DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 55     <-- 55 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Tablica 2. Stanje ponika, pomlatka i mladika po visinskim razredima (vrijeme motrenja: 1994 – 2004. godina)
Table 2 State of saplings, seeding plants and young plants by height classes, monitoring period 1994–2004


Broj biljaka stabalaca po ha


Visinski razred
raslinja (cm)


< 30
31-60
61-130
131-150
151-200
201-250
251 >


Ukupno – Total


< 30
31-60
61-130
131-150
151-200
201-250
251 >


Ukupno – Total


jela – fir bukva – beech
N % N %
4.650 99 100 8
50 1
350 28
100 8
50 4
650 52
4.700 100 1.250 100
8.950 100 250 26
200 21
100 11
50 5
50 5
100 11
200 21
8.950 100 950 100


Mladu sklopljenu smrekovu sastojinu nastalu iz sjemena
stare smrekove kulture, nalazimo na zapuštenoj livadi,
mrazištu u blizini pokusne plohe (fotografija 3.).


Digitalni model horizontalne projekcije krošanja
(AutoCAD) te vertikalni profil sastojine (CorelDraw),
koji proporcionalno prikazuje odnos visine stabla, dužine
debla te dužine i širine krošanja, zorno nam prikazuje
stanje na plohi 2004. godine (slika 4). Iz profila je
razvidan vertikalan oblik sklopa te dominantni-nadstojni
sloj sađene smreke starosti 161. godinu prosječne
visine 37,5 m, prosječne širine krošnje 5,44 m te
donji sloj prirodno uraslih stabala bukve prosječne visine
14,6 m, prosječne širine krošnje 6,20 m s tek jednom
zastarčenom jelom prsnog promjera 12,5 cm, visine
12 m, srednje širine krošnje 3,85 m. Horizontalne
projekcije krošanja pokazuju preveliku zastrtost tla
krošnjama od 87,53 % odnosno nezastrtost od 12,47 %
(zelene površine).


Zastrtost tla krošnjama jedan je od bitnih čimbenika
koji utječe na mogućnost prirodne obnove. Rezultate
takvih istraživanja nalazimo kod D ia c i a (2002) koji je
istraživao prirodnu obnovu plantaže stare smrekove sastojine
sa različitim veličinama otvora sklopa (gaps) u
sastojini. Sastojine s nagomilanom drvnom masom, a
koja nije raspoređena u prebornu strukturu, ne stvaraju
povoljne uvjete za opstanak ponika (M at i ć 1983), čiji
je visinski rast i prirast u čvrstoj vezi s horizontalnom
projekcijom krošanja stabala (M at i ć 1973). Sklop krošanja
i njegova struktura izrazito je bitan čimbenik kod
ekoloških uvjeta (svjetla, oborina, “sastojinske klime”,


Vrsta drveća
Stanje 1994. godine
gorski javor brijest jarebika
N % N % N %
5.800 85 250 62 500 83
850 13 150 38
150 2 100 17


6.800 100 400 100 600 100
Stanje 2 004. godine


10.950 80 250 50 600 92
2.350
17 250 50 50 8
350 3
13.650 100 500 100 650 100
topline i vlage te mineralizacije i humifikacije organske
tvari u tlu) i posebice uvjeta pomlađivanja. Pod tamnijim
vertikalnim sklopom nastaje pojedinačna i grupimična
izmjena vrsta drveća, dakle razvija se proces nagle
invazije bukve. O izmjeni vrsta i utjecaju zastrtosti
tla krošnjama te širenju bukve u arealu jele nalazimo
kod Š af a ra (1955, 1965), kao i istraživanjima D u-
b r a v a c i Vu l e t i ć (2003) te D u b r ava c , Vu l e t i ć i
Vrbek (2005) u nacionalnom parku Risnjak.


Na temelju uvida u stanje obnove i pojavnosti mladog
naraštaja (tablica 2) te strukturnih elemenata kulture
smreke i autohtone bukve i jele (tablica 1, slike 2. i 3)
uviđamo kako je izostanak adekvatnih i pravovremenih
uzgojnih zahvata glavni krivac sadašnjeg stanja prirodne
obnove na pokusnoj plohi. Hren (Cestar i dr.
1978) navodi kako pomlađivanje ovisi o načinu gospodarenja
i ekološkim uvjetima u šumskim zajednicama te
zaključuje kako se smreka može obnoviti prirodnim pomlađivanjem,
oplodnom sječom u većim grupama i skupinama.
Do istog su zaključka došli Oršanić, Matić
i A n i ć (2001) pri istraživanju strukture i pomlađivanja
prirodnih smrekovih sastojina u g. j . “Štirovača”, koji


uj


preporučuju
uu obnov
obnovobnovu
uu na malim površinama.
i


Budući j
jje
ee bivš
bivšbivši
ii dugogodišnji posjednik tih šuma
Thurn-Taxis nastojao nagomilati što veću drvnu zalihu,
nije ga zanimala konverzija kulture smreke i povrat
autohtonih vrsta bukve i jele na njihovo bivše stanište,
u to doba izostali su neophodni uzgojni zahvati prorjedom.
Zbog toga i danas od 163 stabla smreke na plohi,
66 % ima prsni promjer 50 i više centimetara. U takvim