DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Program preuređenja Eminovačke šume u gradski
park razradio je autor ovog napisa, dok će projektnu
dokumentaciju pribaviti i provedbene planove načiniti
stručnjaci Hrvatskih šuma već prema svojoj specijalnosti.
Oblikovanje parka obavit će uglavnom djelatnici
požeške podružnice. U Upravi šuma Podružnici Pože


ga jedan je od najvećih šumskih rasadnika u Hrvatskoj.
Rasadnik Hajderovac osim šumskih sadnica proizvodi
znatan asortiman hortikulture, pod nadzorom dipl. ing.
Milana Žgele, koji je početno iskustvo stekao u poznatom
hortikulturnom poduzeću “Bjelovarski vrt” u
Bjelovaru.


Također imamo dugu tradiciju u šumskom građevinarstvu
i raspolažemo potrebnom građevinskom mehanizacijom
za ovaj zahvat. U našoj Upravi radi i ekipa talentiranih
djelatnika za izradu najrazličitije drvne galanterije,
vrtnog namještaja i objekata. Njihovi proizvodi
već su viđeni na mnogim hortikulturnim manifestacijama
širom Hrvatske, gdje su i dobili više priznanja.


Dakle, šumarska struka ponovno ima priliku dokazati
svoju svestranost. Prethodno bi trebalo prirediti javni
uvid i raspravu. Nadamo se da će se među prvima
odazvati i uključiti u problematiku tvorci prostornih
planova Požeštine. Nakon ishođenja potrebnih dozvola
Županija bi trebala ovaj predio proglasiti park-šumom.


Očekujemo i prihvaćamo sve dobronamjerne primjedbe
i sugestije za uspješnu realizaciju ovog projekta.


Za odjel 37 koji je predviđen za preuređenje u park
šumu dati su u Osnovi gospodarenja u gospodarske jedinice
“Poljadijske šume” sljedeći podaci:


uređajni razred – šuma za odmor i rekreaciju;


nadmorska visina 140–150 m;


južno-jugoistočna ekspozicija;


tip tla: eutrično smeđe tlo – hipoglej;


odsjek a, najzanimljiviji dio za željenu namjenu
ima površinu 27,77 ha;


starost 120 g.;
omjer smjese: lužnjak 99 %, divlja trešnja 1 %, bonitet
II, sklop nepotpun, obrast 0,7.
Opis staništa i sastojine: Sastojina hrasta lužnjaka iz
sjemena, osrednje kakvoće i trajno prekinutog sklopa.
Stabla lužnjaka velikih su dimenzija, sa širokim i rijetkim
krošnjama. Osim glavne etaže, druge etaže ne postoje.
Prizemni sloj je bujan, kao i sloj grmlja. Teren je
zaravnjen na dubokom, vlažnom, humusnom tlu koje je
obilno prekriveno slojem listinca.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U okruženju šume smješten je dojmljiv ribnjak, o
kojem se vrlo dobro brine Športsko ribolovno društvo
“Šaran” iz Požege. Oveća vodena akumulacija čini ovo
mjesto još primamljivijim za buduću svrhu. Ovakvo sadašnje
stanje čini taj predio stabilnom cjelinom i trebat
će voditi računa da se ne naruši prirodna ravnoteža urbanizacijom
okoline, ali i našim planiranim zahvatom.


U sloju drveća dominantan je udio hrasta lužnjaka,
nadaleko čuvene slavonske vrste drveta. Prema prof.
Branimiru Pr p ić u 3, izravan čimbenik uspijevanja
hrasta lužnjaka je voda, koja bilo da je ispod minimuma,
ili iznad maksimuma, izaziva fiziološko slabljenje,
a vrlo često i njegovo ugibanje. Među vrstama drveća
nizinskih šuma hrast lužnjak pripada u najosjetljivije.
Danas je u Hrvatskoj ugroženo 30 % stabala hrasta lužnjaka,
koji će se osušiti prije gospodarske zrelosti. Klimatske
ekscese, sušu i vrlo vlažne godine hrast lužnjak
preživljava, dok vodotehnički zahvati u šumoviti nizinski
prostor donose nagle promjene te izazivaju naglo
propadanje u svim šumskim ekosustavima.


U konkretnim prilikama vodoopskrba drveća je u
potpunosti riješena dugogodišnjom prilagodbom korijenja
drveća postojećim vodnim odnosima koje smatramo
optimalnim. S velikom vjerojatnošću se može tvrditi da
gotovo svako stablo, a najmanje skupina stabala, ima
svoj način opskrbe vodom i to pretežito podzemnom.


Eminovci postaju uskoro prigradsko naselje, od Požege dijelit će ih
samo park šuma


Želimo li očuvati ovu šumu, potrebno je zadržati
sadašnje stanje vodnih odnosa. Dakle, preuređenje je
vrlo zahtjevan i dugoročan posao, ali za šumarsku struku
neodoljiv izazov.


Postoji i problem, jer se unutar cjelovitog šumskog
kompleksa nalazi enklava koja nije vlasništvo Republike
Hrvatske i nije obuhvaćeno gospodarenjem Hrvatskih
šuma. Radi se o livadi koja se odlično uklapa u


okruženje:”... jer nema ljepšeg dječjeg igrališta od
travnjaka veselo okružena brojnim pticama i raznolikom
uresnom vegetacijom na kojemu se djeca mogu
poigrati” – piše nadalje naš kolega, uvaženi parkovni
arhitekt g. Kiš.


Cvjetna livada u šumi


Dakle, za ovaj dio trebalo bi urediti imovinskopravne
odnose. Nadamo se da će ovu našu akciju podržati
i gradsko i županijsko poglavarstvo te se uključiti
u rješavanje ovakvih problema.


Smatramo da je ovaj zahvat u prostoru u skladu s
provođenjem FSC certifikacije šuma. Naime, potvrđuje
to i nadzorni pregled koji je u UŠP Požega početkom
listopada obavio dipl. ing. Branko Meštrić, pomoćnik
glavnog koordinatora za FSC. Tom prigodom dana je
preporuka da požeška podružnica HŠ treba razvijati suradnju
s pojedinim udrugama i s ostalim organizacijama
na svom području, koje su povezane s gospodarenjem
šumama, s ciljem da se one upoznaju s načinom i tehnikom
u gospodarenju šumom, kako bi se umanjili nesporazumi
koji najčešće nastaju zbog nerazumijevanja.


Budući park je odjel 37 (cijeli ili dio) gospodarske
jedinice “Poljadijske šume”. Ovaj odjel je i prilikom
izrade Osnove gospodarenja okarakteriziran kao šuma
za odmor i rekreaciju. Komisija Ministarstva, poljopri


3 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, dugogodišnji redoviti profesor na


Šumarskom fakultetu u Zagrebu. U stručnom i znanstvenom radu Ovo je tek početak početka, no vjerujemo da će i ovaj ambiciozni
bavi se posebno ekologijom šuma i biologijom šumskog drveća. šumarski pothvat trajne vrijednosti biti uspješno realiziran


261
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 91     <-- 91 -->        PDF

vrede i šumarstva pri odobrenju Osnove gospodarenja
1994. godine prihvatilo je tu ideju. Nakon toga izradili
smo Program uređenja park-šume i izgradnje objekata
za organiziranu rekreaciju građana i obrazovanje svih
uzrasta naše mladeži u prirodi.


Šuma se nalazi uz asfaltnu cestu na izlasku iz Požege
prema Našicama i Osijeku, a prije sela Eminovci.
Do nje se može stići pješice, ali i autobusom koji prometuje
tom relacijom i, naravno, vlastitim automobilom,
motociklom i biciklom. Zbog toga bi trebalo urediti
dovoljno veliko parkiralište s pratećim sadržajima,
kojima dodajemo autobusnu postaju. Nadalje, nužno je
izgraditi nogostup od raskrižja Osječke ulice i obilaznice,
a po mogućnosti i biciklističku stazu.


Jedan od prvih zahvata je projektiranje i uređenje
prikladnog i ugodnog šetališta. U tu svrhu zadržala bi se
većina postojećih šumskih puteva kroz odjel koji bi se
međusobno pospajali. To bi ujedno bila osnovica za raspored
drugih sadržaja tijekom oblikovanja ovog prostora.
Programom je predviđena izgradnja dječjeg igrališta,
šumske učionice, nadstrešnice za igru i zaklona. U
budućnosti pokazao bi se vjerojatno interes za ugostiteljskim
objektom. No, za sada bi se izgradili obavijesni
panoi za predstavljanje sadržaja i zanimljivosti Eminovačke
šume, te “šumski namještaj”, odnosno klupe i
stolovi. Potrebno je osigurati pitku vodu u obliku rustikalno
uređenog bunara i postaviti košare za otpatke.
Naravno, dok se ne pojavi ugostiteljski objekt, treba
planirati i nužnik. Od ostalih sadržaja naći će se ovdje
kućice za ptice, mostići preko jaraka, izlaz nad vodom,
ognjišta, oblice nacijepljene gljivama itd. Naći će tu
svoje mjesto i poligon za natjecanje šumskih radnika.


U svrhu uređenja parka potrebno je provesti sanaciju
postojećih sastojina i to:uklanjanjem suhih stabala ili suhih dijelova stabala

uklanjanjem nepoželjnih primjeraka ili vrsta

pripremom staništa za unošenje novih biljaka.
Predstoji unošenje biljaka, to jest oblikovanje botaničkog
parka, kao najvažniji i najstručniji rad. Postoji
mnogo knjiga, studija i napisa o parkovnoj arhitekturi
koje će trebati obilno koristiti.


Izbor sadržaja koji ćemo uklopiti u budući perivoj vrlo je raznolik i
trebat će ga vrlo pomno odabrati da ne narušimo postojeći sklad


Smatramo da naši mladi naraštaji trebaju upoznati šumu od nejake
nježnosti do impozantne snage i čvrstoće


Delikatnost ovog posla pokušat ću ilustrirati citatom
iz članaka naših profesora dr. sc. K l e p ca 4 i dr. sc.
Meštrovića 5, koji su se nakon našeg mentora, pok.
Zvonka Badovinca 6 bavili ovom tematikom na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu:


“Velika raznolikost boja koje posjeduju cvjetovi,
listovi, plodovi, grane i grančice pojedinih grmova i
stabala daju šumaru i hortikulturnom dizajneru velike
mogućnosti u estetskom oblikovanju pejzaža, utoliko
više što pojedine vrste cvatu i fruktificiraju u različito
vrijeme. Dakako da estetsko korištenje vegetacije treba
biti u skladu s ostalim funkcijama vegetacije, koje
se od nje traže. Bilo kako bilo, čovjek voli raznolikost
boja, s time da u svako doba može naći po neki cvijet.
Zato je potrebno izvršiti kombinaciju vrsta drveća i
grmlja, imajući pred očima vrijeme cvatnje, boju i ostale
karakteristike.


Od svih elemenata koji se upotrebljavaju u arhitekturi
ili građevinarstvu uređenja okoliša, biljke su naj-


Akademik prof. dr. sc. Dušan Klepac.


Prof. dr .sc. Šime Meštrović, umirovljeni profesor Šumarskog


fakulteta u Zagrebu.
6 Zvonko Badovinac, dipl. ing. šum., vrtni arhitekt – predavao


parkiranje i ozeljenjavane na Šum. fak. 1955. – 1996.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 92     <-- 92 -->        PDF

dinamičnije. To su elementi koji se stalno mijenjaju u
svom obliku. Tijekom dana oni su obasjani suncem, a
po noći eventualno umjetnom rasvjetom. Tijekom godine
vidimo ih u različitim aspektima s lišćem, bez lišća,
u cvatu, s plodovima i bez njih. Biljke, kao i ljudi i životinje,
prolaze kroz ciklus rađanja, rastenja, odumiranja
i smrti. Postoji, također, svojstvena dinamika biljaka
u njezinom okolišu. Biljke se giblju pod utjecajem


vjetra, one reflektiraju sunčane trake, one se sjaju od
kapljica kiše, one se smrzavaju od mraza i snijega, da
bi se opet probudile i oživjele u proljeće.”


Zlatko Lisjak, dipl. ing. šum.
Rukovoditelj odjela za ekologiju UŠP Požega
(Izvor slika: D. Krakar, Z. Lisjak, arhiva)


PROLJEĆE U SAMOBORSKOM GORJU I ŽUMBERKU


U Samoborsko gorje i Žumberak navraćao sam
mnogo puta, ali nikad tako rano, u vrijeme kad je kalendarski
tek završila zima. Svaki put bih s posebnim
oduševljenjem doživljavao tu zanosnu prirodu Samo
ooborskog
gorja u bujnom zelenilu šuma i travnjaka i u
onom toliko značajnom i prepoznatljivom uzgibanom,
dinamičnom reljefu i s onim malim i mnogobrojnim i
skoro opustjelim naseljima od kojih nikad nisam mogao
prepoznati koje je ljepše od kojega.


Ovaj put to rano proljeće došlo je kao da se prikralo.
Kraj je mjeseca ožujka, toplina dana nalikuje onoj u
mjesecu svibnju, a na prostorima oko Dragonoša i
Šipačkog Brijega još velike gomile snijega. Sa strmih
obronaka oko Malog Lipovca toči se preko livada u
bezbroj slapova sniježnica, a iz stamene stijene kamenoloma
kod Smerovišća i Šoićeve kuće izbija jaki
mlaz nekog kratkotrajnog izvora i slijeva se niz stijene
u obližnju mlaku. Šuma nije olistala pa su vidici široki,
prozračni, a modro nebo u velikoj je opreci prema svijetlosivim
travnatim površinama bregova čiji je biljni
zaostao pokrivač još prilegnut uz tlo od velikih snjegova
i ne bi se moglo kazati po njihovom izgledu kako se
približilo ono doba kad i biljke i životinje kreću u novi
životni ciklus. Kao svijetla srebrna nepravilna traka s
visova se obrušavaju mlazovi vode s mnogim malim
bukovima i hitaju prema potocima u dolini. Ali kada
zavirimo uz pristranke bregova, kada obiđemo bila ne-


Slika 2. Cmkasta sasa iz okolice Tomaševaca


Slika 1. Proljeće u okolici Kravljaka Slika 3. Livada jaglaca