DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181
UDK 630* 188 (001)


Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959)
U GORJU SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959)
IN THE MOUNTAINS OF THE NORTHWESTERN CROATIA


Zdravko CEROVEČKI*


SAŽETAK: Asocijacija Seslerio sadlerianae-Ostryetum je reliktna šumska
zajednica sjeverozapadne Hrvatske. Nastava vrlo strme, teško pristupačne,
gotovo vrletne položaje na plitkim ili srednje dubokim skeletnim tlima (rendzinama)
povrh dolomitne litološke podloge ili dolomitiziranih vapnenaca. To
su izrazito svijetle šume, rijetkog sklopa u kojima znatan dio florističkog
sastava uz vrste kserotermnih bjelogoričnih šuma reda Quercetalia pubescentis-
petraeae Br.-Bl. 1932, čine vrste borovih šuma razreda Erico-Pinetea Ht.
1959, kao i vrste kserotermnih livada razreda Festuco-Brometea Br.-Bl. et
Tx. 1943. Asocijacija, nastava ekstremno nepovoljna staništa za razvoj šumske
vegetacije, te ima isključivo zaštitnu funkciju protiv erozije, a održava se
kao trajni stadij. Iako su te šume bez značenja u šumsko-gospodarskom smislu
u pogledu razumijevanja recentne kserotermne vegetacije bjelogoričnih
šuma sjeverozapadne Hrvatske, njihovo poznavanje je izuzetno važno. Ovisno


o izloženosti as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum progresivnom sukcesijom
razvija se u as. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht. 1938 ili u as. Ostryo-Fagetum
(M. Wraber) ex Trinajstić 1972.
S obzirom na sinsustavni položaj šume as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum
podredili smo svezi Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959 i redu Quercetalia pubescentis-
petraeae te razredu Querco-Fagetea Br.-Bl. et V l i e g e r 1937.


Ključne riječi: Vegetacija Hrvatske, sjeverozapadna Hrvatska, as
Seslerio sadlerianae-Ostryetum.


UVOD – Introduction
U opsegu šumske vegetacije kopnenog dijela Hrvatšašikom,
koje se prema svom florističkom sastavu
ske, crni grab (Ostrya carpinifolia) dolazi s većom ili znatno razlikuju od do sada poznatih asocijacija, te
manjom nazočnošću u 14 asocijacija, među kojima smo ih opisali kao as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum.
stvara i pet samostalnih asocijacija (Usp. I. Trin aj -To su izrazito kserotermne šume, vrlo rijetkog sklopa,
s t i ć i Z. C er o ve č k i , (1978). To su Ostryo-Querce-koje prema našem mišljenju predstavljaju najstariji tip
tum pubescentis (Ht.) Tr ina jsti ć 1977, Seslerio au-kserotermnih bjelogoričnih šuma sjeverozapadne Hrtumnalis-
Ostryetum Ht et H-ić 1950, Querco-Ostryetum vatske na karbonatnoj litološkoj podlozi. Stabla su vicarpinifoliae
Ht., Erico-Ostryetum Ht. 1959 i Cytisanto sine od 3 do 5 m, najčešće nepravilnog oblika te nisko
radiatae-Ostryetum carpinifoliae M. Wraber 1961. granata, tako da se fizionomski razlikuju od ostalih
Na području sjeverozapadne Hrvatske, razvijaju se kserotermnih bjelogoričnih šuma toga područja.
na nekim mjestima Strahinjšćice Brezovice i Bregova Usporedbom as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum sa
Kostelskih sastojine crnoga graba sa sadleranovom srodnim šumskim asocijacijama kao što su submediteranska
as. Ostryo-Quercetum pubescentis, te kopnena
as. Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni Aichinger


*
Zdravko Cerovečki, dipl. ing. šum.,
Radnički Dol 6, 10000 Zagreb 1933, utvrdili smo da se naša asocijacija bitno razlikuje


ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Z. Cerovečki: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) . Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181
u florističkom sastavu od navedenih. Sličnost postoji lia, Fraxinus ornus, te Quercus pubescens, dok prizemsamo
na razini nekih vrsta drveća kao Ostrya carpinifo- no rašče pripada uglavnom drugim sintaksonima.


MATERIJAL I METODE – Material and methods
Fitocenološke snimke u ovom prilogu napravljene su Snimke 8, 10, 11 – Brezovica (Sjeveroistočne
u smislu florističke fitocenološke škole Zürich-Mont-i sjeverne padine).
pellier, dok smo kvantitativne odnose pojedinih taksona


Pojedine vrste u tablici 1 raspoređene su na svoj


prikazali prema Braun-Blaquetovoj kombiniranoj


stvenu vrstu asocijacije, diferencijalne vrste subasoci


skali pokrovnosti i socijabilnosti.


jacije a prema sintaksonomskoj pripadnosti na svoj


Fitocenološka tablica 1 sastavljena je na temelju 12 fi


stvene vrste sveze Ostryo-Carpinion orientalis i reda


tocenoloških snimaka koje potječu iz sljedećih lokaliteta:


Quercetalia pubescentis-petraeae te svojstvene vrste


Snimke 1, 5, 6 – Strahinjščica (Židovski grad)


reda Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 i razreda Querco-
Snimke 2, 7 – Strahinjščica (Pisane pečine) Fagetea. Zatim slijede pratilice, unutar kojih se ističu:
Snimka 4 – Strahinjščica (Jelenska pečina) Elementi razreda Rhamno-Prunetea Rivas Goday et
Snimke 9, 12 – Strahinjščica (Gorjak) Borja Carbonell 1961, elementi razreda Erico-Pinetea,
Snimka 3 – Kostel (Bilo nasuprot starom elementi reda Quercetalia robori-petraeae R. Tx. 1931


gradu Kostel) te elementi razreda Festuco-Brometea i ostale vrste.


ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA – Anallysis of the floristic composition


Analitička tablica 1. sastavljena je na temelju 12 fi-38 (Snimka br. 1), odnosno izraženo u prosječnoj vetocenoloških
snimaka, koje su raspoređene od najter-ličini 30,1 vrsta po jednoj fitocenološkoj snimci.
mofilnijeg tipa (Fitocenološka snimka br. 1) do najme-


Svojstvena vrsta asocijacije (Sesleria sadleriana)
zofilnijeg (Fitocenološka snimka br. 12). Floristički pokrovnošću u potpunosti prevladava u sloju niskog
sastav as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum obuhvaća rašća. Osim što je glavni edifikator zajednice, također je
sveukupno 101 vrstu. U pojedinim snimkama, zabilje-i osnovni čimbenik u singenetskom razvoju. Diferenciženo
je od najmanje 18 vrsta (Snimka br. 6) do najviše jalne vrste subasocijacije, uglavnom pripadaju skupini


Tablica 1. – Table 1 As. Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov.


Broj snimke (Record numer) i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nadmorska visina 380 510 350 340 370 380 620 580 640 500 530 640
( eight above sea level)
Ekspozicija (Exposition)
Inklinacija (Inclination)
Sklop (Canopy)
Veličina snimke (Record sisze)
Subasocijacija (Subassociation)
S
45
0,7
400
q
S
30
0,5
400
SW
40
0,6
200
SW
50
0.6
200
NW
55
0,5
500
NW
65
0,7
150
uercetosum pubesentis
NO NO
50 50
0,8 0,7
200 200
N600,7300ostryetosum
O NO N
60 55 45
0,6 0,7 0,8
100 200 400
carpinifoliae
Svojstvena vrsta asocijacije
(Association character species):
C Sesleria sadleriana 3.5 1.2 3.3 4.5 5.5 4.5 1.3 4.5 3.3 3.4 3.3 3.4 V 4217
Diferencijalne vrste subasocijacije
(Subassociation differential
species):
A Quercus pubescens
B Quercus pubescens
C Quercus pubescens
Anthericum ramosum
4.5
+
+
2.4
3.5
.
.
1.3
2.1
.
.
1.3
1.3
.
.
.
1.1
.
.
1.3
+
.
.
+.3
+
1.3+
.
III
I
I
III
1064
2
1
313
Polygonatum odoratum 1.3 1.3 1.3 1.3 . . + . . . II 167
Geranium sanguineum +.3 + + +.3 . . + II 4
Svojstvene vrste sveze
(Alliance character species)
Ostryo-Carpinion orientalis
i reda (and order)
Quercetalia pubescentis-petraeae
A Ostrya carpinifolia
B Ostrya carpinifoUa
2.4
.
1.1
1.3
4.5
.
3.3
+.3
3.5
.
4.5
.
4.5 4.5 4.5+
4.5
1.2
4.5
.
4.5 V
II
4979
85
C Ostrya carpinifoUa . . + . . . I 1
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Z. Cerovečki: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) . Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181


A Fraxinus ornus + + . 1 3 + 2 1 1.1 1.1 1 1 1.1 1.1 IV 398
B Fraxinus ornus 1.3 . 3.4 1 3 +.3 1 3 3.5 1.3 1.3 1.3 1.3 IV 917
C Fraxinus ornus + + . + + . II 3
A Sorbus austriaca 1.1 + 1.1 1.1 1 1 2.1 1.1 III 355
B Sorbus austriaca 1 3 2.1 + 1.3 . . II 230
C Sorbus austriaca + . 1.3 +.3 II 43
B Cornus mas 2.4 . +.2 1 2 1.2 + . . II 231
Sorbus torminalis + . . . I 1
Pyrus pyraster + . . . I 1
C Vincetoxicum hirundinaria 2.3 3.5 1.3 1 2 + +.3 . + + 3 . + IV 546
Melittis melissophyllum +.3 + +.3 + + +.3 + + + . IV 7
Convallaria majalis . +.3 +.3 1 3 1.3 1.3 2.3 +.3 +.3 IV 274
Tanacetum corymbosum + . + . . + +.3 + + . +.3 III 6
Laserpitium latifolium + 3 1 3 1.3 . +.3 . +.3 II 86
Mercurialis ovata + + + 3 . + . II 3
Campanula persicifolia + . . + + . II 2
Peucedanum austriacum + . . +.3 . . + II 2
Sedum maximum . . +.3 + +.3 . II 2
Arabis turrita + . . + 3 . . . II 2
Digitalis grandiflora +.3 . . . . +.3 . I 2
Campanula bononiensis + . . + . . . . I 2
Epipactis helleborine . +.3 . . . . . I
Senecio ovirensis . . + . . . I
Cephalanthera rubra . . + . I
Aristolochia lutea + . . . . . I
Cirsium erisithales . . . . + I
Buglossoides purpurocaerulea . . + . . . I
Svojstvene vrste reda
(Order character species)
Fagetalia sylvaticae
i razreda (and class)


Querco-Fagetea:


A Tilia cordata + 1.1 1.1 1 1 1.1 . II 167
B Tilia cordata + +.2 . . . I 2
A Fagus sylvatica + . . + I 2
B Fagus sylvatica . . . . + I 1
Rosa arvensis . . + 1.3 . . II 2
Staphylea pinnata . 3.4 . . + . . I 313
Spiraea media . . . . +.3 I 1
Lonicera xylosteum . . . + . I 1
C Repatica nobilis + . . + 1.3 +.3 +.3 1.3 III 87
Galium sylvaticum . . + +.3 + +.3 + III 5
Cyclamen purpurascens + . + + . + + III 5
Melica uniflora . . +.3 1 3 + + 2.3 II 188
Achillea distans + . . + + 3 +.3 + II 4
Mercurialis perennis . . +.3 + + . +.3 II 3
Campanula trachelium + + . . + . + . . II 3
Dentaria enneaphyllos . . . + + +.3 II 2
Lathyrus vernus . . + . + . + I 2
Valeriana tripteris . . +.3 . . 1.3 I 42
Centaurea montana + . . . 1 3 . . I 42
Carex digitata . . . + . + I 1
Stellaria holostea . . + . + I 1
Asarum europaeum . . + . + . . I 1
Calamagrostis arundinacea + . . . . I 1
Euonymus latifolius . . . + . . I 1
Hedera helix . . . 1 3 . . I 42
Poa nemoralis . . . 1 3 . . I 42
Silene nemoralis . . . + 3 . . I 1
Cephalanthera longifolia . . . + . I 1
Euphorbia dulcis . . . . + I 1
Knautia drymeia . . . . + I 1


177
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Z. Cerovečki: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) . Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181
Pratilice (Companion species):
I Elementi razreda (Class elements)
Rhamno-Prunetea:
A Rhamnus catharticus . . . + . . . I 1
B Rhamnus catharticus 1.3 3.5 1.2 + 2 1.3 . + 1 2 . III 481
C Rhamnus catharticus + . . . . . . + I 2
B Viburnum lantana . . 1.2 + . + . 43
C Viburnum lantana . . + . . . . I 1
B Ligustrum vulgare +.3 . . . . . . I 1
C Ligustrum vulgare
B Berberis vulgaris
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
+
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
+ 2 +.3+.3
+
.
I
III
I
I
I
1
6
1
1
1
II Elementi razreda
(Class elements)
Erico-Pinetea :
B Amelanchier ovalis . . +.2 1.2 . . . . 1.2 . II 84
Chamaecytisus hirsutus . + +.3 . + 2 . II 2
C Chamaecytisus hirsutus
Laserpitium siler
Carex alba
.
+.3
1.3
.
+
.
.
2.3
2.3
1
+
.
32
+
+
33
+
+.3
+
1.3
.
.
.
II
III
II
1
231
190
Galium lucidum +.3 1.3 +.3 + 3 . . + II 45
Buphthalmum salicifolium + + +.3 + . + 3 . . II 4
Peucedanum cervaria 1.3 . +.3 . I 42
III Elementi reda (Order elements)
Quercetalia robori-petraeae:
B Juniperus communis
C Melampyrum pratense
subsp. vulgatum
Hieracium sylvaticum
Solidago virgaurea
Serratula tinctoria
.
+.3
.
.
.
.
+.3
.
+
.
.
+.3
+
.
1.3
+
.
.
.
+.3 +.3+
+
.
+ 3+
.
.
.
+
+
+
+
.
. +
.
+.3
+.3
+
I
IV
II
II
II
1
8
3
2
43
Polypodium vulgare . . . . 1.3 1 3 2.3 . II 229
Prenanthes purpurea . . . . . + I 1
IV Elementi razreda
(Class elements)
Festuco-Brometea:
C Euphorbia cyparissias
Cardaminopsis arenosa
Festuca valesiaca
+
.
.
1.3
.
.
+.3
.
+
1.3.
+
.
.
.
.
.
. +
+.3
1 2 +
+
2.3
1.2
1.3
2.2
+
+
III
II
II
47
231
230
Teucrium chamaedrys 2.4 +.3 . 1.3 + 3 . . . II 189
Brachypodium pinnatum +.3 1.3 . . . . . + . . . II 43
Veronica jacquinii
Allium montanum
1.3
+.3
+.3
+.3
.
.
+.3
+.3
.
.
.
.
.
.
.
. +.3 .
II
II
43
3
Melica ciliata . +.3 . . . . . . 2.3 . I 147
Stachys recta
Bromus erectus
.
+
+
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
I
Asperula cynanchica . . . + . . . . I
Thalictrum minus . . . . . . . . + I
Dianthus croaticus + . . . . . . . I
Ostale (Others):
C Moehringia muscosa
Asplenium trichomanes
Origanum vulgare
Dactylis glomerata
Geranium robertianum
.
.
1.3
+.3
.
.
.
1.3
+.3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
+.3
+
.
.
+.3+
+
33
+
.
.
II
II
I
I
I
2
2
83
Fragaria moschata
Lactuca viminea
.
+
.
+ .
.
.
.
.
.
.
+ .
.
+ I
I
Fragaria vesca . . . . . + 3 . . I
Iris croatica . . . . . . . + I
* Holosyntypus
A / drveće (tres); B / grmlje (shrubs); C / zeljaste biljke (herbs)
178
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Z. Cerovečki: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) . Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181
kserotermih vrsta, koje su znatnije zastupljene na prisojnim
položajima, a tu možemo spomenuti u sloju drveća
hrast medunac (Quercus pubescens) te u sloju niskog
rašća Antericum ramosum i Polygonatum odoratum.


Svojstvene vrste sveze Ostryo-Carpinion orientalis i
reda Quercetalia pubescentis-petraeae, jednoliko su
zastupljene u obje subasocijacije. U sloju drveća, posebice
se ističe crni grab (Ostrya carpinifolia), koji je
ujedno glavni edifikator tog sloja, a uz njega velikom
stalnošću, ali znatno manjom pokrovnošću ističe se crni
jasen (Fraxinus ornus). U sloju drveća nalazi se i mukinja
(Sorbus austriaca), koja je razmjerno rijetka u subas.
quercetosum pubescentis, međutim u subas. ostryetosum
carpinifoliae zastupljena je u svim fitocenološkim
snimkama te bi ju mogli shvatiti i kao slabu diferencijalnu
vrstu potonje subasocijacije. U sloju grmlja,
dobro je zastupljen samo drijen (Cornus mas), a u sloju
niskog rašća većom se prezentnošću od ostalih vrsta ističu
Vincetoxicum hyrundinaria, Melitis melisophyllum,
Convallaria majalis i Tanacetum corymbosum.


Svojstvene vrste reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea slabije su zastupljene u sloju drveća i
grmlja. Nazočnošću se ističe samo malolisna lipa (Tilia


RAZLUČIVANJE ASOCIJACIJE


Šumu crnoga graba i sadleranove šašike razlučili
smo u dvije subasocijacije. Na temelju florističkog sastava
prikazanog u tablici 1 možemo zaključiti da su u
subasocijaciji quercetosum pubescentis više zastupljeni
termofilni elementi razreda Rhamno-Prunetea, Erico-
Pinetea te Festuco-Brometea u odnosu na subasocijaciju
ostryetosum carpinifoliae, gdje prevladavaju
mezofilniji elementi reda Fagetalia sylvaticae i razreda
Querco-Fagetea. Također je utvrđeno da je subasocijacija
s hrastom meduncem termofilnija u odnosu na
subas. ostryetosum carpinifoliae, a razvija se na prisojnim
položajima izloženim jugu i jugozapadu, a rjeđe


cordata) u sloju drveća, te Rosa arvensis i Staphylea
pinnata u sloju grmlja. Mnogo bolje je razvijen sloj
niskog rašća u kojem se posebno ističu Hepatica nobilis,
Galium sylvaticum, Cyclamen purpurascens, Melica
uniflora i Mercurialis perennis.


Među pratilicama se nazočnošću u sloju grmlja dobro
ističu termofilni elementi razreda Rhamno-Prunetea.
Tu se posebno ističe Rhamnus catharticus, koji je
iako vrlo rijetko zastupljen i u sloju drveća. Kao što se
uočava iz tablice 1, zastupljenost elemenata razreda
Erico-Pinetea i Festuco-Brometea je neznatna u sloju
grmlja, međutim vrlo dobra je u sloju niskog rašća, a
posebice u subas. quercetosum pubescentis, gdje se posebno
ističu Laserpitium siler, Carex alba, Galium lucidum,
Buphthalmum salicifolium, Euphorbia ciparisias,
Cardaminopsis arenosa, Festuca valesiaca, Teucrium
chamaedrys i dr. Elementi reda Quercetalia robori-petraeae
su slabije zastupljeni, ali dolaze jednoliko u obje
subasocijacije, posebno Melampyrum pratense subsp.
vulgatum.


Od ostalih vrsta koje dolaze u našoj asocijaciji, nazočnošću
se ističu, Moehringia muscosa, Asplenium
trichomanes, Origanum vulgare i dr.


– Distinguished the association
sjeverozapadu. Za razliku od te termofilnije subasocijacije,
tipična se razvija na hladnijim položajima sjeverne
i sjeveroistočne ekspozicije, a samo u jednom
slučaju je utvrđena izloženost istoku.


Na onim staništima gdje su ekološki uvjeti omogućili
progresivan razvoj subas. quercetosum pubescentis
razvija se u as. Querco-Ostryetum carpinifoliae, a subas.
ostryetosum u as. Ostryo-Fagetum. Lijepe primjere
progresivne sukcesije možemo vidjeti na Strahinjščici
(Židovski grad).


SINEKOLOŠKO SINGENETSKI ODNOSI Synecologyc and singenetic relations


Sastojine as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum, razvijaju
se na nadmorskim visinama od 340 do 650 m,
gdje nastavaju najčešće južne ili jugozapadne (Subas.
quercetosum pubescentis) te sjeverne ili sjeveroistočne
položaje (Subas. ostryetosum carpinifoliae). Tla su dosta
plitka (8 do 20 cm), a razvijaju se povrh dolomitne
litološke podloge ili dolomitiziranih vapnenaca. Izrazito
su skeletna te gusto isprepletena korijenjem sadleranove
šašike, koja ima izuzetno važnu ulogu za razvoj
tla, kao i njegovu zaštitu od erozije. Svojim jakim i
gustim korijenjem, isprepliće tlo i štiti ga od nepovoljnih
ekoloških utjecaja, pa na taj način pridonosi stvaranju
povoljnijih životnih uvjeta za razvoj ostalim graditeljima
asocijacije.


Posebna značajka tih sastojina je da dolaze na vrlo
strmim, često puta vrletnim položajima, nagiba od 30o
do 65o odnosno u prosjeku na 50,4o, gdje je zbog nepovoljnih
ekoloških uvjeta otežan progresivan razvoj,
tako da tu asocijaciju nalazimo razvijenu samo kao
trajni vegetacijski stadij. Na području sjeverozapadne
Hrvatske, sastojine as. Seslerio sadleriane-Ostryetum
predstavljaju na takvim staništima najstariji tip
šumske vegetacije, koje su nastale progresivnim razvojem
iz sastojina as. Seslerietum sadlerianae Soó
ex Zólyomi 1936.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Z. Cerovečki: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) . Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181
RASPRAVA – Discusion


Šume crnoga graba sjeverozapadne Hrvatske različito
su svrstavane u sinsisustavnom smislu. Neki autori
ih podređuju Horvatovoj svezi Ostryo-Carpinion orientalis,
a drugi pak Tomažičevoj svezi Orno-Ostryon.
Sinsisustavnim opredjeljenjem kserotermnih bjelogoričnih
šuma Europe, bavili su se u posljednje vrijeme
mnogi fitocenolozi i dali svoja viđenja, na koja ćemo
se ukratko osvrnuti, ali ih na žalost ne možemo primijeniti
na našu asocijaciju.


Na pomisao izdvajanja, kserotermnih bjelogoričnih
šuma Europe iz razreda Querco-Fagetea došao je prema
Jakucsu (1961) Oberdorfer još god. 1948. Njegovu
ideju je kasnije (1961) prihvatio Ja kucs te dao novi
prikaz tih šuma u okviru novog razreda Quercetea pubescenti-
petraeae. Obradio je 746 fitocenoloških snimaka,
kojima je obuhvatio područje jugoistočne, srednje te zapadne
Europe. U okviru novog razreda izdvojio je dva
reda i osam sveza koje je odredio svojstvenim vrstama.
Hijerarhijski sustav, kao što ga je predložio J ak u cs
(1961) fitocenolozi uglavnom nisu prihvatili.


L a u s i i sur. (1982) izvršili su sintaksonomsku analizu
šuma crnoga graba za područje južnih Alpa, i
zaključili da sve šume crnoga graba Jugoistočne Europe
te južnih Alpa, a vjerojatno i Apenina, pripadaju svezi
Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959, koju na cijelom
području rasprostranjenosti dobro karakteriziraju sljedeće
vrste: Ostrya carpinifolia, Mercurialis ovata, Asparagus
tenuifolius i Dianthus monspessulanus. Budući
da nazivlje podsveza koje je Horvat 1959 odredio za
tu široko shvaćenu svezu nije u skladu s preporukom fitocenološkog
kodeksa (Weber i sur. 2000), Gerdol,
L a u s i , Picc o li i P o l d ini , predlažu da se termofilne
bjelogorične šume submediteranskog pojasa Južnih
Alpa podrede novoj podsvezi, koju su nazvali Orno-Ostryenion
i odredili ju sljedećim svojstvenim vrstama:
Hierochloë australis, Laburnum anagyroides, Lilium
bulbiferum, Lilium croceum, Cytisus sessilifolius i Helleborus
dumetorum.


P o l d i n i (1988) analitički obrađuje sve poznate fitocenološke
snimke onih fitocenoza u kojima dolazi
crni grab. Obuhvatio je područje Jugoistočne Europe,
Istočnih Alpa i Apenina te je svezu Ostryo-Carpinion


ZAKLJUČAK


Kserotermne bjelogorične šume crnoga graba i sadleranove
šašike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, možemo
smatrati reliktnim šumama postglacijalog doba. Najljepše
razvijene šume tog tipa nalazimo na Strahinjščici
(Židovski grad) kao i na susjednoj Brezovici.


Šume as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum nastavaju
strme, teško pristupačne položaje na plitkim skeletnim
tlima povrh dolomitne litološke podloge, odnosno dolomitiziranih
vapnenaca. Rijetkim sklopom te niskim


orientalis podijelio na tri podsveze : Syringo-Carpinenion
(Egejska regija), Ostryo-Carpinenion (Dinaridi i
jugoistočne Alpe) i Laburno-Ostryenion (Apenini).


Potrebno je također napomenuti, da se sveza Fraxino
orni-Ostryon carpinifoliae u smislu Tomažiča (1940),
odnosi na slovenske bazofilne borove šume, koje su prema
Tomažiču (1940) srodne s bosanskim bazofilnim
borovim šumama te s hrastovo-crnograbovim šumama
(As. Querco-Ostryetum carpinifoliae) sjeverne Hrvatske.
To ma ž i če v pokušaj izdvajanja bazofilnih borovih
šuma Slovenije te kserotermnih bjelogoričnih šuma
Hrvatske u novu svezu unutar reda Quercetalia pubescentis-
petraeae nije prihvaćen. Detaljan prikaz sustavnih
odnosa borovih i kserotermnih bjelogoričnih šuma
za cjelovito područje Jugoistočne Europe dao je H o r vat
(1959). To Horvatovo gledište danas je prihvaćeno
od gotovo svih europskih fitocenologa, zbog toga mislimo
da nije uputno kserotermne bjelogorične šume
sjeverozapadne Hrvatske podređivati spomenutoj Tomažičevoj
svezi, kao što to rade u novije vrijeme neki
fitocenolozi.


Pitanje sustavne opredjeljenosti kserotermnih šuma
sjeverozapadne Hrvatske vrlo je staro. Na to je prvi
upozorio I. Horvat (1959:14) te kaže: “Nakon što je
sveza Ostryo-Carpinion orientalis ograničena na submediteranske
zajednice, iskrsava pitanje sustavnog položaja
onih kontinentalnih šuma, u kojima nema brojnih
submediteranskih vrsta, npr. šume Querceto-Ostryetum
u sjevernoj Hrvatskoj …” Naše mišljenje je, da
će to pitanje biti moguće riješiti tek nakon provedenih
sustavnih istraživanja kserotermnih bjelogoričnih šuma
sjeverne Hrvatske te južne Slovenije, koje vjerojatno
pripadaju posebnoj prijelaznoj podsvezi istočno
alpsko dinarskih šuma u okviru sveze Ostryo-Carpinion
orientalis.


Prema prikazanom florističkom sastavu u Tablici 1
as. Selerio sadlerianae-Ostryetum, ne možemo priključiti
niti jednoj od navedenih podsveza u smislu La u s
i a i sur. (1982), a niti Pol d i n ija (1988), već samo
svezi Ostryo-Carpinion orientalis, redu Quercetalia
pubescentis-petraeae i razredu Querco-Fagetea.


– Conclusion
neravnim stablima, ta šumska asocijacija se fizionomski
znatno razlikuje od ostalih šuma toga područja. Također
se razlikuje i specifičnim florističkim sastavom
u kojem sa znatno većim stupnjem udjela, sudjeluju
elemenati razreda Erico-Pinetea i Festuco-Brometea
nego u bilo kojoj drugoj kserotermnoj bjelogoričnoj
asocijaciji tog područja.
Danas su te šume razmjerno rijetke, međutim u postglacijalno
doba zauzimale su znatno veće površine. Iz
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Z. Cerovečki: Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. (Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959) ... Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 175-181
njih su se progresivnim sukcesijskim razvojem, na topli


jim položajima razvile šume as. Querco-Ostryetum car


pinifoliae, a na hladnijim šume as. Ostryo-Fagetum.
U sinsustavnom pogledu šume as. Seslerio sadleria


nae-Ostryetum podredili smo svezi Ostryo-Carpinion


LITERATURAAichinger, E., 1933: Vegetationskunde der Karawanken.
Gustav Fischer. Jena.
Horvat, I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šumau Hrvatskoj. Glasn. Šum. Pokuse 6: 127–279.
Horvat, I., 1959: Sistematski odnosi termofilnih hrastovih
i borovih šuma jugoistočne Europe. Biol.
Glas. 12: 1–40. Zagreb.
H o r v a t , I., V. Gl a v a č & H. E l l en b e rg , (1974):
Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer Verlag.
Stuttgart.
J ak u c s , P., 1961: Die Phytozönologischen Verhältnisse
der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas.
Akademia Kiado. Budapest.
Lausi, D., R. Gerdol & F. Piccoli, 1982: Syntaxonomy
of the Ostrya carpinifolia woods in theSouthern alps (N-Italy) based on numerical methods.
Studia Geobotanica 2: 41–58. Trieste.
P o ld i n i, L., 1988: Übersicht des Verbandes Ostryo-
Carpinion orientalis (Quercetalia pubescentis) inSO-Europa. Phytocoenologia 16 (1): 125–143.
Stuttgart-Braunschweig.
Regula-Bevilaqua, Lj., 1978: Biljni pokrov Strahinjščice
u Hrvatskom Zagorju. Doktorska disertacija
(mscr.), Sveučilište u Zagrebu.


orientalis Ht. 1959, redu Quercetalia pubescentis petra


eae Br.-Bl. 1932 i razredu Querco-Fagetea Br.-Bl. et
Vlieger 1937.


– Reference
Šugar, I., 1978: Asociacija Cytisanto-Ostryetum Wraber
(1961) u Hrvatskoj. Spominski Zbornik Maksa
Wraberja 1905-1972. Slov. Akad. Znan. in
Umet., 14: 387–394. Ljubljana.
Tomažič, G., 1940: Asociacije borovih gozdov v Sloveniji.
I. Bazifilni borovi gozdi Razprave Mat.
Prir. Razr. Akad. Znan. in Umet. 1: (77–120).
Tr in a j st i ć , I., 1977: O vegetacijskoj granici mediteranske
regije na primorskoj padini Dinarida. Poljoprivreda
i šumarstvo. 23: 1 (1–11). Titograd.
Tr in a j st i ć , I., Z. Cerovečki, 1978: O cenoarealu crnoga
graba, Ostrya carpinifolia Scop. (Corylaceae)
u Hrvatskoj. Biosistematika. 4 (1): 57–65.
Wallnöfer, S., 1993: Erico-Pinetea. U L. Mucina,


G. Grabnerr, S. Wallnöfer: Die Pflanzengesellschaften
Österreichs 3: 244–282. Gustav Fischer
Verlag. Jena-Stuttgart-New York.
We b er, H. E., J. M o ra v e c , J.-P. The u r i l la t, 2000:
International Code of Phytosociological Nomenclature
3th Ed. J. Veget. Sci. 11: 739–768.


Zólyomi , B., 1936: Übersicht der Felsenvegetation
in der Panonischen Florenprovinz und den nordwestlich
angrenzendee Gebiete. Ann. Mus. Nat.
Hung. Budapest 30 (Pars Bot.): 136–174.


SUMMARY: The association Seslerio sadlerianae-Ostryetum ass. nov. is a postglatial
period relict forest association of the northwestern Croatia. The forests of this association
have an antierosion function only, and therefore from the economic aspect they are
of no importance at all. However, photosociologically, they are extremely important primarily
for understanding of the development of the recent xerotherme deciduous forest
vegetation of the postglatial period in the northwestern Croatia.


Important for these stands is that they develop on very steep, often sheer slope positions
of between 30o and 60o, where due to unfavorable conditions a progressive development
is made difficult, so this association is found as a constant stage only. It grows
on shallow soils (8–20 cm) densely interwoven with Sedlerian moor grass roots over the
dolomite lithologic bed or dolomitic limestones. Within the ass. Seslerio sadlerianae-Ostryetum
two subassociations are distinguished, namely the subass. quercetosum pubescentis
growing in warmer stands and the subass. ostryetosum carpinifoliae growing in
colder positons. It has been found out that by progressive succession development from
the ass. Seslerio sadlerianae-Ostryetum in warmer stands the ass. Querco-Ostryetum
carpinifoliae is developed and in colder stands the ass. Ostryo-Fagetum is developed.


With regard to their synsystematic position, the forests of the ass. Seslerio sadlerianae-
Ostryetum have been subordinated to the alliance Ostryo-Carpinion orientalis Ht.
1959, the order Quercetalia pubescentis-petraea Br.-Bl. 1932 and the class Querco-Fagetea
Br.-Bl. et Vl i e ge r 1937.