DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI -REVIEWS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
UDK 630* 521 + 522 + 531


RASTE L I DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIM ZLATNOG REZA


ILIMA
AA
I FIBONACCIJEVOG NIZA?


DO TREES IN A FOREST GROW BY THE RULES OF THE
GOLDEN SECTION AND THE FIBONACCI SERIES?


Juraj ZELIĆ*


SAŽETAK: Na osnovi analize biometrijskih parametara rasta (prirasnoprihodne
tablice) šumskih sastojina bukve EGT-II-D-11 (bukva sa šašem,
Bezak et all, 1989) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), B e z ak , 2004, razmatra
se mogući odgovor na pitanje: “Raste li drveće u šumi po pravilima
zlatnog reza i Fibonaccijevog niza”?


Zlatni rez ili božanski omjer otkriven je u starim kulturama i civilizacijama,
primjenjivan kao idealna proporcija u umjetnosti i graditeljstvu, a otkriva
se u živom materijalnom svijetu prirodnih zakonitosti rasta i razvoja biljaka
i životinja. Izražen brojem dekadskog sustava iznosi:


. = (. 5 +1) / 2 = 1,6180339...


S omjerom zlatnog reza u uskoj je vezi Fibonaccijev niz, skup realnih brojeva
čiji je član u nizu jednak zbroju dvaju prethodnih, primjerice 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...


Utvrđeno je da po pravilima zlatnog reza i Fibonacijevog niza drveće u
šumi raste u debljinu, to jest raste prsni promjer, kružna ploha ili temeljnica,
opseg stabla i promjer krošnje stabla kao linearno zavisna varijabla prsnog
promjera.


Rast prsnog promjera stabla može se izraziti linearnom funkcijom oblika:
d = a + b t, u kojoj je zavisna varijabla prsni promjer a nezavisna starost stabla.
Regresijski koeficijent b pokazje brzinu rasta stabla ili prirast, različit za
pojedine vrste drveća i okolišne uvjete pod kojim stablo raste.


Izražava se kao b-modul, koji zajedno s regresijskom konstantom a predstavlja
geometrijski rast jednakokutne spirale unutar tzv. vrtložnog pravokutnika
s odnosom stranica zlatnog reza. Tjekom životne dobi stablo u sastojini
“teži” prosječnom prirastu (brzini rasta) iskazanom vrijednošću b-modula.


Brzina rasta ili debljinski prirast predstavljen matematički derivacijom linearne
funkcije daje konstantu b, kao izraz jednolikog gibanja, pozitivnog
predznaka. Pomoću b-modula mogu se numerički iskazati boniteti za vrste
drveća ili odrediti ekološko-gospodarski tipovi šuma.


Modelom je pretpostavljeno da sila rasta stabla u debljinu nije ometana
silom otpora rastu, kao unutarnjom strukturom rasta, a oscilacije u rastu
(prirastu) uvjetovane su vanjskim, prisilnim silama.


Rast stabla u visinu predstavljen matematičkom funkcijom drugog stupnja
nema tijekom vremena zakonitost zlatnog reza i Fibonaccievog niza jer je sila
rasta ometana prigušenom silom, silom otpora rastu, koja se tijekom životne


Juraj Zelić, Hrvatske šume, Milke Trnine 2, 34 000 Požega