu očitava se kao rast linearne
funkcije rasta u vremenu, odvija se jednohko po pravilu
zlatnog reza ((j) = 1,618...) i Fibonaccijevog niza, no u
tome se ne očituje prigušeno gibanje (otpor rastu) već je
uvjetovano unutarnjom strukturom stabla.


Prirast stabla u visinu (brzina visinskog rasta) tretirat
će se kao prva derivacija funkcije drugog reda (parabole),
imat će oblik linearne funkcije, a druga deriva


ce, iskazom koeficijenta pulsacije (cOph) i koeficijenta
otpora rastu (k). Budući daje koeficijent pulsacije izraz
periodičnog gibanja mase (m) u vremenu (t), s mogućnošću
titraja proizvoljno male mase (m), proizvoljno
visokefiČekvencijeu proizvoljno kratkom vremenu,
to će njegovo “prigušenje" izraženo koeficijentom otpora
(k) također “oscilirati" sukladno koeficijentu pulsacije
((Oph).


Iako i kod debljinskog rasta postoji u fiziološkom
genetskom kodu sekvenca izražena koeficijentom pul


to pu


sacije koeficijent otpora (k) jednak je nuli, t
tte se ne


i, e se


Z


očituje kao prigušeno gibanje. Njegovo periodičko gibanje
rasta očituje se posredno, putem visinskog prigušenog
gibanja rasta, “prigušenim” volumnim rastom
stabla.


Prisilna gibanja, kao očita stvarnost djelovanja na
debljinski, visinski i volumni rast, uzrokovana primjerice
elektomagnetskim zračenjem, gravitacijom, strujanjem
zraka, količinom vode i minerala, bit će modelom
relativizirana.


Volumni rast i razvoj stabla, kao prostomo-vremenska
funkcija rasta stabla u debljinu i visinu, reducirat
će se samo na temeljno načelo svojstveno živom biću,
uzrokovano njegovom unutarnjom strukturom. Želi
ć, 2000, ovo temeljno načelo rasta naziva “koeficijentom
unutarnje strukture rasta” (r), koji se kreće između
vrijednosti 1 i 4.


Prisilna gibanja u rastu stabla su rezultat okolišnih
faktora i ne leže u temelju unutarnje strukture rasta.
Eksperimentalno se može utvrditi neke od najvažnijih
parametara prisilnih sila rasta (vrsta, bonitet staništa,
klimatski faktori, svijetlo, toplina, distribucija prsnih
promjera stabala u određenoj dobi sastojine) koji se mogu
uvrstiti u “kompleksnu jednadžbu” rasta i razvoja.


Za rast volumena stabla, kao “sintetskog” pokazatelja
debljinskog i visinskog rasta izraženog jezikom
matematike može se reći da je volumen unija skupova
debljinskog rasta bez prigušenih gibanja i visinskog
rasta s prigušenim gibanjima. Volumni rast i prirast poprima
dakle karakteristike jednog od skupova, prigušenog
visinskog rasta, te ima također prigušeni rast i
prirast. Od drugog skupa vrijednosti rasta u debljinu


ti ra
poprima karakteristike omjera rasta, te kao unija sku


, te
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 46     <-- 46 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
pova u prostor-vremenu konstantno uspostavlja život-Iz istih tablica izjednačen je koeficijent širine krošnu
ravnotežu. nje (b) po dobi (t) funkcijom:


Za određivanje funkcija debljinskog i visinskog b = 22,3364 – 0,0363 t, D = d


rasta za model pravila zlatnog reza ili Fibonaccijevog . b


niza korištene su prirasno-prihodne tablice B e z ak et 100


Oblični broj (f) izračunat je iz poznatih veličina ta


all., 1989, EGT-II-D-11 (šuma bukve sa šašem). Poda


rifnog niza (Zel i ć , 2005) po formuli Špiranca:


ci u prirasno-prihodnim tablicama odnose se na “sred


v = a* d b* h c,


nje sastojinsko stablo glavne sastojine”.


f = 0,4001 + 0,002 d + 0,00001361 d 2,


Za razvijanje modela debljinskog, visinskog i vo-


Temeljnica stabla po dobi izračunata je po formuli:


lumnog rasta i prirasta stabla u šumi, po pravilu zlatnog
reza, odnosno Fibonaccijevog niza, nije korišteno g = d 2 ./4,
tzv. “srednje sastojinsko stablo” ni klasifikacija stabala Volumen stabla po dobi izračunat je po formuli:
po Kraftu, odnosno tzv. atraktor srednje fenotipskog v = d 2 ./4 * h * f ,
modela oblika krošanaja stabala (Dubravac, 2002)


Broj stabala (N) trokutnog rasporeda na površini 1 ha


nego je pretpstavljeno da sva stabla određene dobi ra


izračunat je po formuli:


stu pod jednakim uvjetima na površini 1 hektar, među-


N = 1000 / b 2 * 0,866,


sobno udaljeni po trokutnom rasporedu (Pranjić i


Temeljnica po hektaru (G) izračunata je kao umno


Lukić, 1997).


žak broja stabala po ha (N) s temeljnicom jednog staba


d) Primjenjene matematičke funkcije la određene dobi (g) po formuli:
G = N * g,


Korištenjem podataka iz prirasno-prihodnih tablica


Volumen po hektaru (V) izračunat je kao umnožak


Bezak et all., 1989, EGT-II-D-11 (šuma bukve sa


broja stabala po ha (N) s temeljnicom jednog stabala


šašem) izračunate su sljedeće funkcije debljinskog i


određene dobi (v) po formuli:


visinskog rasta:


V = N * v,


d = - 0,2682 + 0,3759 t,


h = 2,1382 + 0,4316 t – 0,0014 t


REZULTATI Results


Primjenom odabranog modela i matematičkih funkrezultati
prikazani u Tablici 1.


veni


cija po opisanoj metodi rada izračunavanjem su dobi-


Tablica 1. Biometrijski parametri debljinskog, visinskog i volumnog rasta stabla bukve u šumi
Table 1 Biometrical parameters of breast height diameter, height growth, volume growth of beech in the forest


Prsni Oblični Koef. šir. Širina TemeljBroj
Temelj. Volum.
Starost promjer Visina broj krošnje krošnje nica Volum. stabala po ha po ha
Age Breast Heigh Form Crown Crown Basal Volume No of Basal area Volume
t diameter factor width coeff. width area trees per ha per ha


godina d h f b D g v N G V
m2 m3 m2 m3


year cm m m


1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11


5 1,61 4,26 0,443 22,28 0,359 0,00020 0,00030 89636 18,268 34,518
10 3,49 6,31 0,447 22,21 0,775 0,00096 0,00270 19215 18,381 51,908
15 5,73 8,30 0,451 22,14 1,189 0,00226 0,00848 8169 18,494 69,242
20 7,25 10,21 0,455 22,07 1,600 0,00413 0,01918 4510 18,609 86,510
25 9,13 12,05 0,459 22,01 2,009 0,00654 0,03623 2862 18,724 103,703
30 11,01 13,83 0,464 21,94 2,415 0,00951 0,06100 1980 18,841 120,812
35 12,89 15,53 0,468 21,87 2,818 0,01304 0,09479 1454 18,959 137,827
40 14,77 17,16 0,473 21,80 3,219 0,01712 0,13886 1114 19,078 154,738
45 16,65 18,73 0,477 21,73 3,618 0,02175 0,19438 882 19,198 171,532
50 18,53 20,22 0,482 21,66 4,014 0,02694 0,26248 717 19,319 188,196
55 20,41 21,64 0,487 21,60 4,407 0,03269 0,34422 595 19,441 204,717
60 22,29 22,99 0,491 21,53 4,798 0,03899 0,44056 502 19,564 221,079
65 24,17 24,28 0,496 21,46 5,186 0,04584 0,55241 430 19,689 237,266
70 26,04 25,49 0,501 21,39 5,551 0,05325 0,68059 372 19,815 253,260
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 47     <-- 47 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 1–2, CXXIX (2005), 3-6
75 0,507 5,954
80 29,80 27,71 0,512 21,25 6,335 0,06973 0,98875 288 20,070 284,593
85 31,68 28,71 0,517 21,19 6,713 0,07880 1,16990 256 20,200 299,890
90 33,56 29,64 0,523 21,12 7,088 0,08843 1,36971 230 20,330 314,910
95 35,44 30,51 0,528 21,05 7,461 0,09861 1,58850 208 20,462 329,631
100 37,32 31,30 0,534 20,98 7,831 0,10934 1,82647 188 20,596 344,026
105 39,20 32,02 0,539 20,91 8,198 0,12063 2,08369 172 20,730 350,068
110 41,08 32,67 0,545 20,85 8,563 0,13248 2,36011 158 20,866 371,728
115 42,96 33,26 0,551 20,78 8,926 0,14448 2,65553 145 21,003 384,977
120 44,84 33,77 0,557 20,71 9,286 0,15783 2,96960 134 21,142 397,783
125 46,72 33,77 0,563 20,64 9,643 0,17134 3,30182 124 21,282 410,112
130 48,60 34,21 0,569 20,57 9,998 0,18540 3,65152 116 21,423 421,930
135 50,48 34,89 0,576 20,50 10,350 0,20002 4,01785 108 21,566 433,199
140 52,36 35,12 0,582 20,44 10,700 0,21520 4,39978 101 21,710 443,880
145 54,24 35,29 0,589 20,37 11,047 0,23092 4,79608 95 21,856 453,935
150 56,12 35,38 0,595 20,30 11,391 0,24720 5,20534 89 22,003 463,319


a) Rast stabla u debljinu po pravilu zalatnog reza i uz primjenu linearne jednadžbe, d = -0,2682 + 0,3759
Fibonaccijevog niza razvojem jednakokutne spirale t, kojom je moguće iskazati vrijednosti prsnog promje-


Za dokaz postojanja pravila zlatnog reza i Fibona-ra stabla za cijelobrojne vrijednosti godina i cijelobrojccijevog
niza u rastu stabla u debljinu tijekom životne ne vrijednosti Fibonaccijevog niza.


i,


dobi razmatraju se podaci u
uu stupcim
stupcimstupcima
aa 1
11 i
ii 2
22,
,, Tablic
TablicTablice
ee 1.
1.1., Rezultat
RezultatRezultati
ii s
ssu
uu prikazani u Tablici 2.


Tablica 2. Rast prsnih promjera stabla bukve u debljinu po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog niza
Table 2 Growth of beech breast diameters in thickness according to the golden section rule and the Fibonacci series


Starost stabla


(godina)


3 5 8 13 21 34 55 89 144


Tree age
(year)
Prsni promjer


(cm) 0,86 1,61 2,74 4,62 7,63 12,51 20,41 33,19 53,86
Breast diameter
Fibonaccijev niz


3 5 8 13 21 34 55 89 144


Fibonacci series
Zlatni rez


(P. promjer) 1,61/0,86 2,74/1,61 4,62/2,74 7,63/4,62 12,51/7,63 20,41/12,51 33,19/20,41 53,26/33,19
Golden section = 1,872 = 1,702 = 1,686 = 1,652 = 1,639 = 1,631 = 1,626 = 1,623
(bd)


Zlatni rez
(Fibonacci – niz) 5/3 8/5 13/8 89/55 144/89
Golden section = 1,667 = 1,600 = 1,625 = 1/1 ,615 = 1,618 = 1,618
= 1,619 = 1,618


(Fibonacci series)
Zlatni rez


(Č= 1,618...) (Č= 1,618...)


Golden section


Kako je vidljivo u Tablici 2., zlatni rez (.) teži k vriAko
se linearna funkcija rasta stabla bukve u šumi
jednosti 1,618..., analogno i Fibonaccijev niz nakon prikaže geometrijski dobit će se razvoj debljinskog rasta
para članova 34/21. Omjer parova prsnih promjera adekvatan razvoju jednakokutne spirale unutar vrtložnog
53,86/33,19 = 1,623 poslije 89 godina rasta doseže pri-pravokutnika, kako to pokazuju Slika 2. i Grafikon 1.
bižno točan omjer zlatnog reza odnosno pravila Fibo-Grafikon 1., linearne jednadžbe rasta stabla u denaccijevog
niza. Zakonitost rasta stabla bukve u debljibljinu,
d = -0,2682 + 0,3759 t, ima iste karakteristike
nu pokazuje da bi točan omjer bio u dobi fizičke starokao
i vrtložni pravokutnik, odnosno jednakokutna spisti
stabla (oko 377 godina). rala konstuirana na Slici 2.


337
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Grafikon 1. Linearni trend rasta stabla u debljinu po dobi ( d = - 0,2682 + 0,3759 t),
po pravilu zlatnog reza


Graph 1 Linear trend of growth of tree in thickness by age (d = - 0,2682 + 0,3759 t) along the rule


of gold section


Dijagonala AB vrtložnog pravokutnika (Slika 2.) siječe
pravokutnik BCDE u točki F koja je točka zlatnog
reza. Ista dijagonala siječe pravokutnik BDFG u točki
J, koja ja točka zlatnog reza tako “ad finitum”, jednakokutnom
spiralom do jedne točke u kojoj se sijeku dijagonale
svih “zlatnih pravokutnika”.


Povezujući lukove četvrtina kružnice, promjera jednakih
stranicama “zlatnih kvadrata” unutar “zlatnih
pravokutnika”, konstruira se jednakokutna spirala,
slična onoj na školjki iz roda Nautilus.


Analizom linearne funkcije debljinskog rasta stabla
bukve d = - 0,2682 + 0,3759 t potvrđuje se postojanje
pravila zlatnog reza i Fibonaccijevog niza.


Koeficijent b = 0,382... (tangens kuta nagiba dijagonale
pravokutnika na Slici 2.) jednak je vrijednosti
dužine EC = a = 1/0 2 = 0,382, ako je AC = c = 1,000,
a = 1/0 = AE = 0,618.


Ako se regresijski koeficijent (b = 0,3759) linearne
funkcije rasta prsnih promjera d= - 0,2682 + 0,3759 t
prikaže kao brzina rasta, to jest kao godišnji prirast,
id = Ad/ At ili trigonometrijski, kao tangens kuta što ga
pravac zatvara s osi (x = t), tada je tga = 0,3759. Godišnji
prirast je dakle 0,3759 cm. Za 100 godina prsni promjer
trebao bi biti 37,59 cm, no on je reduciran regresijskom
konstantom a = - 0,2682, te iznosi 37,32 cm.


Tijekom životne dobi prosječna brzina debljinskog
rasta stabla (debljinski prirast) “teži” uvjetno nazvanoj
vrijednosti, b modul.


Na rast stabla u debljinu, osim sile rasta, utječu
vanjske, prisilne sile koje mijenjaju brzinu i smjer rasta.
Za svaku vrstu drveća postoji karakterističan “modul
rasta”, koji se kao veličina mijenja pod vanjskim


utjecajima. “Modul rasta” je zapravo regresijski koeficijent
linearne funkcije (b), koji mjenja smjer i brzinu
za svaku vrstu drveća uzrakovanu vanjskim utjecajima,
no promjene ne utječu na proporcije rasta stabla u
vremenu. Omjer zlatnog reza, koji geometrijski slijedi
razvoj jednakokutne spirale ostaje isti, iako su veličine
spirala različite za vrste drveća pod utjecajem vanjskih
faktora rasta.


Ako se, primjerice, Š p i ra nč e v e (1975), prirasnoprihodne
tablice rasta prsnog promjera po dobi za bukvu
od I. do IV. boniteta izravnaju linearnim jednadžbama
oblika: d = a + b t,


dI = - 0,2046 + 0,4055 t,


d I 1,3002 + 0,3639 t,


d - 0,3734 + 0,3105 t,


III


d IV 0,1264 + 0,2744 t,


tada je za I- bonitet b modul = 0,4055,


za za II- bonitet b modul = 0,3639,


za III- bonitet b modul = 0,3105,


za IV- bonitet b modul = 0,2744.


Lošiji bonitet pokazuje manji bmodul, a on je pokazatelj
vanjskih, prisilnih sila koje djeluju na debljinski
rast stabla.


Ako se usporedi rast prsnog promjera bukve za
EGT-II-D-11 (bukva sa šašem, Bezak et all,1989) sa
Špirančevim bonitetima za bukvu može se zaključiti
da odgovara I/II bonitetu.


(Špiranec je izravnavao rast prsnog promjera funkcijom
parabole, primjerice za bukva II. bonitet,
d = - 5,8733 + 0,5027 t – 0,0008 t 2).


Rast prsnog promjera, po pravilu zlatnog reza hrasta
lužnjaka na prvom bonitetu za srednje (kodomi
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
nantno) sastojinsko stablo (SIII), može se pokazati line- (Podaci su korišteni iz Prirasno-prihodne tablice za
arnom funkcijom: d = - 2,632 + 0,5158 . hrast lužnjak (Quercus robur L., Bezak, 2004).
Rezultati su prikazani u Tablici 3.


Tablica 3. Rast prsnih promjera stabla hrasta lužnjaka na I. bonitetu u debljinu po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog niza
Table 3 Growth of breast diameters of common oak in thickness by the rules of golden section and the Fibonacci series


Starost stabla
(godina)


21 34 55 89 144 233 377 600


Tree age
(year)
Prsni promjer


(cm) 8,20 14,91 25,74 43,27 71,64 117,55 191,83 306,85
Breast diameter
Fibonaccijev niz


21 34 55 89 144 233 377 600


Fibonacci series
Zlatni rez


(P. promjer) 14,91/8,20 25,74/14,91 43,27/25,74 71,64/43,27 117,55/71,64 191,83/117,55 306,85/191,83
Golden section = 1,818 = 1,726 = 1,681 = 1,656 = 1,641 =1,632 = 1,600
(bd)


Zlatni rez
(Fibonacci – niz) 89/55 233/144 377/233 600/377


144/89


Golden section = 34/21 = 1,618
= 1,618


(Fibonacci series)
Zlatni rez
Golden section


Kako je vidljivo iz Tablice 3., rast prsnih promjera
hrasta lužnjaka doseže omjer zlatnog reza, odnosno Fibonaccijevog
niza u odmakloj dobi. To je i prirodna
granica njegove fizičke starosti.


Koeficijent smjera (b = 0,5158) u jednadžbi rasta
hrasta lužnjaka na I. bonitetu također predstavlja brzinu
rasta prsnog promjera ili debljinski prirast (id).


B e za k , 2004 iskazuje prosječni debljinski prirast
hrasta lužnjaka s korom, id = 5,197 mm, od dvadesetpete
do stopedesetpete godine starosti stabla, a debljinski
prirast je gotovo istovjetan između šestdesetpete i
stopedesetpete godine, 5,100 mm.


Potvrđuje se dakle “tendencija” linearnog rasta
stabla u debljinu. I Kovačić, (1993) navodi kako
K l e p č e v e (1976) prirasno-prihodne tablice za hrast
lužnjak pokazuju “u 150. godini debljinski prirast svega
10 % manji od linearnog trenda rasta...”. Isti autor
također navodi: “izravnate krivulje rasta srednjeg promjera
za Š pi r a n č e v (1975) I. i II. bonitet hrasta
lužnjaka međusobno su ekvidistantne, čak i u tristotoj
godini...”


b) Rast stabla u visinu u sastojinskim uvjetima


Za matematički model visinskog rasta stabla u visinu
bilo koje vrste drveća u stvarnim sastojinskim uvjetima
izabrana je funkcija parabole oblika:


h = a + b t + c t 2.


= 1,618 =1,618 = 1,618


(Č= 1,618)


Funkcija parabole dobro pokazuje brzinu i smjer
sile rasta stabla u visinu iskazanu koeficjentom (+b),
koju ometa (prigušuje) sila otpora rastu, iskazana koeficijentom
(- c). Jednu i drugu silu rasta korigira regresijska
konstanta (± a).


U stvarnim uvjetima rasta stabla u visinu na sile
unutarnjeg rasta svojstvene vrsti drveća utječu i vanjske
sile (okolišni uvjeti, bonitet staništa, kretanje vjetra,
svjetlost, toplina, elektromagnetska zračenja...).


Iako funkcija parabole iskazana vrijednostima svih
triju koeficijenata pokazuje u konkretnom slučaju sintezu
djelovanja svih sila rasta, prigušenih i vanjskih sila,
ipak parametrima b i c, pokazuje se smjer i brzinu
rasta.


Rast stabla bukve u visinu ( Tab. 1) prikazan je
funkcijom drugog stupnja, parabolom,
h = 2,1382 + 0,4316 t – 0,0014 t 2, kako pokazuje
Grafikon 2.


Kako je vidljivo na Grafikonu 2. brzina rasta stabla
ili prirast smanjuje se povećanjem starosti. To smanjenje
se matematički očituje koeficijentom (- c) u jednažbi
parabole.


U gornjoj funkciji koeficijent c = - 0,0014 regulira
brzinu rasta stabla u visinu. Brzina rasta ili prirast može
se izraziti kao prva derivacija funkcije parabole, a promjena
brzine rasta kao druga derivacija funkcije rasta u


339
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Grafikon 2. Rast stabla u visinu iskazan funkcijom parabole
Graph 2 Growth of trees in height expressed with the parabola function


visinu. Koeficijent c ima negativnu vrijednost u funkciji
rasta stabla u visinu, kao koeficijent otpora rastu.


Derivacijom gornje funkcije parabole dobiva se linearna
funkcija: h = 0,4316 – 0,0028 t.


Regresijski koeficijent : : 0,0028, u gornjoj jed


nadžbi je negativan, što znači da će se povećanjem starosti
(t) brzina rasta u visinu ili visinski prirast smanjivati.


ki
Opadanje brzine rasta (prirast) visinu povećanjem


u


starosti stabla prikazuje Tablici 4.


Tablica 4. Linearni trend pada visinskog prirasta (m) povećanjem dobi (godina) bukve
Table 4 Linear decrease of height increment (m) per age of beech


Starost


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120


Age


Prirast


0,404 0,376 0,348 0,320 0,292 0,264 0,236 0,208 0,180 0,152 0,124 0,096


Increment


Na rast stabla bukve u visinu, osim sile rasta, utječu
prigušene sile rasta koje tijekom životne dobi stabla linearno
zaustavljaju prirast stabla u visinu.


Zbog djelovanja dviju suprotnih sila, sile rasta i sile
otpora rastu, u procesu rasta stabla u visinu nije ugrađeno
pravilo zlatnog reza ili Fibonaccijevog niza.


Špiranec, 1975 je takođe za izjednačavanje rasta
u visinu po dobi srednjeg stabla stabla bukve na bonitetima
I. do I V. koristio jednadžbu parabole. Tako se primjerice
jednadžba za rast stabla bukve u visinu na II.
bonitetu može prikazati jednadžbom:


h = - 1,3215 + 0,5015 t – 0,0018 t 2.


Budući da je u gornjoj jednadžbi koeficijent (- c) regulator
brzine rasta stabla u visinu, odnosno prirasta,
kao unutarnjeg svojstva stabla (prigušena sila rasta ili
sila otpora rastu) moguće je dokazati da je u korelaciji
s unutarnjom silom rasta stabla u visinu. To znači, ako
je veća sila rasta, veća je i sila otpora rastu. Pravilo potvrđuje
rast stabala bukve u visinu po dobi i bonitetima


iz (I. – IV.) Š p i r a n č e vi h (1975), prirasno-prihodnih


tablica. Tako je, primjerice, sila otpora rastu


c = - 0,0021 na I. bonitetu,


c = - 0,0018 na II. bonitetu,


c = - 0,0016 na III. bonitetu,


c = - 0,0014 na IV. bonitetu.


Proporcija sile rasta i sile otpora rastu ostaje ista bez
obzira na bonitet staništa i ostale okolišne uvjete, kao
vanjske, prisilne sile rasta.


Ako bi se prirast stabla u visinu matematički izrazio
kao prva derivacija funkcije parabole, tada bi u linearnom
trendu pada rasta stabla u visinu gornje vrijednosti
koeficijenta (c) poprimile dvostruke vrijednosti
(h = 0,5015 – 2 (0,0018 t)). Upravo sila otpora rastu
stabla u visinu zaustavlja u određenoj dobi svaki rast,
stablo dosiže limit moguće visine na staništu određenog
boniteta. Istovjetna ograničenja imaju stabla u
sastojini po visinskoj strukturi rasta (glavna, podstojna,
pomoćna etaža, Kraftova klasifikacija stabala).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Zlatni omjer između visine stabla i neke točke na
stablu (deblu) uspostavlja se tijekom životne dobi, vjerojatno
omjerom dužine i širine krošnje stabla i dužine
i promjera debla, dužine i promjera korjena.


Brži rast (prirast) stabla u visinu u određenoj životnoj
dobi pripada njegovoj unutarnjoj strukturi, jer
omjerom širine i dužine krošnje, korjenovog sustava,
promjera i duljine debla stablo uravnotežuje svoju unutarnju
strukturu rasta, koja teži nekoj idealnoj točki
proporcije. Kovačić, (1993) kulminaciju visinskog
rasta (prirasta) nalazi u točki (K) kao najvećem omjeru


h / t na S –visinskoj krivulji rasta Levakovićeve
funkcije rastenja.


Iako postoji uska veza između prsnog promjera i


ji us
visine stabla te je u određenoj dobi stabla promjer (cm)


je u


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


Utvrđeno je da rast prsnog promjera stabla tijekom
vremena slijedi odnose parova Fibonaccijevog niza, te
u dobi koja je bliska fizičkoj starosti stabla postiže
omjer zlatnog reza .= 1,618...


Ako se promjer krošnje (Tablica 1.) stabla bukve


(D) izrazi kao funkcija prsnog promjera (d) linearnom
jednadžbom, D = 0,2079 + 20,2456 d, tada će parovi
promjera krošnje određene starosti slijediti pravilo Fibonaccijevog
niza i pokazivati omjer zlatnog reza. Primjerice,
.= (D144 / D 89) = (11,15 / 6,93) = 1,609...
Temeljnica ili kružna ploha stabla je izvedenica iz
prsnog promjera, kao kvadrat polumjera i broja . te je s
povećanjem starosti stabla zadržan omjer zlatnog reza
ili Fibonaccijevog niza. Tako se, primjerice, pravilo
zlatnog reza za stablo starosti 89 i 55 godina može izračunati
po formuli,


Y Đgm´ g55) (0,08646 / 0,03269) 1/2 = 1,626...


Isto pravilo potvrđuje se se usporedbom opsega sta


0


bla, 0 89 / 55) 64,08) = 1,626...


a, .=
== (
((o
oo89 / o
oo55) =
== (104,2
(104,2(104,21
11 /
// 64,08


) 1,6
Međutim, pravilo zlatnog reza ili Fibonaccijevog


ili Fib


niza gubi se usporedbom volumena stabla za parove
volumena iste starosti kao u gornjem primjeru.


Rast stabla u debljinu po pravilu zlatnog reza i
Fibonacijevog niza definiran je kod sastojinskog rasta,
rasta stabala u šumi. Za sastojinski model primijenjen
je trokutni raspored stabala, kojim se omogućava najveća
zastrtost tla u bilo kojoj dobi sastojine. Prirodne
sastojine pak teže sa starošću zakonitoj distribuciji
prsnih promjera, tzv. beta – distribuciji (Z e l i ć, 2005).


Modelna sastojina, u kojoj su za istu dob jednaki
prsni promjeri, visne stabala i širine krošnje, upućuje
na minimalan prsni promjer stabla, temeljnicu i volumen
po hektaru (Tablica 1.) glavne sastojine EGT-IID-
11 (šuma bukve sa šašem). Tako primjerice glavna
satojina bukve poslije prorede u osamdesetoj godini ne


jednak visini (m), nakon toga prsni promjer povećanjem
dobi stabla ima linearni trend rasta (cm), a
trend rasta u visinu (m) se smanjuje. Brojčani omjer
zlatnog reza kod rasta stabla u visinu se povećanjem
starosti gubi jer ga “prigušuje” sila otpora rastu u visinu.
Raskorak, između brojčanog iskaza rasta prsnog
promjera stabla (cm) po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog
niza i visine stabla (m) koji ne sljedi ta pravila,
postaje sve veći.


B e za k, 2004 navodi da je rast širine krošanja u odnosu
na prsni promjer linearan, te ga za srednje sastojinsko
stablo izražava funkcijom Ds = 1,3336 + 0,1668 ds,
a za odnos dužine debla i dužine krošnje navodi se omjer
0,5331 : 0,4669, što ga određuje amplituda visinskog
rasta Ah = 8,759 i feigenvrijednost (4,669).


Discusion and conclusions


bi trebala biti ispod 29,80 cm prsnog promjera srednjegsastojinskog stabala, temeljnice 20,07 m2 i volumena
284,59 m3/ha.


Rast stabla u debljinu može se geometrijski prikazati
kao rast jednakokutne spirale. Jednakokutne spirale
mogu biti različite veličine s obzirom na veličine
b -modula, no omjer stranica zlatnog reza


(a = 0,618, b = 0,382) pravokutnika ostaje isti.


Pomoću b -modula moguće je numerički iskazati
bonitete za vrste drveća ili odrediti ekološko-gospodarski
tipove šuma.


Za različite vrste drveća u različitim okolišnim
uvjetima vrijednost koeficijenta (b) izražava se svojstvenim
modulom, primjerice vezano za određene ekološko-
gospodrske tipove šuma i bonitete staništa. Za
EGT-II-D-11 (šuma bukve sa šašem),


b modul = 0,3759,


a za za hrast lužnjak na I. bonitetu,


b modul = 0,5158.


Veća vrijednost koeficijenta b – modula pokazuje
veću brzinu rasta stabla u debljinu.


Rast stabla u visinu, uvjetovan unutarnjom strukturom,
osim sile rasta i silom otpora rastu, nema veličine
visine u paravima Fibonaccijevog niza, sukladno
omjeru zlatnog reza. Isti je slučaj i s volumnim rastom,
kao sintezom rasta stabla u debljinu i visinu.


Omjer zlatnog reza ili nekog drugog “posebnog
broja” volumnog rasta, kao točke ravnoteže rasta i razvoja
stabla (nadzemnog i podzemnog dijela) idealnih
proporcija, treba istražiti u drugim veličinama atraktora
stabla.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
LITERATURA – References


Bezak, K. et all., 1989: Uputstva za izradu karte ekološko-
gospodarskih tipova brdskog i planinskogpodručja (II9 SR Hrvatske, Institut za šumarskaistraživanja, Radovi broj 79, Jastrebarsko str.
1–119.


Bezak, K., 2004: Kompleksne jednadžbe rasta i razvoja
šuma, Hrvatske šume, d.o.o., interno.


B en t l ey, P. J., 2004: Digitalna biologija, kako priroda
preoblikuje našu tehnologiju, Izvori, Zagreb.


D u b r a v a c, T., 2002: Zakonitosti razvoja strukturekrošanja hrasta lužnjaka i običnog graba ovisno


o promjeru i dobi u zajednici “Carpino betuli-
Quercetum roboris Anić et Rauš, 1969”, Disertacija,
pp: 1–196, Zagreb.
Levaković, A., 1938: Fiziološko-dinamički osnovifunkcija rastenja, Glasnik za šumske, pokuse,
Šumarski fakultet Zagreb.


Ko v a či ć , Đ., 1993: Zakon rasta i numeričko bonitiranje
šume, Glasnik za šumske pokuse 29, Šumarski
fakultet Zagreb.


Pranjić, A., N. Lukić, 1997: Izmjera šuma, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultetet, Zagreb.


Schwaller, R. A., de Lubitz, 2004: Hram u čovjeku,
sveta arhitektura i savršeni čovjek, Teledisk,
Zagreb.


Špiranec, M., 1975: Prirasno prihodne tablice, Poslovno
udruženje šumsko privrednih organizacija,
Radovi br. 25, Zagreb, str. 1–109.


Š p i r an ec , V., 2005: Sklad, Sveučilišna knjižnica Zagreb.
Wells, D., 2005: Rječnik zanimljivih i neobičnih brojeva,
Sveučilišna knjižara, Zagreb.
Z e l i ć , J., 2000: Prilog raspravi o teoriji rast, prirasta
i održivog razvoja, Šumarski list br. 9–10, str.
515 –531.


Z e l i ć , J., 2005: Prilog modeliranju normaliteta regularnih
srednjodobnih bukovih sastojina (EGT-IID-
10), Šumarski list, br. 1–2, str. 51–62.


Zlatni rez, geometrija prirode ili prirodna geometrija,
omjeri i razmjeri..., www.uazg.hr


SUMMARY: The analysis of biometric parameters of growth (yield tables)
of forest stands of beech EGT-II-D-11 (beech with sedge, Bezak et al, 1989)
and pedunculate oak (Quercus robur L.), Bezak, 2004, provides a possible
answer to the question: “Do trees in a forest grow by the rules of the Golden
section and the Fibonacci series?”


The Golden section or the Divine proportion was discovered in ancient
cultures and civilizations. It has always been applied as the ideal proportion
in art and construction. It is revealed in the live material world of natural patterns
of plant and animal growth and development. Expressed with the number
of the decade system, it is as follows: . = (. 5 +1) / 2 = 1,6180339 ...


Closely related with the Golden section proportion is the Fibonacci series,
a set of real numbers whose member in a series equals the sum of two previous
ones, e.g. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 144, …


It was found that growth of forest trees in diameter follows the rules of the
Golden section and Fibonacci series; this relates to the growth of breast
diameter, basal area, tree circumference and crown width as a linear dependent
variable of breast diameter.


The growth of a tree’s breast diameter can be expressed with a linear function
of the following shape: d = a + b t, in which breast diameter is a dependent
variable and tree age an independent one. Regression coefficient b shows
the rate of tree growth or increment, which is different for particular tree
species and environmental conditions in which a tree grows.


It is expressed as a b-module, which together with the regression constant
a represents geometric growth of an equilateral spiral within the so-called
square whirl in relation to the golden section sides. During its life, a tree in a
stand “tends” towards the average increment (growth speed) expressed with
the value of the b-module.


Speed of growth or diameter increment, represented y with a


d mathematicall
mathematicallmathematically wi
f


derivation of linear constant, provides the constant b a
aas
ss a
aan
nn expressio
expressioexpression
nn o
oof har
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 53     <-- 53 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
monious motion with a positive prefix. The b-module may be used to make a
numerical expression of site classes for tree species or determine ecological-
management forest types.


The model presupposes that the force of tree growth in diameter is not inhibited
by the force of resistance to growth as an internal structure of growth,
whereas oscillations in growth (increment) are caused by external forces.


Tree growth in height, represented by a mathematical function of the second
degree, does not assume the patterns of the Golden section and the
Fibonacci series because the force of growth is inhibited by a suppressed
force, the force of resistance to growth. This force increases with ageing of
trees and ends with the maximum of tree height, when the force of resistance
to height growth equals the force of growth.


The speed of height growth is individual for each tree species and is conditioned
by external influences, site class, warmth, light, air circulation, stand
density, etc.


The volume of tree growth is the function of growth of breast diameter,
height and form factor. It is caused by the internal structure of growth of two
opposing forces and by external forces of growth and does not manifest
growth according to the rules of the Golden section and the Fibonacci series.
The Golden section of tree volume, as an ideal point of balancing the proportions
of external tree habitus and underground part (root) should be sought
with another methodology.


Key words: the Golden section, the Fibonacci series, growth of tree
breast diameter and crown diameter, height and volume growth, growth equation,
growth forces, forces of resistance to growth, suppressed and forced
motions, equilateral spiral, square whirl.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 54     <-- 54 -->        PDF

V V


OVLAŠTENI ZASTUPNIK PROIZVOĐAČA ŠUMARSKIH
INSTRUMENATA I OPREME


DIGITALNI VISINOMJER VERTEX II I


V
PRESSLEROVA SVRDLA


ULTRAZVUČNI DALJINOMJER DME


KLINOMETRI


ŠUMARSKE PROMJERKE
(ANALOGNE I DIGITALNE)


-TOTALNE MJERNE STANICE
-NlVEUKl
ČMJERNE VRPCE
-KOMPASI
-DALEKOZORI
-SPREJ ZA MARKIRANJE


* GeoTeha
M. tAATOŠECA 3
10090 ZA6REB
TEL: 01/3730-036
FAX´. 01/3735-178


geotehaŽzg.htnet.hr